За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко icon

За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко
Скачати 222.31 Kb.
НазваЗа програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко
Дата конвертації08.04.2013
Розмір222.31 Kb.
ТипУрок

Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу хімії у 9 класі

(за програмою 2005 року)

І.Максимов, І.Філоненко

Тема і мета уроку

Дата

Повторення основних питань курсу хімії 8-го класу (2 год.)

Урок № 1. Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей.


Мета. Повторити і узагальнити склад, класифікацію, властивості оксидів, основ, кислот та солей. Удосконалити вміння складати рівняння реакцій, що характеризують генетичний зв’язок між класами вказаних речовин.

Урок № 2. Хімічний зв’язок і будова речовин.


Мета. Узагальнити та поглибити знання про типи хімічного зв’язку, його природу, вплив на будову та властивості речовини.

^ Тема 1. Розчини (15 год. + 2 год. рез. часу)

Підтема 1. Розчини. Розчинність (8 годин)

Урок № 3 Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.


Мета. Дати уявлення про розчини. Класифікувати розчини за розміром та агрегатним станом частинок розчинених речовин.

Урок № 4. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.


Мета. Розвинути знання про значення води як розчинника у природі, житті та практичній діяльності людини. Ознайомити з особливостями будови молекул води, диполями. Дати уявлення про водневий зв’язок.

Урок № 5. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини.


Мета. Дати уявлення про розчини і розчинність речовин у воді. Розкрити залежність величини розчинності від природи розчинюваних речовин та розчинника, температури і тиску. Розмежувати поняття “насичений” і “концентрований” розчин, “ненасичений” і “розбавлений” розчин. Ознайомити з таблицею розчинності речовин. Формувати уміння користуватися нею.

Урок № 6. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Фізико-хiмічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати.


Мета. Сформувати уявлення про розчинення як результат складного фізико-хімічного процесу взаємодії між молекулами розчинюваної речовини і розчинника. Дати поняття про гідратацію як процес приєднання молекул води до молекул розчинюваної речовини, про продукти такого приєднання – кристалогідрати.

Демонстрації: Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і концентрованої сульфатної кислоти у воді).

Урок № 7. К
–4–
ількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.


Мета. Дати поняття про масову частку розчиненої речовини. Навчити робити розрахунки масової частки і маси розчинюваної речовини та розчинника. Підготувати учнів до практичної роботи з приготування розчинів.

Демонстрації: Виготовлення розчину.

Урок № 8. Практична робота № 1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.


Мета. Закріпити вміння використовувати у розрахунках поняття масової частки розчиненої речовини, навчити практично виготовляти розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини.

Урок № 9, 10. Розв’язування розрахункових задач. (Самостійна робота)*


Мета. Закріпити вміння розв’язувати розрахункові задачі на обчислення масової частки і маси розчиненої речовини у розчині.

^ Підтема 2. Електролітична дисоціація (9 годин)

Урок № 11. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти.


Мета. Ознайомити з поняттям “електроліт”, “неелектроліт” та встановити зв’язок між типом хімічного зв’язку речовини і електропровідністю її розчинів. дати визначення кислот, лугів, солей з точки зору електролітичної дисоціації.

Демонстрації: Дослідження речовин та їх розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

Урок № 12. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.


Мета. Дати поняття “електролітичної дисоціації” та “ступеня електролітичної дисоціації” як одиниці кількісного виміру величини дисоціації. Ознайомити з прикладами сильних і слабких електролітів. Почати формувати вміння складати рівняння електролітичної дисоціації кислот, основ, солей.

Лабораторний дослід 1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-йонів у розчині.

Урок № 13. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.


Мета. Поглибити поняття «електроліт», «неелектроліт», «електролітична дисоціація», сформувати уявлення про ступінь дисоціації, сильні і слабкі електроліти, ознайомити з прикладами сильних і слабких електролітів, їх значенням в житті людини.

Урок № 14, 15. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння.


Мета. Розкрити суть реакцій йонного обміну, з’ясувати причини та умови їх перебігу. Формувати вміння складати повні і скорочені рівняння реакцій йонного обміну, пояснювати їх суть з позицій електролітичної дисоціації. Провести якісні реакції на хлорид- та сульфат-йони. Дати поняття про реакції йонного обміну, пояснити причини та умови їх здійснення. Ознайомити з умовами протікання реакцій йонного обміну до кінця. Формувати вміння складати повні та скорочені

рівняння реакцій йонного обміну, пояснювати їх механізм з позицій теорії електролітичної дисоціації.

Демонстрації: Реакції обміну між розчинами електролітів.

Лабораторний дослід 2 – 4. Реакції обміну між розчинами електролітів, що відбуваються з випаданням осаду, виділенням газу, утворенням води.

Урок № 16. Практична робота 2. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів.


Мета. Закріпити знання про реакції йонного обміну, що протікають до кінця. Удосконалити вміння записувати рівняння реакцій у молекулярній та йонній повній і скороченій формах. Розвивати навики дотримуватись правил техніки безпеки при проведенні хімічних дослідів, описувати їх, робити висновки.

Урок № 17. Контрольна робота № 1 з теми: «Розчини».


Мета. Перевірити вміння застосовувати набуті знання на практиці для розв’язування задач.

^ Урок № 18. Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач.


Мета. Закріпити знання про розчини, реакції йонного обміну, вдосконалити уміння експериментально встановлювати якісний склад сполук, добувати речовини.

Урок № 19. Узагальнюючий урок з теми: «Розчини» (Самостійна робота*).


Мета. Узагальнити та систематизувати знання про властивості основних класів неорганічних сполук у світлі теорії електролітичної дисоціації, вдосконалити уміння складати молекулярні та іонні рівняння реакцій обміну, продовжити формування умінь розв’язування задач з використанням масової частки розчиненої речовини. Визначити рівень знань учнів з теми

^ Тема 2. (Підтема 3) Хімічні реакції (9 годин + 1 год. рез. часу)

Урок № 20. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.


Мета. Систематизувати знання про типи хімічних реакцій, їх класифікацію з різними ознаками, закріпити вміння складати рівняння хімічних реакцій визначати їх тип.

Урок № 21. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.


Мета. Поглибити знання про класифікацію хімічних реацій з погляду електронної теорії, повторити ознаки хімічних реакцій, умови їх виникнення й перебігу.

Демонстрації: Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

Урок № 22. Оборотні й необоротні реакції.


Мета. Дати уявлення про оборотні й необоротні хімічні реакції, хімічну рівновагу, пряму і зворотну реакції. Розкрити вплив різних факторів на зміщення хімічної рівноваги, розвивати логічне мислення, вміння самостійно прогозувати оптимальні умови проведення реакцій.

Урок № 23. Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.


Мета. Визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів хімічних реакцій, розглянути сутність процесів окиснення та відновлення, їх взаємозв’язок, сформувати поняття про окисники та відновники, закріпити вміння визначати ступінь окиснення елементів у сполуках, розкрити роль окисно-відновних реакцій у природі та житті людини.

Урок № 24, 25. Складання рівнянь найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів.


Мета. Навчити використовувати поняття «ступінь окиснення» для складання простих окисно-відновних реакцій методом електронного балансу, поглибити уявлення про значення окисно-відновних реакцій.

Урок № 26. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.


Мета. Розширити уявлення про класифікацію хімічних реакцій, сформувати поняття про тепловий ефект хімічної реакції, ендо- та екзотермічні реакції, дати уявлення про термохімічні рівняння.

Урок № 27, 28. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.


Мета. Сформувати уявлення про швидкість хімічної реакції, її залежність від різних чинників, поглибити знання про каталізатори та їх вплив на швидкість реації.

Демонстрації: Залежність швидкості реакції металів (цинк, магній, залiзо) з хлоридною кислотою від природи металу та концентрації кислоти.

Лабораторний дослід № 5. Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

Урок № 29. Узагальнюючий урок з теми «Хімічні реакції». (Самостійна робота*).


Мета. Узагальнити знання про залежність властивостей речовин від їхньої будови та складу, систематизувати знання про типи хімічних реакцій, умови їхнього перебігу. Удосконалити вміння складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують властивості основних класів неорганічних сполук у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію та окисно-відновні процеси.

Тема 3. Найважливіші органічні сполуки (30 годин + 6 год. рез. часу)

Підтема 4. Вуглеводні (11 годин)

Урок № 30. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Особливості будови органічних речовин.


Мета. Сформувати поняття про органічні та неорганічні речовини, елементи-органогени, розкрити особливості органічних сполук порівняно з неорганічними, розширити уявлення про єдність органічних та неорганічних речовин, з’ясувати галузі застосування органічних речовин.

Урок № 31 Вуглеводні. Метан, його будова та властивості


Мета. Дати поняття про вуглеводні, насичені вуглеводні, сформувати уявлення про молекулярні, структурні та електронні формули, ознайомити з основними фізичними та хімічними властивостями метану, формувати уміння складати рівняння найпростіших рівнянь реакцій.

Урок № 32. Гомологи метану, їх будова, назви, фізичні властивості.


Мета. Поглибити поняття про насичені вуглеводні, ознайомити з їхнім складом, будовою та властивостями, сформувати уявлення про гомологи та гомологію, встановити залежність фізичних властивостей від молекулярної маси.

Демонстрації: Моделі молекул вуглеводнів.

Лабораторний дослід № 6: Виготовлення моделей молекул вуглеводнів.

Урок № 33. Хімічні властивості насичених вуглеводнів.


Поглибити уявлення про будову та властивості насичених вуглеводнів, ознайомити з їх основними хімічними властивостями, сформувати поняття про взаємозв’язок між будовою та властивостями органічних речовин.

Демонстрації: Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

Відношення насичених вуглеводнів до розчинів кислот, лугів, калій перманганату.
Відношення ненасичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, бромної води.

Урок № 34, 35. Етилен і ацетилен, їх будова та властивості


Мета. Дати поняття про ненасичені вуглеводні на прикладі етилену та ацетилену, розглянути їх хімічні властивості, поглибити уявлення про взаємозалежність між будовою та властивостями речовин, порівняти властивості насичених та ненасичених вуглеводнів.

Демонстрації: Добування й горіння етилену.

Добування й горіння ацетилену.

Урок № 36. Застосування вуглеводнів


Розглянути добування й застосування етилену та ацетилену на основі їхніх властивостей. Дати уявлення про основні напрямки розвитку органічного синтезу на основі етилену та ацетилену.

Урок № 37. Об’ємні відношення газів.


Мета. Повторити поняття «молярний об’єм», «відносна густина газів», поглибити розуміння закону Авогадро, сформувати уявлення про закон об’ємних відношень Гей-Люссака, вміння користуватися цим законом при обчисленнях.

^ Урок № 38. Розв’язування розрахункових задач. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.


Вдосконалити вміння застосовувати газові закони для розв’язування задач.

Урок № 39. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.


Мета. Ознайомити з основними поняттями хімії високомолекулярних сполук на прикладі поліетилену, розглянути його властивості й застосування у народному господарстві та побуті.

Демонстрації: Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів, калій перманганату.

Лабораторний дослід № 7. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену.

Урок № 40. Узагальнення з теми «Вуглеводні». (Самостійна робота*)


Мета. Поглибити та систематизувати знання про вуглеводні, порівняти склад, будову та властивості насичених та ненасичених вуглеводнів. Формувати уміння застосовувати знання для розв’язування задач. Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми: «Вуглеводні».

^ Підтема 5. Оксигеновмісні органічні сполуки (12 годин)

Урок № 41, 42. Метанол та етанол: будова, властивості, застосування


Мета. Дати загальне поняття про оксигеновмісні органічні речовини, функціональну групу, з’ясувати склад і будову насичених спиртів на прикладі метанолу та етанолу, ознайомити з їхніми властивостями, поглибити уявлення про залежність властивостей речовин від їхньої будови, охарактеризувати значення спиртів у народному господарстві та побуті.

Демонстрації: Взаємодія етанолу з натрієм.

Урок № 43. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини


Мета. Розкрити шкідливу фізіологічну дію спиртів на організм людини, охарактеризувати особливості фізіології підлітків, показати недопустимість вживання алкоголю у підлітковому віці.

Урок № 44. Гліцерин, його будова та властивості.


Мета. Розширити знання про спирти. З'ясувати будову гліцерину, порівняти фізичні та хімічні властивості одноатомних та багатоатомних спиртів, ознайомити з якісною реакцією на багатоатомні спирти, розглянути їх застосування.

Демонстрації: Взаємодія гліцерину з натрієм.

Лабораторний дослід № 8. Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом.

Урок № 45. Оцтова кислота, її будова, властивості, застосування.


Мета. Ознайомити учнів з особливостями будови карбонових кислот, розглянути функціональну карбоксильну групу, її властивості. Дослідити хімічні властивості оцтової кислоти, з'ясувати подібність та відмінність неорганічних та органічних кислот. Формувати вміння складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості оцтової кислоти.

Лабораторні досліди: № 9. Дія оцтової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія оцтової кислоти з металами, лугами, солями.

Урок № 46. Практична робота № 4. Властивості оцтової кислоти


Мета. Перевірити вміння застосувати теоретичні знання про властивості оцтової кислоти під час проведення практичної роботи. Вдосконалювати навички поводження з хімічними речовинами, додержуючись правил безпеки під час роботи з кислотами.

Урок № 47. Жири: склад, утворення, властивості та значення.


Мета. Ознайомити з поширенням, біологічним значенням, складом і властивостями жирів, дати уявлення про гідроліз та гідрування жирів. Ознайомити з властивостями насичених та ненасичених жирів, з'ясувати їх значення як продуктів харчування й учасників метаболізму. Розглянути можливість заміни харчових жирів нехарчовою сировиною.

Урок № 48. Вуглеводи. Глюкоза, її склад, поширення у природі, властивості, застосування.


Мета. Дати уявлення про вуглеводи на прикладі глюкози. Ознайомити з молекулярною формулою, поширенням у природі. Розглянути спиртове бродіння як специфічну властивість глюкози, якісну реакцію на глюкозу, способи застосування глюкози.

Лабораторний дослід № 11. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

Урок № 49. Сахароза, її склад, властивості, застосування. Виробництво цукру.


Мета. Ознайомити зі складом, фізичними властивостями та поширенням у природі сахарози, її значенням як харчового продукту. Розглянути процес добування сахарози із цукрових буряків.

Урок № 50, 51. Крохмаль і целюлоза як біополімери. Їхня будова, властивості, біологічне значення, застосування.


Мета. Ознайомити зі складом та будовою крохмалю та целюлози, поглибити уявлення про полімери, розглянути властивості, якісну реакцію на крохмаль. Показати значення вуглеводів у природі та житті людини. Розглянути взаємозв'язок між будовою, властивостями та застосуванням.

Лабораторні досліди: №12. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).
№ 13. Взаємодія крохмалю з йодом.

Урок № 52. Узагальнення з теми «Найважливіші оксигеновмісні органічні сполуки». (Самостійна робота*)


Мета. Закріпити знання про оксигеновмісні органічні сполуки, їх класифікацію, встановити генетичні зв'язки між ними. Систематизувати та поглибити знання про оксигеновмісні органічні сполуки, їх взаємозв'язок з вуглеводнями, показати зв'язок між властивостями та застосуванням речовин. Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми: «Найважливіші оксигеновмісні органічні сполуки».

^ Підтема 6. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Роль хімії (13 годин)

Урок № 53. Амінокислоти. Амінооцтова кислота, її будова та властивості


Мета. Дати уявлення про нітрогеновмісні органічні сполуки на прикладі амінокислот. З'ясувати їх склад і хімічну будову амінооцтової кислоти як сполуки з подвійними властивостями. Поглибити уявлення про функціональні групи на прикладі аміно- та карбоксильної груп.

Демонстрації: Зразки амінокислот.

Урок № 54. Білки, їх склад,будова та властивості.


Мета. Розширити уявлення про різноманітність органічних сполук на прикладі білків як природних полімерів. Показати їх склад, будову, особливі властивості.

Демонстрації: Розчинення й осадження білків. Денатурація білків.

Лабораторний дослід № 14. Кольорові реакції білків.

Урок № 55. Біологічна роль амінокислот та білків.


Мета. Визначити важливість амінокислот і білків для життєдіяльності організмів. Розширити знання про єдність живої та неживої природи. Показати унікальність білків як основної речовини в живих організмах.

Урок № 56. Нуклеїнові кислоти, їх склад і будова. Біологічна роль нуклеїнових кислот.


Мета. Дати уявлення про склад та будову нуклеїнових кислот, їх поширення у природі, ознайомити з біологічним значенням НК, як матеріального носія спадковості, показати взаємозв’зок між нуклеїновими кислотами та білками.

Урок № 57. Природні й синтетичні органічні сполуки.


Мета. Дати уявлення про природні, штучні та синтетичні речовини, їх позитивні та негативні риси. Ознайомити з основами органічного синтезу та деякими галузями застосування штучних та синтетичних речовин.

^ Урок № 58. Практична робота № 5. Розв’язування експериментальних задач


Мета. Закріпити знання про вивчені класи органічних сполук. Перевірити вміння застосувати теоретичні знання для розв’язування експериментальних задач.

^ Урок № 59. Контрольна робота №2 з теми «Найважливіші органічні сполуки».


Мета. Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Урок № 60. Значення продуктів органічної хімії.


Мета. Узагальнити та закріпити знання про вивчені органічні сполуки. Продовжити формування знань про взаємозалежність будови, властивостей та застосування речовин від. Підсумувати причини різноманітності органічних речовин.

^ Тема 4. Узагальнення знань з хімії (4 години + 1 год. рез. часу).

Урок № 61. Місце хімії серед наук про природу.


Мета. Поглибити уявлення про місце хімії про місце хімії серед наук про природу, про значення хімії у розв'язанні біологічних, геологічних, медичних, фізичних та інших проблем сьогодення. Показати роль хімічних знань у пізнанні природи, в суспільному виробництві та як складової загальної культури людини. Продовжити формувати в учнів діалектичний світогляд

Урок № 62. Значення хімічних процесів у природі.


Мета. Розглянути хімічну суть і значення процесів горіння, дихання, фотосинтезу; охарактеризувати зв’язок між фізичними, хімічними та біологічними явищами;
продовжити формування уявлень про єдність живої та неживої природи.

Урок № 63. Роль хімії в житті суспільства.


Мета. Ознайомити учнів з найважливішими хімічними виробництвами в Україні; розширити уявлення про застосування хімічних сполук у різних галузях народного господарства; показати вплив хімічних сполук на довкілля; проаналізувати можливі глобальні зміни на Землі; показати роль хімії в розумінні й розв’язанні актуальних екологічних проблем.

Урок № 64. Роль хімії у повсякденному житті.


Мета. Поглибити уявлення про будову та властивості деяких речовин, що використовуються в побуті, ознайомити з правилами безпечного поводження з ними, продовжити формувати вміння пов'язувати використання речовин з їх властивостями.

Урок № 65. Узагальнення з курсу хімії. (Самостійна робота*)


Мета. Систематизувати та поглибити знання про хімічні властивості та способи одержання неорганічних та органічних речовин. Продовжити формувати знання про існування зв’язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями та застосуванням як у неорганчіних, так і у органічних речовин. Поглибити уявлення про єдність речовин, хімічних процесів,що відбуваються у живій те неживій природі

^ Урок № 66 – 68. Резервні години.


Список використаної літератури.

  1. Програма для середньої загальноосвітньої школи. Хімія 7 – 11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

  2. Орієнтовне поурочне планування базового курсу хімії середньої загальноосвітньої школи 8 – 9 класи. – К., “Освіта”, 1993 р.

Примітки

* Самостійна робота, позначена в орієнтовному плані може проводитися у будь-якій формі: задачі і завдання, тестовий контроль, семінар, презентація і захист проектів, інтерактивна групова діяльність, тощо.Схожі:

За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко iconПочесні громадяни м. Вільнянська
Максимова. В буремні часи Великої Вітчизняної війни на цій висоті командував боєм молодий лейтенант Максимов. Цей легендарний герой,...
За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко iconЩодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні від 4 липня 2005 року n 1013/2005 ( 1013/2005 ) та Доручення Президента України від 19 грудня 2005 року n 1-1/1428 щодо

За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко iconЗакон україни про охорону дитинства Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Законами України від 7 березня 2002 року №3109-iii, від 26 вересня 2002 року №177-iv, від 26 грудня 2002 року №380-iv, від 27 листопада...
За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко iconЗакон україни про охорону дитинства Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Законами України від 7 березня 2002 року n 3109-iii, від 26 вересня 2002 року n 177-iv, від 26 грудня 2002 року n 380-iv, від 27...
За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко iconРішення 49 сесії міської ради V скликання
Указом Президента України від 11 липня 2005 року №1073 “Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та...
За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко iconРішення 20 сесії міської ради VI скликання
Указом Президента України від 11 липня 2005 року №1073 “Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та...
За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко iconЗакон україни про охорону дитинства
Ввр, 2004, №19, ст. 251 №2304-iv ( 2304-15 ) від 11. 01. 2005, ввр, 2005, №6, ст. 144 №2353-iv ( 2353-15 ) від 18. 01. 2005, ввр,...
За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 23. 11. 2005 року №788/2005-р «Про надання в оренду земель водного фонду по Дзеленецькій сільській раді фг «Відродження», виклавши пункт 2 даного розпорядження у новій редакції
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23. 11. 2005 року №788/2005-р
За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 27. 05. 2005 року №343/2005-р «Про надання в оренду земель водного фонду по Зеленівській сільській раді Тернецькій К. С.», виклавши пункт 2 даного розпорядження у новій редакції
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 27. 05. 2005 року №343/2005-р
За програмою 2005 року І. Максимов, І. Філоненко iconНвк днз знз «віночок» Керівник мо: Савчук Л. М
Протягом минулого року вихователі ясельної та середньої групи працювали за Базовою програмою «Я у світі», а вихователі старшої групи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи