Сучасні освітні технології Укладач icon

Сучасні освітні технології Укладач
НазваСучасні освітні технології Укладач
Сторінка4/5
Дата конвертації10.12.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

«Тотальний ігровий метод» — так назвав М.Єфименко технологію виховання «Театр фізич­ного розвитку та оздоровлення дітей».


^ Він вибудовується на положеннях:

 1. Йти за логікою природи (педагогіка повинна бути природною).

 2. Фізичне виховання дітей потрібно здійсню­вати по спіралі, нове поєднуючи з відомим.

 3. Педагогічний спідометр, або так звані загальнорозвивальні вправи (підбирати підготовчу час­тину заняття згідно з «еволюційною гімнастикою»).

 4. Поділ заняття на три частини за фізіологіч­ною суттю.

 5. Театр фізичного виховання дітей (граючи — оздоровлювати, граючи — виховувати, граючи — розвивати, граючи — навчати).

 6. Позитивна світла енергія радості й задово­лення (фізичне виховання повинно заряджати ді­тей позитивними емоціями).

 7. Руховий портрет дитини «малює» методика ігрового тестування.

 8. Створи тренажери сам!

 9. Здоров'я здорових потребує профілактики та корекції.

 10. Через рухи та гру — до виховання людини майбутнього.


Прогнозовані результати:

 • розвиток та оздо­ровлення дітей;

 • інтелектуальний та духовний роз­виток дошкільника.


^ Технологія розвитку творчої

Особистості Г.Альтшуллера

(теорія розв'язання

винахідницьких завдань)


Автор-розробник — Г.Альтшуллер.

Суть. Технологія зорієнтована на розвиток сис­темного мислення дитини, її творчих здібностей. Основне її завдання — навчити дитину вирішувати проблеми різного рівня складності з використан­ням винахідницьких завдань.

Автор обґрунтовує і класифікує творчі завдання за рівнями складності. Основна ідея техноло­гії розв'язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) полягає в тому, щоб переводити завдання з ниж­чого рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації треба навчити дитину виявляти про­блеми, з'ясовувати, чому легкі завдання вирішу­ються просто, а важкі — складно. Це є запорукою того, що вихованці поступово привчаються «звужу­вати пошукове поле»: вони вміють трансформувати складні завдання на прості, бачити й вирішувати суперечності.


Методи ТРВЗ: фокальних об'єктів, мозковий штурм, синектика, моделювання малень­кими чоловічками тощо.

У роботі з дітьми дошкільного віку використо­вують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені запитання. Педа­гог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини — предмета, матеріалу, виду діяльності. Іг­рові, казкові завдання стимулюють розвиток пізна­вального інтересу, уяви, фантазії дітей.


Прогнозовані результати: розвиток творчих здібностей дітей, допитливості, образного й кри­тичного мислення.


^ Технологія визначення

ефективності сучасного уроку


Автор-розробник — З.Горішний.


Суть. Вона дає можливість визначити ефектив­ність навчально-виховної роботи на уроці в системі внутрішньошкільного контролю.


Мета — здій­снювати об'єктивне оцінювання праці педагога і впливати на ефективність проведення уроків, до­помагати вчителю удосконалити професійно-педа­гогічну діяльність.


Завдання:

 • реалізація основних завдань становлення національної школи;

 • органі­зація системного контролю за ефективністю на­вчально-виховної роботи на уроках;

 • удосконалення методики проведення занять;

 • орієнтація на роз­виток інтелектуальних умінь і навичок школярів.


Технологія передбачає вирішення педаго­гами основних завдань уроку:

 • особистісно орієн­товане навчання, беручи до уваги інтереси, потреби, нахили учнів;

 • проведення уроку з використанням сучасних технологій;

 • оптимальне поєднання різ­них форм роботи;

 • встановлення міжпредметних зв'язків;

 • активізація розвитку всіх сфер особистості учня: мотиваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної тощо;

 • логічність, умотиво­ваність, емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності;

 • формування системи наукових понять, навчальних умінь і навичок, розумових операцій, мислення, цінностей українського вихо­вання; ефективне застосування сучасних дидак­тичних засобів, інформаційних технологій;

 • тісний зв'язок навчання із життям, особистісним досвідом учнів, практичними справами, суспільним життям;

 • формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти;

 • діагностика, прогнозування, проекту­вання і планування кожного уроку.Структурно-логічна схема

визначає реалі­зацію основних завдань уроку:


 • формулювання теми, мети, мотивації навчальної діяльності;

 • струк­турну та організаційну чіткість уроку;

 • відповідність форм і методів роботи на уроці змісту навчального матеріалу;

 • реалізацію освітніх завдань;

 • здійснення розвивального навчання;

 • розв'язання виховних за­вдань уроку.


Розроблені критерії дають змогу визначити ефективність уроку.


Прогнозовані результати:

 • оптимізація ро­боти вчителя;

 • напрацювання системи комплекс­ного оцінювання діяльності педагогів, їх фахового зростання;

 • спрямованість на розвиток школярів;

 • економія часу.Технологія здійснення

аналізу підсумків навчального року


Автор-розробник — В.Звєрєва.


Суть. Основною умовою цілеспрямованого розвитку закладу освіти є педагогічний аналіз підсумків роботи за попередній навчальний рік (ПАПРПНР). Він передбачає п'ять складових:

 • підготовчий період;

 • етап декомпозування;

 • аналіз показників роботи ніколи;

 • встановлення причи­ново-наслідкових зв'язків;

 • узагальнення (за В.Григораш, О.Касьяновою, О.Мармазою).


Підготовчий період. Здійснити аналіз під­сумків навчального року неможливо без наявності банку даних, формувати який необхідно з перших днів навчального року. У школі створюється сис­тема інформаційного забезпечення, яка постачає дані з напрямів, що є важливими і необхідними для спостереження, контролю й управлінського впливу.

Основні джерела ПАПРПНР:

 • система внутрішньошкільного контролю;

 • матеріали оператив­ного й тематичного аналізу;

 • аналізу роботи школи за певні звітні періоди;

 • протоколи засідань і вико­нання рішень педагогічних рад;

 • накази по школі (їх виконання);

 • матеріали методичних об'єднань учителів-предметників;

 • матеріали роботи творчих груп;

 • річний план роботи школи;

 • матеріали з бать­ківських зборів;

 • матеріали щодо учнівського само­врядування;

 • бесіди, анкети, тести, спостереження;

 • щоденники та робочі книги керівників;

 • шкільна документація.

Декомпозування. Виокремлюються об'єкти аналізу, здійснюється їх розшарування на менші компоненти. Визначається логіка, елементи та структура ПАПРПНР.


^ Аналіз показників роботи школи. Він дає можливість проникнути у сутність того, що відбу­валося в закладі освіти впродовж року.


Встановлення причиново-наслідкових зв'язків.

Завдання етапу:

 • аналіз способів зв'язку між окремими об'єктами аналізу;

 • вияв ступеня позитивного чи негативного впливу об'єктів один на одного; складання уявлення про домінуючий вплив та певні субординаційні залежності;

 • вста­новлення найбільш позитивних та негативних чинників.


Узагальнення. Заповнюється таблиця, що уможливлює впорядкування матеріалів й ук­ладання їх у певну систему.
^ Об'єкти аналізу

Успіхи, пози­тивний

досвід

Недоліки,

проблеми

Причини

недоліків

Завдання

на новий

навчаль­ний рік
^ Підсумки навчального року оформлюються у вигляді:

 • доповіді директора на підсумковій пе­дагогічній раді;

 • вступу до плану роботи школи на наступний навчальний рік.


Алгоритм доповіді:

 • вступ (актуалізація пе­дагогічної проблеми школи, цілей та завдань за­кладу, мета ПАПРПНР);

 • аналіз виконання плану роботи школи за рік;

 • аналіз роботи адміністрації школи;

 • аналіз методичної роботи;

 • якість викладання і навчання;

 • результати виховної роботи;

 • висновки (об'єктивне оцінювання стану справ, аналіз причин, формулювання проблеми та за­вдань школи на новий навчальний рік).


Зазначимо, що вступ до плану роботи ЗНЗ на но­вий рік, на відміну від доповіді, містить більше вис­новків, узагальнень, ніж фактів. Він повинен вико­нувати своє призначення: відкрити основні проблеми га проаналізувати шляхи їх розв'язання. У вступі на основі аналізу роботи закладу за попередній рік формулюються цілі та завдання на наступний.


Прогнозовані результати: цілеспрямований розвиток закладу освіти.


^ Методики навчання,

виховання й управління

Методика визначення рівня

готовності керівника ЗНЗ

до управління інноваційною діяльністю

Автор-розробник — Л.Даниленко.


Суть. Готовність керівника ЗНЗ до управ­ління інноваційною діяльністю розглядається як сукупність знань і вмінь щодо цього виду діяльності, мотивації та особистісних рис і характеризується трьома компонентами — мотиваційно-діяльнісним (Мs), когнітивним (Кs) га особистісним (Тs).

Для визначення показника готовності керів­ника ЗНЗ до управління інноваційною діяль­ністю (S) необхідно знайти середнє арифметичне значення між показниками кожного компонента за формулою:


Ms + Ks + Ts

3

S=


Компоненти показника рівня готовності керів­ника ЗНЗ до управління інноваційною діяльністю вимірюються за допомогою певних діагностичних методик та оцінюються так:


 • мотиваційно-діяльнісний — через участь керівника в інноваційній діяльності регіонального, державного й міжнародного рівнів або прояв його зацікавленості в інноваційній діяльності;

 • когнітивний — через визначення рівня знань керівником основних положень менедж­менту освітніх інновацій та вміння реалізувати проектно-інвестиційну модель в управлінні;

 • особистісний — через визначення ко­ефіцієнта творчих здібностей особистості керівника.


Рівні готовності керівника

 • високий (ве­личина показника від 0,66 до 1,0);

 • достатній (від 0,33 до 0,65);

 • недостатній (від 0 до 0,32).


Прогнозовані результати: високий рівень го­товності керівника до інноваційної діяльності за­безпечує стабільне функціонування та розвиток закладу освіти в ринкових умовах на засадах ін­вестицій та інновацій.


^ Методика розвитку творчих здібностей

на заняттях з малювання


Автор-розробник — Л. Шульга.


Суть. Основна ідея — «малювання — діяль­ність, що сприяє появі й розвитку почуттів». Вона полягає в тому, що діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання.


Головне завдання організації зображу­вальної діяльності — виховання естетичних почуттів, а допоміжне — навчання технічним прийомам. Що більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, то повнішими будуть уявлення і глибшим — пізнання.

Щоб краще зрозуміти своїх нових друзів, пише Л.Шульга, проводимо заняття-зустрічі, у процесі яких у дитини формується особливе поетичне став­лення до приладдя художника, яким вона буде користуватися. Їх мета — організувати заці­кавлене спілкування, що допоможе дитині чутливіше реагувати на зовнішній світ, тонше сприймати його. Зустрічі становлять цілий цикл занять.

Розвиток творчих здібностей дошкільників про­довжується на заняттях з малювання, організова­них за методикою «занурення». Близькі за темою і змістом заняття об'єднуються в один цикл (З—4 за­няття). Його завдання — здійснити «занурення» у певну тему. Структура циклу: перше заняття — ознайомлення. Воно має інформаційне й емоційне навантаження. Основна частина присвячена «за­нуренню» в тему і лише невеличка — малюванню, що проводиться у вигляді вправ з фарбами, пен­злем або олівцями. Друге та третє заняття підпо­рядковані меті набуття певного досвіду з теми, ово­лодіння прийомами й технікою малювання. Це вже навчальні заняття ознайомлювального характеру. Четверте — творче заняття, на якому вихованці висловлюють своє ставлення до навколишнього, виражають у малюнку свої почуття.


Прогнозовані результати: діти вчаться помі­чати красу навколишнього світу, використовують для зображення різноманітні засоби та матеріали, встановлюють зв'язок між звуками й барвами.


^ Методика використання

схем-моделей для навчання дітей

описових розповідей


Автор-розробник — Т.Ткаченко.


Суть. За цією методикою для роботи викорис­товується аркуш картону 45 х ЗО см шість квадратів за кількістю характерних ознак предмета чи об'єктів або пір року, про які потрібно розповісти. Дітей навчають знаходити основні, сут­тєві ознаки предмета, відрізняти їх від другоряд­них.

Навчаючи старших дошкільників складанню описових розповідей, використовують схеми-моделі. Діти вибудовують розповідь з дотриманням послідовності та параметрів, закладених у схемах: колір, форма, величина, матеріал, частини, дії.

Автор-розробник методики зазначає, що вико­ристання схем при складанні описових розповідей дає змогу дітям засвоїти порівняння предметів не в загальній формі (чим подібні або чим відріз­няються предмети), а диференціювати, порівню­ючи предмети за формою, величиною, кольором тощо.


Прогнозовані результати: розвиток мис­лення, монологічного мовлення, самодостатності дошкільників.


^ Методика використання

схем-моделей для навчання дітей

творчому розповіданню


Автор-розробник — О.Дяченко.


Суть методики полягає в тому, що для скла­дання дітьми творчих розповідей використовують схеми-моделі різної складності.


Основні етапи навчання дітей творчому розповіданню:

 • формування уявлення про предмети за ви­димою ознакою;

 • уявне конструювання цілісної ситуації та включення її у нескладний сюжет; складання розповіді за планом, відбитим у схемі-моделі;

 • формування вміння і навичок творчого роз­повідання шляхом складання дітьми розповідей за власним задумом.


Прогнозовані результати: формування вмінь і навичок творчого розповідання, розвиток образ­ного мислення.


^ Методика використання

схем-моделей

у лексико-граматичній роботі


Автор-розробник — К.Крутій.


Суть. Розвиток у дітей словесно-логічного мис­лення, вироблення у них уміння користуватися основними логічними прийомами й операціями є одним із важливих завдань у процесі навчання старших дошкільників, зазначає К.Крутій.


Пропонується така схема ознайомлення дітей з предметами:


 1. Первинне ознайомлення з предметом і його назвою.

 2. Дослідження властивостей предметів:

 • колір, відтінки;

 • форма;

 • розмір;

 • звуки,

 • шуми;

 • співвідно­шення в просторі;

 • вага;

 • властивості поверхні;

 • ритм;

 • рух предмета;

 • назва деталей предмета.

 1. Групування, узагальнення і найпростіша кла­сифікація предметів, формування родових і видо­вих понять, наступна класифікація — диференціа­ція родових понять.

 2. Розвиток елементів логічного мислення шля­хом складання моделей, схем, коректурних таб­лиць разом з дітьми.


Прогнозовані результати:


 • активізація слов­никового запасу;

 • формування навичок побудови звукових моделей слова;

 • розвиток логічного мис­лення.Методика вивчення епічних

творів параболічного типу


Автор-розробник — Г.Островська.

Суть. Мета — формування вмінь і навичок сприйняття й аналізу епічних творів параболіч­ного типу. Досягти поставленої мети можна шля­хом розв'язання проблеми двопланового прочи­тання притчі (роману-притчі) і пошуку символіки роману-параболи.

Системний характер різних видів асо­ціативного мислення сприяє встановленню смислових зв'язків на рівні певного сюжету та багатовимірного художньо-естетичного простору роману-параболи. Твори параболіч­ного типу класифікуємо на притчі, романи-притчі, романи-параболи. Методика їх аналізу ґрунтується на ідеї спільного походження притчі й параболи, подібності цих жанрів, їх автономності. Так, ви­явлено такі типологічні ознаки творів параболіч­ного типу: алегоричність оповіді, образна асоціа­тивність, змістова незавершеність (відкритість для співвіднесень), часово-просторова умовність, що потребує зіставлення загальнолюдського (при­тчі) й авторського, міфологічного та сучасного, ви­явлення подібності у темі, ідеї, проблематиці, сис­темі образів, характері головних героїв, мотивації вчинків, стилістичних засобах тощо.

Аналіз роману-параболи передбачає поєднання читацького досвіду аналізу епічного твору фабуль­ного типу з технологічністю знань аналізу підтек­сту параболічної основи твору.

^ Моделювання логічно-змістових ланцюжків

епічного твору параболічного типу


Текст – буквальний зміст (очевидне)

Підтекст (протилежність очевидному)

^ Узагальнення (альтернативне рішення)

Естетична концепція твору (реінтерпретація)
Це потре­бує формування умінь пошуку протилежностей між поетичністю та алегоричністю оповіді. Адже сам текст містить приховані підказки — амбівалентні образні пари, бінарні пари, притчево-міфологічні сюжети тощо.

Побудова логічно-змістових ланцюжків ґрун­тується на системі відібраних учителем ключових епізодів. З огляду на специфіку вивчення епіч­ного твору параболічного типу (роман-парабола), методика передбачає: виявлення сюжетних ліній твору; реконструювання притчі (міфу), що є осно­вою сюжетного дійства; пошук домінантних ознак (образ, паралель, порівняння) роману-параболи; переосмислення тексту — реінтерпретація естетич­ної концепції автора.


Прогнозовані результати: формування чита­цьких умінь і навичок аналізу художнього твору параболічного типу;

розвиток асоціативного мис­лення, естетичної культури.

^ Методика лабораторно-

практичних робіт К.Баханова


Автор-розробник — К.Баханов.


Суть. Сутність методики полягає в організації учнівських досліджень з історії. Беручи до уваги особливості навчального предмета, доцільно ви­користати форму лабораторно-практичних робіт. Навчальне дослідження здійснюється суто аналі­тичного характеру.

Своєрідністю лабораторно-практичних робіт є те, що, на відміну від природничих предметів, тут не використовуються прилади, різноманітне обладнання. Об'єкт дослідження у таких роботах — історичне джерело. Особливість навчання історії в тому, що воно проходить як експеримент у бук­вальному значенні, під час якого учні працюють із фіксованими у джерелах історичними фактами, зазначає К.Баханов. Тому школярі не можуть без­посередньо впливати на об'єкт дослідження, пос­тійно змінюючи умови як у природничому екс­перименті. Однак вони мають змогу аналізувати джерела під різними кутами зору, щоб дійти віро­гідних, на їхню думку, висновків.

1   2   3   4   5Схожі:

Сучасні освітні технології Укладач iconЩо таке сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання. Сизько В. С.,учитель англійської мови зош №17 м. Донецьк
Сучасні інформаційні технології це – форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв’язку(телебачення,...
Сучасні освітні технології Укладач iconСучасні технології прийняття управлінських рішень
Основним завданням збірника є формування у директорів шкіл комплексу теоретичних знань, вмінь і навичок щодо технології підготовки,...
Сучасні освітні технології Укладач iconМетодичні вказівки до написання контрольної роботи з дисціпліни «Інформаційні системи І технології в фінансах»
«Інформаційні системи І технології в фінансах» (для студентів, що навчаються за напрямком підготовки «Економіка І підприємництво»,...
Сучасні освітні технології Укладач iconСучасні прислів’я про інформаційні технології The Internet Proverbs

Сучасні освітні технології Укладач iconПрограма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи»
Курс за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології» рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10-11...
Сучасні освітні технології Укладач iconВиступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк»
Тими поняттями. Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології змінили не тільки те, як люди виробляють продукти і послуги,...
Сучасні освітні технології Укладач iconСучасні технології естетичного виховання школярів у навчальній та позакласній діяльності
Н. П. Сухомлинова, зам директора по научно-методической работе Краснолучской сш №20
Сучасні освітні технології Укладач iconМузичне мистецтво
Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє...
Сучасні освітні технології Укладач iconМузичне мистецтво
Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє...
Сучасні освітні технології Укладач iconМузичне мистецтво
Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи