Державний стандарт базової І повної середньої освіти icon

Державний стандарт базової І повної середньої освіти
Скачати 156.28 Kb.
НазваДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Дата конвертації10.12.2012
Розмір156.28 Kb.
ТипДержавний стандартЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2004 р. N 24

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ


базової і повної середньої освіти


Загальна частина


Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі -

Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і

випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її

досягненні.


Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну

характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової

та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного

стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають

загальну середню освіту.


Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:


для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах

загальнолюдських та національних цінностей, науковості і

систематичності знань, їх значущості для соціального становлення

людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги

між націями і народами, світського характеру школи;


для надання навчанню українознавчої спрямованості, що

безпосередньо забезпечується вивченням української мови,

української літератури, історії України, географії України,

українського мистецтва тощо;


для індивідуалізації та диференціації навчання, його

профільності у старшій школі, запровадження особистісно

орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної,

комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.


Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим

навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати

інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати

її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Між

ступенями шкільної освіти забезпечується наступність і

перспективність змісту та вимог щодо його засвоєння учнями.


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у

Державному стандарті подано за галузевим принципом у семи освітніх

галузях: мови і літератури, суспільствознавство, естетична

культура, математика, природознавство, здоров'я і фізична

культура, технології, що є органічним продовженням змісту

відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової

освіти.


Зміст освітньої галузі структурується і реалізується в

системі відповідних навчальних предметів та курсів, програми яких

затверджує МОН.


Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що

разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки,

формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого

здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх

учнів; особистісно орієнтований підхід здійснюється через

варіативність методик організації навчання залежно від

пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.


У старшій школі навчання, як правило, є профільним. У зв'язку

з цим зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за

трьома рівнями: обов'язкові результати навчання, визначені

Державним стандартом, профільний, зміст якого визначають програми

затверджені МОН, та академічний, за програмами якого вивчаються

дисципліни, що тісно пов'язані з профільними предметами

(наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі), а також

здійснюється загальноосвітня підготовка учнів, які не визначилися

щодо напряму спеціалізації.

^

Базовий навчальний планБазовий навчальний план основної і старшої школи охоплює дві

складові: інваріантну та варіативну.


Інваріантна складова передбачає дотримання всіма навчальними

закладами, що надають загальну середню освіту, єдиних вимог до

загальноосвітньої підготовки учнів. Варіативна складова спрямована

на забезпечення індивідуальної орієнтованості змісту освіти.


Під час складання типових навчальних планів для учнів

спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв і колегіумів дозволяється

перерозподіляти між освітніми галузями до 15 відсотків навчального

часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального

плану.


Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової

визначається Державним стандартом.


Змістове наповнення варіативної складової формується

навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу

закладу, індивідуальних освітніх потреб учня.


В основній школі навчальні години варіативної складової

використовуються головним чином для загальноосвітньої підготовки

учнів, індивідуальних занять та консультацій, факультативного

навчання.


У старшій школі, у тому числі в сільських однокомплектних

школах, де створюються різнопрофільні навчальні групи учнів, за

рахунок варіативної складової здійснюється профільне навчання.

Години цієї складової можуть використовуватися також для вивчення

предметів за вибором учнів, факультативних занять тощо.


На основі Базового навчального плану МОН розробляє типові

навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів.

У типових навчальних планах визначається перелік навчальних

предметів і курсів, відповідно до змісту освітніх галузей,

кількість годин, відведених на їх вивчення у кожному класі. Типові

навчальні плани можуть відображати різні варіанти структурування,

інтеграції та розподілу навчального змісту за роками навчання в

межах годин, визначених Базовим навчальним планом. На основі

типових навчальних планів навчальні заклади складають робочі

навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова освіти

з урахуванням особливостей організації навчально-виховного

процесу.


^ Базовий навчальний план загальноосвітніх

навчальних закладів II-III ступенів

(розподіл навчального часу між освітніми галузями)


--------------------------------------------------------------------------

| Загальна кількість годин

|-------------------------------------------------------

Освітні галузі |II ступінь |III ступінь |II+III ступені

|(5-9 класи) |(10-12 класи) |(5-12 класи)

|-------------------+---------------+-------------------

|тиж- | рік |від-|тиж-| рік |від-|тиж- | рік |від-

|день | |сот-|день| |сот-|день | |сот-

| | |ків | | |ків | | |ків

--------------------------------------------------------------------------

Інваріантна складова


Мови і літератури 42 1470 27 19 665 19 61 2135 23,9


Суспільство- 12 420 7,7 10 350 10 22 770 8,6

знавство


Естетична 8 280 5,1 2 70 2 10 350 3,9

культура


Математика 20 700 13 8 280 8 28 980 11


Природознавство 26 910 16,7 13 455 13 39 1365 15,3


Технології 8 280 5,1 6 210 6 14 490 5,5


Здоров'я і 17,5 612,5 11,4 9 315 9 26,5 927,5 10,4

фізична культура

__________________

Разом 133,5* 4672,5 86 67 2345 67 200,5 7017,5 78,6


Варіативна складова


Додаткові години 21,5 752,5 14 33 1155 33 54,5 1907,5 21,4

на освітні галузі,

предмети за

вибором,

профільне

навчання,

факультативи,

індивідуальні

заняття та

консультації


Гранично допустиме 130 4550 90 3150 220 7700

навчальне

навантаження на

учня

__________________

Разом (загальне 155 5425 100 100 3500 100 255 8925 100

навчальне

навантаження)


_______________

* Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і

фізична культура" не враховуються в гранично допустимому

навантаженні учнів.


У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами

національних меншин, у спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях,

колегіумах дозволяється за рахунок загального навчального

навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до

меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

^

Характеристика освітніх галузей
4. Освітня галузь "Математика"


Основною метою освітньої галузі є:


опанування учнями системи математичних знань, навичок і

умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій

діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми

галузями знань і забезпечення неперервної освіти;


формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і

методи математики, її роль у пізнанні дійсності;


інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і

просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної

культури, пам'яті, уваги, інтуїції);


економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання,

формування позитивних рис особистості.


Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями:

числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; елементи

комбінаторики; початок теорії ймовірностей та елементи статистики;

геометричні фігури; геометричні величини.


Освітня галузь "Математика" забезпечує успішне вивчення інших

дисциплін, насамперед природничо-наукового циклу. Це пояснюється

розширенням сфери застосування математики в науках, де вона є не

лише галуззю знань, а й потужним методом наукового пізнання.


Зміст освітньої галузі формується за принципом наступності

між початковою, основною і старшою школою, враховуючи математичну

підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої

галузі "Математика".

^

Основна школаОсновними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в

основній школі є:


продовження розвитку уявлень про число, формування

обчислювальних навичок та застосування їх до розв'язування задач;


розширення математичного апарату, засвоєного в початковій

школі;


формування навичок і умінь тотожного перетворення виразів,

розв'язування рівнянь і нерівностей, їх систем та застосування їх

до розв'язування задач; формування уявлення про функцію як

математичну модель;


вивчення геометричних фігур на площині, розвиток просторових

уявлень і уяви;


формування уявлень про геометричні величини та навичок і

умінь їх вимірювання і обчислення;


навчання математичної мови;


формування уявлень про математичні поняття і методи як

важливі засоби моделювання реальних процесів і явищ.


------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Числа

Уявлення про числові множини

Натуральні, цілі, раціональні, та співвідношення між ними.

дійсні числа.

Знання правил виконання

Звичайні дроби. Десяткові процентних розрахунків.

дроби. Дії над числами.

Проценти. Процентні Уміння виконувати дії над

розрахунки. Пропорції числами та простішими

числовими виразами;

розв'язувати текстові задачі


Вирази


Степінь з натуральним і цілим Уявлення про стандартний

показником. вигляд числа.


Многочлен. Дії над Знання основних відомостей про

многочленами. Дріб. Дії над степінь з натуральним і цілим

дробами. Тотожні перетворення показником, одночлен,

виразів многочлен, дріб, арифметичний

квадратний корінь.


Уміння виконувати тотожні

перетворення виразів


Рівняння і нерівності


Рівняння і нерівності з одним Уявлення про рівняння і

невідомим: лінійні, квадратні. нерівність як математичну

модель реальних відношень між

Рівняння з двома невідомими. величинами.

Лінійні рівняння з двома

невідомими. Системи двох Знання основних відомостей про

лінійних рівнянь з двома рівняння і нерівність з одним

невідомими. та з двома невідомими, систему

рівнянь з двома невідомими.

Застосування рівнянь і їх

систем до розв'язування задач Уміння розв'язувати лінійні та

квадратні рівняння; системи

лінійних рівнянь з двома

невідомими; лінійні та

квадратні нерівності; прості

текстові задачі за допомогою

рівнянь та їх систем


Функції


Функція. Лінійна, обернена Уявлення про координатну пряму

пропорційність, квадратична і координатну площину, про

функції. функціональні залежності між

змінними.

Числові послідовності

Знання основних відомостей про

способи задання функцій та

числових послідовностей, про

зазначені у змісті види

функції, про арифметичну і

геометричну прогресії.

Уміння будувати графіки і за

їх допомогою характеризувати

властивості функцій


Елементи комбінаторики Уявлення про множину.


Множини. Уміння розв'язувати

найпростіші комбінаторні

Комбінаторні задачі задачі


Початки теорії ймовірностей та

елементи статистики

Уявлення про теорію

Випадкова подія. Ймовірність ймовірностей і статистику як

випадкової події. науку; про випадкову подію,

ймовірність випадкової події,

Способи подання даних. частоту, середнє значення.

Частота. Середнє значення

Знання способів збирання і

подання даних з різних сфер

діяльності.


Уміння розв'язувати

найпростіші задачі на

обчислення ймовірностей;

подавати дані заданими

способами


Геометричні фігури


Найпростіші геометричні фігури Уявлення про логічну будову

на площині. геометрії.


Трикутники, многокутники, коло Знання означень геометричних

і круг. Рівність і подібність фігур на площині, рівності і

геометричних фігур. подібності фігур; видів

геометричних перетворень;

Побудови циркулем і лінійкою. методів, що застосовуються в

Геометричні перетворення. геометрії.

Координати і вектори.

Геометричні фігури в просторі Уміння виконувати основні

побудови циркулем і лінійкою;

застосовувати набуті знання до

розв'язування задач, зокрема

прикладних


Геометричні величини


Довжина відрізка, кола. Міра Уявлення про довжину, площу та

кута. Площа і об'єм. об'єм геометричних фігур.


Вимірювання і обчислення Знання формул довжини, площі

лінійних і кутових величин, та об'єму геометричних фігур.

площі і об'єму

Уміння знаходити довжину

відрізка, міру кутів, площу і

об'єм геометричних фігур;

розв'язувати трикутник з

використанням тригонометричних

формул

^

Старша школаОсновними завданнями змісту освітньої галузі в старшій школі

є:


розширення математичного апарату, засвоєного в основній

школі;


розширення і систематизація загальних відомостей про функції,

вивчення початку аналізу, розв'язування прикладних задач;

розширення відомостей про ймовірність та елементи статистики;


вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових

уявлень і уяви;


розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини;


розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент

загальнолюдської культури, про застосування її в практичній

діяльності, різних галузях науки.


------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Вирази


Узагальнення поняття степеня. Уявлення про степінь з

раціональним показником і

Логарифм. логарифм числа.


Перетворення степеневих, Знання основних відомостей про

тригонометричних, степінь і логарифм.

ірраціональних, показникових,

логарифмічних виразів Уміння перетворювати

степеневі, тригонометричні,

ірраціональні, показникові,

логарифмічні вирази


Рівняння і нерівності


Тригонометричні, Уявлення про трансцендентні

ірраціональні, показникові, рівняння і нерівності.

логарифмічні рівняння.

Знання основних відомостей про

Показникові і логарифмічні тригонометричне,

нерівності ірраціональне, показникове,

логарифмічне рівняння та

системи таких рівнянь.


Уміння розв'язувати прості

рівняння і нерівності

зазначених видів, та їх

нескладні системи

Функції


Числова функція


Тригонометричні, степеневі, Уявлення про функцію як

показникові, логарифмічні математичну модель залежності

функції. між змінними будь-якої

природи; про неперервність

Неперервність функції. функції.

Похідна та інтеграл.

Знання про зазначені в змісті

Застосування похідної і види функцій; основних

визначеного інтеграла відомостей про похідну та

інтеграл; формул похідних

основних функцій.


Уміння будувати графіки

функцій, характеризувати за

графіками їх властивості;

знаходити похідні, інтеграли;

застосовувати похідну та

визначений інтеграл до

розв'язування задач

прикладного змісту


Елементи комбінаторики


Сполуки без повторень: Уявлення про перестановки,

перестановки, розміщення, розміщення, комбінації.

комбінації

Знання формул для обчислення

кількості кожного виду сполук

без повторень.


Уміння обчислювати кількість

перестановок, розміщень,

комбінацій і застосовувати

набуті знання під час

розв'язування задач


Початок теорії ймовірностей та

елементи статистики


Випадкові події. Ймовірність Уявлення про випадкові події

випадкової події. Умовні та їх ймовірності; способи

ймовірності. Незалежні представлення даних.

випадкові події. Уявлення про

закон великих чисел. Знання основних понять,

Означення ймовірності. зазначених у змісті.


Статистичні таблиці. Ряди Уміння застосовувати набуті

розподілу та наочне їх знання під час розв'язування

зображення. Мода і медіана. задач прикладного змісту

Середні значення


Геометричні фігури


Аксіоми стереометрії. Взаємне Уявлення про взаємне

розміщення прямих і площин у розміщення прямих і площин.

просторі. Многогранники і тіла

обертання, їх види та Знання означень геометричних

властивості. Побудови в фігур в просторі та їх

просторі. Геометричні властивостей; видів

перетворення. Координати і геометричних перетворень;

вектори методів, що застосовуються в

стереометрії.


Уміння зображати геометричні

фігури, розв'язувати прості

задачі, зокрема прикладного

змісту


Геометричні величини Уявлення про площу поверхні і

об'єм тіла.

Відстані. Міри кутів між

прямими і площинами.


Площа поверхні і об'єми Знання означень відстані від

точки до площини, міри кутів

між прямими і площинами;

формул площ поверхонь і об'єми

многогранників та тіл

обертання.


Уміння знаходити відстані,

міри кутів, розв'язувати

простіші задачі на вимірювання

і обчислення площ поверхонь і

об'ємів тілСхожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і випускників...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПроект державного стандарту базової І повної середньої освіти загальні положення
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПроект державного стандарту базової І повної середньої освіти загальні положення
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи