Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін icon

Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін
НазваМіністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін
Сторінка1/11
Дата конвертації04.01.2013
Розмір1.86 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство фінансів України


УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


Кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплінробоча НАВЧАЛЬНА Програма


з дисципліни

Порівняльне кримінальне право


Загальна та особлива частина

для бакалаврів денної та заочної форм навчання

факультету правознавства та міжнародних відносин .


Київ - 2007 р.


Укладачі: Шестаков В.Ю. - кандидат юридичних наук, доцент.


Рецензент: Кузнецов В.В. - кандидат юридичних наук


Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін

(протокол № 1 від 3 вересня 2007 р.)


^ Завідуюча кафедри

кримінально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук, професор,

заслужений юрист України З.Д.Смітієнко


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

лекції

семі-нари

самост. робота
^ Загальна частина
Поняття, предмет, завдання, принципи і система кримінального права.Наука кримінального права.

2

2

-Закон про кримінальну відповідальність
Кримінальна відповідальність та її підстави

2

-

-Злочин та його види
Стадії вчинення злочину

2

2

-


Склад злочину(суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона,предмет)

2

2

-


Співучасть у злочині

2

-

-

6.
Множина злочинів

-

-

1

7.


Обставини,що виключають злочинність діяння

-

-

1

8.
Звільнення від кримінальної відповідальності

2

-

-

9.
Покарання та його види.Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування

2

2

-

10.
Судимість. Погашення й зняття судимості

2

-

-

11.
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

-

-

1

12.

Основні положення Загальної частини кримінального законодавства зарубіжних країн

2

-

-Всього:

18

8

3Особлива частина


1.

Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права.
Наукові основи кваліфікації злочинів.

2

-

-

2.
Злочини проти основ національної безпеки України

2

-

-

3.
Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі та гідності особи

2

2

-

4.
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

2

-

-

5.

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина

-

-

1

6.
Злочини проти власності

2

2

-

7.
Злочини у сфері господарської діяльності

2

-

-

8.
Злочини проти довкілля

-

-

1

9.
Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки виробництва

-

-

1

10.
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

-

-

1

11.
Злочини проти громадського порядку та моральності

-

-

1

12.
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

2

2

-

13.
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності
державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

2

-

-

14.

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднань громадян

-

-

1

15.

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

-

-

1

16.
Злочини у сфері службової діяльності

-

-

1

17.
Злочини проти правосуддя

-

-

1

18.
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

-

-

1

19.
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

-

-

1

20.
Основні положення Особливої частини кримінального законодавства зарубіжних країн

2

-

1Всього:

18/36

6/14

12/15В С Т У П


Запропонована брошура включає в себе тематичний план, плани семінарських та практичних занять. Кожна з цих форм учбового процесу має свої специфічні особливості і потребує спеціальної підготовки студентів.

Кримінальне право України - одна із найважливіших дисциплін кримінального циклу, які викладаються в Української академії зовнішньої торгівлі. Досконале знання кримінального законодавства нашої держави є необхідною умовою успішної роботи за фахом. Це покладає на слухача обов‘язок з перших днів занять відмовитись від поверхневого засвоєння кримінально-правових інститутів, категорій і понять. Допомогти зрозуміти зміст кримінально-правових норм покликані всі види аудиторної роботи, навчальна й монографічна література, виступи вчених і працівників правоохоронних органів у періодичній пресі, узагальнення судової і слідчої практики, розробки науковців Української академії зовнішньої торгівлі, інших вузів країни, а також зарубіжний досвіт.

При підготовці до занять необхідно користуватися літературою, рекомендованою як до всіх видів занять так і до конкретної теми, що вивчається.

Досконале вивчення Загальної частини кримінального права передбачає засвоєння слухачами різних теоретичних концепцій, дискусійних положень, вміння критичного осмислення проблемних питань, розвиток правового мислення, що допоможе правильно зорієнтуватися в матеріалі і відзначити той конкретний обсяг інформації, яка потрібна для точної і чіткої відповіді.

Далі доцільно передусім звернутися до конспекту лекції і діючого законодавства, включаючи інші нормативні матеріали, до постанов пленуму Верховного суду України.

Наступним етапом підготовки є вивчення відповідних розділів підручників і навчальних посібників, і тільки після цього, коли у Вас є потрібна теоретична база для засвоєння складнішого матеріалу, необхідно приступати до вивчення монографічної літератури, яка містить аналіз проблемних питань, Ви можете звернутись за допомогою до викладача, який веде заняття, чи до чергового викладача на кафедрі, тому підготовку до семінару слід починати раніше.

Якщо слухач не підготувався до заняття чи пропустив його з якоїсь причини, він зобов‘язаний вивчити тему самостійно і на співбесіді позаурочний час скласти її викладачу.

^ Семінарські заняття. Метою семінарського заняття є поглиблення і закріплення знань, отриманих на лекції і в процесі самостійного вивчення законодавства, інших нормативних матеріалів, кримінально-правової літератури та іншої літератури, яка необхідна для отримання спеціальних знань.

Слухачі повинні вміти аналізувати кримінально-правові норми діючого законодавства і застосувати їх до конкретних обставин, знати тенденції кримінально-правової політики в Україні і засвоїти основні проблеми науки кримінального права.

Семінарське заняття служать одночасно і засобом перевірки знань студентів , а також відпрацювання навичок самостійного вивчення цього предмету, роботи з літературою, вміння логічно і послідовно розповідати засвоєний матеріал. В процесі виступу на семінарському занятті слухачі повинні продемонструвати вміння виділяти основні положення, ілюструвати їх застосування, а також робити практично висновки.

З усіх тем семінарських занять дається перелік найважливіших питань курсу, а також примірний список літератури, до якої треба звернутися при підготовці до занять.

Починати підготовку до семінару варто з з‘ясування змісту питань, які є у плані заняття. В окремих випадках це може вимагати уточнення спеціальної термінології чи перекладу незнайомих слів.

^ Практичне заняття. Практичне заняття є однією із важливих форм навчального процесу, передбачених навчальним планом. Воно має своєю метою допомогти слухачам глибше засвоїти теоретичні положення, закріпити отриманні знання та необхідні навички в застосуванні теоретичних знань у своїй майбутній практичній діяльності. ці знання тісно зв‘язані з іншими формами учбового процесу - лекціями та семінарами заняттями під керівництвом викладача. В лекції, на семінарських заняттях у зв‘язку з нестачею часу з методичних поглядів можуть бути упущені деталі тих чи інших питань. Між тим знання цих деталей багато в чому визначає вміння слухачів вірно застосовувати кримінальний закон. Практичні знання дають можливість доопрацювати з слухачами всі подробиці запитань, досягнути конкретних знань матеріалу. Вони покликані навчати слухачів правильно застосовувати кримінальні закони до конкретних життєвих фактів, іншими словами, вірно кваліфікувати ті чи інші злочини по відповідному кримінальному закону.

При підготовці до практичного заняття слухачі повинні розв‘язати задачі, які пропонує викладач. При розв‘язанні задач потрібно опиратися на ті знання, які отримані на лекціях, семінарських заняттях, в ході самостійної роботи. Якщо слухач виявить упущення в своїх знаннях при розв‘язанні конкретних задач, він повинен поновити його шляхом повторного звернення до тексту закону, конспекту лекцій, підручника та іншої літератури.

Для короткого письмового нотування розв‘язання задач слухачами рекомендується мати окремі зошити. У них розв‘язання треба робити з посиленням на відповідні статті Кримінального кодексу України.

Якщо слухач не може самостійно розв‘язати задачу, то він може звернутися за консультацією до викладача, який дає пояснення до умови задачі, рекомендує додаткову літературу ( не розв‘язуючи задачі), тим самим залишаючи можливість для слухача самостійно це зробити.

Перед початком практичного заняття викладач може перевірити наявність у студентів письмових розв‘язань задач. Слухач, який не підготувався до практичного заняття, а також який був відсутній, звітує перед викладачем про виконання завдання на індивідуальній консультації.

В ході практичного заняття слухач зачитує або своїми словами переказує зміст задачі, дає мотивоване її розв‘язання. Він повинен давати розгорнуте розв‘язання, не обмежуючись твердженнями власної думки до задачі, а підкріплювати рішення законодавством, судовою практикою, матеріалами наукової літератури.

Після виступу слухача по конкретній задачі йому можуть бути задані запитання як викладачем, так і іншими слухачами. Висновок з відповіді робить викладач.

Необхідною умовою проведення семінарів та практичних занять на належному рівні є обов‘язкова самостійна підготовка студентів до занять. Це передбачає засвоєння ними різних точок зору по найбільш важливим питанням науки кримінального права, розвитку у них вміння критично усвідомлювати різні теоретичні концепції з тим, щоб мати свою аргументовану думку.

По окремим темам по вказівці викладача слухачі готують реферативні повідомлення.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін iconМіністерство фінансів україни український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін робоча навчална програма з дисципліни підприємницьке право
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Підприємницьке право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для бакалаврів...
Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін iconМіністерство фінансів україн український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Ці знання набувають особливої актуальності в сучасних умовах інтегрування України в світову глобальну фінансову систему
Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін iconМіністерство освіти україни харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди нікопольський юридичний факультет кафедра правових дисциплін дипломна
Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні
Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінанси підприємств”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2010 р. – 28 с
Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Національна економіка”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2009 р. 17 с
Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів «затверджую»
Соціальне страхування”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2010р
Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін iconПоложення про Міністерство фінансів України { Положення про Міністерство фінансів України додатково див в Постанові км n 1837 ( 1837-2006-п ) від 27. 12. 2006 }
Міністерство фінансів України (Мінфін України) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету
Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів «затверджую»
Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”,...
Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін iconМиколаївський державний аграрний університет кафедра фінансів
Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету протокол №1 від...
Міністерство фінансів України український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі кафедра цивільних та кримінально-правових дисциплін iconПовідомлення Шановні колеги ! Кафедра економіки промисловості та організації виробництва двнз «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ)
Кафедра економіки промисловості та організації виробництва двнз «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи