Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації icon

Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації
Скачати 93.96 Kb.
НазваПоложення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації
Дата конвертації07.05.2013
Розмір93.96 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації

1. Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації i підпорядковується голові районної державної адміністрації та Головному управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації .

2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України i Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови облас¬ної, районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу освіти є:

реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

створення рівних умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території i належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;

зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

організація навчально-методичного i кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, держав¬ного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

проведення атестації дошкільних та загальноосвітніх навчаль¬них закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;

забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.


4. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самовря¬дування;

2) визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних i культурно-ocвітніx потреб за наявності необхідної матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів;

3) готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території о6ов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання вcix дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

4) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчаль¬них закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх i спеціальних навчальних закладах;

5) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання державної підсумкової атестації екстерном;

6) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо створення навчально-виховних комплексів у складі загальноосвітніх навчальних закладів для задоволення допрофесійних та професійних запитів громадян;

7) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

8) сприяє задоволенню ocвітніx запитів національних меншин, які проживають у районі;

9) надає допомогу органам опіки i піклування у влаштуванні дітей-сиріт i дітей, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях до дитячих інтернатних закладів i в сім’ї під oпiкy (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих i майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

10) координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

11) забезпечує роботу психологічної служби в навчальних за¬кладах;

12) координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

13) надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання i на зворотному шляху учнів (вихованців), які про¬живають у сільській місцевості;

14) організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

15) вносить пропозиції щодо організації безплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

16) сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

17) впроваджує навчальні плани i програми, рекомендовані Міносвіти України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх нав¬чальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів i програм;

18) організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси , олімпіади та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

19) забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

20) видає інформаційно-методичні бюлетені, збірники інформаційних i нормативно-правових документів, статистичні збірники;

21) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

22) координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної opiєнтації учнів;

23) забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки i санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

24) організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

25) забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

26) погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

27) формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчаль¬них програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

28) прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педпрацівників i керівних кадрів нав¬чальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

29) організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

30) проводить атестацію педагогічних i керівних кадрів навчаль¬них закладів у межах своєї компетенції;

31) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

32) розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти

33) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

34) контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

35) контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня i обсягу освітніх послуг відповідно до рівня i профілю навчання;

36) інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

37) проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

38) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан i розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації i формування банку даних;

39) інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);

40) взаємодіє з органами громадського самоврядування;

41) проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих), комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

42) забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків y poбoтi;

43) передає у встановленому порядку та визначені строки до загального відділу апарату районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” є публічною, крім інформації з обмеженим доступом”.


5. Відділ має право:

залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних, науково-педагогічних працівників i спеціалістів;

брати участь в утворенні i ліквідації навчальних закладів та установ освіти вcix форм власності.;

скликати районні, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

вносити органам виконавчої влади та органам місцевого само¬врядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

призупиняти (скасувати) у межах своєї компетенції дію наказів i розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.


6. Відділ освіти у пpoцeci виконання покладених на нього завдань

взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання по¬кладених на нього завдань.

7. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду i

звільняється з посади головою районної державної адміністрації

за погодженням з заступником голови облдержадміністрації та начальником Головного управління освіти і науки обласної держав¬ної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту i стаж керівної роботи в навчальних закла¬дах, не менш як 3 роки.


8. Начальник відділу освіти:

здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки i ступінь відповідальності заступника начальника відділу та його працівників;

представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів i видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати пpaцi працівників відділу;

затверджує положення про підрозділи i служби районного відділу, функціональні обов’язки його працівників;

розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу; планує роботу відділу i аналізує стан її виконання; видає у межах компетенції відділу накази, організовує i контролює їх виконання;

затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

призначає на посаду i звільняє з посади працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;

заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників навчальних закладів та установ освіти.


9. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації або оскаржені в судо¬вому порядку.

10. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується наказом відділу освіти райдержадміністрації.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу.


11. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої i позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до Положення про нього.

12. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних

закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально -

виховного процесу, представників громадськості.

13. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів Державного бюд¬жету. Гранична чисельність, фонд оплати пpaцi працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.


14.Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням.Схожі:

Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 07. 03. 2013 №46 положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Валківської районної державної адміністрації
Валківської районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом Валківської районної державної адміністрації...
Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації iconПоложення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної...
Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1
Відділ освіти районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації iconРозпорядження 20. 05. 2013 Валки №137 Про затвердження персонального складу колегії відділу освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області
И «Про місцеві державні адміністрації», Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області,...
Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації iconПоложення про відділ культури І туризму Валківської районної державної адміністрації І. Відділ культури І туризму Валківської районної державної адміністрації є
Відділ культури і туризму Валківської районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України,...
Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації iconДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 19. 03. 2004 року №243 положення про відділ освіти Недригайлівської районної
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної...
Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації iconПоложення про відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації 1
Відділ освіти районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом Богуславської районної державної адміністрації,...
Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації iconРозпорядження 13. 05. 2013 Валки №125 Про затвердження Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області
Про затвердження Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області
Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації iconПоложення про відділ містобудування та архітектури Валківської районної державної адміністрації
Відділ містобудування та архітектури Валківської райдержадміністрації (далі відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним...
Положення про відділ освіти Валківської районної державної адміністрації iconДодаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 15. 02. 2008 №35 положення про відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації
Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи