Державний стандарт базової І повної середньої освіти icon

Державний стандарт базової І повної середньої освіти
НазваДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Сторінка1/4
Дата конвертації10.12.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2004 р. N 24

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ


базової і повної середньої освіти


Загальна частина


Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі -

Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і

випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її

досягненні.


Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну

характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової

та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного

стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають

загальну середню освіту.


Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:


для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах

загальнолюдських та національних цінностей, науковості і

систематичності знань, їх значущості для соціального становлення

людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги

між націями і народами, світського характеру школи;


для надання навчанню українознавчої спрямованості, що

безпосередньо забезпечується вивченням української мови,

української літератури, історії України, географії України,

українського мистецтва тощо;


для індивідуалізації та диференціації навчання, його

профільності у старшій школі, запровадження особистісно

орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної,

комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.


Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим

навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати

інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати

її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Між

ступенями шкільної освіти забезпечується наступність і

перспективність змісту та вимог щодо його засвоєння учнями.


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у

Державному стандарті подано за галузевим принципом у семи освітніх

галузях: мови і літератури, суспільствознавство, естетична

культура, математика, природознавство, здоров'я і фізична

культура, технології, що є органічним продовженням змісту

відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової

освіти.


Зміст освітньої галузі структурується і реалізується в

системі відповідних навчальних предметів та курсів, програми яких

затверджує МОН.


Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що

разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки,

формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого

здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх

учнів; особистісно орієнтований підхід здійснюється через

варіативність методик організації навчання залежно від

пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.


У старшій школі навчання, як правило, є профільним. У зв'язку

з цим зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за

трьома рівнями: обов'язкові результати навчання, визначені

Державним стандартом, профільний, зміст якого визначають програми

затверджені МОН, та академічний, за програмами якого вивчаються

дисципліни, що тісно пов'язані з профільними предметами

(наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі), а також

здійснюється загальноосвітня підготовка учнів, які не визначилися

щодо напряму спеціалізації.

^

Базовий навчальний планБазовий навчальний план основної і старшої школи охоплює дві

складові: інваріантну та варіативну.


Інваріантна складова передбачає дотримання всіма навчальними

закладами, що надають загальну середню освіту, єдиних вимог до

загальноосвітньої підготовки учнів. Варіативна складова спрямована

на забезпечення індивідуальної орієнтованості змісту освіти.


Під час складання типових навчальних планів для учнів

спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв і колегіумів дозволяється

перерозподіляти між освітніми галузями до 15 відсотків навчального

часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального

плану.


Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової

визначається Державним стандартом.


Змістове наповнення варіативної складової формується

навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу

закладу, індивідуальних освітніх потреб учня.


В основній школі навчальні години варіативної складової

використовуються головним чином для загальноосвітньої підготовки

учнів, індивідуальних занять та консультацій, факультативного

навчання.


У старшій школі, у тому числі в сільських однокомплектних

школах, де створюються різнопрофільні навчальні групи учнів, за

рахунок варіативної складової здійснюється профільне навчання.

Години цієї складової можуть використовуватися також для вивчення

предметів за вибором учнів, факультативних занять тощо.


На основі Базового навчального плану МОН розробляє типові

навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів.

У типових навчальних планах визначається перелік навчальних

предметів і курсів, відповідно до змісту освітніх галузей,

кількість годин, відведених на їх вивчення у кожному класі. Типові

навчальні плани можуть відображати різні варіанти структурування,

інтеграції та розподілу навчального змісту за роками навчання в

межах годин, визначених Базовим навчальним планом. На основі

типових навчальних планів навчальні заклади складають робочі

навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова освіти

з урахуванням особливостей організації навчально-виховного

процесу.


^ Базовий навчальний план загальноосвітніх

навчальних закладів II-III ступенів

(розподіл навчального часу між освітніми галузями)


--------------------------------------------------------------------------

| Загальна кількість годин

|-------------------------------------------------------

Освітні галузі |II ступінь |III ступінь |II+III ступені

|(5-9 класи) |(10-12 класи) |(5-12 класи)

|-------------------+---------------+-------------------

|тиж- | рік |від-|тиж-| рік |від-|тиж- | рік |від-

|день | |сот-|день| |сот-|день | |сот-

| | |ків | | |ків | | |ків

--------------------------------------------------------------------------

Інваріантна складова


Мови і літератури 42 1470 27 19 665 19 61 2135 23,9


Суспільство- 12 420 7,7 10 350 10 22 770 8,6

знавство


Естетична 8 280 5,1 2 70 2 10 350 3,9

культура


Математика 20 700 13 8 280 8 28 980 11


Природознавство 26 910 16,7 13 455 13 39 1365 15,3


Технології 8 280 5,1 6 210 6 14 490 5,5


Здоров'я і 17,5 612,5 11,4 9 315 9 26,5 927,5 10,4

фізична культура

__________________

Разом 133,5* 4672,5 86 67 2345 67 200,5 7017,5 78,6


Варіативна складова


Додаткові години 21,5 752,5 14 33 1155 33 54,5 1907,5 21,4

на освітні галузі,

предмети за

вибором,

профільне

навчання,

факультативи,

індивідуальні

заняття та

консультації


Гранично допустиме 130 4550 90 3150 220 7700

навчальне

навантаження на

учня

__________________

Разом (загальне 155 5425 100 100 3500 100 255 8925 100

навчальне

навантаження)


_______________

* Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і

фізична культура" не враховуються в гранично допустимому

навантаженні учнів.


У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами

національних меншин, у спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях,

колегіумах дозволяється за рахунок загального навчального

навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до

меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.


^ 5. Освітня галузь "Природознавство"


Основною метою освітньої галузі є розвиток учнів за допомогою

засобів навчальних предметів, що складають природознавство як

наукову галузь, формування наукового світогляду і критичного

мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних понять і законів

природничих наук та методів наукового пізнання, вироблення умінь

застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в

природокористуванні.


Відповідно до цієї мети в учнів формується система знань з

основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання

та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони

опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи

діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти

наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій,

безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і

цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.


Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності

між початковою та основною, основною і старшою школою, між

загальною середньою і вищою освітою. Зокрема, він враховує

природознавчу підготовку учнів початкової школи за змістовими

лініями освітньої галузі "Людина і світ". Зміст освітньої галузі в

старшій школі ґрунтується на базовій загальноосвітній підготовці

учнів основної школи з основ природничих наук. Цим забезпечується

наступність навчання в початковій, основній і старшій школах.


Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:


рівні і форми організації живої і неживої природи, які

структурно представлені в кожній компоненті освітньої галузі

специфічними для неї об'єктами і моделями;


закони і закономірності природи;


методи наукового пізнання, специфічні для кожної з

природничих наук;


значення природничо-наукових знань у житті людини та їхня

роль у суспільному розвитку.


Зміст освітньої галузі може реалізовуватися як окремими

навчальними предметами (астрономія, біологія, географія, фізіка,

хімія та інші галузі природознавства), що відображають основи

відповідних фундаментальних наук, так і завдяки інтегрованим

курсам.


Зміст загальноприродничої компоненти забезпечує формування в

свідомості учнів основи для цілісного уявлення про природу.


Зміст астрономічної компоненти зорієнтований на забезпечення

засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії,

методів астрономічних досліджень, усвідомлення ними будови

Всесвіту, уявлень про його утворення і розвиток, формування в них

наукового світогляду, використання астрономічних знань у практиці,

розкриття значення астрономії у цілісному світорозумінні на

мегарівні. Зміст біологічної компоненти зорієнтований на

забезпечення засвоєння учнями знань про закономірності

функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію,

взаємозв'язок із неживою природою, формування уявлень про

природничо-наукову картину живого світу, синтез ідей про живі

системи, оволодіння елементами наукового пізнання живої природи,

формування складових наукового мислення (класифікація,

екологічність, еволюційність і історизм, системність і

цілісність), усвідомлення біосферної етики, розуміння необхідності

раціонального використання та відновлення природних ресурсів,

вироблення навичок застосування знань з біології у повсякденному

житті.


Зміст географічної компоненти забезпечує засвоєння знань про

компоненти природи, природні ресурси, удосконалення господарської

діяльності людини, формування в учнів комплексного, просторового,

соціально-орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого,

регіонального та планетарного підходів, сучасної географічної

картини світу через закономірності розвитку географічної оболонки

Землі, усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі

розгляду та аналізу трьох її основних компонентів - природи,

населення і господарства.


Зміст фізичної компоненти створює передумови для забезпечення

усвідомлення учнями наукових фактів, ознайомлення з історією

розвитку фізичної науки, формування в учнів знання основних

фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити природні явища

і процеси, розвиток експериментальних умінь і дослідницьких

навичок, умінь застосовувати набуті знання для розв'язування

фізичних задач і пояснення фізичних явищ і процесів, формування

наукового світогляду і стилю мислення учнів, уявлення про фізичну

картину світу, розкриття ролі знання з фізики в житті людини та

суспільному розвитку.


Змістове наповнення хімічної компоненти забезпечує засвоєння

учнями знань про речовини та їх перетворення, найважливіші хімічні

закони, методи дослідження в хімії, роль хімії в суспільному

виробництві та житті людини, розвиток експериментальних умінь та

формування на цій основі наукового світогляду, вироблення навичок

безпечного поводження з речовинами у буденному житті.

  1   2   3   4Схожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і випускників...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПроект державного стандарту базової І повної середньої освіти загальні положення
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПроект державного стандарту базової І повної середньої освіти загальні положення
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи