Сучасні освітні технології Укладач icon

Сучасні освітні технології Укладач
НазваСучасні освітні технології Укладач
Сторінка5/5
Дата конвертації10.12.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Структура лабораторно-практичних робіт:


 • актуалізація знань і корекція опорних уяв­лень;

 • мотивація навчальної діяльності;

 • усвідомлення змісту;

 • самостійне виконання роботи;

 • узагальнення і систематизація результатів;

 • підбиття підсумків.


Прогнозовані результати:


 • активізація пізна­вальної діяльності учнів;

 • формування вмінь і на­вичок роботи з історичними джерелами;

 • розвиток критичного мислення.Методика

колективних творчих справ

Автор-розробник — І.Іванов.

Суть. Провідна ідея — створення учнівського колективу як засобу самовиховання і становлення особистості. Колективна діяльність проектується на основі конкретної справи, вирішення якої є про­цесом спільного творчого пошуку кращих рішень життєво важливих завдань. Вона відрізняється від виховних заходів відкритістю щодо постановки виховних завдань та шляхів їх розв'язання.

Тривалість колективної творчої справи (КТС) за­лежить від складності поставлених завдань. За на­прямом її можна класифікувати як художньо-есте­тичну, трудову, суспільно-корисну тощо. Вона має такі технологічні етапи, які І.Іванов визначав як

стадії колективної творчості:


 • попередня робота колективу: визначення ви­ховних цілей КТС, накреслення основних напрямів зусиллями дорослих і дітей оптимальний проект майбутньої КТС; бесіда із школярами;

 • колективне планування КТС: обговорення та відбір ймовірних ідей відповідно до умов і мож­ливостей членів колективу;

 • підготовка КТС: спільний проект КТС уточ­нюється, конкретизується спочатку радою, а потім у мікроколективах, які планують і починають вті­лення певних частин загального замислу, зважа­ючи на висловлені пропозиції;

 • проведення КТС;

 • колективне підбиття підсумків: аналіз та оці­нювання справи, виявлення здобутків і недоліків, позитивного й невдалого (акцентування на пози­тивному досвіді);

 • стадія найближчого застосування КТС.


Прогнозовані результати:


 • формування уч­нівського колективу, умінь та навичок самооргані­зації; розвиток творчих здібностей;

 • виховання по­чуття відповідальності.^ Метод неформальної європейської освіти

«Оксфордські дебати»


Проект «Фабрика мультиплікаторів — лі­дери європейської освіти» за підтримки про­грами «Громадські ініціативи у Східній Європі» фонду ім. Стефана Баторія


Суть. «Оксфордські дебати» — це ігрова ме­тодика публічного дискутування у групах. їх мета — формування вмінь і навичок у колектив­ному дискутуванні, а також розвиток інтелекту­альної культури, лідерських якостей, толерантності та взаємоповаги.

Групи «Пропозиції» та «Опозиції» складаються з чотирьох осіб у кожній. Учасникам пропонується теза для обговорення. Останні добирають по три аргументи та підаргументи для її захисту. Методи­кою чітко прописані рольові позиції груп дебатерів, голови групи, секретаря, асистентів та учасників слухання. Роль глядацької аудиторії полягає в ін­терактивному оцінюванні обґрунтованості вислов­лених аргументів та емоційної переконливості де­батерів.


Прогнозовані результати:


 • розвиток суб'ектності в процесі ігрової діяльності;

 • форму­вання активної позиції, розвиток риторичних умінь і навичок майбутніх лідерів;

 • популяризація дебатних практик серед учнівської молоді.


^ Методика побудови уроку.

Конструктор А.Гіна


Автор-розробник — А.Гін.


Суть. Конструктор А.Гіна — це універсальна методика побудови уроку. Вона охоплює його ос­новні етапи (таблиця 2), будь-який з них може бути реалізований різноманітними прийомами або їх комбінуванням. Учителю пропонується до вибору система методів і прийомів, із яких він може конс­труювати власний урок відповідно до поставленої мети й завдань. Конструктор може змінюватися. Якщо деякі прийоми ви не вважаєте за доцільне використовувати на уроці, то вилучаєте їх із таб­лиці, пропонуєте власні методичні знахідки. Автор методики вважає, що пропонований конструктор — імовірнісна форма оптимальності побудови уроку. У кожного може бути свій конструктор. Наприклад, можливий проект уроку за конструктором:


^ Етап уроку

А 2

Б З

В 5

Г 1

Д 6

Е 10

Ж З

Час

5 хв

15 хв

10 хв

5хв

7хв

О хв

4 хвЦе означає:


 • починаємо з гри «Так чи ні»;

 • ви­вчення нового матеріалу проходить за прийомом «Питання до тексту»; закріплення у вигляді гри-тренінгу;

 • на уроці проводиться фактологічний дик­тант із вибірковою перевіркою; домашнє завдання не дається (наприклад, раніше було задано блок завдань на всю тему);

 • закінчується урок виступом учня у ролі психолога.


Прогнозовані результати:


 • оптимізація роботи вчителя на етапі підготовки до уроку;

 • формування проектно-прогностичних умінь.

^ КОНСТРУКТОР УРОКУ А.ГІНА

^ Етапи уроку

Основні функції блоку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


А.

Початок уроку

Інтелектуальна розминка або просте опитування (за базовими поняттями)

"Так чи ні"

Здивуй !

Фантастичний додаток

"Світлофор"

М'яке опитування

Ідеальне опитування

Взаємоопитування

НМШ (фронтально, з усім класом)

Гра у випадковість

Театралізація

Обговорення домашнього завдання
^ Б.

Пояснення нового матеріалу

Приваблива мета

Здивуй !

Фантастичний додаток

Практичність теорії

Прес-конференція

Запитання до тексту

Спіймай помилку !

Доповідь

Театралізація

Ділова гра

"Точка зору"

Ділова гра "НДЛ"

Проблемний діалог
^ В.

Закріплення, тренування. Відпрацювання умінь

Спіймай помилку"

Прес-конференція

НМШ

Гра-тренінг

Гра у випадковість

"так чи ні"

Ділова гра "Компетентність"

Ділова гра "Точка зору"

Ділова гра "НДЛ"

Тренувальна контрольна робота

Усне програмоване опитування

Взаємоопитування

М'яке опитування

^ Г.

Повторення

Своя опора

Повторюємо з контролем

Повторюємо з розширенням

Свої приклади

Опитування-підсумок

Обговорення домашнього завдання

Перетинання тем

Ділова гра "Компетентність"

Ділова гра

"Точка зору"

Ділова гра "НДЛ"

Гра у випадковість

"Так чи ні"

Зразкова відповідь"

Ѓ.

Контроль

"Світлофор"

Опитування ланцюжком

Тихе опитування

Програмоване опитування

Ідеальне опитування

Фактологічний диктант

Бліц-контроль

Релейна контрольна робота

Вибірковий контроль

Звичайна контрольна робота


^ Д.

Домашнє завдання

Блок завдань

Три рівні домашнього завдання

Незвичайна звичайність

Особливе завдання

Творчість працює на майбутнє

^ Е.

Кінець

уроку


Опитування. Підсумок
Роль "психолог"

Роль "той, хто підбиває підсумки"

Обговорення домашнього завданняМетодика

векторного аналізу уроку


Автор-розробник — О.Мариновська.

Суть. Методика векторного аналізу вико­ристовується в системі внутрішньошкільного контролю. Мета — визначення ефектив­ності організації та проведення уроку. Завдання: організація системного й систематичного конт­ролю за якістю освітніх послуг; фіксація показни­ків ефективності організації та проведення уроку; моніторингове відстеження особистісно професій­ного зростання педагога; виявлення типових ускладнень у діяльності учителя; реалізація про­ектного підходу до планування методичної роботи на внутрішньошкільному рівні.

Для вимірювання рівня ефективності уроку використовується векторна модель. Система домі­нант уроку — орієнтація на розвиток особистості школяра (1—4 вектори), процес цілеформування (5—8), процес цілепокладання (9—12), активізація пізнавальної діяльності учнів (13—16) — обчис­люється за загальною сумою балів: низький рівень (до 24 балів), середній (до 40), високий (до 56), твор­чий (до 64).

Зазначимо, відмова від знаннєцентричної па­радигми освіти, орієнтація на розвиток та самореалізацію особистості школяра спричинили різнорівневі зрушення в підходах до проектування й моделювання традиційного уроку. Він набуває ознак особистісно орієнтованого, розвивального за суттю.

^ Тому виникає необхідність осмислення критеріїв ефективності сучасного уроку:

 • орієнтація на розвиток особистості школяра: особистісно орієнтований тип стосунків; опора на суб'єктний досвід школяра; конструювання діа­логічної структури уроку; моделювання особистісної форми змісту;

 • процес цілеформування: правильність визна­чення мети, завдань уроку щодо теми; відповідність добору змісту щодо мети, завдань, теми; доціль­ність вибору типу, структури щодо мети, завдань уроку; оптимальність добору методів, прийомів, форм щодо мети і завдань;

 • процес цілепокладання: повідомлення теми, мети уроку; урок-завдання; прийняття особистісно значущих завдань школярами; цілереалізація: до­сягнення мети, завдань уроку;

 • активізація пізнавальної діяльності учнів: орієнтація на самостійну пошукову діяльність уч­нів; використання активних та інтерактивних ме­тодів; формування пізнавальної активності учнів; технологізованість знань.


Прогнозовані результати:

 • оптимізація роботи керівника навчального закладу;

 • фіксація кількіс­них показників якісних змін за параметрами ефек­тивності;

 • економія часу.

Моніторинг:

кваліметричні методики

в управлінській діяльності керівника


Автор-розробник — Г.Єльнікова.


Суть. Особливістю моніторингу є те, що в про­цесі його здійснення інформаційну систему управ­ління неможливо відділити від системи прийняття рішення. Моніторинг виконує інформаційну, агностичну, адаптаційну та коригуючу функції. Він здійснюється у три етапи: вироблення інформа­ції про стан керованого об'єкта на «вході», поточна діагностика та спрямування процесу на бажаний результат, вироблення інформації про стан керо­ваного об'єкта на «виході».

Інструментарій освітнього моніторингу скла­дається з чітко визначеного об'єкта управління, окреслених параметрів розвитку об'єкта, критеріїв оцінки цих параметрів, технології проведення по­точного контролю, інформаційної бази щодо скеру­вання процесу на досягнення кінцевого результату.

На основі кваліметричного підходу розроблено факторно-кваліметричні моделі діяльності. Як за­значає Г.Єльнікова, виділяють чинники впливу на конкретну діяльність (учня, учителя, дирек­тора, школи, райво тощо). Для кожного фактора визначено змістові критерії. Обчислюється ваго­мість чинників і критеріїв за методом Дельфі. От­римані результати заносяться до спеціальної таб­лиці. Зазначається коефіцієнт прояву критеріїв, який обчислюється та є бальною оцінкою в частках.


Прогнозовані результати:


 • моніторингове відстеження динаміки змін, прогнозування розвитку навчального закладу;

 • підвищення ефективності управлінської діяльності керівника.Використана література


 1. Баханов К. Інноваційні системи, технології та мо­делі навчання історії в школі: Монографія. — Запоріжжя: Просвіта, 2000. — 160 с.

 2. Бех І. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-методологічні засади: Навч.-метод, посібник. — К.: Либідь, 2003. — 280 с.

 3. Бондар С, Момот Л., Липова Л., Головко М. Пер­спективні педагогічні технології: Навч. посіб. / За ред. С. Бондар. — Рівне: Тетіс, 2003. — 200 с.

 4. Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент: Навч. посібник. — К.: Главник, 2006. — 144 с.

 5. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. — К.: Академвидав, 2004. — 352 с.

 6. Єльникова Г. Основи адаптивного управління (тексти лекцій). — X.: Ранок, 2004. — 128 с.

 7. Єрмаков І., Пузіков Д. Життєвий проект особис­тості: від теорії до практики: Практико-оріентований збірник / За ред. Л. Сохань. — К.: Освіта України, 2007.—212 с.

 8. Ільченко В., Гуз К. Освітня програма «Довкілля». Концептуальні засади інтеграції змісту природничона-укової освіти. — Київ-Полтава: ПОШОПП, 1999. —123 с.

 9. Калінша Л., Капустеринська Т. Проект інновацій­ної школи: стратегічне планування, управління іннова­ціями. — X.: Основа, 2007. — 96 с.

 10. Мармаза О. Проектний підхід до управління нав­чальним закладом. — X.: Основа, 2003. — 80 с.

 11. Мариновська О. Упровадження педагогічних ін­новацій: система проектно-впроваджувальної діяльності // Імідж сучасного педагога. — 2007. — № 3. — С. 34—39.

 12. Мариновська О. Методика векторного аналізу уроку: проектно-впроваджувальний аспект // Директор школи. — 2005. — № 3. — С. 12—17.

 13. Мариновська О. Моніторинг в освіті // Управління освітою. — 2005. — № 19. — Вкладка 1. — С. 1—8.

 14. Мариновська О. Від системи ключових епізодів — до задуму письменника. До вивчення роману «Червоне і чорне» Стендаля // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. —1996. — № 5. — С. 17—21. 15. Осадчий І. Як розробити програму розвитку нав­чального закладу? Поради нестороннього // Управління освітою. — 2004. — число 15—16. — С. 6—7.

 15. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О. Пєхоти. — К.: А.С.К., 2001. — 256 с.

 16. Освітні інновації та передовий педагогічний до­свід в закладах освіти Івано-Франківської області: Інфор­маційний довідник / Упор. 3. Болюк, Р. Зуб'як, О. Мариновська, О. Барабані, Л. Скальсьіса, Л. Калуська, Г. Слободян, Л. Келембет / За заг. ред. 3. Болюк, О. Мариновської, Р. Зуб'яка. — Івано-Франківськ, 2007. — 218 с.

 17. Освітній менеджмент: Навч. посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. — К.: Шкільний світ, 2003.—400 с.

 18. Пилипенко В., Коваленко О. Особистісно орієн­товані технології в школі. — X.: Основа, 2007. — 160 с.

 19. Підласий І. Практична педагогіка або три техно­логії: Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. — К.: Слово, 2004. — 616 с.

 20. Подмазін С. За деревами — ліс! Системно-цільо­вий підхід до управління освітніми системами // Управ­ління освітою. — 2002. — число 22. — С. 4—5.

 21. Положення про експериментальний загально­освітній навчальний заклад / В кн.: Книга методиста: Довідково-методичне видання / Упор. Г. Ливиненко, О. Вернидуб. — X.: Торсінг плюс, 2006. — С. 630—637.

 22. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтер­активні технології навчання: Наук.-метод, посібник. — К.: А.С.К., 2004. — 192 с.

 23. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник: У 2 ч. / О. Мармаза, О. Касьянова, В. Григораш та ін. — Харків: Ранок, 2003. — Ч. 1. — 160 с.

 24. Шарко В. Сучасний урок фізики: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. — К., 2005. — 220 с.

 25. Беспалько В. Слагаемые педагогической тєхнологии. —М.: Педагогика, 1989. — 192 с.

 26. Лазарев В. Системное развитие школы. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 304 с.

 27. Селевко Г. Современные образовательные технологии: Учеб. Пособ.—М.: Народное образование, 1998.— 256 с.

 28. Селевко Г. Знциклопедия образовательных технологий: В 2 т. — М.: НИИ школьных технологий, 2006.—Т. 1.—816 с.

1   2   3   4   5Схожі:

Сучасні освітні технології Укладач iconЩо таке сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання. Сизько В. С.,учитель англійської мови зош №17 м. Донецьк
Сучасні інформаційні технології це – форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв’язку(телебачення,...
Сучасні освітні технології Укладач iconСучасні технології прийняття управлінських рішень
Основним завданням збірника є формування у директорів шкіл комплексу теоретичних знань, вмінь і навичок щодо технології підготовки,...
Сучасні освітні технології Укладач iconМетодичні вказівки до написання контрольної роботи з дисціпліни «Інформаційні системи І технології в фінансах»
«Інформаційні системи І технології в фінансах» (для студентів, що навчаються за напрямком підготовки «Економіка І підприємництво»,...
Сучасні освітні технології Укладач iconСучасні прислів’я про інформаційні технології The Internet Proverbs

Сучасні освітні технології Укладач iconПрограма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технологи»
Курс за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології» рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10-11...
Сучасні освітні технології Укладач iconВиступ на педраді: «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми нвк»
Тими поняттями. Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології змінили не тільки те, як люди виробляють продукти і послуги,...
Сучасні освітні технології Укладач iconСучасні технології естетичного виховання школярів у навчальній та позакласній діяльності
Н. П. Сухомлинова, зам директора по научно-методической работе Краснолучской сш №20
Сучасні освітні технології Укладач iconМузичне мистецтво
Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє...
Сучасні освітні технології Укладач iconМузичне мистецтво
Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє...
Сучасні освітні технології Укладач iconМузичне мистецтво
Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи