Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені icon

Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені




Скачати 139.2 Kb.
НазваПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
Дата конвертації14.12.2012
Розмір139.2 Kb.
ТипПояснювальна записка






Пояснювальна записка


З метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств II» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені відповідно до робочої програми дисципліни з урахуванням змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Тести складені з усіх тем навчальної дисципліни. Кожен тест має чотири рекомендовані варіанти відповіді, правильним з яких є лише один.

При вирішенні тестових завдань на розв’язування задач абітурієнту слід не тільки вказати правильний варіант відповіді, але і записати назви показників, методику їх розрахунку, арифметичні дії, пов’язані з їх визначенням.

Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студенти повинні володіти законодавчим та інструктивним матеріалом, що містить інформацію про порядок здійснення фінансової діяльності суб’єктами господарювання в усіх сферах економіки; особливості функціонування суб’єктів господарювання в умовах конкуренції, а також вміти здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств; вміло використовувати дані фінансової звітності для розрахунку основних показників, що характеризують фінансовий стан суб’єктів господарювання та результати їх діяльності; логічно осмислювати та творчо оцінювати різні ситуації, що відбуваються в умовах ринкової економіки.


^ Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Організація фінансової діяльності підприємств

Розкриття суті і поняття фінансів підприємств. Фінанси підприємств як головна і визначальна ланка фінансової системи держави. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності.

Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб’єктами господарювання, з державою, з банками, страховими компаніями.

Виробництво, як матеріальна база фінансів підприємств. Матеріальний зміст фінансів підприємств. Призначення фінансів підприємств. Основні принципи та методи організації фінансів підприємств: фінансова незалежність, відповідальність за фінансові результати, самоокупність та самофінансування.

Сутність фінансових ресурсів підприємств. Фінансові ресурси підприємств як сукупність власного, позичкового та залученого грошового капіталу, який використовується підприємствами для формування своїх активів та здійснення виробничо-фінансової діяльності.

Фінансова діяльність та фінансова робота. Основні завдання фінансової діяльності. Зміст завдання та організація фінансової роботи на підприємствах. Напрямки фінансової роботи на підприємстві. Фінансовий механізм підприємства.


^ Тема 2. Здійснення грошових розрахунків підприємств

Сутність та значення грошових розрахунків діяльності підприємств. Економічний зміст, принципи організації та класифікація розрахунків.

Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація готівково-грошових розрахунків. Порядок зберігання та використання грошових коштів підприємствами, регламентація цього процесу законодавчими та нормативними документами.

Сутність безготівкової форми розрахунків. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями; розрахунки платіжними вимогами-дорученнями; розрахунки з застосуванням чеків; розрахунки акредитивами, розрахунки векселями; інші форми розрахунків.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст та значення для забезпечення господарської діяльності. Санкції за порушення розрахунково-платіжної та касової дисципліни.

^ Тема 3. Формування доходів підприємств

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і значення в розширенні виробництва. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства (валовий дохід, чистий дохід, прибуток, загальний прибуток, чистий прибуток).

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Чинники, які впливають на величину виручки. Розрахунок, планування та розподіл виручки від реалізації продукції. Види цін, що використовуються для вартісного обліку господарських операцій: оптові, відпускні, роздрібні, світові. Надходження від фінансової та інвестиційної діяльності: від реалізації фінансових інвестицій, дивіденди одержані, відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами, від реалізації необоротних активів.

^ Тема 4. Оподаткування підприємств

Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. Види податків, які сплачують підприємства.

Непрямі податки і напрямки їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Податок на додану вартість: платники, об’єкти оподаткування та визначення податкового обороту. Пільги щодо податку. Податкове зобов’язання та податковий кредит. Акцизний збір: об’єкти оподаткування, ставки, порядок обчислення. Мито та митні збори: види мита, об’єкт оподаткування, ставки мита, нарахування мита.

Прямі податки. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподатковуваного прибутку. Скорегований валовий дохід. Скореговані валові витрати. Майнові податки: податок з власників транспортних засобів, плата за землю, податок на нерухомість та інші податки та збори.

Обов’язкові відрахування підприємств до державних цільових фондів та їх вплив на фінансово-господарську діяльність.


^ Тема 5. Формування і використання фінансових ресурсів підприємств

Фінансові ресурси підприємства, як носії фінансових відносин. Вартісне значення фінансових ресурсів підприємств. Класифікація фінансових ресурсів. Внутрішні та зовнішні джерела формування фінансових ресурсів.

Власні фінансові ресурси. Статутний капітал. Прибуток. Амортизаційні відрахування.

Залучені та позичені фінансові ресурси. Заборгованість за авансами замовлень. Заборгованість за платежами до бюджету. Кредити банків. Комерційні кредити. Бюджетні кредити. Лізинг. Факторинг. Франшиза.

Поняття збалансованості фінансових ресурсів. Показники, що характеризують ефективність використання фінансових ресурсів підприємств: рентабельність (загальна, розрахункова).

^ Тема 6. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Склад та структура основних засобів підприємства. Показники стану та ефективності використання основних виробничих засобів. Відтворення основних засобів. Знос та амортизація основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

Сутність та склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підприємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ресурси.

Залучення коштів від інших суб’єктів господарювання: продаж акцій, пайові внески.

Кредитування відтворення основних засобів. Державне фінансування капітальних вкладень. Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення.


^ Тема 7. Визначення фінансового стану підприємств

Сутність фінансового стану підприємства. Основні показники, які характеризують фінансовий стан підприємства: прибутковість (рентабельність); оптимальний розмір прибутку; наявність оптимальних розмірів власних оборотних активів; наявність власних джерел формування оборотних активів в обсязі, достатньому для їх покриття; платоспроможність та інші.

Сутність платоспроможності. Чинники, що впливають на стан платоспроможності підприємств. Методика оцінки рівня платоспроможності підприємства: методи коефіцієнтів (нормативний, порівняльний аналіз).

Ліквідність підприємства, її сутність, показники та методика їх розрахунку. Оцінка показників ліквідності. Чинники, що впливають на стан ліквідності.

Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика їх розрахунку та оцінки. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. Прогнозування фінансового стану підприємства.


^ Тема 8. Фінансове планування і прогнозування на підприємствах

Фінансове планування, його зміст, призначення, склад і завдання. Види фінансового планування та їх характеристика. Методи фінансового планування: балансовий метод, програмно-цільовий метод, нормативний метод, метод коефіцієнтів.

Бізнес-план як вид фінансового планування. Зміст та структура фінансового плану підприємства (баланс доходів та видатків). Складання та виконання фінансового плану.

Оперативне фінансове планування надходження коштів і здійснення платежів, його призначення.

Фінансове прогнозування, його суть та значення.


^ Тема 9. Фінансова санація підприємств

Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст і порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка програми санації.

Фінансові джерела санації підприємств. Форми фінансової санації. Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Санація із залученням додаткових коштів. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Банкрутство підприємства: причини та наслідки.

Санація реорганізацією (реструктуризацією). Приватизаційні аспекти санації суб'єктів господарювання.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 3436-ІV. Із змінами та доповненнями.

 2. Податковий кодекс України від 23.12.2010 р. Із змінами та доповненнями.

 3. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV. Із змінами і доповненнями.

 4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121- ІІІ. Із змінами і доповненнями.

 5. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року №1560-ХІІ. Із змінами і доповненнями.

 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV. Із змінами і доповненнями.

 7. Про фінансовий лізинг: Закон України від 11 грудня 2003 року  № 1381-IV. Із змінами і доповненнями.

 8. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2374-ІІІ. Із змінами і доповненнями.

 9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 року  № 784-XIV. Із змінами і доповненнями.

 10. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року №1058 - ІV. Із змінами та доповненнями.

 11. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 року №2240-ІІІ. Із змінами та доповненнями.

 12. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня 1997 року №283/97-ВР. Із змінами і доповненнями.

 13. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: від 19 січня 2006 року № 14 / Міністерство економіки України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": від 27.04.2000 № 92 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": від 20.10.1999 № 246 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": від 08.10.1999 № 237 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": від 31.01.2000 № 20 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": від 29.11.99 р. №290 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": від 29.11.99 р. №290 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": від 29.11.99 р. №290 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": від 25.02.2000 № 39 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

 26. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: від 21.01.2004 р. № 22 / Національний банк України, Постанова. Із змінами і доповненнями.

 27. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: від 15.12.2004 р. № 637 / Національний банк України, Постанова. Із змінами і доповненнями.

 28. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 287 с.

 29. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.І. Аранчій – К.: "Професіонал", 2004. - 304 с.

 30. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.Г. Біла – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 383 с.

 31. Власова Н.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І. Безгінова – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 271 с.

 32. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда – 3-тє вид., стер. - К.: Знання -Прес, 2006. - 423 с.

 33. Онисько С.М. Фінанси підприємств: підруч. для студентів вищих закладів освіти / С.М. Онисько, П.М. Марич – друге видання виправлене і доповнене – Львів: „Магнолія 2006”: 2008. – с. 367.

 34. Партин Т.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Т.О. Партин, А.Г. Загородній – 2-ге вид., перер. і доп. – К.: Знання, 2006. – 379 с.

 35. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.С. Філімоненков - К.: Кондор, 2005. - 400 с.

 36. Фінанси підприємств: підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. A.M.Поддєрьогін. – 7-ме вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.


Додаткова

 1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001.-528с.

 2. Бердар М. М. Бюджетування у системі управління фінансовими ресурсами підприємств / М. М. Бердар // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №5. – С. 82-88

 3. Богатиренко К. Проблеми існування вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи / К. Богатиренко // Вісник КІБіТ. – 2010. – №1. – С. 34-37

 4. Ворсовський О. Л. Вплив внутрішніх та зовнішніх економічних факторів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств / О. Л. Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №2. – С. 14-17

 5. Гнип Н. О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємств / Н. О. Гнип // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №1. – С. 64-67

 6. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

 7. Джерелейко С. Д. Державний фінансовий контроль як інструмент регулювання підприємницької діяльності / С. Д. Джерелейко // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – С. 77-81. 

 8. Єдинак Т. С. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи / Т. С. Єдинак // Держава та регіони. – 2009. – №3. – С.54-57.

 9. Івашківська І. Фінансовий аналіз злиттів та поглинань компаній / І. Івашківська // Фінансовий ринок України. – 2008. - № 2. – С. 29-33.

 10. Каріка І. М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок розробки механізму поповнення оборотних коштів / І. М. Каріка // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №6. – С. 106-111

 11. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г. В. Карпенко // Економіка та держава. – 2008. – №12. – С. 61-62

 12. Качура А. Є. Модель формування оптимальної структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / А. Є. Качура // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №1. – С. 74-81

 13. Кручок Н. Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника банку / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2009. – №12. – С. 20-23

 14. Лепак Р. І. Економіко-статистичний аналіз фінансової взаємодії банків і підприємств на шляху до інноваційної моделі економічного зростання / Р. І. Лепак // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Вип. 3. Ч. ІІ. – С. 154-161. 

 15. Линенко А. В. Обгрунтування вибору фінансової стратегії підприємства / А. В. Линенко, Т. О. Сніжко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №1. – С. 109-113

 16. Лищенко О. Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 84-89

 17. Музиченко А. О. Рейтингова оцінка фінансового забезпечення розвитку підприємства / А. О. Музиченко // Економіка АПК. – 2009. – №11. – С. 84-87

 18. Назаренко А. С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства" / А. С. Назаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 22-29

 19. Науменков С. В. Особливості управління фінансами в холдингових компаніях / С.В. Науменков // Фінанси України. – 2008. - № 1. – С. 93-107.

 20. Онисько С. М. Фінансова санація і банкрутство підприємств : підруч. / С. М. Онисько. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 268 с.

 21. Орлов П. Про використання в Україні різних систем амортизації / П. Орлов, С. Орлов //Економіка України. – 2005. – №5, с.38 – 44.

 22. Пилипчук О. В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О. В. Пилипчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №2. – С. 26-30

 23. Поддєрьогін А. М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України. – 2007. - № 11. – С. 119-127.

 24. Попович О. В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств / О. В. Попович, В. В. Матвеев // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 29-31

 25. Роговий А. В. Концептуальні засади розвитку фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства / А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 1.- С.45-50.

 26. Сафронська І. М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства / І. М. Сафронська, Г. С. Бєлай // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 104-105

 27. Семенов А. Г. Фактори забезпечення фінансовими ресурсами підприємства в період фінансової кризи / А. Г. Семенов, О. І. Павленко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 155-158

 28. Ширягіна О. Є. Прибуток підприємства: історичний аспект / О.Є. Ширягіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007 – Випуск 12. – С. 156-159.


Ресурси

Органи державного управління та національні інститути

 1. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 2. www.bank.gov.ua – Національний банк України

 3. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

 4. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

 5. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 6. www.bucoda.cv.ua  Офіційний сайт Чернівецької області.

 7. www.reforms.kiev.ua – Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в Україні.

 8. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

Науково-дослідні інститути та центри, пошукові системи

 1. www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин

 2. www.uceps.org – Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова

 3. www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій

 4. www.ier.kiev.ua – Інститут економічних досліджень і політичних консультацій

 5. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

 6. www.uazone.net  інформаційний сервер про Україну

 7. www.eurasia.org/eerc/kiev/  EERC – консорціум економічних досліджень

Наукові та електронні бібліотеки в Україні

 1. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 2. www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

 3. www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

 4. www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича

 5. www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

 6. www.libr.dp.ua – Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

 7. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 8. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

 9. www.lib.com.ua – Електронна бібліотека



Схожі:

Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Фінансовий аналіз" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка-рекомендація з метою складання вступних випробувань з дисципліни „Організація виробництва студентам пропонується 100 тестових завдань та 25 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
Організація виробництва” студентам пропонується 100 тестових завдань та 25 задач в розрізі тем дисципліни, які складено відповідно...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка-рекомендація з метою складання вступних випробувань з дисципліни „Організація виробництва студентам пропонується 100 тестових завдань та 25 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
Організація виробництва” студентам пропонується 100 тестових завдань та 25 задач в розрізі тем дисципліни, які складено відповідно...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Пояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені iconПояснювальна записка-рекомендація
Планування діяльності підприємства” студентам пропонуються 300 тестових завдань та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи