Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. icon

Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм.
Скачати 54.98 Kb.
НазваУрок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм.
Дата конвертації08.02.2013
Розмір54.98 Kb.
ТипУрок
1. /9 клас/Поняття в_русу.doc
2. /9 клас/УРОК1.doc
3. /9 клас/УРОК10.doc
4. /9 клас/УРОК14.doc
5. /9 клас/УРОК15.doc
6. /9 клас/УРОК16.doc
7. /9 клас/УРОК17.doc
8. /9 клас/УРОК18.doc
9. /9 клас/УРОК19.doc
10. /9 клас/УРОК2.doc
11. /9 клас/УРОК20.doc
12. /9 клас/УРОК21.doc
13. /9 клас/УРОК22.doc
14. /9 клас/УРОК23.doc
15. /9 клас/УРОК24.doc
16. /9 клас/УРОК29.doc
17. /9 клас/УРОК3.doc
18. /9 клас/УРОК30.doc
19. /9 клас/УРОК31.doc
20. /9 клас/УРОК32.doc
21. /9 клас/УРОК4.doc
22. /9 клас/УРОК5.doc
Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм.
Урок №1
Урок № Тема. Запуск на виконання програм. Типи файлiв. Зв’язок типiв файлiв iзпрограмами та зрозширеннями iмен файлiв Мета
Урок № Тема. Стиснення, архiвування та розархiвування даних. Архiватори та операцiї зархiвами. Практична робота №6 «Архiвування та розархiвування даних». Мета
Урок № Тема. Запис iнформацiї на оптичнi носiї. Форматування та копiювання дискiв. Мета
Урок № Тема. Поняття про глобальну та локальну комп’ютернi мережi. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клiєнтський комп’ютер. Мережнi протоколи Мета
Урок №
Урок № Тема. Вiддалене керування комп’ютером. Практична робота №7 «Спiльне використання ресурсiв локальної мережi»
Тема. Призначення й структура мережi Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресацiя в Інтернетi, поняття ip-адреси, доменного iменi та url-адреси. Способи пiдключення до Інтернету, функцiї провайдера
Урок № Тема. Поняття про iнформацiйнi системи та технологiї. Види iнформацiйних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення iнформацiйної системи.
Урок № Тема. Служби Інтернету. Поняття гiпертекстового документа, гiперпосилання, web-сторiнки та web-сайту. Поняття всесвiтньої павутини та навiгацiя нею. Мета
Тема. Використання та настроювання браузера. Вибiр системи кодування пiд час перегляду web-сторiнок. Збереження web-сторiнок та їх фрагментiв на локальному комп’ютерi. Використання списку сайтiв, обраних для швидкого доступу
Урок № Тема. Засоби пошуку iнформацiї в Інтернетi. Принципи функцiонування web-каталогiв та пошукових систем. Стратегiї пошуку iнформацiї. Практична робота №8 «Пошук iнформацiї в Інтернетi»
Урок № Тема. Комбiнований залiк з теми «Комп’ютернi мережi»
Урок № Тема. Поняття комп’ютерної графiки. Растровi й векторнi зображення та їх властивостi. Колiрнi системи. Призначення та класифi-кацiя засобiв обробки графiчних даних.
Урок № Тема. Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздiльну здатнiсть, глибину кольору та їх зв’язок з якiстю растрових зображень
Тема. Типова архiтектура персонального комп’ютера. Класифiкацiя та призначення апаратних засобiв: пристроїв введення, виведення, зберiгання та обробки iнформацiї. Класифiкацiя та основнi характеристики процесорiв
Урок № Тема. Робота в середовищi редактора растрової графiки: робота зфайлами, використання iнструментiв малювання, видiлення фрагментiв малюнка, їх перемiщення та копiювання
Урок № Тема. Створення текстових написiв. Настроювання кольору. Практична робота №11 «Створення растрових зображень»
Урок № Тема. Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графiчного редактора, вбудованого в середовище офiсних програм; створення простих векторних зображень.
Урок № Тема. Принцип дiї та основнi характеристики найбiльш поширених видiв запам’ятовувальних пристроїв: дискових накопичувачiв, оперативної та флеш-пам’ятi.
Урок №

УРОК №

Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв i троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. Робота в середовищi антивiрусної програми. Правила профiлактики зараження комп’ютера вiрусами. Практична робота № 5 «Захист комп’ютера вiд вiрусiв».

Мета: розглянути: ознаки ураження ПК вiрусами; методи захисту ПК вiд вiрусiв; принципи вибору антивiрусної програми;ввести поняття: комп’ютерного вiрусу; антивiрусної програми; карантину;сформувати вмiння: працювати зантивiрусними програмами.

Базовi поняття й термiни: вiрус, антивiруснi програми.

Хiд уроку

 1. Органiзацiйний етап

 2. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку

Я думаю, вам вiдоме поняття «комп’ютерний вiрус». Хто звас може вiдповiсти на питання: що називають комп’ютерним вiрусом? Коли з’явився перший вiрус? Хто створює комп’ютернi вiруси? (Вiдповiдi учнiв.) На сьогоднiшньому уроцi ми спробуємо розглянути цi та iншi питання.

III. Вивчення нового матерiалуКомп’ютернi вiруси

Багато хто принаймнi чув про комп’ютернi вiруси i про те, яких прикрощiв вони можуть завдати користувачевi ПК. Дiї вiрусiв можуть бути не дуже небезпечними: несподiванi звуковi або графiчнi ефекти, перезавантаження комп’ютера, змiна функцiй клавiш на клавiатурi тощо. Однак iснують вiруси, якi можуть спричинити серйознi збої у роботi комп’ютера: псування даних на дисках, втрату програм, видалення iнформацiї, необхiдної для роботи комп’ютера, i навiть переформатування жорсткого диска.

Комп’ютерний вiрус — це програмний код, що може несанкцiо-новано формуватися, запускатися й самовiдтворюватися.

Пояснимо цi властивостi вiрусiв. Оскiльки комп’ютернi вiруси є програмами, вони можуть виявитися лише пiд час запуску на виконання. Поки вiрус не запущений, вiн може досить довго знаходитися на диску у «сплячому» станi i не завдавати нiякої шкоди. Важливо знайти вiрус ще до того, як вiн встигне виявити себе. Це принцип роботи всiх антивiрусних програм, призначених для боротьби з вiрусами.

Пiсля свого запуску вiрус може створювати власнi копiї, тобто новi фрагменти програмного коду. Цi копiї можуть не збiгатися з оригiна-лом. Розмноження вiрусу вiдбувається, як правило, через оперативну пам’ять комп’ютера. Код вiрусу потрапляє в пам’ять разом iз завантаженим зараженим файлом i звiдти починається зараження iнших файлiв, передусiм файлiв операцiйної системи (файловi вiруси). З пам’ятi вiрус може перемiщатися також у завантажувальнi сектори дискiв (завантажувальнi вiруси). Щоб зрозумiти, яку шкоду спричиняють вiруси, потрiбно розiбратися в їх класифiкацiї.

Класифiкацiя вiрусiв

Об’єкти, до яких вносяться комп’ютернi вiруси, називаються середовищем iснування вiрусiв. Залежно вiд середовища iснування розрiзняють такi типи вiрусiв.

Файловi вiруси — проникають у файли, що виконуються (exe, com,bat), у системнi файли, файли драйверiв (sys, drv, vxd), файлибiблiотек (DLL), а також у ряд iнших типiв файлiв. Пiсля вкорiнення файловi вiруси починають розмножуватися пiд час кожногозапуску файла.

 • Завантажувальнi вiруси — заражають завантажувальний сектордиска (Boot-сектор) або сектор, що мiстить програму системногозавантажувача вiнчестера (Master Boot Record). Такий вiрус замiщає собою програму в завантажувальному секторi, внаслiдокцього потрапляє до оперативної пам’ятi й перехоплює керуваннявiдразу пiд час завантаження операцiйної системи.

 • Файлово-завантажувальнi вiруси можуть проникати як у файли, такi в завантажувальнi сектори. До таких вiрусiв належать, зокрема,стелс-вiруси i найнебезпечнiшi екземпляри полiморфних вiрусiв.

 • Макровiруси проникають у файли документiв (пакет MicrosoftOffice) й iншi файли, пiдготовленi в додатках, що мають свою мовумакрокоманд. Формально цi вiруси є файловими, але заражаютьвони не файли, що виконуються, а файли даних. Небезпека мак-ровiрусiв не стiльки в їхнiй руйнiвнiй дiї, скiльки в поширеностiдокументiв, пiдготовлених у популярних системах Word i Excel.

 • Мережнi вiруси поширюються по комп’ютернiй мережi. Особливiсть цих вiрусiв полягає в тому, що вони заражають тiльки оперативну пам’ять комп’ютерiв i не записуються на носiї iнформацiї.Можлива класифiкацiя вiрусiв не тiльки за середовищем їхнього

iснування, а й за iншими характеристиками, за способом зараження, за руйнiвними можливостями, за алгоритмом роботи.

У зв’язку з iснуванням рiзних способiв зараження часто використовують термiни «резидентний» i «нерезидентний» вiрус.

 • Резидентнi вiруси потрапляють до оперативної пам’ятi комп’ютера i можуть постiйно виявляти свою активнiсть аж до вимиканняабо перезавантаження комп’ютера.

 • Нерезидентнi вiруси, навпаки, до пам’ятi не потрапляють i активнi лише протягом часу, пов’язаного з виконанням певних завдань.Класифiкацiя вiрусiв за алгоритмом їхньої роботи неможлива черезвелику кiлькiсть (десятки тисяч) вiрусiв. Алгоритми роботи нових вiрусiв набагато витонченiшi вiд алгоритмiв вiрусiв, що створенiдесять рокiв тому. До вiрусiв зi складним алгоритмом роботи належать полiморфнi вiруси. Їх важко виявити, тому що вони мають зашифрований програмний код, який є нiби безглуздим набором команд. Розшифровування коду виконується самим вiрусом у процесiйого виконання.

Вiрусами зi складним алгоритмом є також стелс-вiруси. Їх неможливо побачити пiд час перегляду файлiв засобами операцiйної системи. Стелс-вiруси можуть перехоплювати звернення до операцiйної системи. Пiд час вiдкриття ураженого файла вони негайно видаляють iзнього свiй програмний код, а пiд час закриття файла вiдновлюють його.

Антивiруснi програми

Для захисту вiд вiрусiв розробляються спецiальнi антивiруснi програми, що дозволяють виявляти вiруси, лiкувати зараженi файли й диски, запобiгати пiдозрiлим дiям. Сучаснi антивiруснi програми — це комплекси, що поєднують функцiї детектора, ревiзора й охоронця. До таких комплексiв належить широко вiдома програма Norton Antivirus, а також пакет Ami-Viral Toolkit Pro (скорочено AVP). Останнiй — найпопуляр-нiший у країнах СНД — створено в Росiї в лабораторiї Є. Касперського.

Профiлактичнi заходи

З вiрусами можна боротися не тiльки пiсля їхньої появи, а й шляхом виконання певних профiлактичних заходiв, якi зменшують iмовiрнiсть зараження або вiрусної атаки.

Мозковий штурм

Спроба учнiв сформулювати головнi профiлактичнi засоби.

Очiкуванi вiдповiдi:

 • Перед використанням чужих носiїв iнформацiї обов’язково перевiряйте їх на наявнiсть вiрусiв. Не запускайте неперевiренi файли,якi отриманi змережi та електронною поштою.

 • Слiд регулярно виконувати копiювання цiнної iнформацiї назовнiшнi носiї.

 • Завжди майте пiд рукою завантажувальний диск iз антивiрусноюпрограмою.

 • Виконуйте перiодичну перевiрку пам’ятi та всiх дискiв вашогокомп’ютера за допомогою свiжих версiй антивiрусних програм.

 • Вчасно оновлюйте свої антивiруснi програми. Тiльки за постiйноговiдновлення версiй антивiрусних програм можна встигнути за«творцями» нових вiрусiв i бути впевненими, що вашi данi й дискине будуть ураженi.

 • Якщо, незважаючи на вжитi заходи, ваш комп’ютер зараженийвiрусами, скористайтеся будь-якою антивiрусною програмою.

IV. Практична робота № 5. Інструктаж з технiки безпеки

 1. Запустiть вказану вчителем антивiрусну програму.

 2. Визначте за допомогою довiдки, якi операцiї виконує ця програма, до якого типу антивiрусних програм її слiд вiднести.

3. Встановiть такi значення параметрiв перевiрки:

 • рiвень перевiрки — максимальний захист;

 • дiї над ураженими об’єктами — запитувати в користувача;

 • не перевiряти архiвнi файли;

 • оновлення антивiрусних базздiйснювати один разна тижденьавтоматично;

 • автоматичну перевiрку виконувати один разна тиждень, у понедiлок о 9.00;

 • завантажувати програму пiд час запуску операцiйної системи;

 • увiмкнути звуковий супровiд дiй антивiрусної програми.

 1. Виконайте антивiрусну перевiрку об’єктiв папки Мои документы.

 2. Проведiть перевiрку дискети (диска) на наявнiсть вiрусiв.

 3. Перегляньте звiти про проведену перевiрку. Продемонструйтей пояснiть їх змiст учителевi.

V. Домашнє завдання

Опрацювати конспект. Пiдготувати виступ «Методи стиснення iнформацiї».

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Оголошення оцiнок.Схожі:

Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. icon4. службове програмне забезпечення (з год) Тема
Поняття комп'ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класи­фікація антивірусних...
Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. iconУрок №3 Тема. Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів
Призначення та принцип дiї мiкропроцесорiв; призначення пристроїв, що входять до складумультимедiйного обладнання; розглянути: класифiкацiю...
Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. iconДокументи
1. /_нформатика 9 клас календарн_ + поурочн_/_нформатика 9 клас календарн_.docx
2....

Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. iconУрок 6 Дата Тема: Складові комп’ютера(системний блок, пристрої введення, зберігання, виведення), їх призначення
Навчальна мета: Допомогти учням засвоїти пристрої комп'ютера, поняття базова конфігурація пк, дати основні поняття з архітектури...
Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. iconЛабораторна робота №2 Тема: Каскадне меню. Запуск програм. Мета: Уміти користуватися головним меню для запуску програм і налаштовування системи
Каскадне (головне) меню призначене для запуску програм І керування роботою комп'ютера (див рис. 1). Його формує користувач І відкриває...
Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. iconУроку прес конференції Тема Основи інформаційної безпеки. Тема уроку: Безпека комп’ютерних систем
Навчальна мета: навчити самостійно виявляти комп’ютерних зловмисників та факти їх вторгнення в систему: навчити орієнтуватися в різноманітті...
Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. iconПерелік нормативних документів, що надійшли в діф
Прилади радiацiйного контролю навколишнього середовища. Дозиметри та радiометри радiацiйного контролю. Класифiкацiя й загальнi технiчнi...
Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. iconТема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів
Програмування — процес створення комп'ютерних програм або програмного забезпечення. Програмування поєднує в собі елементи інженерії...
Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. iconНаказ №105 Про призначення відповідального за зберігання та використання комп’ютерної техніки, дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп’ютерних програм
«Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції...
Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. icon§ Інструментарій створення нових програм
Така система містить обов’язково мову програмування, а також середовище для розробки нових програм. Це середовище підтримує типові...
Урок № Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя вiрусiв I троянських програм. Призначення, принцип дiї та класифiкацiя антивiрусних програм. iconПоложення про проведення конкурсу педагогічної творчості з використанням комп`ютерного класу школи у викладанні предмету «Основи економіки» заявк а
Чи є в наявності приміщення для комп'ютерного класу? (його загальна площа )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи