Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009 icon

Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009
Скачати 105.07 Kb.
НазваПоложення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009
Дата конвертації14.12.2012
Розмір105.07 Kb.
ТипПоложення

міністерство фінансів україни


Буковинська державна фінансова академія
„Ухвалено” „затверджено”


Вченою радою академії Наказом ректора Буковинської

протокол № _____ державної фінансової академії

від „___” __________2009 р. від „___” ________2009 р.

№ ____
ПОЛОЖЕННЯПРО БІБЛІОТЕКУ

БУКОВИНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ

ФІНАНСОВОЇ АКАДЕМІЇ


чернівці

2009


І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Бібліотека є структурним підрозділом Буковинської державної фінансової академії, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес і діє на підставі Положення про бібліотеку, що узгоджується з проректором з науково-педагогічної роботи, гуманітарної освіти і виховання та затверджується ректором академії.

     1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про національну програму інформатизації", підзаконними нормативно-правовими актами, статутом і правилами внутрішнього розпорядку Буковинської державної фінансової академії та Положенням про бібліотеку.

     1.3. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Буковинська державна фінансова академія забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

     1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються ректором Буковинської державної фінансової академії і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

     1.6. Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки Буковинської державної фінансової академії (далі - бібліотека) і підлягає конкретизації стосовно профільних, організаційних особливостей та змісту роботи академії.
^

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ     2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників Буковинської державної фінансової академії згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

     2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю академії та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

     2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

     2.4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

     2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

     2.6. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

     2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими структурами академії, організаціями і установами, науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства , бібліографії та книгознавства.

     2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

     2.9. Координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами Буковинської державної фінансової академії, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших навчальних закладів системи Міністерства Фінансів України.

     2.10. Налагодження прямих зв'язків з бібліотеками інших вищих навчальних закладів України, Обласною Науковою Бібліотекою ім. В. Івасюка, співробітництва з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами тощо.

     2.11. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на забезпечення та оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.
^

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ


3.1. Бібліотека:

     3.1.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

     3.1.2. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементі, в читальному залі та довідково-бібліографічному відділі.

     3.1.3. Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.

     3.1.4. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного та міжнародного абонементів, внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів тощо.

     3.1.5. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів академії, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.

     3.1.6. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

     3.1.7. Організовує своєчасне інформування кафедр і наукових підрозділів Буковинської державної фінансової академії, надає їм необхідну методичну допомогу.

     3.1.8. Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-виховній роботі академії, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.

     3.1.9. Організовує для студентів заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.

     3.1.10. Надає користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

     3.2. Формує бібліотечний фонд згідно з навчальним планом, програмами та тематикою наукових досліджень Буковинської державної фінансової академії шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо-, відео- видань, СD-, DVD- дисків та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і закордоном.

     3.2.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основного і підсобного бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію, копіювання та оцифровування.

     3.2.2. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду з метою його оптимізації. Вносить до Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо видання навчальної літератури.

     3.2.3. Вилучає з бібліотечного фонду документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.

     3.3. Створює і веде систему бібліотечних каталогів, картотеки газетно-журнальних статей та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

     3.3.1. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

     3.4. Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій.

     3.4.1. Спільно з проректором з НПР з ГОіВ, відділом гуманітарно-виховної роботи в Буковинській державній фінансовій академії, викладачами кафедр, кураторами академічних груп та представниками громадських організацій проводить читацькі конференції, літературні, музичні вечори, диспути, інші масові заходи.

     3.5. Бере участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.

     3.6. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології.

     3.7. Проводить аналітичну, організаційну роботу з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.

     3.8. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.
^

4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     4.1. Керівництво бібліотекою здійснює завідувач, який підпорядковується ректору академії.

     Завідувач бібліотеки обирається Вченою радою Буковинської державної фінансової академії і затверджується наказом ректора.

     4.2. Керівництво Буковинської державної фінансової академії забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

     4.3. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням завідувача бібліотеки.

     4.4. Структура та штатний розклад бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються ректором вищого навчального закладу за поданням завідувача бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп'ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

     4.5. Завідувач у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження та накази, які обов'язкові для всіх працівників бібліотеки.

     4.6. Згідно діючого законодавства забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

     4.7. Забороняється переміщення бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу").

     4.8. Завдання, зміст роботи, права і відповідальність працівників бібліотеки визначаються відповідними положеннями, Положенням про бібліотеку і правилами користування бібліотекою.

     4.9. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі даного Положення і затверджується ректором Буковинської державної фінансової академії.

     4.10. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки, затверджені ректором Буковинської державної фінансової академії, подаються у встановлені терміни до Обласного методичного центру – Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Зонального методичного центру – Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І.Франка та Наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Т. Шевченка (методичний відділ) - опорної бази Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки.

     4.11. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

     4.12. Бібліотека залучає читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності.

     4.13. Для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою вищого навчального закладу та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності на правах дорадчого органу створюється Бібліотечна рада, до складу якої входять як представники факультетів, так і провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затверджується ректором вищого навчального закладу за поданням директора (завідувача) бібліотеки.

     4.14. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених ректором Буковинської державної фінансової академії. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

     4.15. Режим роботи бібліотеки встановлюється ректором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Буковинської державної фінансової академії.
^

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ


5.1. Бібліотека має право:

     5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.

     5.1.2. Представляти Буковинську державну фінансову академію у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.

     5.1.3. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Буковинської державної фінансової академії. Одержувати від структурних підрозділів академії матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

     5.1.4. Розробляти структуру, штатний розклад бібліотеки, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку кадрів.

     5.1.5. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду.

     5.1.6. Надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

^ 5.2. Бібліотечні працівники мають право:

     5.2.1. На підтримку з боку керівництва академії в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

     5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників академії.

     5.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України "Про відпустки" за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку відповідно до колективного договору між працівниками та Буковинською державною фінансовою академією.

  ^ 5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

     5.3.1. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором Буковинської державної фінансової академії.

     5.3.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

     5.4. Співробітники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.5. Бібліотека зобов'язана:

     5.5.1. Обслуговувати користувачів згідно з правилами користування бібліотекою.

     5.5.2. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

     5.5.3. Звітуватись про свою роботу перед Вченою радою Буковинської державної фінансової академії.


«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з НПР з ГОіВ С.П. Кармалюк

Провідний юрисконсульт А.О. Шкурган


Завідувач бібліотеки І.А. БожичкоСхожі:

Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009 iconПоложення про бібліотеку Буковинської державної фінансової академії від 05. 2009 р., №72-а та рішення Вченої ради Буковинської державної фінансової академії від 30. 11. 2010 р., протокол №3, наказую
Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти
Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009 iconБібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
Даний бюлетень інформує про літературу, яка надійшла в фонди бібліотеки Буковинської державної фінансової академії протягом 2009-2010...
Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009 iconДля абітурієнтів буковинської державної фінансової академії на базі загальної середньої освіти (9 класів) на 2011 рік чернівці
Упорядники: Кармалюк С. П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології і державного управління Буковинської державної...
Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009 iconБібліографічний покажчик
Праці науковців Буковинської державної фінансової академії : бібліографічний покажчик / [уклад. М. А. Бороденко]. – Чернівці, 2011....
Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009 iconНаказ №218-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів фінансово-економічного факультету
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «1» серпня...
Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009 iconНаказ №219-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів обліково-економічного факультету
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «1» серпня...
Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009 iconНаказ №215-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів фінансово-економічного факультету
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «29» липня...
Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009 iconНаказ №232-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної та заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «23» серпня...
Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009 iconНаказ №222-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної та заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «10» серпня...
Положення про бібліотеку буковинської державної фінансової академії чернівці 2009 iconНаказ №225-ст м. Чернівці Про зарахування на навчання студентів центру післядипломної та заочної освіти
На підставі Правил прийому до Буковинської державної фінансової академії у 2011 році та рішення приймальної комісії від «15» серпня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи