Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П icon

Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П
НазваХарківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П
Сторінка1/38
Дата конвертації01.01.2013
Розмір7.17 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кожанова Є. П. Отенко І. П.


  1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”
    1. УЧБОВИЙ ПОСІБНИКдля студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання
Харків, ХНЕУ, 2005

^ Рекомендовано методичною радою Харківського національного економічного університету (протокол № від )


Відповідає за тематикою і змістом вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України


^ Кожанова Є.П., Отенко І.П.


Економічний аналіз: Учбовий посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – с. укр. мов.


Учбовий посібник містить теоретичні основи економічного аналізу господарської діяльності підприємства. Особлива увага приділена методичному апарату досліджень. Розглянуті основні напрямки і методи аналізу виробничої програми, основних засобів, матеріальних і трудових ресурсів, витрат операційної діяльності, фінансових показників.

Учбовий посібник містить плани семінарських занять і практичні завдання, завдання для самостійної роботи студентів, тести за темами дисципліни.

Рекомендовано для студентів і викладачів вузів економічних спеціальностей


© Кожанова Є.П.

Отенко І.П., 2005

© ВД “ІНЖЕК”, 2005


      1. Зміст


Вступ
1. Кваліфікаційні вимоги у галузі економічного аналізу до бакалаврів з економічних спеціальностей
1.1. Необхідна навчальна база перед початком вивчення курсу “Економічний аналіз”
1.2. Перелік знань, якими повинні володіти студенти, вивчивши курс “Економічний аналіз”
1.3. Перелік вмінь та навичок, які повинні бути сформовані у студентів в процесі вивчення курсу “Економічний аналіз”
2. Тематичний план дисципліни
3. Зміст дисципліни за модулями і темами
Модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності
Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу
Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу
Тема 3. Види аналізу та його інформаційне забезпечення. Організація аналізу господарської діяльності
Модуль 2. Техніко-економічний аналіз
Тема 4. Аналіз виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг
Тема 5. Аналіз довгострокових активів підприємства
Тема 6. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці
Тема 7. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання
Тема 8. Аналіз собівартості і витрат на виробництво і збут продукції
Модуль 3. Фінансовий аналіз
Тема 9. Аналіз прибутку і рентабельності
Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства
4. ЛекціїМодуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльностіТема 1. Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу
1.1. Зміст і предмет економічного аналізу
1.2. Задачі і принципи економічного аналізу
1.3. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами
Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу
2.1. Метод економічного аналізу
2.2. Прийоми економічного аналізу
Тема 3. Види аналізу та його інформаційне забезпечення. Організація аналізу господарської діяльності
3.1. Види економічного аналізу
3.2. Система аналітичних показників
3.3. Класифікація факторів в економічному аналізі
3.4. Інформаційне забезпечення економічного аналізу
3.5. Організація аналізу господарської діяльності
Модуль 2. Техніко-економічний аналіз
Тема 4. Аналіз виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг
4.1. Значення і задачі аналізу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг
4.2. Аналіз випуску продукції у натуральному виразі
4.3. Аналіз обсягу виробництва у вартісному виразі
4.4. Аналіз виконання плану з номенклатури і асортименту
4.5. Аналіз ритмічності виробництва
4.6. Аналіз якості продукції
4.7. Аналіз реалізації продукції
4.8. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
Тема 5. Аналіз довгострокових активів підприємства
5.1. Аналіз складу і структури основних засобів
5.2. Аналіз технічного стану, руху основних засобів і озброєності праці основними засобами
5.3. Аналіз ефективності використання основних засобів
5.4. Аналіз використання виробничої потужності і технологічного обладнання
Тема 6. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці
6.1. Основні задачі аналізу використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці
6.2. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою і кваліфікаційного складу робітників
6.3. Аналіз руху і стабільності робочої сили
6.4. Аналіз використання робочого часу
6.5. Аналіз продуктивності праці
6.6. Аналіз використання фонду оплати праці
6.7. Аналіз соціального розвитку підприємства
Тема 7. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання
7.1. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
7.2. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Тема 8. Аналіз собівартості і витрат на виробництво і збут продукції
8.1. Значення і задачі аналізу витрат на виробництва і збут продукції
8.2. Аналіз загальної суми витрат на виробництво і збут продукції
8.3. Аналіз прямих матеріальних витрат
8.4. Аналіз комплексних статей витрат
8.5. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
Модуль 3. Фінансовий аналіз
Тема 9. Аналіз прибутку і рентабельності
9.1. Значення показників прибутку і рентабельності в оцінці ефективності виробництва
9.2. Аналіз факторів формування чистого прибутку
9.3. Аналіз впливу факторів на прибуток від реалізації продукції, що базується на категорії маржинального доходу
9.4. Факторний аналіз показників рентабельності
Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства
10.1. Значення і задачі аналізу фінансового стану підприємства
10.2. Аналіз майнового стану підприємства
10.3. Аналіз показників ліквідності
10.4. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства
10.5. Аналіз показників ділової активності
10.6. Аналіз показників рентабельності
5. Плани і зміст семінарських і практичних занять
6. Самостійна робота студентів
7. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів
Рекомендована література (основна і додаткова)


      1. ВступФормування ринкових відносин, перехід підприємств на комер-ційний розрахунок вимагають подальшого удосконалювання управління у всіх ланках народного господарства. Науковий рівень управління передбачає всебічний розвиток аналітичної роботи. Задача економіч-ного аналізу полягає в тому, щоб з різного роду даних, іноді різнобічних і розрізнених, що відбивають окремі явища і факти, скласти загальну цілісну картину процесу, виявити властиві йому тенденції і законо-мірності. З'являється потреба в аналізі як проміжної ланки в системі управління між одержанням інформації про роботу об'єкта і прийняттям рішень. Прийняття рішень на рівні підприємства, що розглядається як складна динамічна система, вимагає комплексного підходу до еконо-мічного аналізу, який ґрунтується на дослідженні проблем і об'єктів як сукупності взаємозалежних елементів.

Широке використання економічного аналізу вимагає оволодіння основами теорії аналізу господарської діяльності, підготовки кваліфіко-ваних фахівців, які б добре уявляли собі зміст і задачі економічного аналізу на сучасному етапі розвитку країни, методологічні й органі-заційні його принципи, прийоми і методи. Курс "Економічний аналіз" виступає в системі підготовки бакалаврів різних спеціальностей як одна з найважливіших профілюючих дисциплін.

Мета курсу – засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності підприємств, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Завдання курсу – вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних та статистичних прийомів і методів.

Основні задачі вивчення студентами даного курсу наступні: засвоїти узагальнені в теорії економічного аналізу знання, отримати вміння і навички практичної роботи з аналізу виробничої і фінансово-комерційної діяльності на підприємстві, що дозволили б їм щонайкраще досягти економічних цілей виробництва –– одержання високих прибутків у результаті виявлення резервів виробництва і розробки заходів щодо їхньої реалізації, вибору оптимальних рішень на перспективу.

Предметом курсу є виробнича і фінансово-господарська діяльність підприємств.

Програма курсу передбачає першочергове вивчення теоретичних основ економічного аналізу й подальшого їх використання для оцінки та аналізу конкретних питань, показників діяльності підприємства. У зв’язку з цим студенти вивчають питання значення економічного аналізу в управлінні виробництвом, його роль і розвиток, основні категорії і види економічного аналізу, методи й прийоми аналізу господарської діяльності, інформаційну базу та організацію аналітичної роботи. Далі передбачається вивчення питань з техніко-економічного і фінансового аналізу, методів аналізу та оцінки окремих показників.

Вивчення курсу повинне базуватися на знаннях, одержаних під час вивчення курсів з економічної теорії, менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, а також технічних і технологічних дисциплін, знання яких дозволить студентам усвідомити й виявити взаємозв’язок технічних та технологічних рішень з економічними показниками. Лекційна форма навчання повинна поєднуватися з різними видами практичних занять, на яких необхідно закріплювати і поглиблювати одержані на лекціях знання, виробляти вміння та навички практичної діяльності.

Для досягнення наведених вище цілей цикл аудиторних занять повинен доповнюватись самостійною роботою студентів.

Автори висловлюють подяку д. е. н., проф. Кизиму М. О. І колективу Видавничого Дому “ІНЖЄК” за те, що вони взяли на себе обов’язки редакційної підготовки рукопису до видання.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38Схожі:

Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П icon«калейдоскоп професій»
Кучаєва, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, Харківська державна зооветеринарна...
Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П iconHttp://zakon at ua/ Київський національний економічний університет
Київський національний економічний університет кафедра правового регулювання економіки р е ф е р а т на тему: Права людини в "Загальній...
Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П iconВитяг з протоколу №4 спільного засідання колегії краснокутської районної державної адміністрації та зборів адміністративно- господарського активу району
Про затвердження додаткового списку осіб, які рекомендуються для участі в конкурсному відборі на навчання в Харківський національний...
Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Національна економіка”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2009 р. 17 с
Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінанси підприємств”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2010 р. – 28 с
Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів «затверджую»
Соціальне страхування”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2010р
Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів «затверджую»
Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”,...
Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П iconПро затвердження списку осіб, які рекомендуються для участі в конкурсному відборі на навчання в Харківський регіональний інститут державного управління Національної
Про затвердження списку осіб, які рекомендуються для участі в конкурсному відборі на навчання в Харківський регіональний інститут...
Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П iconПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Харківський національний економічний університет кожанова Є. П. Отенко І. П iconО. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана принципи формування неоструктур в процесі зовнішнього зростання підприємств
О. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи