Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 195.33 Kb.
НазваПояснювальна записка
Дата конвертації14.12.2012
Розмір195.33 Kb.
ТипПояснювальна записка
Пояснювальна записка

Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням "спеціаліст" полягає у сприянні всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, збагаченні інтелектуального потенціалу народу, у наданні студентам можливості вільного вибору рівня і напрямку освіти, посиленні глибини та фундаментальності знань, в інтеграції України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити трансформацію суспільства загалом і розвиток бізнесу зокрема, оскільки значний вплив банків на українське середовище є очевидним.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста використовуються фахові вступні випробовування з дисципліни “Банківські операції”

До вступних випробувань з дисципліни “Банківські операції” для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст включено 245 тестових теоретичних завдань та 55 тестів на розв’язування задач. Кожне тестове питання включає чотири варіанти відповідей, правильною з яких є тільки одна.

Студенти повинні знати:

 • суть, значення існуючої банківської системи;

 • основи діяльності банків в Україні;

 • законодавчий, інструктивний матеріал щодо основ діяльності банківської системи України;

 • особливості здійснення банківських операцій;

Студенти повинні вміти:

- визначати механізм залучення та розміщення коштів банком;

- здійснювати обчислення обов’язкових економічних нормативів НБУ;

- робити ґрунтовні висновки за результатами здійснення банківської діяльності;

- визначати прибутковість та ліквідність банківської установи;

- нараховувати відсотки по депозитах, кредитах та цінних паперах;

- розраховувати курси валют та ліміти валютних позицій

^

Зміст навчальної дисципліни за темами


Тема 1.Види банків і порядок їх створення в Україні

Еволюція банківської справи в Україні. Банківська система України, роль в ній комерційних банків та Національного банку України. Суть та значення комерційних банків для економіки України.

Основні принципи діяльності сучасних банків. Класифікація комерційних банків. Універсальні та спеціалізовані комерційні банки. Реорганізація банків. Злиття, приєднання, поділ, виділення , перетворення. Банківські об’єднання.

Порядок створення та реєстрації комерційних банків різних форм власності в Україні. Документи необхідні для реєстрації банку. Учасники банку. Філії та представництва банку. Відкриття і функціонування власних обмінних пунктів. Особливості реєстрації банку з іноземним капіталом в Україні. Реєстрація банківських корпорацій та банківських холдингових груп. Відкриття представництв банків-нерезидентів.


^ Тема 2.Організація діяльності банку

Організаційна структура банку. Структура органів управління банком. Структура функціональних підрозділів і служб банку. Функції загальних зборів акціонерів, правління, спостережної ради та ревізійної комісії банку. Функції функціональних підрозділів і служб банку. Особливості організаційної структури державного банку.

Операції банків. Пасивні депозитні операції банків. Пасивні кредитні та пасивні інвестиційні операції. Види та характеристика активних операцій комерційного банку. Комісійно-посередницькі та валютні операції банку.

Ліцензія Національного банку України як правова основа здійснення комерційним банком операцій. Вимоги, що має дотримуватись банк для отримання ліцензії. Анулювання ліцензії та її причини. Види ліцензій. Письмовий дозвіл на виконання окремих операцій. Документи, що надаються банками для отримання банківської ліцензії та письмового дозволу для здійснення окремих операцій.


^ Тема 3.Операції банків з формування власного капіталу

Ресурси банку, як основа його економічної діяльності. Залучені, позичені та власні ресурси банку.

Власний капітал банку та його призначення.. Захисна функція, функція забезпечення оперативної діяльності банку та регулятивна функція власного капіталу. Класифікація видів власного капіталу банку.

Статутний капітал банку його функції та мінімальний розмір. Процес формування статутного капіталу. Резервний капітал, спеціальні фонди і резерви як компоненти власного капіталу банку. Формування резервного капіталу та його розмір.

Роль прибутку у формуванні власного капіталу. Нерозподілений прибуток як джерело власного капіталу. Основні форми виплати дивідендів. Вплив дивідендної політики на структуру та розмір власного капіталу банку.

Регулятивний капітал та його вплив на формування власного капіталу банку. Методика розрахунку регулятивного капіталу.


^ Тема 4.Операції банків із залучення коштів

Депозитні операції як основа залучення комерційним банком ресурсів. Депозити до запитання, строкові депозити, умовні депозити. Сертифікат як одна з форм строкових депозитів. Депозитні та ощадні сертифікати.

Залучення вільних коштів фізичних та юридичних осіб за допомогою банківських векселів. Характеристика депозитних рахунків.

Функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Система страхування депозитів. Методи нарахування процентів за депозитами.


^ Тема 5.Операції банків із запозичання коштів

Позичені кошти комерційного банку їх види та характеристика. Міжбанківський кредит його місце в структурі позичених ресурсів банку, роль, призначення. Види міжбанківських кредитів.

Порядок отримання міжбанківського кредиту та отримання банками кредитів Національного банку України через механізм рефінансування в умовах економічного піднесення та кризи.

Механізми рефінансування комерційних банків. Проведення операцій на відкритому ринку, надання стабілізаційного кредиту, здійснення біржових та позабіржових операцій з купівлі і продажу державних цінних паперів на відкритому ринку.

Основні вимоги Національного банку України до банків для здійснення їх рефінансування. Види та умови рефінансування банків Національним банком України. Проведення тендерів Національним банком України з рефінансування комерційних банків.


^ Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

Роль комерційних банків в організації безготівкового обороту грошей. Призначення та принципи організації платіжної системи країни. Роль та місце платіжних інструментів в розрахунковому обслуговуванні клієнтів. Принципи розрахункових операцій.

Суть та види банківських рахунків клієнтів. Відкриття рахунків. Особливості відкриття рахунків в іноземній валюті. Обслуговування рахунків. Закриття рахунків.

Організація безготівкових міжгосподарських розрахунків. Види розрахункових документів та їх обов’язкові реквізити.

Особливості розрахунків платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами, платіжними вимогами.

Міжбанківські розрахунки як елемент платіжної системи. Види платіжних систем за допомогою яких здійснюються міжбанківські розрахунки. Система електронних платежів Національного банку України та принципи її функціонування. Структурна побудова та учасники Системи електронних платежів Національного банку України.

Внутрішньобанківська платіжна система та характерні ознаки її функціонування.


^ Тема 7. Операції банків з готівкою.

Специфіка обороту готівки та місце банків у його забезпеченні.

Характеристика каси банку та касових операцій. Види кас, що відкриваються в банках для обслуговування клієнтів і їх функції. Вимоги щодо касового працівника при прийманні на роботу, його обов’язки.

Характеристика касових документів, їх збереження. Характеристика зразків банкнот та визначення справжності та платоспроможності банкнот. Вимоги щодо формування та пакування банкнот (монет).

Забезпечення касової діяльності банку. Порядок роботи прибуткової каси. Порядок роботи видаткової каси. Порядок роботи вечірньої та валютної (обмінної) кас. Порядок відкриття та закриття грошових сховищ. Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток. Порядок заключення оборотної (операційної) каси.

Здійснення касових операцій через банкомати.


^ Тема 8. Операції банків з пластиковими картками.

Особливості операцій банків з платіжними картками. Сутність та види банківських платіжних карток. Права держателів корпоративних платіжних карток.

Класифікація операцій банків з платіжними картками та їх характеристика. Порядок здійснення безготівкового розрахунку платіжною карткою.

Поняття Національної системи масових електронних платежів та основні її функції. Склад Національної системи масових електронних платежів. Види платіжних карток та їх характеристика, які використовуються Національною системою масових електронних платежів. Операції, які виконуються за допомогою платіжних карток Національної системи масових електронних платежів.


^ Тема 9. Кредитні операції банків

Поняття банківських кредитів та їх класифікація. Принципи та умови кредитування. Види позичкових рахунків із застосуванням яких здійснюється банківське кредитування.

Механізм здійснення оцінки кредитоспроможності позичальника.

Застава, гарантія(поручительство) та іпотека як форми забезпечення повернення банківської позички.

Сутність кредитного ризику: визначення його та методи мінімізації. Методи управління банківськими ризиками.

Ціна банківського кредиту та характеристика факторів, які впливають на неї. Етапи процесу кредитування.

Поняття проблемних кредитів та причини їх виникнення. Методи управління проблемними кредитами. Стягнення заборгованості за кредитним договором.


^ Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту

Поняття споживчих кредитів, особливості механізму надання і погашення.

Суть та роль іпотечного кредиту.

Особливості здійснення факторингових та форфейтингових операцій. Учасники факторингових та форфейтингових операцій. Їх переваги та недоліки від проведення цих операцій. Лізингові операції: суть та особливості їх проведення. Суб’єкти та об’єкти лізингу. Класифікація лізингу.

Інвестування через кредитування. Капітальні вкладення, принципи і методи їх фінансування. Джерела фінансування капітальних вкладень. Оформлення фінансування капітальних вкладень. Фінансування будівництва, що ведеться підрядним і господарським способом. Фінансування розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво. Довгострокове кредитування капітальних вкладень підприємства. Державне кредитування будівництв і об’єктів виробничого призначення. Споживче інвестиційне кредитування. Ефективність інвестиційного кредитування.


^ Тема 11. Операції банків з векселями

Вексель, як форма міжгосподарських розрахунків. Види векселів та особливості їх застосування в банківській системі України: прості векселі та тратти. Основні особливості використання кожного з видів векселів. Індосамент.

Кредитні відносини, що виникають на основі вексельного обігу. Вексельні кредити комерційних банків: операції з врахування та перерахування векселів (дисконтування та видача кредиту під вексельне забезпечення). Обліковий кредит, як особливий вид банківського кредитування. Банківські гарантії: авалювання та акцептування векселів, доміціляція векселя та інкасування. Рамбурсування як форма зменшення норми ризику за вексельними кредитами. Оплата і способи зберігання векселів.


^ Тема 12. Операції банків з цінними паперами

Суть діяльності комерційного банку на ринку цінних паперів. Моделі діяльності на ринку цінних паперів. Емісійні операції комерційних банків. Основні напрями емісійної політики банку. Основні етапи емісійної діяльності банків.

Формування портфелів банку цінних паперів. Основи розвитку і провадження банківської стратегії щодо цінних паперів власної емісії та придбаних на продаж. Портфель агресивного росту: переваги, недоліки та перспективи використання. Портфель консервативного росту: переваги, недоліки, перспективи використання. Порівняння та аналіз видів портфелів комерційного банку та стратегій банків відносно операцій з цінними паперами.

Інвестиційні операції банків із цінними паперами. Етапи процесу інвестування в цінні папери. Цілі і форми інвестицій. Інвестиційний аналіз. Оцінювання ефективності інвестиційної діяльності.

Заставні операції комерційних банків із цінними паперами, професійна діяльність банків на фондовому ринку.


^ Тема 13. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

Поняття операцій банків в іноземній валюті.

Суть та значення валютних цінностей. Класифікація іноземної валюти. Особливості правового регулювання операцій банків в іноземній валюті.

Класифікація операцій банків в іноземній валюті. Поточні торговельні операції в іноземній валюті. Поточні неторговельні операції в іноземній валюті. Валютні операції пов’язані з рухом капіталу. Валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками.

Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті.


^ Тема 14. Торговельні операції банків в іноземній валюті

Суть та значення поточних торгівельних операцій. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків. Міжнародний банківський переказ. Платіжне доручення в іноземній валюті та його реквізити. Етапи механізму міжнародних розрахунків за допомогою банківського міжнародного переказу.

Поняття міжнародного інкасо. Чисте , документарне інкасо: cуть, значення та учасники. Переваги та недоліки інкасової форми розрахунків.

Міжнародний документарний акредитив: cуть та значення. Види акредитивів. Учасники акредитивної форми розрахунків. Переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків.

Контроль уповноважених банків за міжнародними розрахунковими операціями своїх клієнтів.


^ Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

Суть та значення поточних неторгівельних операцій. Операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти. Порядок здійснення операції з купівлі та продажу дорожніх чеків та їх учасники.

Порядок здійснення операції з конвертації готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої держави.

Операції з приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків. Порядок приймання іменних чеків до сплати на інкасо від юридичних осіб-резидентів та представництв юридичних осіб-неризидентів на території України. Порядок виплати коштів за іменними чеками.

Порядок здійснення уповноваженими банками та небанківськими фінансовими установами переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб. Переказування іноземної валюти за межі України та в Україну за дорученням та на користь фізичних осіб-резидентів. Переказування іноземної валюти за межі України та в Україну за дорученням та на користь фізичних осіб-нерезидентів. Переказування іноземної валюти в межах України. Контроль банків за здійсненням переказів та їх відповідальність.


^ Тема 16. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Основи організації торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку. Суб’єкти міжбанківського валютного ринку. Роль Національного банку України на міжбанківського валютного ринку.

Права та обов’язки суб’єктів ринку.

Купівля, обмін іноземної валюти за торговельними операціями.

Купівля, обмін іноземної валюти за неторговельними операціями суб’єктів господарювання та за операціями фізичних осіб.

Купівля, обмін іноземної валюти за операціями, пов’язаними з рухом купіталу.


^ Тема 17. Операції з надання банківських послуг

Зміст та види банківських послуг.

Гарантійні послуги банків. Суть гарантії та поручительства.

Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги. Види інформаційної діяльності.

Довірчі послуги комерційних банків: суть, значення, учасники. Фактори виникнення та розвитку довірчих послуг комерційних банків. Види трастових послуг комерційних банків.

Поняття послуг щодо зберігання цінностей у банку.

Особливості здійснення операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. Види операцій та послуг з дорогоцінними металлами, які можуть виконувати банки.

Поняття фінансового інжинірингу.


^ Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Сутність фінансової стійкості комерційного банку. Способи забезпечення фінансової стійкості комерційного банку. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків. Основні завдання банківського регулювання.

Поняття ліквідності та платоспроможності комерційного банку. Причини виникнення потреби банку в ліквідних коштах.

Поняття та мета процесу управління банківськими ризиками. Етапи процесу управління банківськими ризиками. Організаційна структура ризик-менеджменту банку.

Формування резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій. Порядок формування та нормативи відрахувань до резервного фонду комерційного банку.

Порядок формування та нормативи відрахувань до резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

Порядок формування та нормативи відрахувань до резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості і від операцій з цінними паперами.

Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Банківський баланс його структура. Звіт про прибутки та збитки.

Прибутковість банку: поняття та оцінка. Структура банківських доходів. Структура витрат банку. Показники прибутковості банку. Засоби підвищення прибутковості комерційного банку.


Список літературних джерел

Основна

 1. Закон України « Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 7.12.2000р. (Із змінами)

 2. Закон України «Про національний банк України» № 679-XIV від 20.05.1999р. (Із змінами)

 3. Закон України «Про господарські товариства» №15-76-ХІІ від 19.09.1991р.(Із змінами)

 4. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» №1255-ІV від 18.11.2003 року (Із змінами)

 5. Закон України «Про режим іноземного інвестування» №93/96 – ВР від 19.03.1996р. (Із змінами)

 6. Закон України « Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-ІV від 23.02.2006р.

 7. Постанова Правління НБУ «Про схвалення методичних рекомендацій щодо організації та функціонування системи ризик-менеджменту в банках України» №361 від 02.08.2004р.

 8. Постанова Правління НБУ «Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» №104 від 15.03.2004р.

 9. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках» №114 від 20.03.1998р.

 10. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам», №270 від 17.06.2004 (Із змінами)

 11. Постанова Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку» №290 від 12.08.2005 (Із змінами).

 12. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях», №118 від 26.03.1998 (Із змінами).

 13. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні», №368 від 28.08.2001 (Із змінами).

 14. Постанова Правління НБУ «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», №492 від 12.11.2003 (Із змінами)

 15. Акинин П.В. Основы системы управление банковскими рисками//Финансы и кредит.-2007.-№13(253).-33-35

 16. Арістова А.М., Шульга Н.П. Фінансовий менеджмент у банку. Опорний конспект лекцій.- Киїів, КНТЕУ, 2007. – 123 с.

 17. Бабичева Ю.А. Банковское дело.- Минск.,2001

 18. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Міщенко В.І.; Яценюк А.П.; Коваленко В.В.; Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 c.

 19. Бор М.З. Менеджмент банков:организация, стратегия, планирование. – М.,1997.-284с.

 20. Вальварек К.Д. Управление рисками в комерческом банке._ Вашингтон:ИЄФ Мировой банк, 1997.

 21. Ван Хорн, Джеймс. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ./ Дж.К. Ван Хорн, Дж.М. Вахович. - 12-е изд.. - М.: Вильямс, 2006. - 1225 с

 22. Киричек О.О. Банківський менеджмент.-К.,2001

 23. Банківський менеджмент:навчальний посібник/За ред.. Кириленка О.А.-К.:Знання-Прес,2002.-438с.

 24. Банківські операції:підручник – 3-є вид./За ред.. Мороза А.М.-К.:КНЕУ,2008.-608с.

 25. Банківські операції:підручник/За ред. Васюренка О.В.- К.:»Знання», 2002

 26. Банківські операції:підручник/За ред..Дзюблюка О.В.-Т.:ТНЕУ,2009.-696с.

 27. Банківські операції: підручник/За ред.. Міщенка .-К.:Знання,2007.-796с.

 28. Банківські операції: підручник/За ред. Стойко О.Я.-К.:Лібра,2000.-258с.

 29. Банківське право України:підручник/За ред.. Селіванова А.О.-К.:Видавничий дім,2000

 30. Банківська справа:навчальний посібник/За ред..Тиркала Р.І.-Т.:Карт-бланш,2001.-314с.

 31. Банківська енциклопедія/За ред. Мороза А.М.- К.: Ельтон, 1993.

 32. Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: Навч. Посібник.- К.: Знання, 2006.-349с.

 33. Версаль Н.Сек’юритизація та її роль у відновленні фінансової стабільності//Вісник НБУ.-2010.-№4.С.28-35

 34. Вобиль В., Соловей М. Сек’юритизація банківських активів у контексті управління портфельним кредитним ризиком//Вісник НБУ.-2010.-№1.-С.22-25

 35. Гриньков Д.Сдача норматива//Бизнес. -2007.-№49.-С.62.

 36. Грюнинг, Хенни. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском : пер. с англ. / Х. ван Грюнинг, С. Б. Братанович. - М. : Весь мир, 2007. - 290 с.

 37. Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль:навч.-метод.посібник (у схемах і коментарях)._Кондор,2005, -296с

 38. Довгань Ж. Управління кредитними ризиками в умовах економічної кризи//Вісник НБУ. – 2010.- №8.- С.51-55

 39. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Нав-чальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Л.І. Донець. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312 с.

 40. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/под. ред.Лобанова А.А.-3-е изд.- М.:АББ,2007.- 878с.

 41. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В. С. Стельмах (голова) та ін. — К.: Молодь: Ін Юре. 2001. — 680 с.

 42. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник / С.М. Ілляшенко. - 2-ге вид., переробл. і допов.. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 219 с

 43. Кредитний ризик комерційного банку:навчальний посібник/Вітлінський В.В.- К.:Знання,2000.-251с.

 44. Кредитування та ризики: Навчальний посібник. / Денисенко М.П., Догмачев В.М., Кабанов В.Г., Ігнатенко А.В., Чигирин К.О. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 480 с.

 45. Кльоба Л. Ризик-менеджмент банківської інвестиційної діяльності//Вісник НБУ.2010.-№1.-С.44-47

 46. Кручок Н. Моделювання кредитоспроможності позичальників в умовах новітніх викликів//Вісник НБУ.-2010.-№4.-С.42-44

 47. Кручок Н. Стандартизація вимог до бізнес плану та формалізації його оцінки в процесі визначення кредитоспроможності потенційного позичальника//Вісник НБУ.-2010.-№1- С.14-17.

 48. Лагутін В.Д. Кредитування:теорія і практика:навчальний посібник-4-те вид.- К.:Знання, 2004

 49. Лаврушин О.И.Банковский менеджмент.Учебник Из:КНОРУС.-2009.-560с.

 50. Ляховский В.С., Коробейников Д.В., Серебряков П.А. Справочник по управлению рисками банковской деятельности. - М.:Гелиос АРВ , 2006г., 575 с.

 51. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції. –Львів.:Львівська політехніка, 2004.- 243с.

 52. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посіб. / О.В. Геєць, В.М. Домрачев, С.Л. Лондар. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 237 с.

 53. Погодин О.А., Малеева А.В.Управление банковскими рисками//Сборник трудов СевКавГТУ.Серия «Экономика».-2008.-№8

 54. Русанов Ю.Ю. Виды, классификация и группировка рисков банковского менеджмента//Финансы и кредит.-2005.- №4(172).

 55. Русанов Ю.Ю. Параметры качества менеджмента в системах управления банковскими рисками//Финансы и кредит.-2007.-№27(267).-С.2-6

 56. Сомик А., Жуйков С. Сучасний стан та напрямки стимулювання розвитку банківського інвестиційного кредитування в Україні//Вісник НБУ.-2010.-№7.-С.28-34

 57. Супронович Е.Основы управления рисками//Банковское дело.-2001.-№12

 58. Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2006.- 358 с.

 59. Управління банківськими ризиками – 2-е вид./За ред.. Примостки Л.О.-К.:КНЕУ,2009

 60. Фрост .С.М. Настільна книга банківського аналітика:Гроші, ризики і професійні прийоми/М.Стівен Фрост; пер. з англ. за наук. ред. М.В.Рудя.-Дніпропетровськ:БББ,2006.-672с.

 61. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль:навчально-методичний посібник для самостійного вивч. Дисц.-К.:КНЕУ, 2002.-183с.

 62. Швець Н.Р. Ризики банківських установ6проблеми визначення та управління//Регіональна економіка.- 2008.-№4.-С.97-103

 63. Національний банк України/За ред.. Любуня О.С.-К.:ЦНЛ,2004

 64. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності»: навч. посібник – К.:КНЕУ,2003

 65. Журнал «Банківська справа»

 66. Журнал «Бюлетень НБУ»

 67. Журнал «Вісник Національного банку України»

 68. Журнал «Фінанси України»

 69. Журнал «Регіональна економіка»

 70. Журнал «Деньги и кредит»


Додаткова

 1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» №15-93 від 19.02.1993 р.

 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII від 16 квітня 1991 року (Із змінами).

 3. Банковская энциклопедия / Под.ред. С.И.Лукаш, Л.А.Малютиной.-Днепропетровск, 1994.-250с.

 4. Бухвальд Б. Техника банковского дела – М., 1994.-С. 61-69

 5. Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм ЗЕД.-К.:ЦНЛ, 2004.- 216 с.

 6. Данілов О. Міжнародні розрахунки та валютний контроль. Ірпінь. Акад. ДПС, 2002 – 181с.

 7. Козюк В.В.Монетарні проблеми функціонування глобальної фінансової архітектури.Монографія.- Тернопіль: Астон, 2005.- 512с.

 8. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку/За ред. члена-кореспондента НАН України Даниленка А.І.-К.: Фенікс, 2008.-440с.

 9. Міжнародні фінанси/За ред. Рогача О.І.- К.: Либідь, 2003.-781с.

 10. Шарова Т. Управление валютными рисками – К., 1994.-20с.


Ресурси

 1. www.bank,gov.ua - офіційний сайт НБУ

 2. www.nbuportal.bank.gov.ua – портал НБУ

 3. www.aub.com.ua - офіційний сайт Асоціації банків України

 4. www.liga-zakon.com.ua - комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”

 5. www.ukrsibbank.com.ua - офіційний сайт «Укрсиббанк»

 6. www.rada.gov.ua –портал Верховної Ради

 7. www.president.gov.ua – сайт Адміністрації Президента

 8. www.kmu.gov.ua – урядовий портал

 9. www.privatbank.ua – офіційний сайт «ПриватБанку»

 10. www.imf.org – сайт МВФ

 11. www.prime-tass.ru –сайт агентства економічної інформації

 12. www.udinform.com – сайт онлайн котирувань та фінансової інформації

 13. www.culonline.com – онлайн бібліотека навчальної літератури

 14. www.wdl.org – сайт навчальної літератури

 15. www.repec.org – відкритий архів економіки

 16. www.imf.org – сайт міжнародного валютного фонду

 17. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Держкомстату

 18. www.gaudeamus.omskcity.com – підручники у pdf- форматі

 19. www.dfp.gov.ua – сайт Державної комісії по регулюванню ринків фінансових послуг

 20. www.amс.gov.ua – сайт Антимонопольного комітету України

 21. www.nbuv.com.ua - сайт Національної бібліотеки ім..В.І. ВернадськогоСхожі:

Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Вправи

Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Схема розміщення обладнання

Пояснювальна записка iconДипломна робота пояснювальна записка
Кафедра (повна назва)
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до звіту міського бюджету за І квартал 2012 року

Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломної роботи містить 75 с., 14 таблиць., 24 рис., 2 додатки, 20 джерел

Пояснювальна записка iconДокументи
1. /Пояснювальна записка.docx
Пояснювальна записка iconДокументи
1. /Пояснювальна записка.doc
Пояснювальна записка iconЧеркаська районна станція юних техніків
Пояснювальна записка навчально-тематичний план
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка-рекомендація
Укладач: Є. В. Скляр, к е н., доцент, Н. О. Мацюк, асистент кафедри економіки підприємства
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка-рекомендація
Укладач: Є. В. Скляр, к е н., в о доцента, Н. О. Мацюк, асистент кафедри економіки підприємства
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба креслень; для геометричного моделюван гатьох процесів інформатизації су

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи