Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію) icon

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію)
Скачати 115.28 Kb.
НазваПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію)
Дата конвертації09.12.2012
Розмір115.28 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


ТОМАКІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Методичні рекомендації на тему:


„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ”


смт. Томаківка

2010 –


Актуальні проблеми державної реєстрації нормативно-правових актів


Державну реєстрацію запроваджено з метою впорядкування видання міністерствами, іншими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій.

Державна реєстрація проводиться з 1 січня 1993 року відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року №493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі – Положення про державну реєстрацію).

Одним із основних завдань Томаківського районного управління юстиції Дніпропетровської області (далі – районне управління юстиції) відповідно до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 №47/5 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2007 за №125/13392, є здійснення відповідно до законодавства державної реєстрації нормативно-правових актів Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, її відділів, управлінь та інших структурних підрозділів, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, ведення реєстру таких актів.

Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Державного реєстру нормативно-правових актів районної державної адміністрації, її відділів та структурних підрозділів.

Усього за 1999 – 2009 роки районним управлінням юстиції здійснено правову експертизу 178 нормативно-правових актів, з них зареєстровано 160 актів. Протягом 2009 року районним управлінням юстиції здійснено правову експертизу 13 нормативно-правових актів, з них зареєстровано 11 актів.

Разом з цим, варто зупинитись на деяких проблемах, які виникають при здійсненні районним управлінням юстиції державної реєстрації.

Перш за все, - це низький рівень якості підготовки актів, які подаються на державну реєстрацію, а саме: неузгодженості положень нормативно-правових актів з іншими актами законодавства, нечіткість норм акта, допущення порушень правил нормопроектувальної техніки та правопису тощо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040 затверджено Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації.

Це Положення регулює питання діяльності юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі міністерства та його територіальних (місцевих, регіональних) органів, місцевих державних адміністрацій, а також підприємства, установи та організації.

Так, пунктом 10 зазначеного Положення юридична служба органу виконавчої влади відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади; проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу виконавчої влади, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; переглядає разом із структурними підрозділами органу виконавчої влади нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність до законодавства; інформує керівника органу виконавчої влади про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування; вносить керівникові органу виконавчої влади пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Необхідно зазначити, що на сьогодні робота юридичних служб суб’єктів нормотворення потребує покращення, оскільки прогалини в ній негативно відображаються на підготовці нормативно-правових актів, які в подальшому подаються на державну реєстрацію.

Про цей недолік свідчить той факт, що за період з 1999 по 2009 рік районним управлінням юстиції відмовлено в державній реєстрації 17 нормативно-правових актів (12 у 2000 році, 1 у 2004 році, 1 у 2005, 2 у 2007 році та 1 у 2008 році), повернуто на доопрацювання 10 нормативно-правових актів (2 у 2004 році, 4 у 2005 році, 1 у 2007 році, 2 у 2008 році та 1 у 2009 році) та визнано такими що не підлягають державній реєстрації 2 нормативно-правових актів (1 у 2007 році та 1 у 2009 році).

З поданих на державну реєстрацію нормативно-правових актів відмовлялося в державній реєстрації на підставі підпунктів „а” (акт не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire) – 13 актів, „б” (акт видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов’язки; виходить за межі компетенції органу, що його видав; не відповідає вимогам законодавства про мови; суперечить установленому порядку ведення діловодства) - 1 акт, „г” (акт викладено з порушенням правил правопису та нормопроектувальної техніки) – 3 акта, пункту 13 Положення про державну реєстрацію.

Відповідно до пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, у 5-денний строк з дня отримання рішення про відмову в державній реєстрації акта чи висновку за результатами розгляду скарги на рішення про відмову в державній реєстрації акта.

Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк направляється до органу державної реєстрації.

Так, всі нормативно-правові акти, яким відмовлено у державній реєстрації, скасовано районною державною адміністрацією.

До цього часу суб’єкти нормотворення продовжують подавати на державну реєстрацію акти персонального, оперативно-розпорядчого характеру, а також спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень, що не мають нових правових норм і які відповідно до пункту 5 Положення про державну реєстрацію не подаються на державну реєстрацію.

Так, до районного управління юстиції за 2007-2009 роки подано 2 таких актів, зокрема 1 із них було подано у березні 2009 року.

Це також свідчить про недостатню роботу юридичних служб суб’єктів нормотворення, на які покладено обов’язок щодо визначення необхідності державної реєстрації нормативно-правових актів у районному управлінні юстиції.

Повернення нормативно-правових актів, поданих на державну реєстрацію до районного управління юстиції, без державної реєстрації для доопрацювання як на прохання суб’єкта нормотворення, так і з власної ініціативи, районним управлінням юстиції фіксується щорічно.

За 2004-2009 роки районним управлінням юстиції повернуто на доопрацювання 10 нормативно-правових актів, поданих на державну реєстрацію (1 із них було повернуто у квітні 2009 року).

При цьому основними причинами застосування районним управлінням юстиції зазначеної процедури була необхідність приведення їх у відповідність до Положення про державну реєстрацію; виправлення помилкових записів у реквізитах нормативно-правових актів та назв підприємств, установ й організацій, на які йшлося посилання; поданням актів на реєстрацію з порушенням порядку подання акту на державну реєстрацію, що передбачено пунктом 9 Положення про державну реєстрацію; прохання субєкта нормотворення.

Вимоги законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів у частині дотримання строків доопрацювання нормативно-правових актів районною державною адміністрацією виконуються.

Так, відповідно до абзацу другого пункту 11-1 Положення про державну реєстрацію у разі повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання суб’єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені органом державної реєстрації зауваження та усунути виявлені порушення і протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або надати органу державної реєстрації копію документа про скасування такого акта.

З 10 нормативно-правових актів, що повернуто районним управлінням юстиції суб’єктам нормотворення без державної реєстрації для доопрацювання: 2 – скасовано (1 із них у 2009 році), 8 – подано на державну реєстрацію та зареєстровано районним управлінням юстиції.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 Положення про державну реєстрацію суб’єкти нормотворення повинні забезпечувати постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Проте, на сьогодні робота з перегляду нормативно-правових актів на їх відповідність чинному законодавству України суб’єктами нормотворення не налагоджена на належному рівні.

Про це свідчить той факт, що районним управліням юстиції за результатами перегляду зареєстрованих нормативно-правових актів за результатами проведення планових перевірок субєктів нормотворення всього виявлено 2 нормативно-правових акта, які підлягали державній реєстрації та на таку не були подані. Із 2 виявлених під час перевірок незареєстрованих актів, один скасовано суб’єктом нормотворення та 1 було подано на державну реєстрацію.

За період з 2006 по 2009 рік лише районним управлінням юстиції під час перегляду з власної ініціативи зареєстрованих нормативно-правових актів виявлено 35 нормативно-правових актів, що підлягали приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України, внаслідок чого суб’єктам нормотворення направлено 37 листів щодо приведення більше 40 нормативно-правових актів у відповідність до законодавства. На сьогодні суб’єктами нормотворення приведено у відповідність до законодавства всі з запропонованих районним управлінням юстиції.

За 2009 рік районним управлінням юстиції переглянуто 148 нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру. За наслідками перегляду нормативно-правових актів, зареєстрованих в районному управлінні юстиції, до районної державної адміністрації було надіслано одинадцять листів з пропозиціями щодо приведення у відповідність до чинного законодавства одинадцяти розпоряджень голови районної державної адміністрації, зареєстрованих в районному управлінні юстиції. На виконання вимог згаданих листів, до районного управління юстиції було направлено відповідні розпорядження про приведення у відповідність переглянутих нормативно-правових актів: внесено зміни та доповнення до 7 нормативно-правових актів; визнано такими, що втратили чинність 8 нормативно-правових актів.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731 „Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” органам юстиції, що здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів, з метою контролю за виконанням суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів надано право перевіряти у міністерствах, інших органах виконавчої влади додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях. За результатами перевірок та у разі потреби органи юстиції інформують Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, відповідні органи прокуратури та засоби масової інформації.

Зазначеною постановою керівників міністерств, інших органів виконавчої влади зобов’язано у місячний термін повідомляти органи державної реєстрації про вжиті заходи.

Для більш чіткого регулювання зазначеного питання Міністерством юстиції України затверджено наказом від 1 лютого 2005 року №13/5 Порядок проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, зареєстрований 1 лютого 2005 року за №121/10401.

Результати проведених районним управлінням юстиції перевірок за 2009 рік свідчать про те, що на сьогодні проблема застосування суб’єктами нормотворення незареєстрованих нормативно-правових актів відсутня.

За результатами проведення районним управлінням юстиції планових перевірок діяльності суб’єктів нормотворнення у 2009 році, встановлено що суб’єкти нормотворення продовжують допускати однотипні порушення чинного законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів та вимог Примірної інструкції з діловодства. Так, при виданні наказів суб’єктами нормотворення допускались такі недоліки та порушення вимог Примірної інструкції з діловодства та чинного законодавства з питань державної реєстрації нормативно-правових актів: бланки документів та бланки наказів не відповідали вимогам підпункту 4.1.2 Примірної інструкції з діловодства та постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2004 №655 „Про затвердження зразків та описів бланка і вивіски національного закладу (установи)”; додатки, що затверджувалися наказами містили одночасно два грифа – ДОДАТОК та ЗАТВЕРДЖЕНО, що є порушенням вимог підпунктів 4.6.13 та 4.11.2 Примірної інструкції з діловодства, оскільки документи, які затверджувалися наказами, повинні були мати гриф затвердження; накази не містили стабільного розміщення реквізитів (дати, заголовку, тексту, відстані полів), що не відповідає вимогам підпунктів 4.1.2, 4.2.1 та 4.12.4 Примірної інструкції з діловодства; в деяких наказах після дати документу додавалась літера „р.”, що не відповідало вимогам підпункту 4.3.2 Примірної інструкції з діловодства; тексти деяких наказів викладались без вступної частини (констатуючої частини, підстави або обгрунтування для складання документа), та вступна й резолютивна частини розміщені суцільним текстом (не відокремлені одна від одної; крім того резолютивна частина розміщена перед констатуючою), що не відповідало вимогам підпункту 4.1.5 Примірної інструкції з діловодства; тексти наказів містили інформацію в резолютивній частині про декілька управлінських дій (наприклад, викладався склад тендерного комітету та зазначалось, що попередній наказ про затвердження складу тендерного комітету визнається таким, що втратив чинність), яка викладається суцільним текстом, без відокремлення згаданих питань одне від одного по тексту, що не відповідало вимогам підпункту 4.1.3 – 4.1.5 Примірної інструкції з діловодства; деякі накази не було погоджено з відповідними заінтересованими особами, які залучалися для проведення спільних перевірок, а саме накази не містили відповідного грифа погодження, що є порушенням вимог підпункту 4.5.5 Примірної інструкції з діловодства; підписи керівника на всіх без виключення наказах деяких суб’єктів нормотворення завірялись гербовою печаткою, тоді як підпунктом 4.6.15 Примірної інструкції з діловодства передбачено, що на документах, які засвідчують права громадян і юридичних осіб, фіксують факт витрати грошових коштів і матеріальних цінностей, підпис відповідальної особи повинен завірятися гербовою печаткою; допускалося проставляння прийменника „від” перед датою в додатках, також допускалося проставлення знаку „№” перед цифровим позначенням додатку, що є порушенням підпункту 4.11.2 Примірної інструкції з діловодства; допускалася суцільна нумерація сторінок наказів разом з сторінками додатків, або ж без нумерації сторінок додатків, що є порушенням вимог підпункту 4.12.11 Примірної інструкції з діловодства, тоді як додатки до розпорядчих документів є окремими документами і повинні нумеруватись окремо від наказу; деякі спільні накази індексувались з порушенням вимог підпункту 4.4.3 Примірної інструкції з діловодства; у Відділі культури і туризму не призначено відповідальної особи за стан роботи з питань державної реєстрації нормативно-правових актів; Фінансовим управлінням районної державної адміністрації не було подано підтверджуючих документів, які б свідчили про проведення роботи з перегляду та приведення нормативно-правових актів, розпоряджень голови районної державної адміністрації у відповідність до Конституції України та інших актів законодавства України.

Враховуючи викладене на сьогодні реалізація у повному обсязі приписів щодо державної реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади можлива, перш за все, за умови врегулювання питання державної реєстрації нормативно-правових актів на законодавчому рівні, зокрема шляхом прийняття Закону України „Про нормативно-правові акти”.
Схожі:

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію) iconПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 1992 №731 із змінами І доповненнями, наказую
«Про внесення змін до наказу Мінпраці від 06. 06. 2008 №296», керуючись пунктами 1 та 2 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію) iconЗакон України «Про місцеві державні адміністрації»; > Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28. 12. 92 №731 із змінами (далі Положення)
«Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Томаківського районного управління юстиції та проведення їх...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію) iconПро затвердження Порядку оприлюднення актів обласної державної адміністрації та набуття ними чинності
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію) iconНаказ №17 Про державну реєстрацію нормативно-правового акта
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03. 10. 1992 №493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію) iconНаказ №2 Про державну реєстрацію нормативно-правового акта
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03. 10. 1992 №493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію) iconНаказ №26 Про державну реєстрацію нормативно-правового акта
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03. 10. 1992 №493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію) iconНаказ №13 Про державну реєстрацію нормативно-правового акта
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03. 10. 1992 №493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію) iconНаказ №24 Про державну реєстрацію нормативно-правового акта
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03. 10. 1992 №493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію) iconНаказ №5 Про державну реєстрацію нормативно-правового акта
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03. 10. 1992 №493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств...
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (далі Положення про державну реєстрацію) iconПоложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
«Адміністративна відповідальність керівників суб’єктів нормотворення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи