Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці icon

Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
НазваБібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
Сторінка5/6
Дата конвертації14.12.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

^ Кафедра філософії і права


1

67.9(4Укр)307я73

А25

^ Аграрне право України [Текст] : підручник / за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)


2

67.404.4я73

А76

Апопій, І. В. Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. / І. В. Апопій. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


3

88.5

А73

Ануфрієва, Н. М. Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2009. – 216 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


4

67.3(4Укр)я73

Б28

Батанов, О. В. Муніципальне право України [Текст] : підручник / О. В. Батанов. – Х. : Одіссей, 2008. – 528 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)


5

67.9(4Укр)300.6

Б28

Батанов, О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики [Текст] : [монографія] / О. В. Батанов. – К. : Юрид. думка, 2010. – 656 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


6

67.0я73

Г96

Гусарєв, С. Д. Теорія права і держави [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко. – К. : Правова єдність, 2008. – 270 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


7

67.9(4Укр)305я73

Д53

Дмитренко, Ю. П. Трудове право України [Текст] : підручник / Ю. П. Дмитренко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 624 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)


8

87.75я73

Е88

Етика ділового спілкування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВ)


9

87.7+87.9

Е88

Етика та естетика [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.Л. Петрушенка. – Львів : Новий Світ - 2000, 2008. – 304 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


10

67.0я73

З-14

Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) [Текст] : навч. посіб. / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, А.П. Заєць [та ін.] ; відп. ред. О.В. Зайчук. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.

^ Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


11

67.9(4Укр)411

З-89

Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) [Текст] / [укл. М.І. Хавронюк]. – К. : Атіка, 2010. – 256 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)


12

67.1

І-90

Історія вчень про право і державу [Текст] : хрестоматія / авт.-уклад. Г.Г. Демиденко ; заг. ред. О.В. Петришин. – 4-те вид., допов. і змін. – Х. : Право, 2009. – 958 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


13

67.2(0)я73

І-90

Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. О.М. Джужи. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2006. – 256 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


14

87.3

І-99

Історія української філософії [Текст] : підручник / [Бондар С.В., Вдовиченко Г.В., Кривда Н.Ю. та ін.]. – К. : Академвидав, 2008. – 624 с. – (Альма-матер).

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


15

71я2

З-88

Зотов, В. М. Українська та зарубіжна культура: словник культурологічних термінів [Текст] : навч. посіб. / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


16

67.0я73

К43

Кириченко, В. М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. – К. : ЦУЛ, 2010. – 264 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


17

67.9(4Укр)402

К56

Ковальчук, А. Т. Фінансове право: проблеми розвитку та застосування [Текст] : [монографія] / А. Т. Ковальчук, А. В. Матіос ; за заг. ред. Л.К. Воронової. – К. : Парламент. вид-во, 2010. – 480 с.

^ Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


18

67.9(4Укр)302

К63

Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції [Текст] : коментар, нормативно-правові акти, судова практика. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 416 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


19

67.9(4Укр)305

К63

Компенсаційні виплати за листками непрацездатності. Страхування [Текст] : [зб. документів станом на 1 липня 2006 р.] / [шеф-редактор В.С. Ковальський]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 384 с.

^ Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


20

71(4Укр)

К66

Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура [Текст] : підручник / М. В. Кордон. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 575 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


21

67.9(4Укр)408я73

К82

Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – 4-те вид., доп. і перероб. – Х. : Одіссей, 2009. – 328 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


22

67.9(4Укр)308-я73

К82

Кримінальне право України. Загальна частина (схеми, таблиці, визначення) [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є.В. Фесенка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 272 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)


23

71.0я73

К90

Культурологія [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.І. Тюрменко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 370 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


24

63.3(0)я73

К90

Культурологія: українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. / за ред. М.М. Заковича. – 5-те вид., стереот. – К. : Знання, 2010. – 589 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


25

67.9(4Укр)

Л72

Лозовой, В. О. Професійна етика юриста [Текст] / В. О. Лозовой, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2004. – 176 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


26

67.9(4Укр)0я73

Л86

Луць, Л. А. Загальна теорія держави та права [Текст] : навч.-метод. посіб. за кредитно-модульною системою / Л. А. Луць. – К. : Атіка, 2010. – 412 с.

Кільк. прим.: 2 (АБ, ЧЗ)


27

86.3я73

Л93

Людство і віра [Текст] : навч.-метод. посіб. Т.2. Всесвітня історія народів і релігій / авт.-уклад. Г. Щокін. – К. : МАУП, 2005. – 640 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


28

86.3я73

Л93

Людство і віра [Текст] : навч.-метод. посіб. Т.1 / авт.-уклад. Г. Щокін. – К. : МАУП, 2002. – 574 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


29

67.3я73

М15

Макарчук, В. С. Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – К. : Атіка, 2007. – 256 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


30

67.7я73

М75

Молдован, В. В. Судова риторика: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован ; МОНУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 496 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


31

67.9(4Укр)308я73

Н15

Навроцький, В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації [Текст] : навч. посіб. / В. О. Навроцький. – 2-ге вид. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)


32

65.9(4Укр)261.3

Н34

Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України [Текст] / за заг. ред. Ф.О. Ярошенка. – К. : УДУФМТ ; Зовнішня торгівля, 2010. – 592 с. + 1 електр. диск.

Кільк. прим.: 30 (ЧЗ, АБ)


33


Н34

^ Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України [Текст] / за ред. Є.О. Харитонова. – 2-ге вид., допов. – Х. : Одіссей, 2008. – 560 с. – (Закони України).

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)


34

83.7я73+67

О-54

Олійник, Ольга Прокурорська риторика [Текст] : підручник / О. Олійник. – К. : Алерта, 2008. – 304 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


35

87.75я73

О-72

Осауленко, О. І. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. / О. І. Осауленко. – К. : Істина, 2008. – 224 с.

^ Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


36

67я73

О-75

Основи інформаційного права України [Текст] : навч. посіб. / за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного, П.В. Мельника. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 414 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


37

67.9(4Укр)302

П44

Податкові спори [Текст] : [збірник] / за заг. ред. Ф.О. Ярошенка ; ДПА України. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 320 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


38

67я73

П68

^ Правознавство [Текст] : підручник / відп. ред. О.В. Дзера. – 10-те вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 848 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


39

67

П68

Правознавство [Текст] : підручник / за ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

^ Кільк. прим.: 1 (АБ)


40

63.3(0)63-7я7

П76

Прилуцька, А. Є. Культурологія: модульний курс (культурологія, етика, естетика) [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / А. Є. Прилуцька, Є. М. Корабльова. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 288 с. – (Переходимо до Болонської с-ми).

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


41

87.3

П75

Причепій, Є. М. Філософія [Текст] : підручник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – 3-тє вид., стереот. – К. : Академвидав, 2009. – 592 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


42

67.9(4Укр)72

П80

^ Прокуратура України: законодавство, рішення Конституційного Суду України, накази та інші організаційно-розпорядчі документи Генерального прокурора України [Текст] / за заг. ред. О.І. Медведька ; [упоряд. Г.М. Титарчук, Є.П. Бурдоль, І.С. Зарубинська та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 576 с.

^ Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


43

37.410(4Укр)я73

П84

Процесуальна документація [Текст] : навч. посіб., станом на 01 серпня 2010 р. / П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава, Л. М. Райх. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 560 с. + вкладка "Зміни та доповн. до НП"Процесуальна документація", 15.11.2010.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


44

67(4Укр)

Р64

Роз'яснення основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": правозастосовчі та організаційні аспекти [Текст] : збірник тез доповідей круглого столу [10 груд. 2009 р., Тернопіль] / МОНУ ; [ред. кол. В.І. Возьний та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2009. – 198 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


45

67.0я7

С32

Середа, Г. П. Проблеми теорії держави і права [Текст] : навч. посіб. [у визначеннях та схемах] / Г. П. Середа, С. Г. Стеценко. – К. : КНТ, 2009. – 184 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


46

67.0я73

С42

Скакун, О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, ЦУЛ, КНТ, 2010. – 520 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


47

65.050.286я73

С42

Скібіцька, Л. І. Діловодство [Текст] : 67.9(4Укр) / Л. І. Скібіцька. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2009. – 220 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)


48

87.75я73

С47

Сливка, С. Юридична деонтологія [Текст] : підручник / С. Сливка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2010. – 296 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


49

67.9(4Укр)310

Т31

Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 01.11.2010 р. / В. Е. Теліпко ; за ред. Ю.Д. Притики. – К. : ЦУЛ, 2011. – 696 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


50


67.405(4Укр)я73

Т31

Теліпко, Е. В. Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / Е. В. Теліпко, О. Г. Дутова ; за заг. ред. В.Е. Теліпко. – К. : ЦНЛ, 2009. – 456 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


51

67.9(4Укр)71

Т33

Теньков, С. О. Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах [Текст] / С. О. Теньков. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 352 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


52

67.0я73

Т41

Тимченко, С. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум для студ. юрид. фак. / С. М. Тимченко, Л. Г. Удовика. – К. : ЦУЛ, 2008. – 248 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)


53

86.2я73

Т45

Титов, В. Д. Релігієзнавство [Текст] : підручник / В. Д. Титов, С. В. Качурова, О. В. Барабаш ; за ред. проф. В.Д. Титова. – Х. : Право, 2008. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


54

67.9(4Укр)я73

Ф56

Філософія права [Текст] : підручник / за ред. О.Г. Данильяна. – Х. : Право, 2009. – 208 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)


55

67.9(4Укр)408я73

Ф90

Фріс, П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / П. Л. Фріс. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2009. – 512 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


56

87.4я73

Х76

Хоменко, І. В. Логіка: теорія та практика [Текст] : підручник / І. В. Хоменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


57

67.301

Ц58

Цивільне право України [Текст] : підручник у 2-х тт. Т.2 / за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – 2-ге вид. – Х. : Одіссей, 2010. – 872 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


58

67.301

Ц58

Цивільне право України [Текст] : підручник у 2-х тт. Т.1 / за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – 2-ге вид. – Х. : Одіссей, 2010. – 832 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


59

87.3

Ч-75

Чорний, І. П. Історія філософії в Україні [Текст] / І. П. Чорний, Р. Г. Рошкулець, О. В. Турко ; МОНУ, ЧНУ ім. Ю, Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 136 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


60

67.312.2я73

Ч-81

Чубарєв, В. Л. Міжнародне економічне право [Текст] : підручник / В. Л. Чубарєв. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


61

63.3(4Укр)я73

Ш39

Шейко, В. М. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2010. – 271 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


62

63.3(4Укр)я73

Ш39

Шейко, В. М. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. – К. : Кондор, 2010. – 264 с.

Кільк. прим.: 3 (АБ, ЧЗ)


63

88.5

Я62

Янів, Володимир Нариси до історії української етнопсихології [Текст] / В. Янів ; упоряд. М. Шафовал. – 3-тє вид., стереот. – К. : Знання, 2006. – 341 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)1   2   3   4   5   6Схожі:

Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconБібліографічний покажчик
Праці науковців Буковинської державної фінансової академії : бібліографічний покажчик / [уклад. М. А. Бороденко]. – Чернівці, 2011....
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconПоложення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009
Буковинської державної фінансової академії, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес і діє...
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconПоложення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую
Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconДля абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці
Упорядники: Кармалюк С. П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології і державного управління Буковинської державної...
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2010 року (Костопільська црб)
Велич і краса Костопільського краю: 70 років району/ авт упоряд. К. Янишен. – 2009
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень
Самойленко Г. В. Ніжин європейське місто/ Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. 2010
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІІ квартал 2012р
Червона книга Українських Карпат: тваринний світ/ заг редакція О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. – 2011
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень
Марчук Л. Покликання боротись за життя. Є. М. Боровий : хірург, учитель, людина/ Л. Марчук. – 2008
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2013
Данильчук В. Р. Українські остарбайтери: 1941 1947 рр. ( на прикладі Рівненської обл.) / В. Р. Данильчук. – 2005
Бібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці iconІнформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року
Моделі та методи дослідження операцій: навчальний посібник /В. П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, Г. С. Пасічник, М.І. Букатар. Чернівці:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи