Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую icon

Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую
Скачати 113.04 Kb.
НазваПоложення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую
Дата конвертації14.12.2012
Розмір113.04 Kb.
ТипПоложенняМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


НАКАЗ


Від «________» _________________ 2010 р. № ____________


м. Чернівці


Про затвердження «Правил

користування бібліотекою

Буковинської державної

фінансової академії»


У відповідності до Законів України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р.,

№ 2984-ІІІ; «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 16.03.2000р., № 1561-ІІІ;

«Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти

України від 31.08.98 р., №321; «Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії» від 5.05.2009 р., № 72-А та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30.11.2010 р., протокол № 3,


НАКАЗУЮ:


Затвердити «Правила користування бібліотекою Буковинської державної фінансової академії» (додаються).


^ Ректор академії

д.е.н., професор В.В.Прядко


Проректор

з НПР з ГОіВ, к.і.н., доцент С. П. Кармалюк


Провідний юрисконсульт Усов А. І.


Завідуюча бібліотеки Бурик Л. Д.


Вик.: Бурик Л.Д.


Т. 52-72-01


Міністерство фінансів України

Буковинська державна фінансова академія


«Ухвалено» «Затверджено»

Вченою радою академії Наказом ректора Буковинської

протокол № ______ державної фінансової академії

Від «____» _________2010 р. від «_____»___________2010 р.

№________


ПРАВИЛА


^ КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ БУКОВИНСЬКОЇ


ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ АКАДЕМІЇ


Чернівці - 2010


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Бібліотека Буковинської державної фінансової академії (далі – Академії) є науковим, інформаційним, навчальним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом вищого навчального закладу.
  1. Бібліотека Академії організовує свою діяльність на підставі Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії, затвердженого рішенням Вченої ради від 23.04.2009 р., протокол № 5 і наказом ректора № 72-А від 5.05.2009 р. та Правил користування бібліотекою Буковинської державної фінансової академії.
  1. Правила користування бібліотекою Академії розроблені відповідно до Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Мінітерства освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти України № 321 від 31.08.98 р. і Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії.
  1. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавних інформаційних ресурсів, знаходяться під охороною держави і надаються для користування безкоштовно як і всі бібліотечні послуги.
  1. Платні послуги можуть надаватись бібліотекою як додаткові відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 534 від 5.06.1997 р. та наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про «Про надання платних послуг № 383/239/131(z0596-97) від 27.11.1997 р. Їх перелік і вартість визначається колегіально і затверджується керівником вищого навчального закладу.


ІІ. ЗОБОВ ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЧИТАЧІВ


2.1. Бібліотека Академії забезпечує творами друку та іншими інформаційними

матеріалами наукові,навчальні та виховні процеси навчального закладу і формує

книжкові фонди згідно з тематикою наукових досліджень, навчальними планами

шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової літератури, періодичних, аудіо-,

відео-видань, CD-, DVD-дисків та використання електронних баз даних.


  1. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх

фондів.


  1. Бібліотека забезпечує інформування користувачів про всі бібліотечні послуги і надає

інформаційно-бібліотечні та інформаційно-бібліографічні види послуг, забезпечує

повне та оперативне задоволення читацьких запитів на наукову, навчальну, виховну,

соціально-політичну, художню та іншу літературу.


  1. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання

бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі

Академії, виконує всі види бібліотечно-бібліографічних довідок,

організовує та проводить бібліографічні огляди, тощо.


2.5. Бібліотека БДФА організовує спільно з відповідними структурними підрозділами

академії Дні інформації, Дні кафедр, конференції, літературно-мистецькі вечори,

зустрічі з відомими громадськими діячами, представниками фінансових органів і

підприємств, дискусійні години, літературні презентації, книжкові

виставки, перегляди, бібліографічні огляди, тощо.


  1. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників, створює комфортні і сприятливі умови для роботи з книгами та іншими носіями інформації в усіх відділах бібліотеки.
  1. Бібліотека здійснює консультації, організовує та проводить спеціальні бібліотечно- бібліографічні уроки, науково-теоретичні і практичні семінари з питань бібліотечно-бібліографічної справи, культури читання і самостійної роботи з книгами та іншими джерелами інформації, надає постійну допомогу у підборі необхідної літератури та інших видів видань.


2.8. Сприяє використанню комп ютерної техніки, електронної бази даних , традиційного

довідково-бібліографічного апарату бібліотеки: каталогів, картотек, бібліографічних

науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, інформаційних та

рекомендаційних списків літератури.


  1. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних

запитів науковців, викладачів і студентів Академії, використовуючи

різноманітні форми індивідуальної, групової і масової інформації. Проводить

соціологічні дослідження по вивченню читацьких інтересів та інформаційних потреб

викладачів і студентів з метою оптимального їх задоволення.


ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ .

^ УМОВИ ЗАПИСУ В БІБЛІОТЕКУ І ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМИ КНИЖКОВИМИ ФОНДАМИ ТА ІНШИМИ ВИДАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ


3.1. Право користування бібліотекою мають науково-педагогічні працівники, аспіранти,

працівники структурних підрозділів і студенти Буковинської державної фінансової

академії.


3.2. Представники різних підприємств, організацій та установ, а також інших навчальних

закладів мають право користуватись бібліотекою академії на підставі укладених угод і

лише в читальних залах бібліотеки.


3.3. Користувачі бібліотеки мають право:


3.3.1. Отримувати в тимчасове користування всі види різноманітних друкованих видань та

інформаційних ресурсів, які є у фондах всіх структурних підрозділів бібліотеки;


3.3.2. Користуватись всіма видами довідково-бібліографічного та інформаційного

обслуговування і всіма видами послуг, які надаються бібліотекою;


3.3.3. Брати участь в інформаційно-бібліотечній та інформаційно- бібліографічній

діяльності бібліотеки, проведенні літературно-мистецьких, культурно-

просвітницьких, виховних та всіх інших заходах, які проводить бібліотека :

конференціях, літературних вечорах, диспутах, Днях інформації, Днях кафедри,

книжкових виставках, переглядах і бібліографічних оглядах літератури.


3.4. При відвідуванні бібліотеки та отримання необхідної літератури користувачам

необхідно пред явити паспорт, студентське або аспірантське посвідчення (квиток),

службове посвідчення або читацький квиток, виданий бібліотекою БДФА в

поточному році та замовлення на літературу в усній або письмовій формі.


  1. Студенти, які оформлені у бібліотеці згідно списків, поданих деканатами і

затверджених ректором Буковинської державної фінансової академії, при відвідуванні бібліотеки необхідно пред являти студентський або читацький квиток і замовлення на літературу

в усній або в письмовій формі.

3.6. На підставі поданих документів проводиться обслуговування читачів та надання всіх

видів бібліотечних послуг, оформлення реєстраційної картки читача (або читацького

формуляру), здійснюються записи про книговидачу та відвідування бібліотеки.


3.7. Передавати читацький квиток іншим особам суворо заборонено.


3.8. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього

взято.


3.9. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат, сплативши його вартість згідно

прейскуранта платних послуг, протягом місяця після заяви про втрату.


3.10. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування

бібліотекою і підтвердити своє зобов язання їх неодмінного виконання підписом в

читацькому квитку.


3.11. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк

користування якими закінчився.


3.12. Навчальні підручники видаються користувачам у відділі абонементу на 1 місяць в

кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.


3.13. При відсутності достатнього книгозабезпечення студентів навчальною літературою

зі спеціальності та на літературу підвищеного попиту термін користування

скорочується до 15 днів.


3.14. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу, аспірантам,

працівникам відділів, студентам терміном на 15 днів у кількості до 10 назв видань.


3.15. При відсутності достатнього книгозабезпечення науковою літературою та незначній

кількості примірників наукових видань термін користування скорочується до 7 днів,

кількість виданої літератури до 5 назв видань.


3.16. Художня література , в т. ч. і для вивчення згідно навчальних програм, видається

терміном на 1 місяць. У випадку підвищеного попиту на окремі художні твори та

поодинокі примірники термін користування скорочується до 15 днів.


3.17. Для користувачів бібліотеки, які порушують правила користування бібліотекою

встановлені обмеження користування бібліотекою :


3.17.1. Читачі, які не повернули літературу у визначені даними Правилами терміни,

отримують попередження .


3.17.2. Порушивши правила користування бібліотекою вдруге, позбавляються права

користування відділом абонементу на 1 місяць, зберігаючи при цьому право

користування літературою лише в читальному залі.


3.17.3. При особливо зловмисних порушеннях (кража книг, пошкодження майна,

технічних засобів, тощо) читачі можуть бути позбавлені права користуватись

бібліотекою на термін, який визначається колегіальним рішенням бібліотечних

працівників та керівництвом навчального закладу.


3.17. Бібліотекар відділу абонементу має право продовжити термін користування

літературою на прохання читача, якщо на неї немає підвищеного попиту.


3.18. Рідкісні, цінні видання, монографії, альбоми, атласи, енциклопедії, довідкові

видання, поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на

електронних носіях інформації, матеріали, що надійшли по міжбібліотечному

абонементу (МБА) з інших бібліотек, видаються лише в читальних залах.


3.19. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти про НДР та ін.), спеціальна література

для обмеженого користування видаються в установленому порядку згідно

розпорядження керівників структурних підрозділів за погодженням ректора

Академії.


3.20. При відсутності в бібліотеці необхідних видань, їх можна замовити з фондів інших

бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).


3.21. Читачі зобов язані дбайливо ставитись до книг та інших видів видань і носіїв

інформації, одержаних в бібліотеці, повертати їх у встановлені терміни, не виносити

за межі приміщень бібліотеки літературу, яка не записана в облікових документах, не

робити на ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки.


3.22. Користувачі бібліотеки зобов язані не виймати картки з каталогів, картотек і не

порушувати порядок їх розстановки, а також не порушувати розстановку книг,

періодичних видань та інших носіїв інформації при відкритому доступі, на вітринах,

виставках, переглядах та інших формах використання бібліотечних фондів.


3.23. При отриманні літератури читач повинен уважно її переглянути і при виявленні

значних дефектів повідомити про це бібліотечного працівника. який зробить на книзі

відповідні службові відмітки.


3.24. Відповідальність за пошкоджену літературу несе читач, який користувався нею

останній.


3.25. Читачі несуть повну матеріальну та адміністративну відповідальність за пошкоджену

або втрачену літературу згідно з законодавством України та Правилами користування

бібліотекою.


3.26. Читачі, які втратили або пошкодили книги, повинні здійснити рівноцінну заміну

літератури. При відсутності втраченої або пошкодженої літератури в торгівельній

мережі читач може здійснити заміну програмною літературою підвищеного попиту в

кратній кількості або зробити ксерокопію (електронний варіант) даного видання.


3.27. Вартість втрачених або пошкоджених книг та інших матеріалів визначається за

цінами, що вказуються в обліковій документації бібліотеки з врахуванням подальшої

індексації цін.


3.28. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань та видань, номінальна вартість

яких значно нижча ринкових цін, спосіб розрахунку буде визначатись колегіальним

рішенням бібліотечних працівників та на основі каталогів і прейскурантів на

закупівлю і продаж книг в книжкових,букіністичних магазинах і видавництвах.


3.29. Заміна втраченої або пошкодженої літератури фіксується в спеціальному зошиті і

підтверджується підписами читача і бібліотекаря, який приймає заміну.


3.30. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші

отримані матеріали.


3.31. На початку навчального року читач повинен переєструватись, пред явити літературу,

яка за ним числиться та узгодити з бібліотечним працівником терміни її

використання.


3.32. Студенти, які закінчили навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю

розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист у відповідних підрозділах

бібліотеки.


3.33. Читачі повинні притримуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях

бібліотеки, дбайливо ставитись до бібліотечного майна, обладнання, підтримувати

чистоту в бібліотеці.


3.34. Без дозволу бібліотечних працівників забороняється використання технічних засобів

бібліотеки.


3.35. Без розпоряджень і вказівок керівництва Академії в бібліотеці не

дозволяється проведення учбових занять, консультацій та інших заходів.


«Погоджено»

Проректор з НПР та ГОіВ Кармалюк С. П.


Провідний юрисконсульт Шкурган А. О.


Завідуюча бібліотеки Бурик Л. Д.Схожі:

Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую iconПоложення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009
Буковинської державної фінансової академії, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес і діє...
Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую iconБібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
Даний бюлетень інформує про літературу, яка надійшла в фонди бібліотеки Буковинської державної фінансової академії протягом 2009-2010...
Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую iconДля абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці
Упорядники: Кармалюк С. П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології і державного управління Буковинської державної...
Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую iconНаказ №215-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів фінансово-економічного факультету
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «29» липня...
Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую iconНаказ №218-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів фінансово-економічного факультету
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «1» серпня...
Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую iconНаказ №219-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів обліково-економічного факультету
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «1» серпня...
Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую iconНаказ №217-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної і заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «1» серпня...
Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую iconНаказ №221-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів факультету підготовки молодших спеціалістів
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «4» серпня...
Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую iconНаказ №225-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної та заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «15» серпня...
Положення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую iconНаказ №222-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної та заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «10» серпня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи