Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці icon

Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
НазваБібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
Сторінка3/6
Дата конвертації14.12.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

^ Кафедра історії, політології та державного управління


1

63.3(4Укр)я73

Б19

Бакалець, О. А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. (конспекти лекцій, персоналії. таблиці, документи, хронологія, словник) / О. А. Бакалець. – К. : Магнолія-2006, 2010. – 573 с.

Кільк. прим.: 20 (ЧЗ, АБ)


2

63.3(2)

Б77

Бойко, О. Л. Історія України [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Бойко. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2008. – 688 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 3 (АБ)


3

63.3(4Укр-4Чен)

Б86

Ботушанський, Василь Степан Смаль-Стоцький - видатний діяч Буковини (Штрихи до портрета) [Текст] / В. Ботушанський. – Чернівці : [Яворський С.Н.], 2010. – 68 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


4

63.3(Укр - 4Чен)я1

Б90

Буковина. Визначні постаті, 1774-1918 [Текст] : біографічний довідник / авт.-упоряд. О.М. Павлюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – 252 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

5

63.3(4Укр-4Чен)

Б90

Буковина [Текст] : історичний нарис / голова редкол. С.С. Костишин ; відп. ред. В.М. Ботушанський. – Чернівці : Зелена Буковина, 1998. – 416 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


6

63.3(4Укр-4Чен)

Б90

^ Буковина. Загальне краєзнавство [Текст] : укладене жандармським командуванням №13 ц.-к. жандармерії з нагоди 50-річного ювілею славетного правління Його цісарської і королівської апостольської величності нашого всемилостивого цісаря... / наук. ред. В.М. Ботушанський, О.М. Масан, В.Ю. Іванюк. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – 488 с. – (Істор. б-ка "Зеленої Буковини").

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


7

67.9(4Укр)300.6

В57

Влада в Україні: шляхи до ефективності [Текст] : [зб. наук. праць] / [гол. ред. ради: О.Д. Святоцький та ін.]. – К. : Право України ; Ін Юре, 2010. – 688 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


8

67.9(4Укр)300.66я7

К18

Камінська, Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Камінська. – К. : КНТ, 2010. – 232 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


9

60.5я73

К89

Кузьменко, Т. М. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


10

67.9(4Укр)300.6

Л17

Лазар, Оксана. Державна служба в Україні [Текст] : навч. посіб. / О. Лазар, О. Лазар. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : Дакор, 2009. – 560 с. – (Публічна служба).

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)


11

60.55

Л84

Лукашевич, М. П. Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


12

67.9(4Укр)401я73

М19

Малиновський, В. Я. Державне управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)


13

67.99(4Укр)1я73

М48

Мельник, А. Ф. Державне управління [Текст] : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009. – 582 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


14

63.3(4Укр)

Н30

Нартов, В. В. Історія України з давніх давен до сьогодення [Текст] / В. В. Нартов. – Х. : Книжковий клуб, 2007. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


15

63.3(4Укр-4Чен)

Н31

^ Населення Буковини [Текст] : з книги "Буковина. Загальне краєзнавство", укладеної колишнім крайовим жандарським командуванням №13 ц.к. жандармерії з нагоди 50-річного ювілею правління імператора Франца-Йосифа І (Чернівці, 1899) / наук. ред. В.М. Ботушанський ; пер. з нім. Ф.С. Андрійця, А.Т. Квасецького. – Чернівці : Зелена Буковина, 2000. – 160 с. – Текст нім. і укр. мовами.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


16

66

П50

Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання (2007 р. - вересень 2008 р.) [Текст] : [зб. аналіт. матеріалів] / [за ред. В.М. Яблонського] ; НІСД. – К. : НІСД, 2009. – 108 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


17

66.01

П50

Політологія [Текст] : підручник / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид..перероб. і доп. – К. : Академія, 2006. – 568 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


18

88.4

П86

Психологія діяльності та навчальний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. М.В. Артюшиної. – К. : КНЕУ, 2008. – 336 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


19

67.9(4Укр)301

П88

Публічна служба в Україні. Прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби [Текст] : законодавство, судова практика / за заг. ред. О.М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 384 с.

^ Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


20

63.3(4Укр)я721

С32

Середницька, Г. В. Історія України, 11 кл. [Текст] : опорні конспекти / Г. В. Середницька. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : А.С.К., 2007. – 336 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


21

88.5

С34

Сизанов, А. Н. Тесты и психологические игры. Ваш психологический портрет [Текст] / А. Н. Сизанов. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2008. – 576 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


22

51.1

С69

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я: практикум [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.В. Вороненка та В.В. Рудень. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 376 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


23

60.5я73

Т18

Танчин, І. З. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / І. З. Танчин. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 351 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


24

63.3(4Укр)6я 721

Т89

Турченко, Ф. Г. Новітня історія України [Текст] : підручник для 10-го кл. Ч.1. 1914-1939 / Ф. Г. Турченко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Генеза, 2008. – 350 с.

Кільк. прим.: 2 (АБ)


25

74.24.02

У45

Українська гімназія Реґенсбурґ, Німеччина 1945-1949. Наші зустрічі і спадщина [Текст] = The ukrainian gymnasium Regensburg, Germany 1945-1949. Our reunions and legacies : фотоогляд минунувщини і сучасності / гол. ред. Б. Малиняк. – Нью Джерсі, 2008. – 471 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


26

63.3(4Укр-4Чен)

Ч-96

Чучко, М. Історія митної справи на Буковині (ХІІІ - початок ХХІ ст.) [Текст] / М. Чучко, В. Грябан. – Чернівці : Золоті литаври, 2009. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


27

66.0я73

Ш70

Шляхтун, П. П. Політологія. Історія і теорія [Текст] : підручник / П. П. Шляхтун. – К. : ЦУЛ, 2010. – 472 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)Кафедра сучасних європейських мов


1

81.432.1

Г89

Грошко, Т. В. Live and Learn [Текст] = Вік живи, вік навчайся : навч. посіб. / Т. В. Грошко, Т. В. Черненко ; МФУ, БДФА. – Вижниця : Черемош, 2010. – 308 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


2

81.471.1я73

К73

Котелевська, Р. А. Французька мова. Практикум з граматики [Текст] : навч. посіб для студентів ВНЗ / Р. А. Котелевська ; МФУ, БДФА. – Чернівці : Букрек, 2009. – 232 с.

Кільк. прим.: 8 (ЧЗ, АБ)


3

81.432.4я73

С13

Савчук, (Коропатніцька) Т.П. Німецька мова для економістів [Текст] = Wirtschaftsdeutsch : навч. посіб. / (. Т. Савчук. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. – 288 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


4

81.2Англ-93

Х12

Hailey, Artur Hotel [Текст] = Отель : роман / A. Hailey. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 384 с. – (Читаем в оригинале).

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


5

81-4

А64

English-Ukrainian-Russian thematic dictionary of businnes [Текст] = Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики : навч. посіб. / Л. І. Євтушенко, І. М. Гнатюк, Н. Ф. Міхненко та ін. ; [під заг. ред. Л.І. Євтушенко]. – [2-ге вид., допов.]. – К. : ИНКОС ; Лингвист, 2009. – 392 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


Кафедра комп’ютерних дисциплін


1

32.973.238-018.2

Б48

Берко, А. Ю. Системи баз даних та знань [Текст] : навч. посіб. Кн. 1. Організація баз даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник ; за ред. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 456 с. – (Комп'ютинґ).

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


2

28.081я721

Б61

Білявський, Г. Основи екології [Текст] : підручник / Г. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 2006. – 408 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


3

32.973я73

Б91

Буров, Є. В. Комп'ютерні мережі [Текст] : підручник / Є. В. Буров. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 262 с.

Кільк. прим.: 15 (ЧЗ, АБ)


4

32.973я7

Г54

Глинський, Я. М. Інформатика, 10-11 кл. [Текст] : навч. посіб. у 2-х чч. Ч.1. Алгоритмізація і програмування / Я. М. Глинський. – 8-ме вид. – Львів : СПД Глинський, 2008. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


5

32.973я7

Г54

Глинський, Я. М. Інформатика, 10-11 кл. [Текст] : навч. посіб. у 2-х чч. Ч.2. Інформаційні технології / Я. М. Глинський. – 8-ме вид. – Львів : СПД Глинський, 2008. – 264 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


6

32.973

Г54

Глинський, Я. М. Практикум з інформатики [Текст] : навч. посіб., самоучитель / Я. М. Глинський. – 11-те вид. – Львів, 2008. – 296 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


7

30.11я73

Г61

Головчук, А. Ф. Інженерна та комп'ютерна графіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Головчук, О. І. Кепко, Н. М. Чумак. – К. : ЦУЛ, 2010. – 160 с. + 1 електр. опт. диск.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


8

22.176я73

К82

Кривий, С. Л. Дискретна математика: вибрані питання [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Кривий. – К. : ВД "Києво-Могилянська акад.", 2007. – 572 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


9

65я73

М48

Мельникова, О. П. Економічна інформатика [Текст] : навч. посіб. / О. П. Мельникова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 424 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


10

22.176я73

Н64

Нікольський, Ю. В. Дискретна математика [Текст] : підручник / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; за наук. ред. В.В. Пасічника. – 2-ге вид., випр. та доп. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 432 с. – (Комп'ютинґ).

^ Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


11

32.813я7

Н64

Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; за наук. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 279 с. – (Комп'ютинґ).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


12

28.081.я73

О-58

Онещук, Н. В. Екологія [Текст] : навч. посіб. для студентів екон. коледжів / Н. В. Онещук, В. В. Гусак. – Чернівці : БДФА, 2010. – 88 с.

Кільк. прим.: 14 (ЧЗ, АБ)


13

32.18

П19

Пасічник, О. В. Веб-дизайн [Текст] : підручник / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 520 с. – (Комп'ютинґ).

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


14

32.97я7

П19

Пасічник, В. В. Сховища даних [Текст] : навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська ; за наук. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 496 с. – (Комп'ютинґ).

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


15

22.3я73

Р51

Римкевич, А. П. Збірник задач з фізики [Текст] : для 9-11 класів середньої шк. / А. П. Римкевич. – Х. : Олант, 2007. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


16

22.176я73

Т76

Трохимчук, Р. М. Дискретна математика [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Трохимчук. – К. : Персонал, 2010. – 528 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


17

32.973.2-018я7

Ш32

Шаховська, Н. Б. Алгоритми і структури даних [Текст] : посібник / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 215 с. – (Комп'ютинґ).

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)Кафедра обліку, аудиту та економічного аналізу


1

65.052я73

А92

Атамас, П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 392 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


2

65.052я73

А92

Атамас, П. Й. Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2009. – 288 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


3

65.052я73

А92

Атамас, П. Й. Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 312 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


4

65.052.201.1я73

Б12

Бабіч, В. В. Фінансовий облік - 2 (Облік зобов'язань, капіталу. Звітність) [Текст] : навч. посіб. / В. В. Бабіч. – К. : КНЕУ, 2010. – 433 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


5

65.052я7

Б94

Бухгалтерський облік та оподаткування [Текст] : [навч. посіб.] / за ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. – 4-те вид., доп. та перероб. – Львів : АЖУР, 2010. – 1220 с. + CD-диск [Нормативна база].

^ Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


6

65.052я73

Б94

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


7

65.052я73

В67

Волкова, І. А. Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 520 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


8

65.052я73

В67

Волкова, І. А. Фінансовий облік - 2 [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 224 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


9

65.052я73

Г19

Ганін, В. І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. І. Ганін, Т. В. Синиця. – К. : ЦУЛ, 2008. – 336 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


10

65.050.2

Г55

Глушко, С. В. Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / С. В. Глушко, А. В. Шайкін. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 320 с. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


11

65.9я73

Г75

Грабовецький, Б. Є. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


12

65.052я73

Ж91

Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин ; за ред. П.Я. Хомина ; МОНУ. – К. : Професіонал, 2009. – 320 с.

^ Кільк. прим.: 2 (АБ)


13

65.052

К41

Кіндрацька, Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках [Текст] : підручник / Л. М. Кіндрацька. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 816 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


14

17

К71

Косминко, М. В. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : курс лекцій (на основі програми "1С: Підприємництво". Ч.І / М. В. Косминко. – Чернівці, 2009. – 148с.

^ Кільк. прим.: 6 (ЧЗ, АБ)


15

17

К71

Косминко, М. В. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : курс лекцій (на основі програми "1С: Підприємництво"). Ч.2 / М. В. Косминко. – Чернівці, 2009. – 148 с.

Кільк. прим.: 6 (ЧЗ, АБ)


16

65.052я73

К88

Кужельний, М. В. Організація обліку [Текст] : підручник / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

17

65.053

К89

Кузь, В. І. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / В. І. Кузь. – Чернівці : БДФА, 2009. – 140 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


18

65.053

К90

Кулаковська, Л. Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2006. – 312 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


19

60.6я73

К90

Кулинич, І. О. Теорія статистики [Текст] : підручник / І. О. Кулинич, Р. О. Кулинич. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 311 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 1 (АБ)


20

65.052я73

Л46

Лень, В. С. Звітність підприємства [Текст] : підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – 3-тє, випр. і доп. – К. : Каравела, 2010. – 672 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)


21

60,6я73

М28

Мармоза, А. Т. Теорія статистики [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Мармоза. – К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2003. – 392 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)


22

65.052.2

М48

Мельник, Т. Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Мельник ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : Кондор, 2009. – 412 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)


23

65.052я73

О-17

Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко, Ю. О. Романченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 368 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


24

65.052я73

О-76

Остап'юк, М. Я. Історія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Остап'юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2009. – 278 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


25

65.052я73

П93

Пшенична, А. Ж. Аудит [Текст] : навч. посіб. / А. Ж. Пшенична. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


26

65.053я73

Р98

Рядська, В. В. Аудит: Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К. : ЦУЛ, 2009. – 464 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


27

65.052я73

С84

Стрєльніков, Р. М. Контроль і ревізія [Текст] : практикум / Р. М. Стрєльніков, Т. В. Свірідова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 336 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


28

65.262.1я73

Т12

Табачук, Г. П. Фінансовий облік у банках [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 424 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


29

65.052я73

Т33

Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, М. В. Корягін та ін. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


30

65.053я7

Ф59

Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст] : підручник / за ред. М.Ф. Огійчука. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2009. – 1056 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


31

65.52я73

Ф59

Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – К. : ЦУЛ, 2010. – 510 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)


32

65.052я73

Ш35

Швець, В. Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 535 с.

^ Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


1   2   3   4   5   6Схожі:

Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconБібліографічний покажчик
Праці науковців Буковинської державної фінансової академії : бібліографічний покажчик / [уклад. М. А. Бороденко]. – Чернівці, 2011....
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconПоложення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009
Буковинської державної фінансової академії, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес і діє...
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconПоложення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую
Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconДля абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці
Упорядники: Кармалюк С. П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології і державного управління Буковинської державної...
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2010 року (Костопільська црб)
Велич і краса Костопільського краю: 70 років району/ авт упоряд. К. Янишен. – 2009
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень
Самойленко Г. В. Ніжин європейське місто/ Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. 2010
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІІ квартал 2012р
Червона книга Українських Карпат: тваринний світ/ заг редакція О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. – 2011
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень
Марчук Л. Покликання боротись за життя. Є. М. Боровий : хірург, учитель, людина/ Л. Марчук. – 2008
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2013
Данильчук В. Р. Українські остарбайтери: 1941 1947 рр. ( на прикладі Рівненської обл.) / В. Р. Данильчук. – 2005
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року
Моделі та методи дослідження операцій: навчальний посібник /В. П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, Г. С. Пасічник, М.І. Букатар. Чернівці:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи