Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області icon

Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області
Скачати 161.21 Kb.
НазваСтатут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області
Дата конвертації26.11.2012
Розмір161.21 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від “ “ _______2006р. № ____


СТАТУТ


Бердянської районної

санітарно-епідеміологічної станції


смт. Андріївна

Бердянського р-ну

Запорізької області


 1. Загальні положення

1.1 Бердянська районна санітарно-епідеміологічна станція (далі –Бердянська рай СЕС) є закладом санітарно-профілактичного профілю і входить до системи державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України, заснованої на державній власності.

1.2 Бердянська рай СЕС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, наказами та постановами Головного державного санітарного лікаря України та цим Статутом.

1.3 Бердянська рай СЕС підпорядкована головному державному санітарному лікарю Запорізької області.

1.4. Бердянська рай СЕС реалізує в районі державну політику в сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.


 1. Найменування та юридична адреса

2.1 Найменування:

повне: “ Бердянська державна районна санітарно-епідеміологічна станція”;

скорочене: “Бердянська рай СЕС”.

2.2. Юридична адреса: Бердянська рай СЕС.

вул. Леніна ,23 смт. Андріївка ,Бердянський р-н., Запорізька область, Україна, 71140.


 1. Юридичний статус

3.1 Бердянська рай СЕС є юридичною особою, має закріплене за нею майно, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах.

3.2 Бердянська рай СЕС має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

3.3 Бердянська рай СЕС є неприбутковим закладом.

3.4 Бердянська рай СЕС має право здавати в оренду рухоме і нерухоме майно у порядку та згідно з чинним законодавством України.

3.5 Бердянська рай СЕС здійснює оперативний і бухгалтерський облік діяльності закладу, веде статистичну звітність, встановлену чинним законодавством України.


 1. Мета, основні напрями діяльності та завдання

Бердянської рай СЕС

4.1 Метою діяльності Бердянської рай СЕС є нагляд за:

- забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя на підконтрольних об’єктах та території району;

- профілактикою інфекційних і професійних хвороб та отруєнь, радіаційних уражень людей;

- запобіганням шкідливому впливу на стан здоров`я населення.

4.2. Основними напрямами діяльності Бердянської рай СЕС є:

- здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

- визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань, а також у охороні здоров`я населення від шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища ;

- вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров`я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини, встановлення факторів навколишнього середовища, що шкідливо впливають на здоров`я населення;

- підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та небезпечних інфекційних хвороб;

- контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення інфекцій, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

- державний облік інфекційних і професійних захворювань та отруєнь;

4.3 Основними завданнями Бердянської рай СЕС є:

- нагляд за організацією та проведенням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів на підконтрольних Бердянській рай СЕС об’єктах та території району;

- нагляд за реалізацією державної політики з питань профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль за виконанням районних програм, що стосуються запобігання шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров`я населення;

- контроль за дотриманням гігієнічної регламентації небезпечних факторів ;

- взаємодія з державними органами і громадськими організаціями з питань охорони здоров’я людини;

здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на підконтрольних об’єктах та території району.;

- контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства, здійсненням санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, а також виконанням приписів, постанов і вимог, виданих головним державним санітарним лікарем України , області, району та вимог викладених у висновках державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

- контроль за санітарною та епідеміологічною ситуацією на об’єктах нагляду;

- аналіз причин та умов виникнення ситуацій санітарного та епідемічного неблагополуччя населення (розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей), підготовка пропозицій щодо проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів;

- визначення першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб та масових інфекційних захворювань (отруєнь) запобігання шкідливого впливу на стан здоров’я і життя людини , факторів середовища життєдіяльності;

-координація діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення санітарного та проти епідеміологічного благополуччя населення;

-проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

-статистичне спостереження у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, державний облік інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей у зв’язку із шкідливим впливом факторів середовища життєдіяльності;

-готує та вносить у встановленому порядку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (керівництво райдержадміністрації) про позиції щодо проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів з метою забезпечення та епідемічного благополуччя населення району, необхідності встановлення карантину;

-видає обов’язкові для виконання приписи, постанови та висновки щодо усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров’я і життя людини факторів середовища життєдіяльності, причин та умов виникнення і поширення інфекційних хвороб;

-веде державний облік інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень;

-здійснює контроль за якістю та ефективністю використання дезинфекційних заходів, погоджує з обласною санепідстанцією необхідність профілактичних щеплень та інших заходів профілактики у разі загрози виникнення епідемій, масових отруєнь та радіаційних уражень;

погоджує схеми перед проектної документації, що стосується районного планування і забудови населених пунктів в районі;

-санітарних і протиепідемічних (профілактичних заходів);

-погоджує документи про надання земельних ділянок під будівництво реконструкції, введення в експлуатацію нових, реконструйованих об’єктів виробничого, соціально-культурного, гідротехнічного та іншого призначення на відповідність їх встановленим


-проведення санітарних та епідеміологічних розслідувань, спрямованих на встановлення причин та умов виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей;

- у межах своєї компетенції проведення роботи щодо гігієнічного виховання населення;

- вжиття заходів для припинення порушень санітарного законодавства та притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні таких правопорушень;

- проведення робіт по дератизації, дезінсекції та дезінфекції на підконтрольних об”єктах та територіях. 1. Функції закладу .


5.1 Відповідно до мети, напрямів діяльності та покладених завдань Заклад:

   1. - здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форм власності та господарювання) та громадянами на підконтрольних об’єктах та територіях;

   2. - проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, обстеження, розслідування, лабораторні та інструментальні дослідження і випробування, а також санітарну, гігієнічну, токсикологічну, епідеміологічну та інших видів оцінку середовища життєдіяльності людини, об’єктів господарської та інших видів діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної документації і видає висновок щодо відповідності (невідповідності) вимогам санітарних норм;

   3. - проводить лабораторні дослідження і випробування з метою визначення впливу на стан здоров’я і життя людини повітря, води, ґрунту та продукції, що виробляється чи реалізується;

   4. - вивчає, оцінює і прогнозує показники здоров’я населення залежно від стану середовища його життєдіяльності, визначає фактори довкілля, що шкідливо впливають на стан здоров’я людини;

   5. - аналізує санітарну та епідемічну ситуацію на підконтрольних об’єктах та територіях;

   6. - вносить в установленому порядку до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо проведення заходів з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідності введення карантину;

   7. - забезпечує охорону території України в межах Бердянського району від занесення та поширення особливо небезпечних (у тому числі карантинних) і небезпечних інфекційних хвороб, здійснює санітарно-епідеміологічний контроль і нагляд в пунктах пропуску через державний кордон;

   8. - видає обов’язкові для виконання приписи і постанови щодо усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров’я і життя людини факторів
   1. середовища життєдіяльності, причин та умов виникнення і поширення інфекційних хвороб;

   2. - виконує обумовлені чинним законодавством України в межах Бердянського району дії щодо обмеження або заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту, вантажів і товарів з країн або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх територіях;

   3. - аналізує причини та умови виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей;

   4. - взаємодіє з державними органами і громадськими організаціями з питань охорони здоров’я людини;

   5. - проводить дезінфекційні, дезінсекційні, дератизаційні роботи на об’єктах та територіях Бердянського району. 1. Фінансове забезпечення та майно Бердянської райСЕС

6.1 Фінансування Бердянської райСЕС здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, у тому числі і спеціального фонду, а також інших джерел, передбачених чинним законодавством України.

6.2 Майно Бердянської райСЕС закріплено за нею у порядку та відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3 Майно Бердянської райСЕС становить основні фонди (включаючи будинки, споруди, транспортні засоби, обладнання та інше), грошові кошти, вартість яких відображається в її самостійному балансі.

6.4 Приміщення, будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби та інше майно, що використовується Бердянською райСЕС перебуває у державній власності і передається їй у порядку, встановленому чинним законодавством України. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди Запорізької облСЕС, надаються їй у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.5 Бердянська райСЕС має розрахункові рахунки в установах Державного казначейства України.

6.6 Бердянська райСЕС має право передавати та списувати майно у порядку та відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.7 Бердянська райСЕС має право здавати майно, яке знаходиться на її балансі, в оренду у порядку та відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.8 Кошти до спеціального фонду відраховують за виконання робіт і надання послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, що не відносяться до медичної допомоги населенню:

- підготовка та видача дозволів, висновків, гігієнічних сертифікатів, передбачених чинним законодавством України;

- проведення лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань факторів середовища життєдіяльності людини;

- вивчення, дослідження, аналіз проектів нормативних документів, проектної, технічної, інструктивно-методичної документації на відповідність вимогам чинного санітарного законодавства України;

- обґрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров`я людини, розробка гігієнічних нормативів і санітарних норм України;

- участь в акредитації установ, організацій та закладів на право випробувань продукції щодо її безпеки для життя і здоров`я людини;

- атестація робочих місць;

- гігієнічне навчання професійних груп працівників;

- консультації за зверненнями юридичних і фізичних осіб;

- роботи з профілактичної дезінфекції, дезінсекції, дератизації;

- інші види робіт і послуг за переліком, визначеним чинним законодавством України.

6.9 Оплата зазначених послуг здійснюється за тарифами та прейскурантами, затвердженими у відповідності до чинного законодавства України.

6.10 Бердянська райСЕС може отримувати від юридичних та фізичних осіб благодійні (добровільні) внески та пожертвування.

6.11 Бердянська райСЕС може мати і інші не заборонені чинним законодавством України доходи. 1. Керівництво Бердянської райСЕС

7.1 Керівництво Бердянською райСЕС здійснюється головним лікарем Бердянської райСЕС, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Головного державного санітарного лікаря Запорізької облСЕС.

7.2 Головний лікар Бердянської райСЕС одночасно є Головним державним санітарним лікарем Бердянського району.

7.3 Головний лікар Бердянської райСЕС, Головний державний санітарний лікар Бердянського району має бланк та печатку з назвою своєї посади.

7.4 Головний лікар Бердянської райСЕС, Головний державний санітарний лікар Бердянського району призначає та звільняє з посади працівників райсанепідстанції району.

7.5 Головний державний санітарний лікар Бердянського району має право:

- користуватись в повному обсязі правами, наданими чинним законодавством України;

- здійснювати нагляд за дотриманням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами санітарного законодавства, а також контроль за проведенням санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, виконанням програм охорони здоров’я населення;

- розслідувати причини та умови виникнення інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей;

- безоплатно отримувати від юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, які перебувають або проводять діяльність на території або об’єктах водного транспорту, дані і відомості, статистичні та інші дані, що характеризують санітарно-гігієнічний та епідемічний стан об’єктів і здоров’я людей;

- погоджувати документи про надання земельних ділянок під будівництво та інші види землекористування, місця водозаборів і скидання стічних вод, розміщення промислових та інших об’єктів;

- погоджувати проектну та технічну документацію на будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого, соціально-культурного та іншого призначення;

- погоджувати документацію на розроблення, виготовлення і використання нових технологій, виробничих процесів;

- визначати необхідність профілактичних щеплень та інших заходів профілактики у разі загрози виникнення епідемій інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей;

- вимагати проведення регламентованих МОЗ України, а у разі потреби позачергових медичних оглядів згідно із чинним законодавством України;

- проводити перевірку та видавати висновки на відповідність об’єктів і споруд, що вводяться в експлуатацію згідно з чинним законодавством України.

7.5.1 Контролювати наявність висновків та дозволів виданих відповідно до чинного законодавства України на:

- ввезення з-за кордону сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) та реалізацію і використання їх в Україні;

- проведення будь-яких діагностичних, дослідницьких, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин;

- транзит через територію України хімічних, біологічних, радіоактивних, інших небезпечних для здоров’я населення видів сировини, корисних копалин, речовин та матеріалів (у тому числі нафти і нафтопродуктів, природного газу);

- виробництво, переробку та реалізацію продуктів харчування і харчових добавок, предметів гігієни та санітарії;

- іншу діяльність, на проведення якої відповідно до чинного законодавства України видаються дозволи державної санітарно-епідеміологічної служби;

7.5.2 Безперешкодно входити на територію і в приміщення всіх об’єктів нагляду за службовим посвідченням.

7.5.3 Безоплатно вилучати зразки сировини, продукції, матеріалів для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи і необхідних видів лабораторного дослідження.

7.5.4 Вносити обов’язкові для виконання пропозицій щодо усунення виявлених порушень санітарного законодавства, здійснювати в установленому законом порядку провадження у справах про порушення санітарного законодавства України.

7.5.5 Видавати постанови про накладання штрафу та у передбачених законом випадках застосовувати фінансові санкції за порушення санітарного законодавства України.

7.5.6 У порядку, встановленому Головним державним санітарним лікарем України:

- складати акти і протоколи про порушення санітарного законодавства України;

- видавати приписи, постанови, а також вносити пропозиції власникам підприємств, установ і організацій або уповноваженим особам:

- про відсторонення від будь-яких видів діяльності, робіт, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які страждають на інфекційні хвороби або є носіями збудників інфекційних захворювань чи були в контакті з такими хворими , а також осіб, які ухиляються від обов’язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється МОЗ України;

- на приведення нормативно-технічних, розпорядчих та інших документів у відповідність з вимогами санітарного законодавства України;

- про обмеження діяльності об’єкта нагляду у разі виявлення порушення санітарного законодавства, що безпосередньо не впливає негативно на стан здоров’я людей, але може зумовлювати такий вплив.

7.5.7 Видавати постанови про:

- обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності підприємств, установ і організацій, об’єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих технологічних операцій, у разі невідповідності їх вимогам санітарних норм;

- обмеження, тимчасову заборону або припинення будівництва, реконструкції та розширення об’єктів за проектами, що не мають позитивного висновку за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та у разі відступу від затвердженого проекту;

- тимчасову заборону виробництва, заборону використання та реалізації хімічних речовин, продуктів харчування, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів широкого вжитку, джерел іонізуючого випромінювання у тому разі, коли не здійснено їх гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію, а також коли їх визнано шкідливими для здоров’я людей;

- обмеження, зупинення або заборону проведення викидів (скидів) забруднюючих речовин у разі порушення санітарних норм;

- зупинення або припинення інвестиційної діяльності у випадках, встановлених законодавством;

- вилучення з реалізації (конфіскацію) небезпечних для здоров’я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів у порядку, що встановлюється законодавством;

7.5.8 Вносити пропозиції органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про запровадження на підконтрольних територіях чи об’єктах Бердянського району особливих умов та режиму праці, навчання, пересування і перевезення, спрямованих на запобігання виникненню та ліквідацію захворювань.

7.6 Головний лікар Бердянської райСЕС має обов’язки і користується правами, наданими керівникам чинним законодавством України, а саме:

- затверджує посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, план роботи Бердянської райСЕС;

- затверджує річні плани роботи структурних підрозділів;

- укладає договори, угоди, контракти, підписує документи, пов’язані з діяльністю Бердянської райСЕС;

- має право першого підпису бухгалтерських документів;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників Бердянської райСЕС згідно з чинним законодавством України;

- готує у встановленому порядку проекти змін та доповнень до цього Статуту;

- розпоряджається бюджетними коштами загального та спеціального фонду за виконання робіт за надання послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення відповідно до затвердженого кошторису та згідно з чинним законодавством.

- разом з головним бухгалтером персонально відповідає за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності;

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших підрахунків згідно з чинним законодавством;

- від імені Бердянської райСЕС розпоряджається майном у межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

- підписує (укладає) колективний договір згідно з чинним законодавством України та цим Статутом;

- здійснює на основі єдиноначальності керівництво діяльністю районної санепідстанції;

- розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

- затверджує кошторис витрат Бердянскої райСЕС, територіальних санепідстанцій, розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

- призначає на посади і звільняє з посади працівників Бердянської райСЕС за погодженням з головним державним санітарним лікарем області.


- звітує з питань здійснення діяльності перед Запорізькою облСЕС.

- відкриває в установах банків розрахункові й інші рахунки, здійснює касові і розрахункові операції, видає доручення від імені обласної санепідстанції;

- без довіреності діє від імені Запорізької облСЕС, представляє її в МОЗ, усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах, а також здійснює інші дії в межах повноважень, передбачених чинним законодавством;

- видає накази, дає розпорядження, що є обов’язковими для працівників Запорізької облСЕС, у тому числі по заохоченню і накладенню дисциплінарних стягнень;

- видає постанови від імені головного державного санітарного лікаря Запорізької області.

7.7 Головний лікар Бердянської райСЕС в межах наданих йому повноважень самостійно вирішує всі питання діяльності Бердянської райСЕС, питання соціальної сфери з профспілковим комітетом, який представляє інтереси трудового колективу.


8. Повноваження трудового колективу
^

Бердянської райСЕС


8.1 Трудовий колектив Бердянської райСЕС складається з громадян, які приймають участь в її діяльності на підставі трудових договорів.

8.2 Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори, які відбуваються при необхідності, але не рідше ніж два рази на рік.

8.3 Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

8.4 Трудовий колектив за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі типових правил затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку.

8.5 Сторони Колективного договору звітують на загальних зборах колективу, один перед одним, не менш ніж один раз на рік.

8.6 Посадові особи Бердянської райСЕС провадять свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.


^ 9. Реорганізація і ліквідація

9.1 Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідація Бердянської райСЕС здійснюється за рішенням Міністерства охорони здоров’я України в установленому законодавством порядку за поданням головного державного санітарного лікаря області.

9.2 Зміни та доповнення в цей Статут затверджуються Головним державним санітарним лікарем України за поданням Головного державного санітарного лікаря Запорізької області.

9.3 В період реорганізації та ліквідації закладу працівники Бердянської райСЕС забезпечуються соціально-правовим захистом, передбаченим чинним законодавством України.

9.4 Витрати, пов’язані з припиненням діяльності Бердянської райСЕС, покриваються за рахунок бюджетних асигнувань.

9.5 Створення та ліквідація Бердянської райСЕС здійснюється рішенням його керівника в установленому чинним законодавством України порядку.

9.6 Припинення існування Бердянської райСЕС здійснюється з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Схожі:

Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області iconПлан основних організаційних та санітарно протиепідемічних заходів Державного закладу «Бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції Запорізької області» моз україни на 2011 рік
Державного закладу «Бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції Запорізької області» моз україни
Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області iconІнформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо
Форма запиту на інформацію, що подається до Бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції письмово (на прийомі у Бердянській...
Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області iconРозпорядження 4 вересня 2012 р. №263 Про відзначення Гопко Н. В
Чернівецької області – головного лікаря Чернівецької обласної санітарно-епідеміологічної станції
Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області iconПогоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено
...
Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області iconПогоджено голова Бердянської райдержадміністрації Чепурний В. П. (підпис) мп «16» «січня» 2012р. Затверджено
...
Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області iconКерівникам загальноосвітніх навчальних закладів
Харківської районної санітарно-епідеміологічної станції (сел. Покотилівка, вул. Ульянівська, б. 40) відбудеться нарада з працівниками...
Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області iconРішення про створення Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської районної ради Рівненської області та затверджено статут даного позашкільного закладу. Стату т рокитнівська районна станція юних натуралістів
Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності Рокитнівської районної станції юних натуралістів Рокитнівської...
Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області iconДовідка-погодження районної санітарно-епідеміологічної станції на місце розташування об’єкта торгівлі з врахуванням сертифікату, що засвідчує якість, походження та безпеку продукції
До заяви на отримання дозволу для реалізації баштанних культур терміном до 01. 11. 2009 додаються
Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області iconПерелік суб’єктів господарювання
Шевченківського рв умвс україни в Чернівецькій області від 06. 03. 2009 року №31/3547 та Чернівецької міської державної санітарно-епідеміологічної...
Статут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області iconХарківська районна державна адміністрація відділ освіти 61034, м. Харків, вул. Комсомольське шосе, 52 Тел.(057) 372-41-62, 372-51-52
Харківської районної санітарно-епідеміологічної станції від 25. 03. 11 №625 «Щодо організації харчування дітей в дошкільних навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи