Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ icon

Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ
Скачати 434.25 Kb.
НазваПостанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ
Сторінка1/2
Дата конвертації09.12.2012
Розмір434.25 Kb.
ТипПостанова
  1   2Начало формыКонец формы

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


N 12/5-2 від 22.11.2001

м. Київ


Про Концепцію загальної середньої освіти

(12-річна школа)


Заслухавши доповідь віце-президента Академії педагогічних

наук України Савченко О.Я. та обговоривши доповідну записку

департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та

позашкільної освіти й Академії педагогічних наук України "Про

Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)", колегія

Міністерства освіти і науки України, Президія Академії

педагогічних наук України відзначають, що проект Концепції

розроблено з урахуванням стратегічних напрямів розвитку освіти в

Україні та у світі. Вона спрямована на розв'язання актуальних і

перспективних завдань в середній загальноосвітній школі.

Протягом 2000/01 навчального року проект Концепції

обговорювався педагогами і громадськістю, одержав загалом

позитивну оцінку. За висловленими зауваженнями проект Концепції

був доопрацьований.

На підставі викладеного вище колегія Міністерства освіти і

науки України і Президія Академії педагогічних наук України

П О С Т А Н О В И Л И:


1. Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)

схвалити.


2. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та

позашкільної освіти (Романенко В.П.), Науково-методичному центру

середньої освіти (Завалевський Ю.І.) спільно з Національною

Академією наук України та Академією педагогічних наук України:

2.1. Забезпечити реалізацію основних положень Концепції.

2.2. Здійснити організаційне та розробити науково-методичне

забезпечення поетапного переходу школи на нову структуру і зміст

освіти.

2.3. Розгорнути роботу щодо оновлення змісту освіти в

основній і старшій школі, розробити до 2003 року і у

встановленому порядку подати на затвердження Кабінету Міністрів

України Державний стандарт базової і повної загальної середньої

освіти.

2.4. Розробити і затвердити комплекс навчальних програм і

підручників предметів інваріантної складової Базового навчального

плану основної школи для 5 класу.

2.5. Оголосити конкурс на розробку підручників і навчальних

посібників нового покоління для основної і старшої школи.

2.6. Вивчити й узагальнити інноваційні пошуки щодо

вдосконалення навчально-виховного процесу в загальноосвітній

школі, впорядкувати мережу експериментальних загальноосвітніх

навчальних закладів.

2.7. Переглянути порядок експериментальної роботи в системі

загальної середньої освіти.


3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Організувати роз'яснення положень Концепції серед

педагогів, учнів, батьків, громадськості.

3.2. Вжити заходів щодо впорядкування мережі

загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб

та інтересів учнів.

3.3. Зміцнити навчально-матеріальну базу загальноосвітніх

навчальних закладів, звернувши особливу увагу на оснащення їх

комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних

навчальних технологій.

3.4. Забезпечити організацію та проведення перепідготовки

вчителів до роботи за новими навчальними планами і програмами.


4. Ректорам університетів, вищих педагогічних навчальних

закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти в

установленому порядку внести пропозиції щодо змін в навчальних

планах відповідно до нового змісту загальної середньої освіти,

нових підходів до організації навчально-виховного процесу,

забезпечити якісну підготовку і перепідготовку педагогічних кадрів

до роботи в 12-річній загальноосвітній школі.


5. Контроль за виконанням постанови спільного засідання

колегії Міністерства та Президії АПН України покласти на

заступника державного секретаря Міністерства Науменка Г.Г. та

віце-президента Академії педагогічних наук України Савченко О.Я.


Голова колегії, міністр В.Г. Кремень


Перший віце-президент АПН України В.М. Мадзігон


Концепція загальної середньої освіти

(12-річна школа)


Вступ


Освіта XXI століття - це освіта для людини. Її стрижень -

розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної

особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє

критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію,

використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання

проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

XXI століття - це час переходу до високотехнологічного

інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу,

рівень освіченості і культури всього населення набувають

вирішального значення для економічного і соціального поступу

країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і

культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи

розвитку української держави на найближчі два десятиліття

вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її

випереджувальний характер.

Входження України у світовий освітній простір зумовлює

приведення вітчизняних освітніх стандартів, зокрема щодо

тривалості здобуття загальної середньої освіти, відповідність з

нормами світового співтовариства (не менше 12 років). Досі вона не

відповідала цим нормам і становила 10 років для учнів, які вчаться

у трирічній початковій школі (а таких 75%), і 11 років - для решти

дітей. Це не сприяє підвищенню рівня освіченості молодого

покоління, поглиблює розрив між дошкіллям і початковою школою,

загальноосвітньою і вищою школою.

Охоплення дітей 6-річного віку шкільним навчанням дозволить

виправити ситуацію, яка склалася нині щодо недостатнього

використання психологічних можливостей шостого - сьомого року

життя дитини для її повноцінного розвитку. Зараз лише 50% міських

дітей і 19% сільських виховуються у підготовчих групах дошкільних

закладів. Залучення до навчання шестиліток за програмою 4-річної

школи вирівняє можливості дітей цього віку у своєчасному одержанні

якісної шкільної освіти.

Слід зважити і на те, що 12-річна школа - економічно доцільна

й ефективна форма зайнятості молоді 17 - 18-річного віку, яка в

умовах конкуренції на ринку праці далеко не завжди може знайти

роботу.

Слабким місцем нашої школи є несформованість у частини її

випускників належного рівня національної свідомості, достатньої

життєвої компетентності, соціального розвитку, необхідної

комп'ютерної грамотності, уміння опрацьовувати інформацію,

володіння іноземними мовами. Недоліком загальноосвітньої

підготовки залишаються недостатні вміння учнів вільно

використовувати здобуті знання для розв'язання практичних завдань,

аналізу нестандартних ситуацій. Зміст шкільної освіти

переобтяжений надмірним фактологічним матеріалом, містить

відомості, які не мають суттєвої загальноосвітньої цінності, його

склад і структура недостатньо враховують необхідність

диференціації навчання залежно від нахилів, здібностей, життєвих

планів школярів. За останні роки значно зросло навчальне

навантаження учнів, зумовлене невідповідністю змісту освіти,

навчальних технологій їхнім віковим психофізіологічним

особливостям. Це гальмує різнобічний розвиток дітей, негативно

впливає на стан їхнього здоров'я, мотивацію учіння.

Все це вимагає перегляду підходів до визначення мети і

завдань шкільної освіти, формування її змісту, організації

навчально-виховного процесу.

Зосередженість на потребах освіти і розвитку учнів

передбачає пряму залежність проектування навчального змісту і

методичного забезпечення від вікових та індивідуальних

особливостей школярів. Основою всіх перетворень має стати реальне

знання потенційних можливостей дітей, прогнозування потреб і

моделей розвитку особистості. Саме на цьому грунтується

застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій.

Вектор шкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей

особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи,

зумовлює принципову необхідність переосмислення усіх факторів, від

яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів,

форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання,

управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників

навчально-виховного процесу.


I. Мета, завдання і засади діяльності школи


Загальна середня освіта має забезпечити умови для

морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного

розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства,

яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими

цінностями, незамінними чинниками соціального прогресу.

Середня загальноосвітня школа є тим основним соціальним

інститутом, що реалізує мету загальної середньої освіти, робить

вирішальний внесок у формування інтелекту, самосвідомості нації,

забезпечення її фізичного і духовного здоров'я.

Загальноосвітня школа України має здійснити прорив до якісно

нової освіти всіх дітей шкільного віку. Це вимагає пріоритетної

уваги до навчального змісту і методик, які формують світогляд,

ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитися, критично мислити,

користуватись комп'ютером, здатність до самопізнання і

самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності,

вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.

Основними Завданнями загальноосвітньої школи є:

різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі

виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних

орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного

здоров'я вихованців;

виховання школяра як громадянина України, національно

свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально

компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і

приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання

потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення

умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

становлення в учнів цілісного наукового світогляду,

загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної,

комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння

системи знань про природу, людину, суспільство, культуру,

виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної

діяльності;

виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх

життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до

свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини

культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до

навколишнього світу і самої себе.

Школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до

життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального

закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як

творця і проектувальника власного життя, гармонізації і

гуманізації відносин між учнями і педагогами, школою і родиною,

грунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого

вибору особистого життєвого шляху.

Взаємодія загальноосвітніх навчальних закладів, сім'ї і

суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального

середовища здійснюється в ході соціально-педагогічного патронажу.

Українська школа будується на принципах єдності і

варіативності.

Єдність школи передбачає спільність мети і завдань кожного з

її ступенів, наступність і взаємозв'язок між ними, надання усім

дітям однакових стартових умов у здобутті загальної середньої

освіти незалежно від типу навчального закладу, соціального

становища батьків. Будь-яка школа України функціонує як українська

національна школа, виховуючи свідомих громадян української держави

незалежно від мови навчання і підпорядкування закладу. Середня

школа є невід'ємною ланкою системи безперервної освіти і

забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки, достатній для

подальшого здобуття освіти на наступних її етапах.

Варіативність школи на противагу її жорсткої унормованості,

уніфікованості означає визнання правомірності різних шляхів

реалізації єдиної мети і завдань шкільної освіти на основі

функціонування різних типів загальноосвітніх навчальних закладів,

застосування різних педагогічних систем і педагогічних технологій.

Загальноосвітня школа за своєю сутністю є демократичною. Її

демократичний характер визначається відкритістю перед

суспільством, участю учнів, їхніх батьків, педагогічного

колективу і представників громадськості у розробці та реалізації

стратегії і змісту її діяльності, відповідальністю навчального

закладу за якість освітніх послуг перед споживачем і державою.

Діяльність школи грунтується на засадах органічного

поєднання національного і загальнолюдського. Домінантою виховного

процесу має стати виховання в учнів патріотизму з новим змістовним

наповненням. З одного боку, це виховання почуття любові до рідного

краю, свого народу, держави, відповідальності за їхнє майбутнє, а

з іншого, - відкритість до сприйняття різноманітних культур світу,

освоєння фундаментальних духовних цінностей людства - гуманізму,

свободи, справедливості, толерантності, культури миру,

національного примирення, збереження природи.

Загальноосвітня школа України є світською. Шкільний освітній

процес будується на засадах наукових знань, будь-який предмет

вивчення розглядається у відповідності з даними про нього сучасної

науки. Втручання в діяльність школи релігійних організацій,

пропаганда релігійних віровчень, прилучення учнів до релігійної

віри у загальноосвітній школі не допускаються. Водночас у процесі

вивчення гуманітарних предметів доцільне загальне ознайомлення

школярів з релігіями як феноменом загальнолюдської культури.


II. Структура 12-річної школи


12-річна школа має три ступені: початкову, основну і старшу,

які можуть функціонувати разом або окремо. Середні загальноосвітні

навчальні заклади на договірних засадах можуть входити до складу

різноманітних навчально-виховних комплексів, зберігаючи статус

юридичної особи.

Обов'язковість повної загальної середньої освіти, збільшення

терміну навчання вимагають уточнення функцій і пріоритетних

завдань кожного ступеня школи і водночас забезпечення її

цілісності.

Початкова школа є чотирирічною. До неї вступають діти, яким

до 1 вересня, як правило, виповнилося 6 років і які за

результатами медичного і психологічного обстеження не мають

протипоказань для систематичного шкільного навчання.

Кожна дитина до школи має одержати відповідну підготовку за

вимогами Базового компонента дошкільної освіти у дошкільних

навчальних закладах, при школі чи в сім'ї.

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним

періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості

дитини, її інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток.

Пріоритетними у початкових класах є загальнонавчальні,

розвивальні, виховні, оздоровчі функції. Характерним для

початкової школи є практична спрямованість змісту, інтеграція

знань, що дозволяє краще врахувати визначальну особливість

молодших школярів - цілісність сприймання і освоєння навколишньої

дійсності.

У молодших школярів формується розгорнута навчальна

діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними,

логікомовленнєвими, пізнавальними і контрольнооцінними уміннями й

навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в

соціальному та природному оточенні, співпраці у різних видах

діяльності. Освітніми результатами цього ступеня школи є

повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні,

фізкультурно-рухові уміння і навички, узагальнені знання про

реальний світ у його зв'язках і залежностях, достатньо розвинені

мислення, уява, пам'ять, сенсорні уміння, здатність до творчого

самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці,

мистецтва, здоров'я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Враховуючи широкий діапазон вікових особливостей молодших

школярів, у структурі початкової школи необхідно розрізняти

мікроетапи: I-II класи, у яких навчаються діти 6-7 річного віку, і

III-IV класи.

Для дітей з особливими потребами може бути організована

система корекційної допомоги без відриву від класного колективу.

Доцільним є забезпечення в паралелях вивчення цими учнями окремих

предметів у сприятливіших умовах із урахуванням типу і темпу їх

психічного розвитку.

Основна школа (5-9 класи) дає базову загальну середню освіту,

що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів,

формує в них готовність до вибору і реалізації форми подальшого

одержання освіти і профілю навчання. У цьому віці в учнів загалом

завершується формування загальнонавчальних умінь і навичок,

оволодіння навчальним матеріалом на рівні, достатньому для

подальшого навчання. Важливого значення надасться формуванню

здорового способу життя, правовому й екологічному вихованню.

Завершуючи основну школу, учні на практичному рівні мають добре

володіти українською мовою, рідною мовою у школах національних

меншин, однією іноземною мовою, вміти користуватися комп'ютером.

Зміна умов навчання (нові предмети і вчителі, нерідко зміна

учнівського колективу і режиму навчання) збігаються із складним

підлітковим періодом переходу учнів від дитинства до дорослості.

Відповідно до психофізіологічних особливостей учнів (молодші,

старші підлітки, рання юність) у структурі основної школи слід

враховувати специфічну роль 5-6 і 7-9 класів. У 5-6 класах

переважає пропедевтичний характер вивчення більшості предметів.

Тут мають ширше запроваджуватися інтегровані курси, інтенсивне

вивчення іноземних мов.

У 7-9 класах пізнавальні інтереси учнів стають стійкішими,

з'являються нові, досить сильні мотиви навчання, змінюються

критерії самооцінки й оцінки навколишнього, досягаються якісні

зміни у способах навчальної діяльності, зміцнюється воля і

характер, прагнення до неформального спілкування і лідерства. Саме

тут поступово розгортається систематичне вивчення основ наук,

підвищується роль теоретичних знань у змісті освіти,

забезпечується задоволення різноманітних пізнавальних інтересів

школярів.

Старша школа (10-12 класи) є останнім етапом одержання повної

загальної середньої освіти, на якому завершується формування

цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і

комунікативної діяльності, уміннями одержувати з різних джерел і

переробляти інформацію, застосовувати знання. Старша школа

функціонує переважно як профільна. Це створює значно кращі умови

для диференційованого навчання, врахування індивідуальних

особливостей розвитку учнів, які відрізняються передусім якісним

складом своїх здібностей. Тут доцільним є поглиблене вивчення

окремих предметів, широке використання курсів за вибором

(економіки, екології, психології, програмування, соціальних

тренінгів, автосправи тощо), факультативів.

Незалежно від профілю навчання реалізується спільна, єдина

для всіх шкіл частина навчального змісту, для чого відводиться не

менше 65 відсотків сумарного загальнорічного навантаження.

Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх

потреб учнів, кадрових можливостей і матераільної бази школи,

соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття

подальшої освіти випускниками школи. Профільне вивчення ряду

предметів забезпечує належний рівень підготовки випускників школи

до вступу у вищі навчальні заклади, але як правило, не дає

професії.

Залежно від умов роботи конкретної школи профільність

навчання може бути реалізована як у межах всього навчального

закладу, так і в окремих класах або групах учнів. Не виключається

робота шкіл і класів без строго визначеного профілю навчання (т.

зв. загальноосвітній профіль).

У сільських районах, де школи не мають паралельних класів,

для забезпечення профільного навчання перспективним є створення

опорної старшої школи з пришкільним інтернатом, поширення різних

форм дистанційного профільного навчання для обдарованої молоді,

створення при вищих навчальних закладах ліцеїв для учнів сільської

місцевості.

Збільшення віку учнів старшої школи, орієнтація на подальший

вибір професії сприяють розширенню життєвої і соціальної

компетентності старшокласників, появі нових мотивів учіння,

самоорганізації і самореалізації особистості.

Повна загальна середня освіта має бути доступною для всіх

дітей незалежно від місця проживання і соціального статусу

батьків. Між етапами шкільного навчання не повинно бути бар'єрів

для переходу учнів від одного етапу до іншого.


III. Зміст загальної середньої освіти


Модернізація змісту шкільної освіти грунтується на

врахуванні позитивних надбань української школи і водночас

передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями

суспільного розвитку.

Зміст освіти у 12-річній школі оновлюється цілісно з

урахуванням таких пріоритетів:

створення передумов для різнобічного розвитку особистості,

індивідуалізації та диференціації навчання, переходу до

особистісно орієнтованих педагогічних технологій;

виховання особистісних якостей громадянина - патріота

України;

формування життєвої, соціальної, комунікативної і

комп'ютерної компетентностей учнів;

посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті

всіх освітніх галузей;

гуманізації та гуманітаризації змісту навчання;

комплексної реалізації оздоровчої функції шкільної освіти;

приведення обсягу і складності змісту у відповідність до

вікових можливостей дітей, перспективами їх розвитку;

забезпечення у старшій школі профільності навчання,

генералізації та інтеграції знань на основі фундаментальних ідей,

законів і теорій;

перерозподілу навчального змісту між ступенями школи;

забезпечення наступності навчального змісту і вимог щодо його

засвоєння між дошкільною освітою і початковою школою; початковою і

основною школою; основною і старшою школою; загальноосвітньою

підготовкою та вимогами професійно-технічної і вищої освіти.

Методологічною основою визначення змісту шкільної освіти є

загальнолюдські і національні цінності, центрованість на

актуальних і перспективних інтересах дитини. Зміст визначається на

засадах його фундаменталізації, науковості і системності знань, їх

цінності для соціального становлення людини, гуманізації і

демократизації шкільної освіти, ідей полікультурності,

взаємоповаги між націями і народами, світського характеру школи. У

доборі змісту враховуються його доступність, науковість,

наступність і перспективність, практичне значення, можливості для

загальнокультурного, наукового, технологічного розвитку

особистості, індивідуалізації, диференціації навчання. Зміст

шкільної освіти детермінований українознавчим спрямуванням, що

безпосередньо забезпечується вивченням таких загальноосвітніх

предметів як українська мова, українська література, історія

України, географія України, українська художня культура тощо, а

також шляхом висвітлення українознавчого матеріалу у змісті інших

навчальних предметів.

Зміст шкільної освіти має бути осучаснений таким чином, щоб

випускники 12-річної школи могли швидко адаптуватися у

самостійному житті, цілеспрямовано використати свій потенціал як

для самореалізації в професійному і особистому плані, так і в

інтересах суспільства, держави.

Принциповими підходами в оновленні змісту загальної середньої

освіти є такі.

У сучасному світі знання стають все більш доступними для тих,

хто хоче оволодіти ними, тому переосмислюється самоцінність знань.

Натомість зростає роль умінь добувати, переробляти інформацію,

одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального

розвитку і самовдосконалення людини. Це зумовлює зменшення питомої

ваги готової інформації, зміну співвідношення між структурними

елементами змісту на користь засвоєння учнями способів пізнання,

набуття особистого досвіду творчої діяльності, посилення

світоглядного компонента змісту. Поряд з традиційними джерелами

здобуття знань широко використовується глобальні і локальні

інформаційні мережі з різноманітними базами даних та

профільованими експертними системами.

Прискорення процесів оновлення інформації, інтеграції і

диференціації наукових знань загострює проблему збереження у

шкільному змісті базового ядра - найбільш цінної і незамінної для

освіченості і розвитку людини його складової. Вона є відносно

стабільною основою становлення світогляду, що базується на

науковій, художній, технічній картинах світу, а також на

морально-етичних цінностях. Розвантаження і перерозподіл шкільного

змісту не повинні зменшити системоутворювальну роль базових знань.

Зазначені підходи до реформування змісту шкільної освіти

конкретизує Базовий навчальний план, який унормовує основні

параметри організації навчально-виховного процесу: його

тривалість, розподіл часу за роками навчання, освітніми галузями,

інваріантною і варіативною складовими.

Інваріантна складова забезпечує єдність освітнього простору,

визначаючи зміст загальнокультурної, загальнонаукової і

технологічної (трудової) підготовки всіх учнів, прилучення їх до

загальнолюдських і національних цінностей. У 12-річній школі ця

підготовка забезпечується через обов'язкові освітні галузі: мова і

література, суспільствознавство (або громадянознавство), художня

культура (або мистецтво), природознавство, математика,

інформатика, технології, основи здоров'я і фізична культура. Їх

набір відповідає структурі діяльності людини, містить знання про

людину, природу, суспільство, науку, виробництво і є змістовою

основою для формування в учнів цілісного уявлення про світ на

рівні загальноосвітньої підготовки, достатньої для вибору професії

і продовження освіти.

Варіативна складова охоплює регіональний і шкільний блоки.

Вона створює передумови для відображення у змісті природних,

соціокультурних особливостей регіону, а, головне, для

диференціації, індивідуалізації, а у старшій школі і профільності

навчання, задоволення освітніх потреб груп і окремих учнів з

урахуванням умов роботи конкретної школи.

Роль варіативного компонента у змісті шкільної освіти

поступово зростає. У початковій школі на нього відводиться 8-10%

навчального часу, в основній - 15-20%, у старшій - до 35%. Якщо

організація профільного навчання у старшій школі неможлива, години

варіативного компонента пропорційно розподіляються між освітніми

галузями інваріантної частини, використовуються для вивчення

курсів за вибором.

Входження молодих поколінь у глобалізований, динамічний світ,

у відкрите суспільство підносить роль життєвої і соціальної

компетентностей учнів. Громадянська освіта, економічне, правове,

екологічне виховання сприяють активному життєвому і соціальному

самовираженню особистості. Блок соціального змісту має бути

збагачений, систематизований, перерозподілений по шкільній

вертикалі. Соціально орієнтованим знанням слід надати виразного

культурологічного та життєвого спрямування, виділити домінанти на

кожному ступені школи. Зміст суспільствознавчої галузі має бути

чітко структурований у блоки історичної і суспільствознавчої

освіти. Більш цілісно і повно розглядається історія України в

контексті світової історії.

Посилюється розвивальне, практичне і виховне спрямування

мовно-літературної освіти, формування у процесі вивчення всіх

предметів мовної культури особистості. Сучасне розуміння ролі

української мови в школі повинно виявлятися у чотирьох

взаємопов'язаних аспектах: 1) як навчальний предмет в усіх

навчальних закладах; 2) як основний засіб комунікації і одержання

знань з інших (не мовних) сфер пізнання; 3) як засіб трансформації

одержаної учнем інформації в особистісну систему знань, умінь,

переконань; 4) як засіб розвитку і самовираження особистості

школяра, утвердження в суспільстві.

У процесі формування демократичного суспільства в умовах

поліетнічної держави посилюється увага до мов національних

спільнот, що входять до складу українського народу (російської,

польської, угорської, болгарської, єврейської та ін.). Цими мовами

може здійснюватись навчальний процес у школах, вони можуть

вивчатися як навчальний предмет.

Принципових змін вимагає вивчення іноземних мов. Доцільно

розширити коло їх вивчення, зокрема збільшити питому вагу та

активізувати оволодіння мовами тих держав, з якими Україна

розвиває перспективні довготривалі зв'язки: французької,

іспанської, японської, китайської, арабської. Необхідно так

перерозподілити зміст і години мовної освіти, щоб в основній школі

всі учні засвоїли на рівні практичного володіння принаймні одну

іноземну мову, а за належних умов уводити вивчення кількох

іноземних мов. У початковій школі вивчення іноземної мови можливе

за рахунок варіативного компонента з 2 класу.

Формуючи зміст природознавчої галузі, слід переструктурувати

його, чітко визначивши послідовність і тривалість вивчення її

складових по класах, посилити практичний характер змісту, його

гуманітарну спрямованість, що сприятиме більш переконливому

розкриттю ролі людини у пізнанні природи, цілісності його

сприйняття. Зміст цієї галузі закладає підвалини формування

наукового світогляду і стилю мислення, є основою розуміння

сучасних технологій і виробництв, розвитку екологічного мислення.

Він реалізується через традиційні навчальні предмети і курси

фізики, хімії, біології, географії, астрономії, а також шляхом їх

інтеграції на певних етапах навчання.

Пріоритети у навчанні математики надаються формуванню в учнів

уявлення про сутність математичного знання, ознайомлення їх з

ідеями і методами математики, її роллю у пізнанні і перетворенні

дійсності, забезпеченню оволодіння системою математичних знань і

вмінь, які мають передусім загальноосвітнє, загальнокультурне

спрямування, а також необхідні для успішного вивчення інших

освітніх галузей.

Зростання соціальної й особистісної значущості опанування

учнями комп'ютерної грамотності, без якої неможлива успішна

адаптація в інформаційному суспільстві, вимагає докорінних змін в

інформатизації загальної середньої освіти. До складу

загальноосвітніх предметів уводиться інформатика. Комп'ютерне

орієнтовані засоби навчання мають застосовуватися на всіх ступенях

школи. Зокрема, у 1-6 класах комп'ютер може використовуватись як

засіб навчальної діяльності з метою оволодіння школярами

первинними уміннями і навичками роботи з цим; у 7-9 класах

забезпечується вивчення базового курсу "Основи інформатики", у

  1   2Схожі:

Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ iconПоложення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ
Постанова втратила чинність на підставі Постанови км n 1094 ( 1094-2001-п ) від 21. 08. 2001 )
Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ iconПостанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ
Україні та у світі. Вона спрямована на розв'язання актуальних і перспективних завдань в середній загальноосвітній школі
Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ iconПостанова від 1 жовтня 2008 р. N 876 Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р
Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ iconПостанова від 26 вересня 2001 р. N 1266 Київ
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ iconП о с т а н о в а від 26 лютого 1993 р. N 143 Київ Про порядок справляння І розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
Постановами км n 113 ( 113-94-п ) від 22. 02. 94 n 621 ( 621-96-п ) від 08. 06. 96 N 283 ( 283-98-п ) від 07. 03. 98 N 840 ( 840-2001-п...
Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ iconПостанова кму №993 від 05. 11. 08 року кабінет міністрів україни постанова №993
Внести до переліку типів позашкільних навчальних закладів та до Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджених постановою...
Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ iconПостанова від № Київ
Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26. 07. 99 №1357 (Офіційний...
Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ iconПостанова від 10 жовтня 2001 р. N 1306 Київ
Міністерству внутрішніх справ забезпечити видання Правил дорожнього руху та через засоби масової інформації довести їх зміст до учасників...
Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ iconПостанова від 26 серпня 2002 р. N 1243 Київ

Постанова n 12/5-2 від 22. 11. 2001 м. Київ iconП о с т а н о в а від 22 березня 2001 р. N 270 Київ Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
Затвердити Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи