Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об\

Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об'єднання громадян»
Скачати 127.95 Kb.
НазваМетодичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об'єднання громадян»
Дата конвертації09.12.2012
Розмір127.95 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


ТОМАКІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Методичні рекомендації на тему:

«ПРАВОВА ДОПОМОГА ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ У ВИКОНАННІ ВЛАСНИХ СТАТУТІВ, ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН»


смт. Томаківка

– 2011 –


Правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, Закону України «Про об'єднання громадян»


І. Виконання громадськими організаціями Законів України та власних статутів (обов'язок повідомляти про зміни до складу керівних органів, реєструвати або погоджувати зміни до статутів, складу керівних органів, складання протоколів, оформлення змін до статуту, передача даних про зміни державним реєстраторам).

ІІ. Вимоги до статутів та діяльності неприбуткових організацій.

ІІІ. Як легалізувати місцеві осередки?

ІV. Особливості контролю за додержанням статутів громадських
організацій з боку органів легалізації (повноваження легалізуючих органів та санкції, визначені законами України за порушення законодавства).І. Реєстрація змін до статутних документів громадської організації.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про об’єднання громадян» зміни до статутних документів, зареєстрованих об’єднань громадян, підлягають обов’язковій реєстрації.

Для реєстрації змін, що вносяться до статутних документів об’єднання громадян, до реєструючого органу подаються:

- заява про реєстрацію зазначених змін, підписана уповноваженим представником;

- протокол з’їзду (конференції) або загальних зборів з рішенням про внесення змін до статуту (положення);

- статут (положення) в двох примірниках з унесеними змінами;

- оригінали свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян та його статуту (положення);

- реєстраційна картка за формою, встановленою наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.04.2007 №54 «Про затвердження форм реєстраційних карток», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.05.2007 за №447/13714. Підписи на всіх сторінках карток засвідчуються печаткою юридичної особи або нотаріусом; сторінки заповнюються тільки в тій частині, в якій змінюються відповідні дані. У разі зміни найменування або місцезнаходження юридичної особи, заявник додатково подає свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (виписку).

Для підтвердження дотримання положень статуту в частині скликання вищого керівного органу громадської організації для реєстрації змін до статутних документів додатково подаються матеріали, що підтверджують правомочність зборів (з’їзду (конференції).

У разі внесення до статутних документів змін, що пов’язані із зміною місцезнаходження об’єднання громадян, додатково подаються документи, які підтверджують місцезнаходження такого об’єднання.

За результатами розгляду заяви про реєстрацію змін приймається у термін, передбачений для розгляду заяви про реєстрацію об’єднання громадян, рішення про реєстрацію змін з виконанням відповідної позначки на титульному аркуші статуту (положення) або про відмову в їх реєстрації.

У разі зміни назви, місцезнаходження вищого статутного органу, мети об’єднання громадян реєструючий орган видає нове свідоцтво про реєстрацію такого об’єднання.

Про зміну своєї назви об’єднання громадян зобов’язане після реєстрації змін опублікувати відповідне оголошення в засобах масової інформації.

Дані заповнених реєстраційних карток передаються районним управлінням юстиції для внесення державним реєстратором Томаківської райдержадміністрації відповідних записів до Єдиного державного реєстру, оформлення виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – виписка) та передачі її відповідно районному управлінню юстиції для видачі юридичній особі (її уповноваженому представнику).

^ Щодо оформлення протоколів засідань статутних органів.

Під час підготовки тексту протоколу слід звернути увагу на такі його обов'язкові реквізити, як: номер протоколу; найменування керівного органу, що проводить своє засідання (згідно статутного документу); місце і дату проведення статутного органу; кількість запрошених та присутніх членів керівного органу, що скликається; черга денна; розгляд питань по суті та результати прийнятого рішення; підписи голови та секретаря зборів.

Протокол засідання статутного органу діючої організації, на якому змінюють керівника або іншу особу, що має право підпису фінансових документів, має бути засвідчений печаткою юридичної особи та поданий до органу реєстрації в оригіналі або в копії, на якій підписи засвідчені нотаріусом. Це вимога статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Більш детальніше про оформлення тексту протоколу.

Протоколи зборів, конференцій, засідань рад та президій оформляються на спеціальному бланку або на чистому аркуші паперу з відтворенням постійних реквізитів: найменування організації, місце складання протоколу, назва виду документа – «ПРОТОКОЛ».

Заголовок протоколу засідання колегіального органу, комісії повинен граматично узгоджуватись із назвою «Протокол» і писатися з малої літери. Крім того слід зазначати назву протоколу у тій відповідності, яка зазначена в статуті організації (наприклад – Протокол №1 загальних зборів організації чи Протокол №1 засідання правління організації).

На початку протоколу необхідно вказувати кількість присутніх членів (делегатів), а також дату та місце проведення конференції або загальних зборів.

Текст протоколу складається із вступної та основної частин.

У вступній частині протоколу зазначаються:

- прізвища та ініціали присутніх на засіданні членів колегіального органу (в алфавітному порядку);

- прізвища, ініціали та посади запрошених осіб (якщо кількість запрошених перевищує 15 осіб, то до протоколу додається їх список, а в протоколі робиться узагальнюючий запис, наприклад: «Запрошені: голови первинних організацій - усього 31 чол. (список додається)»);

- кількість членів організації і кількість присутніх (для зборів);

- кількість обраних делегатів і кількість присутніх із них (для конференції);

- прізвища, ініціали голови та секретаря зборів, конференції (або склад президії із зазначенням головуючого чи головуючих);

- порядок денний.

Питання порядку денного формулюються в називному відмінку, наприклад: «Розгляд проекту плану роботи організації на друге півріччя 2011 року». Якщо питань порядку денного декілька, то вони нумеруються.

Основна частина протоколу складається з розділів, що відповідають пунктам порядку денного. Розділи нумеруються і будуються за схемою: СЛУХАЛИ-ВИСТУПИЛИ-ПОСТАНОВИЛИ (або УХВАЛИЛИ). Ці слова друкують від межі лівого берега великими літерами. Прізвища та ініціали доповідачів і виступаючих, а при необхідності і їхні посади друкуються з наступного рядка і з абзацу. Допускається підкреслення їх.

Після обговорення кожного питання проводиться голосування, вказується його результат та постановляюча частина.

Якщо доповідь, звіт не наводяться в тексті протоколу, а додаються до нього, то після прізвища доповідача через тире робиться запис: «Текст доповіді на ____ аркушах додається».

Тексти виступів наводяться в протоколі у формі прямої мови, наприклад:

ВИСТУПИЛИ:

Мироненко В.В. (голова Кисличуватської первинної організації) – Члени нашої первинної організації внесли пропозиції щодо поліпшення діяльності організації. Я пропоную...

Заголовок постанови, що приймається за підсумками обговорення питання порядку денного і яка друкується на окремому бланку (аркуші паперу), має, як правило, формулюватися у вигляді відповіді на запитання «про що?», наприклад: «Про схвалення проекту плану роботи організації...» або: «Про затвердження плану роботи організації...».

Текст постанови може додаватися до протоколу. У цьому випадку в розділі «ПОСТАНОВИЛИ» зазначається: «Постанова на _____ аркушах додається».

Якщо постановою організації, зборів, конференції затверджується якийсь документ, то він додається до протоколу із зазначенням на ньому грифа затвердження.

Якщо один із пунктів затвердженого порядку денного не розглядався на засіданні організації, зборах, конференції, це фіксується в протоколі із зазначенням причини.

Протокол повинен мати номер, який є порядковим номером зборів, засідання, президії організації. Нумерація протоколів ведеться в межах періоду повноважень відповідного колегіального органу.

Протоколи та постанови зборів, конференції, що до них додаються, підписуються головою і секретарем зборів, конференції. У випадку обрання президії зборів, конференції їх протоколи і постанови підписуються головуючим. Якщо головуючих було декілька, такі документи підписуються одним із них (за рішенням президії зборів, конференції). Протокол засідання організації підписується особою, яка головувала на засіданні, із зазначенням посади.

Підпис головуючого у протоколі завіряється печаткою організації.

Слід зауважити, що у склад керівного та контролюючого органів, для досягнення кворуму при прийнятті рішень, повинно бути обрано непарну кількість осіб (3, 5, 7 тощо).

Із питань оперативного характеру, коли неможливо терміново зібрати членів організації на засідання, постанови організації можуть прийматися шляхом опитувального голосування (у робочому порядку, без обговорення). У цьому випадку проект постанови повинен мати таку кількість віз членів організації, яка б відповідала встановленій статутом кількості членів організації, за якої він правомочний приймати рішення. Результати опитувального голосування оформлюються у зведену відомість, яка разом із проектом постанови з візами членів організації додається до протоколу, де фіксується постанова, прийнята шляхом опитувального голосування.

Опитувальне голосування не може застосовуватися щодо надання згоди на звільнення члена організації з ініціативи керівника та в інших випадках, коли згідно із законом чи статутом передбачена участь у засіданні члена.

При розмноженні постанов засобами копіювання і розмноження підпис головуючого може не відтворюватись, а для засвідчення копій при цьому проставляється печатка організації.

Перевірити відомості про громадські формування, легалізовані районним управлінням юстиції можна в Єдиному реєстрі громадських формувань (http://rgf.informjust.ua/Pages/Default.aspx) та на веб-сайтах районного управління юстиції (httр://tomakovka-just.at.ua), Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (http://www.obljust.dp.ua/), Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua/).

ІІ. Вимоги до статутів та діяльності неприбуткових організацій.

Статут громадської організації повинен містити:

назву об’єднання громадян (повну, а також скорочену відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про об’єднання громадян»), його статус та юридичну адресу;

мету та завдання об’єднання громадян;

умови і порядок прийому в члени об’єднання громадян, вибуття з нього;

права і обов’язки членів (учасників) об’єднання;

порядок утворення і діяльності статутних органів об’єднання, місцевих осередків та їх повноваження;

джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

порядок внесення змін і доповнень до статутного документа об’єднання;

порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.

У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об’єднання громадян, зокрема, слід враховувати вимоги:

- статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», згідно з якою об’єднання громадян набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом;

- частини шостої статті 15 Закону України «Про об’єднання громадян» та частини третьої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», якими встановлено, що зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру;

- пункту 7.11.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» щодо розподілу коштів при ліквідації організації, яким передбачено, що у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

ІІІ. Як легалізувати місцеві осередки?

Слід зазначити, що згідно статті 9 Закону України «Про об'єднання громадян» місцеві осередки можуть мати тільки всеукраїнські об'єднання громадян, а не місцеві об'єднання громадян. Легалізація місцевих осередків всеукраїнських об’єднань громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про об'єднання громадян» та з урахуванням вимог Статуту всеукраїнського об’єднання громадян, в тому ж порядку що і місцеві об'єднання громадян.

ІV. Особливості контролю за додержанням статутів громадських
організацій з боку органів легалізації (повноваження легалізуючих органів та санкції, визначені законами України за порушення законодавства).


Відповідно до законодавства, нагляд і контроль за діяльністю громадських організацій в Україні здійснюють:

1. Місцевих громадських організацій та місцевих осередків всеукраїнських і міжнародних громадських організацій – органи юстиції (за дотриманням положень статуту організації, вимог Конституції та законів України);

2. Місцевих громадських організацій та місцевих осередків всеукраїнських і міжнародних громадських організацій, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (за дотриманням положень статуту організації, вимог Конституції та законів України);

3. Фінансові органи та органи державної податкової інспекції (за правильністю та своєчасністю подання фінансової звітності);

4. Органи прокуратури (в порядку загального нагля­ду, як це передбачено перехідними положеннями Конституції України).

Згідно статті 25 Закону України «Про об'єднання громадян» державний контроль за діяльністю об’єднань громадян здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України. Органи, що проводять легалізацію об’єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням ними положень статуту. Представники цих органів мають право бути присутніми на заходах, що проводяться об’єднаннями громадян, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення. Тобто, серед громадських організацій, легалізованих на території Томаківського району Дніпропетровської області, державний контроль за їх статутною діяльністю здійснює Томаківське районне управління юстиції Дніпропетровської області та виконавчі комітети сільських й селищної рад Томаківського району Дніпропетровської області (якими було прийнято рішення щодо легалізації громадської організації).

Державний контроль полягає у здійсненні посадовими особами легалізуючих органів виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України, оцінки відповідності діяльності об’єкту контролю статуту та законодавству, вжиття заходів щодо недопущення порушень вимог власних статутних документів, Конституції та чинного законодавства України.

Легалізуючий орган може ініціювати позапланову перевірку у разі оприлюднення у ЗМІ інформації про незаконну діяльність організації.

Планові перевірки проводяться з метою встановлення виконання Закону України «Про об’єднання громадян» та статуту в частині обов’язковості подання на реєстрацію змін до статуту після їх затвердження вищим статутним органом (частина шоста статті 15), дотримання обмежень на діяльність об’єднань громадян (стаття 4), регулярного обнародування своїх основних документів, складу керівництва, даних про джерела фінансування та витрати (частина четверта статті 6), дотримання визначеної статутом процедури скликання і проведення засідань відповідних статутних органів, правомочності складу органу, який скликає засідання. Легалізуючий орган щороку складає річний план перевірок громадських організацій, у якому зазначається найменування, дата легалізації, відомості про керівника та місцезнаходження, дата та період перевірки, П.І.П працівника, що повинен здійснити перевірку.

Планові та позапланові перевірки громадських організацій проводяться легалізуючими органами на підставах та у відповідності до вимог Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 №1707/5 «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за №760/19498 та Методичних рекомендацій щодо виконання Міністерством юстиції та його територіальними органами визначених законодавством контрольних повноважень у сфері діяльності громадських організацій, розроблених Міністерством юстиції України.

Планові та позапланові перевірки завершується складанням Акта перевірки діяльності громадської організації. Про результати позапланової перевірки повідомляється орган влади, автор листа (скарги) та громадська організація.

У разі, коли громадську організацію/місцевий осередок не виявлено за місцезнаходженням, працівником, що здійснював перевірку, складається Акт про відсутність громадської організації/місцевого осередку за місцезнаходженням.

У разі протидії громадської організації/місцевого осередку перевірці, працівником, що здійснював перевірку, складається Акт про протидію перевірці громадської організації.

За результатами планової та позапланової перевірки, в ході яких об’єкт контролю за місцезнаходженням не виявлений (не подано на реєстрацію зміни до статутних документів), легалізуючий орган може вживати такі упереджувальні заходи: розміщує на веб-сайті легалізуючого (чи іншого) органу або в друкованих ЗМІ оголошення про розшук організації, яка не знайдена за місцезнаходженням; направляє до державного реєстратора запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, відповідно до Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.10.2005 №97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2005 за №1294/11574, та органів державної податкової служби для з’ясування місцезнаходження організації та фактичної діяльності (чи подаються податкові звіти).

У разі виявлення за результатами перевірки порушення інших законів України, легалізуючий орган направляє копію Акта перевірки та, у разі потреби, інші матеріали перевірки відповідному державному органу.

За порушення законодавства, відповідно до статті 28 Закону України «Про об'єднання громадян» до об’єднання громадян можуть бути застосовані такі стягнення: попередження; штраф; тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності; тимчасова заборона (зупинення) діяльності; примусовий розпуск (ліквідація).


Підготовлено Томаківським районним

управлінням юстиції Дніпропетровської

області
Схожі:

Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об\Додаток Затверджено ухвалою міської ради від № програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів 1
Програма) визначає мету, завдання, очікувані результати і механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова...
Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об\Рішення від 28 жовтня 2011 року №389 м. Знам’янка Про Порядок використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям
На підставі ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 75 Бюджетного Кодексу України, з метою врегулювання...
Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об\Рішення від 29 вересня 2011 року №111 VІ про затвердження Порядку використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки районним громадським організаціям інвалідів, ветеранів та чорнобильським громадським організаціям
Про затвердження Порядку використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки районним громадським організаціям...
Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об\Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів
Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об\Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів
Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об\Методичні рекомендації на тему: „ право громадян на свободу об’єднання
Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути...
Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об\Методичні рекомендації на тему: «державна реєстрація змін до установчих документів громадських формувань»
України «Про об’єднання громадян», зміни до статутних документів (зміни внесені до статуту (положення); зміна адреси громадського...
Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об\Розпорядження " 21 " 12 2011 р. №881 р Про реєстрацію Статутів, змін до Статутів та видачу дублікатів Статутів релігійних організацій
Керуючись ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу...
Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об\Методичні рекомендації безоплатна правова допомога
Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом України «Про безоплатну правову допомогу»...
Методичні рекомендації на тему: «правова допомога громадським організаціям у виконанні власних статутів, закону україни «про об\Конкурс на фінансову підтримку громадським організаціям для покриття видатків на оренду приміщень
Просимо прийняти для розгляду пакет документів, підготовлений до участі у конкурсі з надання фінансової підтримки громадським організаціям...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи