1. загальні положення політична партія «Сильна Україна» icon

1. загальні положення політична партія «Сильна Україна»
Назва1. загальні положення політична партія «Сильна Україна»
Сторінка1/2
Дата конвертації07.02.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
  1   2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Політична партія «Сильна Україна» (далі - Партія) - це об'єднання громадян - прихильників Програми Партії, що діє відповідно до Конституції України, Законів України, Статуту Партії, Програми Партії та інших нормативно правових актів України.

 2. Повна та скорочена назва Партії.

Повна назва Партії: Політична партія «Сильна Україна». Скорочена назва Партії: «Сильна Україна».

Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, дотримання партійної дисципліни та демократії, законності та гласності. Діяльність Партії спрямована на зміцнення державної незалежності України та політичну консолідацію нації, розбудову демократичної правової держави та формування громадянського суспільства, розвиток національної економіки та зростання добробуту

громадян України.

 1. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

 2. Партія є неприбутковою організацією і набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

Партія має власну печатку, штампи, бланки, партійну символіку, інші партійні атрибути, які затверджуються Партією у спосіб, встановлений цим Статутом, та реєструються у встановленому законом порядку.

1.5. Партія має право мати своїх прибічників.

Прибічниками Партії визнаються громадяни України, які сприяють Партії в досягненні її-мети та завдань, визначених Статутом та Програмою Партії, співпрацюють з Партією в політичних та громадських проектах, що відповідають головній меті та завданням Партії. Прибічники Партії мають право не бути членами Партії.

1.6. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне
рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, інші засоби, набуття яких не
забороняється законами України, для чого відкриває рахунки в державних і
комерційних установах банків України, може набувати майнові та немайнові
права, а також мати інші права та обов'язки відповідно до чинного

законодавства України.

1.7. Партія не відповідає за зобов'язаннями членів Партії, Держави, а
члени Партії, Держава не відповідають за зобов'язаннями Партії.

1.8. Місцезнаходження керівних органів Партії - м. Київ.


^ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ


2.1. Основною метою діяльності Партії є розбудова суверенної, правової, соціальної і демократичної держави, участь у розробці державної політики, забезпечення утвердження у житті держави і суспільства цінностей свободи, відповідальності, солідарності, справедливості та патріотизму. 2.2. Основними завданнями Партії є:

 • формування стабільної, ефективної і дієздатної моделі державного управління, забезпечення відповідальності політиків перед громадянами;

 • посилення ролі регіонального та місцевого самоврядування на основі принципів децентралізації та субсидіарності, забезпечення спроможності органів самоврядування проводити ефективну політику в інтересах людини, надавати громадянам якісні та доступні послуги;

 • удосконалення виборчої системи України, посилення відповідальності парламентарів перед виборцями;

 • затвердження верховенства права в державі, забезпечення кожному громадянину права на швидкий та справедливий судовий розгляд справи у незалежному та неупередженому суді;

 • сприяння подоланню корупції в Україні, забезпечення відкритості органів державної влади;

 • удосконалення системи охорони здоров'я України, забезпечення сучасної, якісної і доступної медичної допомоги для всіх громадян;

 • сприяння подоланню демографічної кризи в Україні, підвищення престижу сім'ї;

 • запровадження активної державної молодіжної політики;

 • сприяння створенню безпечного екологічного середовища, підвищення ефективності державної екологічної політики;

 • удосконалення державної соціальної політики, поглиблення адресності державної соціальної допомоги;

 • удосконалення системи пенсійного забезпечення;

 • захист духовних основ і традиційних цінностей українського народу;

 • збереження статусу української мови як єдиної державної, сприяння розвитку і захисту інших мов, якими спілкуються громадяни України;

 • формування єдиного національного інформаційного і культурного простору;

 • удосконалення системи освіти;

 • впровадження економіки знань та підвищення ролі науки у розвитку сучасного суспільства;

 • подальше формування єдиної національної економічної системи, посилення внутрішніх господарських зв'язків;

 • удосконалення податкової системи України, створення стабільного і прозорого податкового законодавства;

 • створення умов для детінізації економіки;

 • впровадження політики державної підтримки високотехнологічних галузей економіки, орієнтованих на внутрішній ринок;

 • удосконалення регуляторної політики, створення сприятливого середовища для розвитку приватної ініціативи громадян та надання кожному громадянину можливостей для самореалізації;

 • сприяння поліпшенню інвестиційного клімату, заохочення інвестиційного спрямування коштів підприємств та населення;

 • удосконалення бюджетної політики;

 • покращення системи житлово-комунального господарства, надання громадянину можливості для отримання якісних комунальних послуг за доступною ціною;

 • адаптація політики у сфері зайнятості, системи трудових відносин до сучасних ринкових умов;

 • підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, сприяння забезпеченню якості та безпеки сільськогосподарської продукції, формування соціальної інфраструктури сільської місцевості;

 • підвищення обороноздатності країни, формування сучасних та професійних Збройних Сил України;

 • забезпечення енергетичної безпеки, модернізація паливно-енергетичного комплексу України;

 • забезпечення міжнародної безпеки, формування позитивного міжнародного іміджу України;
 • збереження позаблокового статусу України, сприяння проведенню незалежної та рівноправної політики у відносинах з Європейським Союзом;

 • встановлення добросусідських та рівноправних відносин з Російською Федерацією;

 • сприяння реалізації Україною потенціалу регіонального лідера, активізація міжнародної співпраці на центральноєвропейському та пострадянському просторі.

2.3. Для реалізації своєї мети, виконання завдань, передбачених Програмою та Статутом, Партія:

 • вільно проводить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та чинним законодавством України;

 • підтримує міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями та їх об'єднаннями, вступає у міжнародні спілки та засновує їх з додержанням вимог чинного законодавства;

 • пропагує свої ідеї та цілі шляхом проведення масових заходів, розповсюдження інформації, заснування засобів масової інформації, використання державних та місцевих засобів масової інформації, організації семінарів, лекторіїв, круглих столів, громадських слухань тощо;

організаційно, ідейно та матеріально підтримує створення та розвиток дитячих, молодіжних, професійних, жіночих, культурних, наукових, екологічних та інших об'єднань громадян, що є прихильниками ідей Партії або реалізують проекти, які відповідають меті та завданням Партії;

представляє законні інтереси своїх членів у судах, державних органах та органах місцевого самоврядування;

бере участь у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства України; вносить пропозиції до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування;

одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань, передбачених Програмою та Статутом, відповідно до чинного законодавства України;

публічно викладає і відстоює свою позицію з питань державного і суспільного життя;

проводить політичні та громадські заходи, бере участь у суспільно-політичній діяльності;

використовує державні засоби масової інформації, а також засновує власні засоби масової інформації в порядку, передбаченому діючим законодавством України;

ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надає допомогу у їх створенні.


^ 3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

 1. Членом Партії може бути громадянин України, незалежно від його національності, релігійних переконань, статі, соціального та майнового стану, належності до громадських організацій, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає Статут та підтримує Програму Партії, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та реалізації Програми Партії і не є членом будь-якої іншої політичної Партії.

 2. Членство в Партії є фіксованим, що забезпечується системою партійного обліку відповідно до Положення про членство в Партії, яке затверджується Національним Бюро.

Набуття, припинення та зупинення членства в Партії, права та обов'язки членів Партії, вимоги до членів Партії встановлюються цим Статутом, Положенням про членство в Партії та іншими положеннями та внутрішніми документами Партії, які затверджуються Національним Бюро.

3.3. Вступ до Партії здійснюється на добровільних засадах,
індивідуально на підставі особистої письмової заяви кандидата, яка
подається до відповідного Бюро місцевої партійної організації, Бюро регіональної партійної організації або Національного Бюро.

 1. Рішення щодо прийняття громадянина України в члени Партії ухвалюється відповідним Бюро місцевої партійної організації, Бюро регіональної партійної організації або Національним Бюро.

 2. Членство в Партії засвідчується посвідченням члена Партії, зразок якого затверджується Національним Бюро.

 3. Членами Партії не можуть бути судді, працівники прокуратури, працівники органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів державної податкової служби, особи, що відносяться до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, та інші особи, членство яких у політичних партіях обмежено Конституцією України та законами України.

 4. Членство в Партії є несумісним з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної дискримінації, порушенням прав і свобод громадянина.

3.8. Припинення членства в Партії відбувається:

 • за власним бажанням;

 • внаслідок припинення громадянства України;

 • внаслідок набуття членства в іншій політичній партії;

 • внаслідок відмови від проходження переобліку або його не проходження у встановлений термін;

 • внаслідок виключення з Партії.

3.9. Припинення членства в Партії за власним бажанням здійснюється
шляхом подання відповідної письмової заяви за місцем обліку до
відповідного Бюро місцевої партійної організації, Бюро регіональної
партійної організації, а також до Національного Бюро.

Членство в Партії припиняється з дати, вказаної в поданій заяві, однак не пізніше дня реєстрації такої заяви.

3.10. Припинення членства в Партії внаслідок припинення громадянства
України чи внаслідок набуття членства в іншій політичній партії
відбувається з дати настання відповідної події.

3.11.3а рішенням Національного Бюро може проводитись переоблік членів Партії, її окремих партійних організацій.

Порядок проведення переобліку визначає Національне Бюро.

Припинення членства в Партії внаслідок непроходження переобліку настає з часу реєстрації заяви про відмову в проходженні переобліку або з часу закінчення переобліку.

 1. Член Партії, який не виконує обов'язки члена Партії, порушив Статут чи Програму Партії, завдав своїми діями шкоди репутації Партії може бути виключений з Партії у порядку, наведеному нижче.

 2. Рішення щодо виключення з Партії приймається за місцем обліку" члена Партії відповідним Бюро місцевої партійної організації, Бюро регіональної партійної організації або у виключних випадках Національним Бюро.

Рішення про виключення з членів Партії доводиться до особи, яку виключили з Партії, у письмовій формі відповідним Секретаріатом місцевої партійної організації, Секретаріатом регіональної партійної організації або, у виключних випадках, Національним Секретаріатом.

Рішення про виключення з Партії набуває чинності з моменту його прийняття.

Припинення членства в Партії має безпосереднім наслідком припинення членства в його статутних органах, до складу яких цю особу було обрано, або звільнення з займаної посади, на яку особу було призначено рішенням керівних органів партійної організації або керівних органів Партії.

3.14. Особа, виключена з Партії, має право оскаржити рішення протягом
ЗО (тридцяти) календарних днів з дня прийняття рішення про виключення з
членів Партії шляхом подання скарги до Бюро партійної організації вищого
рівня, а в разі прийняття рішення про виключення з членів Партії
Національним Бюро - до Національної Ради.

В разі задоволення скарги особи, яку виключили з Партії, рішення про виключення з членів Партії скасовується відповідним органом, що розглядав скаргу.

3.15. Член Партії, який призначений на посаду або вступив на службу,
несумісну відповідно до Конституції України та Законів України з членством
у політичних партіях, зупиняє членство в Партії на час перебування на
відповідній посаді або службі шляхом подання відповідної письмової заяви
до партійної організації, де він перебуває на обліку.

Членство в Партії зупиняється з дати, вказаної в заяві.

Після звільнення з відповідної посади або служби членство в Партії поновлюється шляхом подання відповідної письмової заяви до партійної організації, де особа перебувала на обліку до зупинення членства в Партії.

Члену Партії, якого було поновлено, зберігається партійний стаж.

3.16. Члена партії, якого було обрано за списками Партії депутатом
відповідно до законодавства України, може бути відкликано та достроково
припинено його депутатські повноваження в порядку, встановленому чинним
законодавством України.

^ 3.17. Член Партії має право:

 • брати участь у статутній діяльності Партії;

 • безпосередньо брати участь у розробленні і реалізації партійної політики;

 • вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя;

 • брати участь у реалізації проектів та заходів Партії;

 • звертатися до керівних органів партійної організації, керівних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема від необгрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну і громадську діяльність, політичні переконання та погляди;

 • звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності Партії до керівних органів партійних організацій, керівних органів Партії та одержувати на них обґрунтовані відповіді;

 • обирати та бути обраним до керівних органів партійних організацій та керівних органів Партії в порядку, передбаченому цим Статутом;

 • подавати пропозиції до партійних організацій щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

 • бути висунутим від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

 • на підставі заяви за власним бажанням вийти зі складу відповідного керівного органу партійної організації чи Партії, до якого його було обрано, без втрати членства в Партії;

- припинити або зупинити членство в Партії за власним бажанням. 3.18. Член Партії зобов'язаний:

 • дотримуватися Статуту, Програми та інших внутрішніх документів Партії;

 • всебічно сприяти та брати безпосередню участь в реалізації Програми Партії;

 • сприяти поширенню програмних принципів Партії, виробленню партійної політики та втіленню її у життя;

 • виконувати рішення керівних органів партійних організацій та керівних органів Партії;

 • дотримуватись норм партійної дисципліни;

 • брати участь у роботі партійної організації, керівних органів партійної організації, керівних органів Партії, до яких його було обрано;

 • надавати всебічну допомогу та сприяти перемозі на загальнодержавних чи місцевих виборах кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією;

 • дбати про зміцнення впливу Партії та її авторитету у суспільстві;

 • дотримуватись норм суспільної моралі та етики;

 • сплачувати членські внески;

 • в разі обрання Народними депутатом України або депутатом органів місцевого самоврядування, увійти до складу фракції Партії (або фракції виборчого блоку, до складу якого входить Партія) та коаліції (до складу якої входить фракція Партії або фракція виборчого блоку, до складу якого входить Партія);

 • зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.

^ 4. ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

 1. Організації Партії всіх рівнів створюються і діють відповідно до засад, визначених Статутом Партії, а також Положенням про організації Партії та іншими внутрішніми документами Партії, затвердженими Національним Бюро.

 2. В Партії можуть створюватись первинні, місцеві, регіональні партійні організації.

 3. Первинні, місцеві, регіональні партійні організації діють на підставі Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх Положень і документів Партії.

 4. Організації Партії можуть утворюватись і діяти у кожній адміністративно-територіальній одиниці України.

 5. За виключенням первинних партійних організацій в окремій адміністративно-територіальній одиниці України може утворюватися лише одна партійна організація відповідного рівня, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці.

 6. Назва партійної організації складається з назви Партії та виду та назви адміністративно-територіальної одиниці, на території якої така організація створена.

 7. Первинні партійні організації можуть бути створені у складі місцевої партійної організації в межах села, селища, міста (міста районного значення), районів у містах.

 8. Місцеві партійні організації створюються згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах.

 9. Регіональні партійні організації створюються згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

 10. У своїй діяльності партійні організації керуються рішеннями партійних організацій вищого рівня, рішеннями керівних органів партійних організацій та керівних органів Партії.

^ 4.11. Первинні партійні організації.

4.11.1. Первинна партійна організація створюється на підставі рішення
установчих зборів цієї організації, за наявності не менше 3 (трьох) членів
Партії.

 1. Рішення про створення первинної партійної організації затверджується відповідним Бюро місцевої партійної організації.

 2. Первинна партійна організація не є юридичною особою. Після свого створення первинна партійна організація повинна пройти процедуру легалізації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 3. Первинна партійна організація стає структурним утворенням Партії лише після затвердження Бюро місцевої партійної організації рішення про створення первинної партійної організації та легалізації первинної партійної організації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. Первинна партійна організація може бути ліквідована за рішенням Бюро регіональної партійної організації.

 2. Первинна партійна організація веде облік членів первинної партійної організації, які перебувають в ній на обліку, відповідно до Положення про членство в Партії.

 3. Керівним органом первинної партійної організації є Збори, які проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на 6 (шість) місяців.

У Зборах первинної партійної організації з правом голосу приймають участь члени Партії, які перебувають на обліку у відповідній первинній партійній організації.

Збори первинної партійної організації можуть бути скликані за рішенням Голови первинної партійної організації, на вимогу більше половини членів первинної партійної організації, які перебувають на обліку в первинній партійній організації, або за рішенням відповідного Бюро місцевої партійної організації.

В разі скликання Зборів первинної партійної організації на вимогу Бюро місцевої партійної організації, Бюро місцевої партійної організації визначає порядок скликання, порядок підготовки та порядок проведення Зборів первинної партійної організації.

 1. Збори первинної партійної організації є повноважними за умови участі у них більше ніж половини всіх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідній первинній партійній організації.

 2. Рішення Зборів ухвалюється більшістю голосів від присутніх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідній первинній партійній організації.

4.11.10. Збори первинної партійної організації:

 • визначають напрями діяльності первинної партійної організації;

 • обирають терміном не більше ніж на 2 (два) роки Голову первинної партійної організації;

 • заслуховують звіт Голови первинної партійної організації;

 • обирають делегатів на Конференцію місцевої партійної організації. Квоту щодо кількості делегатів на Конференцію місцевої партійної організації встановлює Бюро місцевої партійної організації;

 • мають право вносити кандидатури для розгляду на Зборах місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації для обрання делегатами на Конференцію регіональної партійної організації;

 • можуть вносити на розгляд Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації пропозиції щодо кандидатур до складу керівних органів місцевої партійної організації, керівних органів Партії;ю

 • можуть вносити на розгляд Бюро місцевої партійної організації пропозиції щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (міст районного значення) голови та депутатів у сільські, селищні, районні, міські (міст районного значення), районні у містах ради на місцевих виборах;

 • вирішують інші питання діяльності первинної партійної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим положенням та внутрішнім документам Партії.

4.11.11. Поточні питання діяльності первинної партійної організації в період між її Зборами вирішує Голова первинної партійної організації. 4.12. Місцева партійна організація.

 1. Місцева партійна організація створюється за рішенням відповідного Бюро регіональної партійної організації, Національного Бюро згідно з адміністративно-територіальним устроєм України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах.

 2. Місцева партійна організація об'єднує первинні партійні організації, які діють на території району, міста обласного значення, району у місті.

 3. Місцева партійна організація реєструється або легалізується відповідним органом Міністерства юстиції України.

 4. Місцева організація може набувати статусу юридичної особи на підставі рішення Національного Бюро після її державної реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 5. Місцева партійна організація, яка набула статусу юридичної особи, має право на відкриття рахунків в установах банків України, виготовлення печатки, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Національним Бюро.

 6. Керівними органами місцевої партійної організації є Збори місцевої партійної організації або Конференція місцевої партійної організації, Бюро місцевої партійної організації.

 7. Збори місцевої партійної організації або Конференція місцевої партійної організації проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік.

 8. Конференція місцевої партійної організації, як правило, проводиться в місцевих партійних організаціях, кількість членів в яких перевищує 300 (триста) осіб.

У Конференції місцевої партійної організації приймають участь делегати від первинних партійних організацій, які входять до складу місцевої партійної організації, за квотами, встановленими Бюро місцевої партійної організації.

4.12.9. Збори місцевої партійної організації, як правило, проводяться в
місцевих партійних організаціях, кількість членів в яких не перевищує 300
(триста) осіб.

 1. У Зборах місцевої партійної організації приймають участь усі члени первинних партійних організацій, які входять до складу місцевої партійної організації.

 2. Збори місцевої партійної організації або Конференція місцевої партійної організації можуть бути скликані за рішенням Бюро місцевої партійної організації, Бюро регіональної партійної організації, Національного Бюро, Голови Партії чи на вимогу більше половини первинних партійних організацій, що входять до складу відповідної місцевої партійної організації, за рішеннями, прийнятими на Зборах таких первинних організацій.

В разі скликання Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації за рішенням Бюро регіональної партійної організації, Національного Бюро, Голови Партії, порядок скликання, порядок підготовки та порядок проведення Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації визначає орган, що скликає Збори місцевої партійної організації або Конференцію місцевої партійної організації.

4.12.12. Збори місцевої партійної організації є повноважними за умови
участі у них більше половини всіх членів Партії відповідної місцевої
партійної організації.

Рішення Зборів місцевої партійної організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх членів Партії відповідної місцевої партійної організації.

4.12.13. Конференція місцевої партійної організації є повноважною за
умови участі у ній більше половини всіх делегатів.

Рішення Конференції місцевої партійної організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів.

 1. На засіданнях Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації головує Голова Бюро місцевої партійної організації, а в разі його відсутності - інший член Партії, учасник Зборів місцевої партійної організації або делегат Конференції місцевої партійної організації, обраний Зборами місцевої партійної організації або Конференцією місцевої партійної організації.

 2. Збори місцевої партійної організації або Конференція місцевої партійної організації:
 • визначають основні напрямки діяльності місцевої партійної організації;

 • обирають терміном не більше ніж на 2 (два) роки та звільняють членів Бюро місцевої партійної організації з числа членів Партії, які перебувають на обліку в місцевій партійній організації;

 • заслуховують звіт Голови Бюро місцевої партійної організації;

 • обирають делегатів на Конференцію регіональної партійної організації за квотою, встановленою Бюро регіональної партійної організації;

 • вносять пропозиції до Конференції регіональної партійної організації щодо кандидатур до складу керівних органів регіональної партійної організації, керівних органів Партії;
 • вносять пропозиції до Конференції регіональної партійної організації щодо кандидатур делегатів Національного З'їзду Партії;

 • вносять пропозиції до Конференції регіональної партійної організації щодо кандидатів на місцевих виборах відповідного рівня;

 • відповідно до чинного законодавства України приймають рішення про висування кандидатів на посади сільських, селищних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати сільських, селищних, районних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя), районних у містах рад на місцевих виборах із кандидатур, затверджених Бюро регіональної партійної організації;

 • вирішують інші питання діяльності місцевої партійної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим положенням та внутрішнім документам Партії.
 1. Керівництво місцевою партійною організацією в період між Зборами місцевої партійної організації або Конференціями місцевої партійної організації здійснює Бюро місцевої партійної організації, засідання якого проводяться, як правило, не менше ніж 1 (один) раз на 2 (два) місяці.

 2. До Бюро місцевої партійної організації, як правило, входить від 5 (п'яти) до 11 (одинадцяти) членів, обраних Зборами місцевої партійної організації або Конференцією місцевої партійної організації з числа членів Партії, які перебувають на обліку в місцевій партійній організації.

Члени Бюро місцевої партійної організації, яких було обрано Зборами місцевої партійної організації або Конференцією місцевої партійної організації, протягом 7 (семи) календарних днів після їх обрання обирають зі свого числа простою більшістю голосів Голову Бюро місцевої партійної організації шляхом таємного голосування на альтернативній основі.

 1. На засіданнях Бюро місцевої партійної організації головує Голова Бюро місцевої партійної організації, а в разі його відсутності - член Бюро місцевої партійної організації на підставі письмового доручення Голови Бюро місцевої партійної організації.

 2. Засідання Бюро місцевої партійної організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини від складу членів Бюро місцевої партійної організації.

В разі рівної кількості голосів під час голосування голос Голови Бюро місцевої партійної організації є вирішальним. 4.13. Бюро місцевої партійної організації:

 • скликає Збори місцевої партійної організації або Конференцію місцевої партійної організації;

 • координує діяльність первинних партійних організацій;

 • у період між Зборами місцевої партійної організації або Конференціями місцевої партійної організації визначає основні напрямки діяльності місцевої партійної організації;

 • реалізує виборчу політику Партії;із

 • приймає нових членів Партії;

 • погоджує кандидатуру Керівника Секретаріату місцевої партійної організації за поданням Керівника Секретаріату регіональної партійної організації;

 • організовує участь місцевої партійної організації у проведенні виборів Президента України, Народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у проведенні всеукраїнського і місцевого референдуму відповідно до чинного законодавства України;

 • затверджує рішення про створення первинної партійної організації;

 • скасовує рішення первинних партійних організацій, якщо вони суперечать Статуту, Програмі Партії;

 • виключає з Партії членів Партії, які перебувають на обліку у місцевій партійній організації;

 • вносить на розгляд Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації пропозиції щодо кандидатів в делегати на Конференцію регіональної партійної організації;

 • подає на розгляд та затвердження Бюро регіональної партійної організації кандидатів на посади сільських, селищних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати сільських, селищних, районних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя), районних у містах рад на місцевих виборах;

 • сприяє формуванню фракції Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності;

 • має право скликати Збори первинної партійної організації;

 • за поданням Керівника Секретаріату місцевої партійної організації затверджує бюджет місцевої партійної організації на наступний рік;

- вирішує інші питання діяльності місцевої партійної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим положенням та внутрішнім документам Партії.

^ 4.14. Голова Бюро місцевої партійної організації:

 • є політичним лідером місцевої партійної організації;

 • керує роботою місцевої партійної організації;

 • головує на засіданнях Зборів місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації;

 • головує на засіданнях Бюро місцевої партійної організації;

 • реалізує через місцеву партійну організацію політичний курс Партії;

 • звітує про діяльність Бюро місцевої партійної організації на Зборах місцевої партійної організації або Конференції місцевої партійної організації;

 • розподіляє обов'язки між членами Бюро місцевої партійної організації;

- організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії;

- без доручення представляє місцеву партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

- виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх положень та документів Партії.

^ 4.15. Секретаріат місцевої партійної організації.

 1. Секретаріат місцевої партійної організації є виконавчим органом місцевої партійної організації.

 2. Секретаріат місцевої партійної організації здійснює організаційне, матеріальне, технічне, інформаційне, аналітичне та ресурсне забезпечення діяльності місцевої партійної організації, практичне виконання рішень Бюро місцевої партійної організації, рішень керівних органів Партії.

 3. Структуру Секретаріату місцевої партійної організації затверджує Керівник Секретаріату регіональної партійної організації за поданням Керівника Секретаріату місцевої партійної організації.

 4. Секретаріат місцевої партійної організації підзвітний Бюро місцевої партійної організації та підпорядкований Секретаріату регіональної партійної організації та Національному Секретаріату.

4.15.5. Секретаріат місцевої партійної організації:

 • веде облік первинних партійних організацій та членів Партії;

 • веде та зберігає документацію місцевої партійної організації;

 • забезпечує підготовку звітів місцевої партійної організації;

 • в межах бюджету розпоряджається коштами місцевої партійної організації;

 • за погодженням із Секретаріатом регіональної партійної організації розпоряджається майном місцевої партійної організації;

 • забезпечує діяльність місцевої партійної організації, виконання рішень керівних органів місцевої партійної організації та керівних органів Партії;

 • забезпечує виконання рішень Секретаріату регіональної партійної організації та Національного Секретаріату;

 • забезпечує збір членських внесків, благодійної та іншої допомоги відповідно до Положення про сплату членських внесків та надання допомоги, затвердженого Національним Бюро;

 • здійснює інші виконавчі функції відповідно до Статуту, Програми Партії інших внутрішніх Положень та документів Партії.

4.15.6. Секретаріат місцевої партійної організації очолює Керівник
Секретаріату місцевої партійної організації, якого призначає Керівник
Секретаріату регіональної партійної організації за погодженням з Керівником
Національного Секретаріату та з Бюро місцевої партійної організації.

 1. Керівник Секретаріату місцевої партійної організації перебуває у трудових правовідносинах з Партією на підставі трудового контракту, який від імені Партії підписує Керівник Секретаріату регіональної партійної організації.

 2. Керівник Секретаріату місцевої партійної організації підзвітний Бюро місцевої партійної організації та підпорядкований Керівнику Секретаріату регіональної партійної організації та Керівнику Національного Секретаріату.

 3. Керівник Секретаріату місцевої партійної організації:
 • здійснює керівництво Секретаріатом місцевої партійної організації;

 • бере участь у роботі Бюро місцевої партійної організації з правом дорадчого голосу;

 • призначає та звільняє з займаних посад працівників Секретаріату місцевої партійної організації;

 • виконує доручення Бюро місцевої партійної організації, Секретаріату регіональної партійної організації, Національного Секретаріату;

 • звітує про виконання бюджету місцевої партійної організації перед Бюро місцевої партійної організації та Секретаріатом регіональної партійної організації;

 • має право підпису документів щодо розпорядження фінансовими цінностями місцевої партійної організації та їх акумулювання;

 • може видавати довіреності окремим особам на користування матеріальними цінностями місцевої партійної організації;

 • несе повну матеріальну відповідальність за свої дії;

 • розробляє проект бюджету місцевої партійної організації на наступний рік, який погоджується Керівником Секретаріату регіональної партійної організації та затверджується Бюро місцевої партійної організації;

 • виконує інші повноваження, які випливають зі Статуту, Програми Партії, Положення про Секретаріат Партії та інших внутрішніх документів Партії.

^ 4.16. Регіональна партійна організація.

 1. Регіональна партійна організація об'єднує місцеві партійні організації, що створюються згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

 2. Регіональна партійна організація створюється за рішенням Національного Бюро.

 3. Регіональна партійна організація може набувати статусу юридичної особи на підставі рішення Національного Бюро після її державної реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 4. Регіональна партійна організація, яка набула статусу юридичної особи, має право на відкриття рахунків в установах банків України,іб

виготовлення печатки, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Національним Бюро.

 1. Керівними органами регіональної партійної організації є Конференція регіональної партійної організації, Бюро регіональної партійної організації.

 2. Конференція регіональної партійної організації проводиться за необхідністю, але не менше 1 (одного) разу на рік.

 3. В Конференції регіональної партійної організації беруть участь делегати від місцевих партійних організацій, які входять до складу регіональної партійної організації, за квотами, встановленими Бюро регіональної партійної організації.

 4. Конференція регіональної партійної організації може бути скликана за рішенням Бюро регіональної партійної організації, Національного Бюро, Голови Партії або на вимогу більше половини місцевих партійних організацій, що входять до складу відповідної регіональної партійної організації та прийняли відповідне рішення на Зборах або Конференціях місцевих партійних організацій.

В разі скликання конференції регіональної партійної організації за рішенням Національного Бюро або Голови Партії, Національне Бюро або Голова Партії визначає порядок скликання, підготовки та проведення Конференції регіональної партійної організації.

4.16.9. Конференція регіональної партійної організації є повноважною за
умови участі у ній більше половини обраних делегатів.

 1. Рішення Конференції регіональної партійної організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів.

 2. На Конференції регіональної партійної організації головує Голова Бюро регіональної партійної організації, а разі його відсутності -інший делегат Конференції, обраний з числа делегатів Конференції.

 3. Конференція регіональної партійної організації:
 • визначає основні напрями діяльності регіональної партійної організації;

 • обирає терміном не більше ніж 2 (два) роки та звільняє членів Бюро регіональної партійної організації з числа членів Партії, які перебувають на обліку в регіональній партійній організації;

 • заслуховує та затверджує звіт Голови Бюро регіональної партійної організації;

 • обирає делегатів на Національний З'їзд;

 • відповідно до чинного законодавства України приймає рішення про висування кандидатів на посади міських (міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати обласних, міських (міст Києва і Севастополя) рад, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим на місцевих виборах із кандидатур, затверджених Національним Бюро;

- вирішує інші питання діяльності регіональної партійної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим положенням та внутрішнім документам Партії.

 1. Керівництво регіональною партійною організацією в період між Конференціями регіональної партійної організації здійснює Бюро регіональної партійної організації, засідання якого проводяться, як правило, не менше ніж 1 (один раз) на два місяці.

 2. До Бюро регіональної партійної організації, як правило, входить не більше 41 (сорока одного) члена, обраних на Конференції регіональної партійної організації, які перебувають на обліку в регіональній партійній організації. Керівник Секретаріату регіональної партійної організації має право брати участь у роботі Бюро регіональної партійної організації із правом дорадчого голосу.

Члени Бюро регіональної партійної організації, яких було обрано на Конференції регіональної партійної організації протягом 7 (семи) днів після їх обрання обирають зі свого числа простою більшістю голосів Голову Бюро регіональної партійної організації шляхом таємного голосування на альтернативній основі.

 1. На засіданнях Бюро регіональної партійної організації головує Голова Бюро регіональної партійної організації, а в разі його відсутності -член Бюро регіональної партійної організації на підставі письмового доручення Голови.

 2. Засідання Бюро регіональної партійної організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини від складу всіх членів Бюро регіональної партійної організації.

В разі рівної кількості голосів під час голосування голос Голови Бюро регіональної партійної організації є вирішальним. 4.17. Бюро регіональної партійної організації:

 • скликає Конференцію регіональної партійної організації;

 • координує діяльність місцевих партійних організацій;

 • у період між Конференціями регіональної партійної організації визначає основні напрямки діяльності регіональної партійної організації;

 • реалізує політику Партії у відповідному регіоні;

 • приймає нових членів Партії та має право проводити перереєстрацію членів Партії, що перебувають на обліку в регіональній партійній організації;
 • приймає рішення про дострокове припинення повноважень Бюро місцевої партійної організації;

 • обирає 2 (двох) членів до складу Національної Ради із числа членів Бюро регіональної партійної організації;

 • погоджує кандидатуру Керівника Секретаріату регіональної партійної організації;

організовує участь регіональної партійної організації у проведенні виборів Президента України, Народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у проведенні всеукраїнських і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України; приймає рішення про створення місцевих партійних організацій; затверджує поданих Бюро місцевої партійної організації кандидатів на посади сільських, селищних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати сільських, селищних, районних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя), районних у містах рад на місцевих виборах;

подає на розгляд та затвердження Національного Бюро кандидатів на посади міських (міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати обласних, міських (міст Києва і Севастополя) рад, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим на місцевих виборах;

 • скасовує рішення місцевих та первинних партійних організацій, якщо вони суперечать Статуту, Програмі та іншим положенням та документам Партії, затвердженим Національним Бюро;

 • має право на виключення з членів Партії осіб, що перебувають на обліку у регіональній партійній організації;

 • сприяє формуванню фракції Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності;

 • має право скликати Збори місцевої партійної організації, Конференцію місцевої партійної організації, Збори первинної партійної організації;

 • має право створювати консультативно-дорадчі органи регіональної партійної організації;

 • за поданням Керівника Секретаріату регіональної партійної організації затверджує бюджет регіональної партійної організації на наступний рік;

 • вирішує інші питання діяльності регіональної партійної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії, іншим положенням та внутрішнім документам Партії.

^ 4.18. Голова Бюро регіональної партійної організації:

 • є політичним лідером регіональної партійної організації;

 • керує роботою регіональної партійної організації у період між засіданнями Бюро регіональної партійної організації;

 • головує на засіданнях Конференції регіональної партійної організації;

 • головує на засіданнях Бюро регіональної партійної організації;

 • звітує про діяльність Бюро регіональної партійної організації на Конференції регіональної партійної організації;

 • розподіляє обов'язки між членами Бюро регіональної партійної організації;

 • організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів Партії;

 • без доручення представляє регіональну партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

 • є членом Національної Ради Партії за посадою;

 • виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії інших внутрішніх положень та документів Партії.

^ 4.19. Секретаріат регіональної партійної організації.

 1. Виконавчим органом регіональної партійної організації є Секретаріат регіональної партійної організації;

 2. Секретаріат регіональної партійної організації забезпечує організаційне, матеріальне, технічне, інформаційне, аналітичне та ресурсне забезпечення діяльності регіональної партійної організації, практичне виконання рішень Бюро регіональної партійної організації, рішень керівних органів Партії.

 3. Структуру Секретаріату регіональної партійної організації затверджує Керівник Національного Секретаріату за поданням Керівника Секретаріату регіональної партійної організації.

 4. Секретаріат регіональної партійної організації підзвітний Бюро регіональної партійної організації та підпорядкований Національному Секретаріату.

^ 4.20. Секретаріат регіональної партійної організації:

 • веде та зберігає документацію регіональної партійної організації;

 • забезпечує підготовку звітів регіональної партійної організації;

 • в межах бюджету розпоряджається коштами регіональної партійної організації;

 • за погодженням з Національним Секретаріатом розпоряджається майном регіональної партійної організації;

 • розробляє проект бюджету регіональної партійної організації на наступний рік, який погоджується Керівником Національного Секретаріату та затверджується Бюро регіональної партійної організації;

 • забезпечує діяльність регіональної партійної організації, виконання рішень керівних органів Партії;
 • забезпечує виконання рішень Національного Секретаріату;

 • здійснює інші виконавчі функції відповідно до Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх положень та документів Партії.

 1. Секретаріат регіональної партійної організації очолює Керівник Секретаріату регіональної партійної організації, якого призначає Керівник Національного Секретаріату за погодженням з Бюро регіональної партійної організації та Головою Партії.

 2. Керівник Секретаріату регіональної партійної організації перебуває у трудових правовідносинах з Партією на підставі трудового контракту, який від імені Партії підписує Керівник Національного Секретаріату.

 3. Керівник Секретаріату регіональної партійної організації підзвітний Бюро регіональної партійної організації та підпорядкований Керівнику Національного Секретаріату.

 4. Керівник Секретаріату регіональної партійної організації :
 • здійснює керівництво Секретаріатом регіональної партійної організації;

 • бере участь у роботі Бюро регіональної партійної організації з правом дорадчого голосу;

 • призначає та звільняє з займаних посад працівників Секретаріату регіональної партійної організації;

 • виконує доручення Бюро регіональної партійної організації, Національного Секретаріату;

 • призначає Керівника Секретаріату місцевої партійної організації за погодженням з Керівником Національного Секретаріату та Бюро місцевої партійної організації;

 • звітує про виконання бюджету регіональної партійної організації перед Бюро регіональної партійної організації та Керівником Національного Секретаріату;

 • має право підпису документів щодо розпорядження фінансовими цінностями регіональної партійної організації та їх акумулювання;

 • несе повну матеріальну відповідальність за свої дії;

 • подає на погодження Керівнику Національного Секретаріату та на затвердження Бюро регіональної партійної організації проект бюджету регіональної партійної організації на наступний рік;

 • виконує інші повноваження, які випливають зі Статуту, Програми Партії, Положення про Секретаріат Партії та інших внутрішніх документів Партії.


  1   2Схожі:

1. загальні положення політична партія «Сильна Україна» iconПоложення
Політична партія «Сильна Україна» (далі – Партія) – це об’єднання громадян – прихильників Програми Партії, що діє відповідно до Конституції...
1. загальні положення політична партія «Сильна Україна» iconСклад окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №102 кількість членів комісії: 18
Одна самооборона": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія,...
1. загальні положення політична партія «Сильна Україна» iconБагатомандатний Одномандатний
Політична партія "Зелені" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
1. загальні положення політична партія «Сильна Україна» iconСтату т народного союзу “наша україна” загальні положення
Народний Союз «Наша Україна» (далі – Партія) є політичною партією  добровільним об’єднанням громадян, що діє відповідно до Конституції...
1. загальні положення політична партія «Сильна Україна» iconУрок № Політика як суспільне явище
«політична система», «політична партія», «політична еліта», «політичне лідерство»; з'ясувати, що є об'єктом і суб'єктом політики;...
1. загальні положення політична партія «Сильна Україна» iconВідповіді: А., А., В. в, Б., М. Кутузов. Військова рада в Філях. 1/13. 09. 1812
Відповіді: Б., В., Відповідь. (1900-1865+100) х 14 = 1890. Перша українська політична партія: Русько-українська радикальна партія...
1. загальні положення політична партія «Сильна Україна» iconПоложення про Національний, Регіональні та Місцеві Секретаріати Політичної партії «Сильна Україна»
Секретаріат Політичної партії «Сильна Україна» (далі – Національний Секретаріат) є постійно діючим виконавчим органом Партії, що...
1. загальні положення політична партія «Сильна Україна» iconНаказ №16 Про реєстрацію Дубенської міської партійної організації політичної партії „Сильна Україна
Дубенського міськрайонного управління юстиції надійшли документи з приводу реєстрації Дубенської міської партійної організації політичної...
1. загальні положення політична партія «Сильна Україна» iconЗабезпечує дотримання прав і законних інтересів об'єд­ нань громадян
В україні діють Українська республіканська партія, Народно-демократична партія, Партія зелених, Соціалістична
1. загальні положення політична партія «Сильна Україна» iconСписок претендентів у кандидати в депутати до ірпінської міської ради від ірпінської міської партійної організації політичної партії „сильна україна”
Сформовано на засіданні Бюро Ірпінської міської партійної організації політичної партії „Сильна Україна” №9 від 23. 07. 2010
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи