Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія» icon

Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія»
Скачати 366.87 Kb.
НазваПрограма вступної співбесіди з предмету «Біологія»
Дата конвертації31.01.2013
Розмір366.87 Kb.
ТипПрограма

45


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З.ҐЖИЦЬКОГО


“Затверджую”


Ректор університету

професор ___________В.М.Гунчак

“___”_____________2012 р.


ПРОГРАМА
вступної співбесіди з предмету «Біологія»

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Розглянуто і схвалено

на засіданні Приймальної комісії

протокол № 1 від __лютого 2012 р.


Львів – 2012

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи (К.: Перун, 2005) та Біологія, 10-11 класи (Тернопіль, Мандрівець, 2011).

Завданням зовнішнього незалежного оцінювання з біології є:

 • перевірити відповідність знань та умінь учнів програмним вимогам;

 • виявити рівень навчальних досягнень учнів;

 • оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Зміст програми зовнішнього незалежного оцінювання структурований за рівнями організації життя й складається з «Вступу» та розділів: «Молекулярний рівень організації життя», «Клітинний рівень організації життя», «Неклітинні форми життя», «Організмовий рівень організації життя», «Надорганізмові рівні організації життя», «Історичний розвиток органічного світу», які в свою чергу розподілено на теми. В кожній темі визначено обсяг вимог до знань та предметних умінь учасників зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання спрямована на виявлення рівня сформованості знань та умінь з шкільного предмета «Біологія» на основі яких учасник зовнішнього незалежного оцінювання зможе:

 • характеризувати основні біологічні поняття, закономірності, закони та теорії, біологічні явища і процеси;

 • оперувати поняттями, за потреби пояснення процесів та явищ живої природи, підтверджуючи прикладами з життя та діяльності людини, охорони здоров’я, досягнень біологічної науки;

 • порівнювати процеси життєдіяльності на різних рівнях організації, (молекулярному, клітинному,

організмовому, популяційно-видовому, екосистемному, біосферному) та виявляти взаємозв’язки між ними;

 • встановлювати причинно-наслідкові, функціональні, структурні зв’язки та закономірності у живій природі, класифікувати об’єкти;

 • виявляти наслідки впливу шкідливих звичок на організм;

 • застосовувати біологічні знання для аналізу ситуацій, що виникають у різних сферах життя;

 • виконувати розрахунки із використанням математичного апарату;

 • застосовувати набуті знання при аналізі біологічної інформації, представленої в різних формах (графічній, табличній, текстовій);

 • обґрунтовувати висновки.^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 1. Біологія – наука про живу природу, коротка історія її виникнення і становлення. Які науки входять в її склад і що є об’єктом їх досліджень?

 2. Чим відрізняється жива матерія від неживої? Назвіть характерні ознаки біологічних систем.

 3. Дайте характеристику рівнів організації живої матерії.

 4. Які є методи біологічних досліджень? В чому полягає суть кожного з них?

 5. Що таке науковий факт, гіпотеза, наукова теорія та наукове правило, або закон?

 6. Чому проблему взаємовідносин людини та навколишнього середовища вважають однією з найважливіших в біології?


^ МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИН

 1. Що вивчає наука біохімія?

 2. Які хімічні елементи, що входять в склад живих організмів відносяться до макроелементів, їх кількісний вміст та роль в процесах життєдіяльності в клітині?

 3. Які хімічні елементи відносяться до мікроелементів, їх значення для організму?

 4. Що таке ультрамікроелементи, їх роль в живих організмах?

 5. Хімічні властивості та функції води.

 6. Яке значення для підтримання процесів життєдіяльності в клітині мають солі?

 7. Чим відрізняються органічні речовини від неорганічних? Що таке біополімери, мономери та біологічно-активні речовини?

 8. Вуглеводи, класифікація, хімічний склад, властивості та функції у живих організмів?

 9. Ліпіди, їх класифікація та властивості. Яку роль вони виконують в живих організмах?

 10. Що являють собою білки? Яку будову мають амінокислоти? Перерахуйте основні амінокислоти, що входять в склад білків. Замінні та незамінні амінокислоти.

 11. Що таке пептидний зв’язок та поліпептидний ланцюг?

 12. Охарактеризуйте первинну, вторинну та четвертинну структуру білків.

 13. Які властивості притаманні білкам?

 14. Що таке денатурація, ренатурація та деструкція білків?

 15. Яку участь приймають білки в процесах життєдіяльності, що відбуваються в живих організмах?

 16. Ферменти, їх роль в процесах обміну речовин.

 17. Які речовини відносять до біологічно активних?

 18. Вітаміни, їх класифікація, походження та значення в процесах обміну речовин.

 19. Які захворювання виникають при нестачі чи надлишку вітамінів в організмі людини?

 20. Що таке гормони? Їх природа, особливості дії та участь в процесах обміну речовин.

 21. Як впливає на організм нестача чи надлишок гормонів?

 22. Що таке фітогормони, алкалоїди та антибіотики? Яка їх роль у житті рослин та практичній діяльності людини?

 23. Що являють собою нуклеїнові кислоти? В чому полягає відмінність в будові дезоксирибонуклеїнової кислота (ДНК) і рибонуклеїнової кислоти (РНК)?

 24. Опишіть просторову структуру молекули ДНК. Що таке денатурація і ренатурація її молекули?

 25. Яку життєво важливу функцію виконує ДНК в живих організмах? Що таке ген?

 26. В чому полягає відмінність між інформаційною, транспортною і рибосомальною РНК?

 27. Що таке АТФ, її роль в перетворенні енергії в клітині?


^ КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ЦИТОЛОГІЯ

 1. Чому клітину називають найменшою живою структурно-функціонильною одиницею живих організмів? Що спільного та відмінного в будові одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів?

 2. Назвіть основні положення клітинної теорії.

 3. Які існують методи дослідження клітин? Охарактеризуйте їх.

 4. Які живі організми відносяться до прокаріот? Назвіть особливості будови клітини прокаріот? Як відбувається нестатеве і статеве розмноження у прокаріот?

 5. Яке біологічне значення процесів спороношення та інцистування у бактерій?

 6. Назвіть відмінності будови клітини прокаріот від еукаріот?

 7. Загальний план будови клітини еукаріот.

 8. Поверхневий апарат, його будова.

 9. Яку будову мають біологічні мембрани? Функції мембран.

 10. Як відбувається активний і пасивний транспорт через зовнішню мембрану?

 11. Як здійснюється фагоцитоз і піноцитоз?

 12. Завдяки чому біологічні мембрани здійснюють сигнальну та захисну функції?

 13. Які структури відносять до надмембранних компонентів? Будова і функції клітинної стінки у рослин. Особливості її будови у грибів та бактерій.

 14. Що таке глікокалікс?

 15. Явище плазмолізу та деплазмолізу у рослин.

 16. Яку будову мають мікронитки і мікротрубочки? Яку функцію вони виконують в клітині? Для чого в клітинах одноклітинних організмів під мембраною знаходиться пелікула?

 17. Які структурні компоненти входять в склад цитоплазми?

 18. Гіалоплазма, її фізичний і хімічний склад та властивості.

 19. Які органоїди відносяться до одномембранних?

 20. Ендоплазматична сітка та її будова та роль в підтриманні процесів життєдіяльності, що відбуваються в клітині.

 21. Будова та функції комплексу Гольджі.

 22. Лізосоми, їх типи та функції кожного з них.

 23. Вакуолі, їх види та значення для живих організмів.

 24. Які органоїди клітини відносять до двомембранних?

 25. Що таке мітохондрії, будова і роль в енергетичному обміні організмів?

 26. Пластиди, їх типи, будова та роль хлоропластів, хромопластів та лейкопластів у рослин?

 27. Чому мітохондрії та пластиди здатні до автономії?

 28. Охарактеризуйте будову ядра. Які функції виконує ядро?

 29. Що таке каріотип? Що являє собою хромосома? Що таке гаплоїдний диплоїдний і поліплоїдний набір хромосом, гомологічні і не гомологічні хромосоми? Чому статеві хромосоми у ряду організмів є гетерохромосомними?

 30. Назвіть органели, що відносяться до групи немембранних.

 31. Що таке рибосоми, їх роль в пластичному обміні речовин?

 32. Клітинні включення, їх типи та значення для рослин і тварин.

 33. Охарактеризуйте органели руху у одноклітинних організмів.

 34. В чому полягає відмінність в будові рослинної клітини від тваринної?

 35. Поділ клітини. Мітотичний поділ клітини, його фази.

 36. Мейоз, його етапи та значення для живих організмів.


^ ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ

 1. Що таке обмін речовин (метаболізм), дві його сторони та їх значення для живих організмів?

 2. На які групи поділяються живі організми за способом живлення і джерелом отримання енергії?

 3. Енергетичний обмін, його етапи. Підготовчий етап, роль ферментів в первинному розщепленні біополімерів.

 4. Що таке безкисневий (анаеробний) етап енергетичного обміну, де в клітині він відбувається? Гліколіз, його біологічне значення.

 5. Суть бродіння, його види, енергетичний баланс та значення в харчовій промисловості.

 6. Де і за якої умови здійснюється кисневий (аеробний) етап енергетичного обміну? В чому полягає суть і біологічне значення циклу Кребса?

 7. Які процеси відбуваються на внутрішніх мембранах мітохондрій? Опишіть як проходить синтез АТФ.

 8. Який енергетичний баланс кінцевого етапу енергетичного обміну та повного розщеплення однієї молекули глюкози?

 9. Пластичний обмін, або асиміляція, назвіть основні його процеси.

 10. Біосинтез білка. В яких органоїдах клітини міститься інформація про первинну структуру білків, а в яких відбувається безпосередньо його біосинтез?

 11. Що таке генетичний код, його властивості? Поняття про ген. Структурні та регуляторні гени. Екзони та інтрони.

 12. Назвіть послідовно основні етапи біосинтезу білка. Яка роль в цьому процесі молекул РНК?

 13. Опишіть процес транскрипції. Що таке реплікація?

 14. Як відбувається процес трансляції? На яких органоїдах клітини проходить синтез поліпептидного ланцюга? Для чого існує кодон і антикодон? Що таке ініціативний комплекс? Які триплети сигналізують про кінець та початок синтезу поліпептидного ланцюга?

 15. Де відбувається заключний етап синтезу білкової молекули?

 16. Яка відмінність в синтезі вуглеводів в автотрофних і гетеротрофних організмів?

 17. В яких тканинах і органах рослин та тварин синтезуються ліпіди?

 18. Як відбувається біосинтез нуклеїнових кислот?

 19. Що таке хемосинтез, його види? Яким організмам він властивий?

 20. Фотосинтез, його світлова і темнова фази та значення для існування біосфери.

 21. Назвіть особливості процесу фотосинтезу у ціанобактерій.


^ НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ

 1. Віруси як неклітинні форми життя, їх місце в системі органічного світу. Особливості їх будови і функціонування. Який механізм проникнення вірусів в клітину і яким шляхом розмножуються віруси?

 2. Що являють собою бактеріофаги?

 3. Як віруси впливають на організм господаря? Які шляхи проникнення в організм хазяїна вам відомі і як цей організм захищається від вірусів?

 4. Яка роль вірусів в природі і житті людини?

 5. Що являють собою пріони і віроїди та який спосіб життя вони ведуть?

 6. Роль вірусів в природі та житті людини.


^ ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ ПРОКАРІОТИ

 1. Царство Дроб’янки, особливості будови та представники.

 2. Охарактеризуйте класифікацію бактерій за способом живлення?

 3. Які ви знаєте способи розмноження бактерій і в чому їх суть? Як відбувається обмін спадковою інформацією у бактерій?

 4. Що таке анабіоз?

 5. Процес спороутворення та інцистуванля у бактерій, їх відмінність та практичне значення.

 6. Які форми взаємозв’язків прокаріотів з іншими організмами Вам відомі? Охарактеризуйте їх.

 7. Яку роль у природі та житті людини виконують бактерії та ціанобактерії?

 8. Хвороботворні бактерії. Заходи боротьби із збудниками та профілактика інфекційних захворювань.

 9. Де поширенні бактерії в ґрунті? Яка їх роль в природі та народному господарстві?


РОСЛИНИ

 1. Що вивчає наука ботаніка, її розділи та взаємозв’язок з іншими науками?

 2. Які клітини відносяться до прокаріотичних і еукаріотичних, їх будова та особливості життєдіяльності. Яким організмам вони властиві?

 3. Як називаються живі функціонально активні частини клітини, перерахуйте їх?

 4. Які спільні та відмінності ознаки притаманні будові рослинної і тваринної клітини?

 5. Пластиди, їх типи, будова та значення для життєдіяльності клітини пластид кожного типу.

 6. З чого збудована клітинна стінка, її вторинні хімічні видозміни та значення для рослини?

 7. Вакуолі, їх роль в житті рослини. Назвіть хімічний склад клітинного соку.

 8. Дайте визначення рослинних тканини. На які групи вони поділяються за їх фізіолого-морфологічною класифікацією? Твірні тканини, будова та значення в житті рослини.

 9. Покривні тканини, їх поділ на групи залежно від походження.

 10. На які типи поділяються основні тканини залежно від виконуваної функції.

 11. Механічні та провідні тканини, особливості їх будови та значення для рослини.

 12. З яких основних органів складається тіло вищої рослини, їх функція?

 13. Які видозміни кореня розвиваються внаслідок відкладання в ньому поживних речовин? У яких рослин вони утворюються.

 14. Симбіоз кореня з бактеріями (бактеріориза) та грибами (мікориза). Його біологічне та практичне значення.

 15. Які корені за походження ви знаєте і де вони розвиваються на рослині?

 16. Які є типи кореневих систем і за якими ознаками вони відрізняються між собою? Назвіть характерних представників.

 17. Назвіть послідовно морфолого-генетичні зони кореня і які функції вони виконують.

 18. Дайте характеристику первинної анатомічної будови кореня. З яких частин вона складається.

 19. Що таке пагін, його будова (вузол, міжвузля та пазуха листка)?

 20. Поняття про життєві форми рослин.

 21. Брунька, її будова, типи та значення для рослини.

 22. Яку функцію в тілі рослини виконує стебло. Які типи стебел виділяють за формою росту та за поперечним перерізом? Наведіть приклади рослин.

 23. Охарактеризуйте вторинну анатомічну будову стебла деревних рослин. Що таке річні кільця деревини і як вони утворюються?

 24. Які надземні і підземні видозміни пагона ви знаєте і у яких рослин вони розвиваються? Їх практичне значення.

 25. Яке значення має листок для життєдіяльності рослини?

 26. Особливості морфологічної будови листка. Які форми листкової пластинки виділяють у простих листків? Наведіть приклади.

 27. Особливості будови складного листка, його типи та приклади.

 28. Які типи простих листків виділяють за степенем розчленованості листкової пластинки? Наведіть приклади.

 29. Охарактеризуйте анатомічну будову листка.

 30. В чому полягає суть процесу фотосинтезу?

 31. Які видозміни листків вам відомі? Назвіть приклади.

 32. Що таке вегетативне розмноження рослин? Яке його значення у садівництві, квітникарстві та сільському господарстві?

 33. Яке значення має квітка в житті рослини?

 34. Назвіть складові частини будови квітки. Що таке оцвітина, її види та значення для рослини.

 35. Що таке андроцей? Будова тичинки та пилкового зерна.

 36. Які рослини називають однодомними, а які дводомними Наведіть приклади.

 37. Яку будову має маточка та розташований в ній насінний зачаток?

 38. Опишіть будову восьмиядерного зародкового мішка.

 39. Суцвіття. Особливості будови простих і складних суцвіть. Наведіть приклади.

 40. Процес запилення, його типи. Перехресне запилення, його види і для яких представників рослинного світу воно властиве?

 41. Самозапилення, його поширення та роль в природі. З якою метою використовується штучне запилення?

 42. Чому запліднення у рослин називають подвійним і як воно відбувається?

 43. Яку будову має насіння характерне для двосім’ядольних рослин?

 44. Яку будову має насіння у односім’ядольних рослин?

 45. З якого органу квітки формується плід, його будова і яку функцію він виконує?

 46. Опишіть особливості морфологічної класифікації плодів, та назвіть приклади рослин.

 47. В чому полягає сучасна систематика органічного світу? Що таке бінарна номенклатура і з якою метою вона використовується?

 48. Охарактеризуйте сучасну систему класифікації водоростей.

 49. Зелені водорості. Будова та цикл розвитку хламідомонади, хлорели і спірогири, їх поширення і значення.

 50. Нитчасті водорості, особливості будови та розмноження, поширення та значення.

 51. Чим характеризуються відділи Бурі, Червоні, Діатомові водорості, особливості їх життєдіяльності та будова. Представники та практичне значення.

 52. В чому полягає особливість Вищих рослин, їх класифікація, особливості поширення на планеті.

 53. Дайте характеристику відділу Мохоподібні на прикладі зозулиного льону. Поширення мохів та практичне значення.

 54. Назвіть особливості будови та циклу розвитку моху сфагнуму. Як утворюється торф, його значення для людини.

 55. Які особливості будови та циклу розвитку характерні представникам відділу Хвощеподібні (на прикладі хвоща польового). Їх значення.

 56. Дайте характеристику відділу Плауноподібні на прикладі плауна булавовидного.

 57. Які особливості в циклі розмноження характерні для представників відділу Папоротеподібні?

 58. Охарактеризуйте цикл розвитку голонасінних рослин на прикладі сосни. Будова чоловічої шишки і пилку, жіночої шишки і насіннєвого зачатка. Запліднення і утворення насіння, його будова.

 59. Які представники хвойних поширені в нашому регіоні та їх значення для природних біогеоценозів? Значення хвойних в народному господарстві.

 60. В чому полягає перевага покритонасінних над іншими відділами рослин? Вкажіть характерні ознаки представників цього відділу.

 61. Дайте характеристику класів Односім’ядольні та Двосім’ядольні рослини.

 62. Родина капустяні, її загальна характеристика, наукові назви представників та їх народногосподарське значення.

 63. Родина розові, її загальна характеристика, наукові назви представників та їх народногосподарське значення.

 64. Родина бобові, її загальна характеристика, наукові назви представників та їх народногосподарське значення.

 65. Родина складноцвіті, її загальна характеристика, представники та їх значення.

 66. Родина пасльонові та хрестоцвіті, їх загальна характеристика, представники та їх значення.

 67. Родина злакові, її загальна характеристика, представники та їх значення.

 68. Родина лілійні (цибулинкові), її загальна характеристика, представники та їх значення.


^ ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ

 1. На які групи поділяються гриби за способом живлення?

 2. Які способи розмноження характерні для грибів?

 3. Опишіть загальну характеристику пліснявих та дріжджових грибів. Яке їх значення для харчової промисловості та медицини.

 4. Які ви знаєте представники паразитичних грибів? Їх характеристика, поширення та негативне значення для природи.

 5. Особливості будови та життєдіяльності шапинкових грибів. Їх практичне значення.

 6. Що таке лишайники, їх типи? Особливості будови залежно від способу живлення.

 7. Поширення та значення лишайників в природі і житті людини.


ТВАРИНИ

 1. Назвіть основні таксономічні одиниці природної системи тваринного світу.

 2. Які характерні риси Одноклітинних тварин?

 3. Як і чим живляться найпростіші ? Типи живлення найпростіших.

 4. Які способи розмноження відомі в одноклітинних тварин?

 5. Опишіть види безстатевого розмноження в одноклітинних тварин.

 6. Види статевого розмноження одноклітинних тварин. Приклади.

 7. Які пристосування є у найпростіших для виживання в несприятливих умовах зовнішнього середовища? Яке значення інцистування у житті найпростіших?

 8. Що таке таксис? Види таксису. Приклади.

 9. Які функції великого та малого ядер у інфузорії-туфельки?

 10. Що таке регенерація? Наведіть приклади.

 11. Які типи травлення спостерігаються у двошарових тварин?

 12. Назвіть системи органів, які формуються у плоских червів?

 13. Опишіть чим будова нервової системи плоских червів відрізняється від будови нервової системи кишковопорожнинних.

 14. Які пристосування до паразитичного способу життя виникли в стрічкових червів?

 15. Дайте характеристику класу Стрічкові черви. Назвіть представників цього класу.

 16. Опишіть будову і життєвий цикл неозброєного ціп’яка.

 17. Опишіть будову і життєвий цикл озброєного ціп’яка.

 18. Які заходи боротьби і профілактики ведуться з хворобами, що викликаються гельмінтами?

 19. Перерахуйте характерні особливості типу Круглі черви.

 20. Назвіть круглих червів – паразитів людини і тварин.

 21. Назвіть фітонематод і якої шкоди вони завдають рослинництву?

 22. Опишіть роль дощових черв’яків у процесах ґрунтоутворення.

 23. Які ознаки властиві кільчастим червам?

 24. Яке значення кільчастих червів для людини і в природі?

 25. Особливості будови молюсків. Основні класи типу Молюски.

 26. Черевоногі молюски – проміжні живителі паразитичних червів та шкідники рослин.

 27. Характерні ознаки представників ракоподібних.

 28. Особливості будови і розмноження ракоподібних. Значення.

 29. Опишіть основні ознаки типу Членистоногі. На які підтипи і класи поділяють цей тип ?

 30. Дайте характеристику класу Павукоподібні. Які представники відносяться до цього класу?

 31. Які типи розвитку комах вам відомі? Приклади.

 32. Перелічіть ряди комах з повним та неповним перетворенням. Назвіть представників.

 33. Назвіть види кліщів, які є збудниками захворювань людини та свійських тварин.

 34. Комахи – шкідники сільськогосподарських культур.

 35. Охарактеризуйте зовнішню і внутрішню будову комах..

 36. Основні особливості будови ланцетника. Значення праць О.О.Ковалевського у вивченні безчерепних тварин.

 37. Опишіть особливості будови нервової системи риб та їхньої поведінки.

 38. Дайте загальну характеристику надкласу риб і їх систематику.

 39. Яку будову має кровоносна система у хрящових і кісткових риб?

 40. Яке народногосподарське значення риб?

 41. Дайте загальну характеристику класу Земноводні.

 42. Назвіть ряди, які відносяться до класу Земноводні та їхніх представників.

 43. Дайте характеристику кровоносної системи земноводних.

 44. Опишіть зміни, які відбулися в органах чуттів земноводних у зв’язку з виходом їх на сушу.

 45. Розмноження і розвиток амфібій.

 46. Назвіть ряди плазунів і їх представників. Значення.

 47. Які вам відомі види плазунів?

 48. Порівняйте механізм дихання жаби та ящірки.

 49. Назвіть ознаки пристосованості птахів до польоту.

 50. Дайте загальну характеристику класу Птахи.

 51. Опишіть механізм подвійного дихання у птахів.

 52. Особливості розмноження птахів. Наведіть приклади.

 53. Охарактеризуйте скелет птахів.

 54. Які екологічні групи птахів вам відомі?

 55. Свійські птахи. Птахівництво.

 56. Назвіть характерні риси будови представників класу ссавці у зв’язку з способом життя.

 57. Які прогресивні ознаки характерні для ссавців?

 58. Як побудована травна система ссавців?

 59. Охарактеризуйте нервову систему і органи чуття ссавців.

 60. Дихальна система ссавців.

 61. Особливості будови сечостатевої системи ссавців.

 62. Назвіть ряди ссавців. Представники і їх значення.

 63. Дайте характеристику ряду гризунів. Яке вони мають значення у природі і житті людини?

 64. Ссавці – шкідники сільського господарства.

 65. Назвіть представників ряду хижих та дайте їм характеристику.

 66. Дайте характеристику скелета ссавців.


^ БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

 1. Поняття про фізіологічні і функціональні системи. У чому полягає багатофункціональність органів і фізіологічних систем?

 2. Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій організму людини. Які функції виконує нервова система?

 3. Дайте визначення, що таке рефлекс, які є рефлекси і що представляє собою рефлекторна дуга.

 4. Особливості функціонування автономної (вегетативної) нервової системи. Гіпоталамус - як вищий інтегративний центр вегетативних функцій.

 5. Яке значення має гуморальна регуляція ? Гормони та їхня дія.

 6. Назвіть залози внутрішньої та змішаної секреції. Роль гормонів підшлункової залози.

 7. Які функції виконують гормони гіпофізу?

 8. Гормони щитовидної та прищитовидної залоз та їх регулюючий вплив на фізіологічні процеси.

 9. Гормони мозкового та кіркового шарів наднирників і їх роль в організмі.

 10. Значення крові в організмі людини. Склад крові, плазма крові.

 11. Будова і функції еритроцитів. Яка роль гемоглобіну, що таке недокрів'я?

 12. Охарактеризуйте процес зсідання крові. Групи крові. Переливання крові. Що таке резус-фактор?

 13. Лейкоцити, їх будова і функції. Що таке лейкоцитоз і лейкопенія?

 14. Дайте визначення поняттю "імунітет". Які функції виконують Т-лімфоцити? Охарактеризуйте види імунітету.

 15. Значення кровообігу. Властивості серцевого м'яза. Яку роль відіграє автоматія серця?

 16. Що таке серцевий цикл? Поняття про систолічний та хвилинний об'єм крові

 17. Як здійснюється саморегуляція роботи серця? Нервова та гуморальна регуляція роботи серця.

 18. Як забезпечується безпосередній плин крові по судинах? Велике та мале коло кровообігу.

 19. Тиск крові. Яка роль різниця тисків у різних відділах кровоносної системи? Що розуміємо під визначенням "артеріальний пульс"?

 20. Що таке аритмія серця? Які захворювання судин ви знаєте?

 21. Загальна характеристика процесів дихання. Яке значення для організму людини має дихання?

 22. Газообмін у легенях і тканинах. Склад вдихуваного, видихуваного і альвеолярного повітря. Яким чином кров насичується киснем і позбавляється вуглекислого газу?

 23. Що таке життєва ємність легень? Як називається прилад за допомогою якого визначають життєву ємність легень?

 24. Як здійснюється нервова та гуморальна регуляція дихальних рухів? Охарактеризуйте основні дихальні рефлекси.

 25. Значення травлення. Які основні функції травної системи?

 26. Особливості травлення в ротовій порожнині і шлунку. Як здійснюється слиновиділення? Регуляція виділення шлункового соку?

 27. Травлення в тонкому кишечнику. Які основні функції тонкого кишечнику? Яка роль жовчі у процесах травлення?

 28. Як відбувається всмоктування поживних речовин в кишечнику? Яка роль мікроорганізмів товстого кишечнику?

 29. Біологічне значення обміну речовин та енергії. Яке функціональне значення в організмі поживних речовин?

 30. Яку роль відіграють білки в організмі? Як відбувається обмін білків?

 31. Як відбувається обмін вуглеводів? Як регулюється сталий рівень глюкози в крові?

 32. Обмін жирів. Яка роль жирів в організмі?

 33. Яку роль відіграє вода в організмі? Значення в організмі мінеральних речовин. Нервова і гуморальна регуляція обміну речовин.

 34. Вітаміни, їх значення в обміні речовин. Як забезпечити збереження вітамінів у їжі?

 35. Яке значення має виділення продуктів обміну речовин з організму? Механізм утворення сечі в нирках. Що таке первинна і вторинна сеча?

 36. Функції шкіри. Роль шкіри в регуляції теплообміну. Що таке терморегуляція?

 37. Дайте визначення поняття "сенсорні системи". Класифікація сенсорних систем.

 38. 3начення зору. Які функції виконують оболонки ока? Які функції виконує зіниця? Що спричиняє розвиток далекозорості? Що таке астигматизм?

 39. Слухова сенсорна система і її значення. Як звукові хвилі перетворюються на нервовий імпульс? Гігієна слуху.

 40. Охарактеризуйте нюхову і смакову сенсорні системи. Як сприймаються запахи? Як виникає відчуття смаку?

 41. Охарактеризуйте сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

 42. Загальне поняття про вищу нервову діяльність. Що таке умовно- та безумовнорефлекторна діяльність? Основний метод вивчення вищої нервової діяльності.

 43. Чим відрізняються умовні рефлекси від безумовних? Який механізм утворення умовних рефлексів?

 44. Види і форми умовних рефлексів. Що таке умовні рефлекси вищих порядків?

 45. Гальмування умовних рефлексів. Назвіть види внутрішнього гальмування. Взаємовідношення збудження та гальмування в корі великого мозку.

 46. Що таке динамічний стереотип? Охарактеризуйте першу і другу сигнальні системи.

 47. Які види пам'яті вам відомі? Чим відрізняється пам'ять людини від пам'яті тварин? Розвиток пам'яті.

 48. Емоції та мотивації. Чим відрізняються емоції людини від емоцій тварин?

 49. Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини. Який взаємозв'язок між типами нервової системи і темпераментом?

 50. Яке біологічне значення має сон? Які фази сну ви знаєте?

 51. Будова чоловічих і жіночих статевих органів. Дозрівання статевих клітин. У чому полягає значення статевих гормонів?

 52. Запліднення і внутрішньоутробний розвиток. Що таке плацента і яка роль її у розвитку плоду?

 53. Віковий розвиток людини. Як впливають гормони гіпофіза на ріст? Що вивчає наука геронтологія?


^ РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

 1. Що таке розмноження? Назвіть типи розмноження притаманні живим організмам?

 2. Які ви знаєте особливості нестатевого розмноження?

 3. Охарактеризуйте особливості вегетативного розмноження у рослин і тварин.

 4. Що таке поліембріонія і партеногенез?

 5. Біологічне значення нестатевого і вегетативного розмноження та партеногенезу.

 6. Що таке клітинний цикл? Інтерфаза, її періоди. Мітоз, його фази та біологічна роль.

 7. Що таке статеве розмноження? Які є форми статевого процесу?

 8. Які клітини називаються статевими і яка їх будова?

 9. В чому проявляється явище роздільностатевості і гермафродитизму у рослин і тварин? Яке їх біологічне значення?

 10. Мейоз, його суть. Біологічне значення мейозу та роль в життєвому циклі живих організмів.

 11. В результаті чого під час мейозу утворюються гаплоїдні статеві клітини?

 12. Що таке гаметогенез? Як відбувається формування сперматозоїдів та яйцеклітини у тварин?

 13. Запліднення, його типи. Що таке зовнішнє і внутрішнє запліднення? Чому у рослин запліднення називається подвійним?

 14. Онтогенез, його періоди і етапи.

 15. Які етапи виділяють в процесі зародкового розвитку тварин? Що таке дроблення зиготи? Як відбувається процес формування зародка на стадії бластули і гаструли? В чому полягає відмінність між бластулою і морулою?

 16. Що таке диференціація клітин? Як проходять процеси гістогенезу і органогенезу у зародка тварин?

 17. Які є типи постембріонального розвитку у тварин?

 18. Як здійснюється прямий постембріональний розвиток у різних груп тварин? Що таке живонародження, яйцеживонародження і яйценародження?

 19. В чому полягає суть непрямого розвитку з повним і неповним перетворенням? Які біологічні функції він забезпечує живим організмам для кращого їх виживання?

 20. Що розуміють під поняттям „ріст”? Яким організмам властивий обмежений, необмежений та періодичний ріст?

 21. Що таке регенерація і яке її значення для живих організмів?

 22. Життєвий цикл, його види. Яким організмам властиві прості життєві цикли і чому?

 23. Які є варіанти чергування поколінь у складних життєвих циклах різних систематичних груп рослин і тварин? Опишіть їх.


^ ГЕНЕТИКА. ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ

 1. Що вивчає наука генетика?

 2. Ген як елементарна одиниця спадковості, алельні гени, домінантні і рецесивні ознаки.

 3. Що таке генотип і фенотип, спадковість і мінливість?

 4. Дайте характеристику методів дослідження, що використовуються в генетиці.

 5. Яке значення генетики в практичній діяльності людини?

 6. Які дослідження провів Грегор Мендель? Що таке чисті лінії, гомозиготні і гетерозиготні особини, моно-, ди- і полігібридне схрещування?

 7. Сформулюйте закон одноманітності гібридів першого покоління (перший закон Менделя).

 8. В чому полягає суть другого закону Менделя (закону розщеплення)?

 9. Поясніть на прикладі третій закон Менделя (закон незалежного комбінування генів).

 10. В чому полягає суть закону чистоти гамет?

 11. Охарактеризуйте на прикладі цитологічні основи та статистичний характер законів спадковості. Що таке решітка Пеннета і як її застосовують?

 12. Рекомбінація, її роль в успадкуванні ознак.

 13. Що називають явищем неповного домінування? Як проявляється проміжний характер успадкування?

 14. Що таке аналізуюче схрещування і в яких випадках його використовують?

 15. Які гени називаються летальні? Наведіть приклад схрещування, пов’язаного з летальним геном.

 16. На яких положеннях ґрунтується закон незалежного комбінування станів ознак?

 17. Які гени утворюють групу зчеплення? Як і коли було відкрито явище зчепленого успадкування ознак?

 18. Що таке кросинговер і яка його роль в зчепленому успадкуванні ознак?

 19. Як складають генетичні карти хромосом?

 20. Викладіть основні положення хромосомної теорії спадковості.

 21. Як і коли визначається стать у різних груп організмів? Які хромосоми називаються статевими?

 22. Наведіть приклади нехромосомного визначення статі.

 23. Який механізм хромосомного визначення статі?

 24. У яких тварин гетерохромосомною є самка, а у яких самець?

 25. Яке співвідношення самців і самок зберігається в популяції?

 26. Що таке успадкування зчеплене зі статтю? Як передаються деякі захворювання зчеплені зі статтю у людини?

 27. Дайте пояснення що таке ген і його види.

 28. Геном і його організація у різних організмів.

 29. Що являє собою цитоплазматична (поза ядерна) спадковість і як вона проявляється у рослин та інших живих організмів?

 30. Як взаємодіють між собою неалельні гени і який це має вплив на фенотип особин?

 31. Як відбувається успадкування груп крові людини?

 32. Наведіть приклад епістатичної взаємодії генів.

 33. Як проявляється в фенотипі комплементарна взаємодія генів.

 34. Як проявляється множинна дія генів?

 35. У чому полягає цілісність генотипу?

 36. Мінливість, її види.

 37. Що таке модифікаційна мінливість і які властивості їй притаманні?

 38. Що таке норма реакції? Для чого використовується варіаційний ряд і варіаційна крива? Біологічне значення модифікаційної мінливості.

 39. З чим пов’язане виникнення комбінаційної мінливості?

 40. Що таке мутаційна мінливість? Які мутації виділяють залежно від впливу на життєдіяльність організмів?

 41. Що таке геномні, хромосомні та генні мутації?

 42. Як впливають на живі організми різні за походженням мутаційні фактори?

 43. Що таке спонтанні мутації? Чи здатні живі організми протистояти мутаціям?

 44. Опишіть властивості мутацій. Яке вони мають значення в природі та житті людини?

 45. В чому полягає суть закону гомологічних рядів спадкової мінливості? Яке його теоретичне і практичне значення?

 46. Селекція як наука, її завдання і методи. Що таке порода тварин, сорт рослин, штам мікроорганізмів?

 47. Охарактеризуйте методи, що використовуються в селекції.

 48. Що таке гібридизація та її типи? Внутрішньовидове схрещування, його види. Поясніть явище гетерозису.

 49. Віддалена гібридизація, її переваги і недоліки. Чому гібриди часто бувають безплідними і як можна це подолати.

 50. Які центри різноманітності та походження культурних рослин виділив М.І. Вавилов?

 51. Чому важко встановити райони походження і одомашнення свійських тварин? Які домашні тварини, птахи і комахи були одомашнені людиною і хто були їхні предки? Які основні напрямки їх селекції?

 52. Охарактеризуйте особливості селекції рослин.

 53. В чому полягають особливості селекції тварин?

 54. Охарактеризуйте особливості селекції мікроорганізмів. Яке її значення для практичної діяльності людини?

 55. Що вивчає наука біотехнологія і яке її практичне застосування?

 56. Що являють собою генна і клітинна інженерія, їх завдання і методи та практичне значення.


^ НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

 1. Наука екологія, її предмет і завдання. Розділи екології, напрямки та методи досліджень.

 2. Екологічні фактори, їх класифікація за походженням та дією на організм. Що таке адаптація?

 3. В чому полягає суть закону оптимуму? Що таке межі витривалості?

 4. Про що говорить закон взаємодії і взаємокомпенсації екологічних факторів?

 5. Як називаються фактори, що визначають межі поширення живих організмів? Наведіть приклади. В чому полягає суть закону толерантності?

 6. Що таке біотичні фактори? Які є види взаємодії живих організмів між собою? Наведіть приклади.

 7. Конкуренція, її види та значення в природі.

 8. Хижацтво, його біологічна роль.

 9. В чому проявляються нейтральні стосунки між живими організмами?

 10. В чому полягає відмінність між симбіозом і мутуалізмом? Наведіть приклади.

 11. В чому полягає особливість паразитизму?

 12. Чим характеризується коменсалізм? В чому проявляється квантиранство?

 13. Що таке алелопатія, для яких живих організмів вона характерна?

 14. Як пристосовуються живі організми до різного впливу кліматичних факторів, зокрема, температури? Які тварини відносяться до пойкілотермних і гомойотермних?

 15. Терморегуляція та її види.

 16. Які організми відносяться до холодостійких та теплолюбних? Що таке анабіоз та для яких організмів він характерний?

 17. Які адаптації виникають у живих організмів під впливом різних умов вологості середовища існування?

 18. Який вплив мають сонячні промені з різною довжиною хвилі на живі організми?

 19. Які тварини відносяться до денних, нічних та сутінкових і чому?

 20. Значення газового складу атмосфери для мешканців суходолу?

 21. Назвіть типи біологічних адаптивних ритмів.

 22. Що таке добові, припливно – відпливні і сезонні адаптивні біологічні ритми? Що таке біологічний годинник?

 23. Яке біологічне значення фотоперіодизму?

 24. Які є способи пристосування організмів до змін умов довкілля?

 25. Що таке середовище існування організму? Дайте характеристику наземно-повітряного середовища. Які фактори відіграють основну роль в поширенні організмів в цьому середовищі? Як ці фактори впливають на життя організмів?

 26. Водне середовище та його властивості.

 27. Назвіть і охарактеризуйте основні групи гідробіонтів: планктон, бентос, нектон, перифітон та нейстон.

 28. Чим характеризується ґрунт як середовище існування живих організмів та які пристосувальні ознаки виникають в організмів. що живуть в ґрунтовому середовищі?

 29. Чому живі організми називають особливим середовищем існування?

 30. Вид, його екологічна характеристика. Що таке екологічна ніша і місце існування виду?

 31. Життєва форма. Які життєві форми виділяють серед рослин і тварин? Наведіть приклади.

 32. Що таке популяція і за якими показниками характеризують її стан? Охарактеризуйте їх.

 33. Дайте характеристику статевої, просторової і вікової структури популяції.

 34. Що таке етологічна структура популяції?

 35. Що таке сезонні і несезонні популяційні хвилі, їх вплив на чисельність популяції?

 36. Що таке чисельність і щільність, густота популяції? Від чого залежить приріст популяції? Що таке ємність середовища?

 37. Як впливають на зміну чисельності популяції інтенсивність дії кліматичних факторів та взаємозв’язки з популяціями інших видів?

 38. Чи впливає територіальна поведінка тварин на густоту популяції і чому? Відповідь обґрунтуйте.

 39. Що таке гомеостаз популяції?

 40. В чому полягає відмінність між екосистемою і біогеоценозом?

 41. Які показники характеризують біоценоз? Чому фітоценоз визначає межі біоценозу? Чим визначається видове різноманіття біоценозу? Що таке домінантні види? Як визначають біомасу і продуктивність біоценозу?

 42. Чим визначається видова і просторова структуру біоценозу?

 43. Екологічна структура біоценозу. Що таке автотрофи?

 44. На які групи поділяються гетеротрофні організми? Що таке сапрофаги, хижаки і паразити? Які організми відносяться до міксотрофів?

 45. Що таке фітофаги і поліфаги?

 46. Опишіть взаємовигідні, нейтральні та антагоністичні зв’язки, які існують між популяціями організмів в біоценозі.

 47. Біогеоценоз та його структура. Які компоненти входять в склад його абіотичної частини?

 48. Що являє собою біотична частина біогеоценозу? Чому продуценти лежать в основі біоценозу?

 49. Які властивості біоценозів сформувалися в процесі їх еволюційного становлення? Охарактеризуйте їх.

 50. Що таке ланцюги живлення? З яких трофічних рівнів вони складаються? Чому зелені рослини стоять на першому місці в ланцюгах живлення і в якому напрямку здійснюється потік енергії в ланцюгах живлення?

 51. В чому полягає відмінність між пасовищним і детритним ланцюгом живлення? Наведіть приклади. Що таке трофічна сітка?

 52. Як здійснюється перетворення і засвоєння енергії на кожному з етапів її передачі в біогеоценозі?

 53. Як здійснюється перетворення і засвоєння енергії отриманої з їжі консументами І порядку?

 54. Що таке правило екологічної піраміди? Що відображає піраміда біомаси, енергії та чисел? Складіть піраміду кожного типу.

 55. Чим спричинені циклічні і поступальні зміни, що відбуваються в біогеоценозі?

 56. Що таке сукцесія? Первинні сукцесії. Поясніть як виникають вторинні сукцесії.

 57. Як формуються зрілі стійкі біогеоценози? Опишіть основні етапи сукцесії.

 58. Що таке агроценози? З яких ланок вони складаються і як функціонують?

 59. Охарактеризуйте оболонки, що оточують Землю.

 60. В.І. Вернадський і його вчення про ноосферу. В яких напрямках потрібно спрямовувати екологічне мислення?

 61. Що таке жива речовина і які її властивості вам відомі?

 62. В чому полягають газова, окислювально-відновна і концентраційна функції живої речовини?

 63. Що таке біогенна і абіогенна міграція атомів?

 64. Як відбувається колообіг води в біосфері?

 65. Опишіть обіг оксисену в біосфері.

 66. Що характерно для колообігу карбону?

 67. Охарактеризуйте колообіг нітрогену в біосфері.

 68. Як утворилися осадочні породи? Яка роль живих організмів в процесах ґрунтоутворення?

 69. Як залежить газовий склад атмосфери від діяльності живих організмів?

 70. Перерахуйте, які проблеми породила діяльність людини в біосфері.

 71. Чи існує на планеті проблема перенаселеності? Поясніть відповідь.

 72. Який сучасний стан ґрунтів нашої планети? Як на них виникає ерозія?

 73. В чому полягає загроза швидких темпів урбанізації?

 74. Чому знищення лісів має негативні наслідки? Чим зумовлене зникнення видів рослин і тварин?

 75. Які проблеми пов’язані з використанням енергоресурсів?

 76. Як впливає діяльність людини на стан забрудненості атмосфери?

 77. Як впливає діяльність людини на стан забрудненості гідросфери?

 78. Чим зумовлені зміни клімату на планеті? Які це може мати негативні наслідки?

 79. Які є шляхи уникнення глобальної екологічної кризи?

 80. Як можна збудувати екологічно стабільне суспільство?

 81. Покажіть як можна екологічні знання людини застосувати у практичній діяльності людини?

 82. Перерахуйте основні напрямки збереження видового різноманіття організмів?

 83. Що таке Зелена і Червона книга України?

 84. Дайте коротку характеристику найбільших природоохоронних територій, що існують в Україні.


^ ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ.

 1. Еволюція, її сучасне трактування. Основні положення еволюційної гіпотези Ж.-Б. Ламарка.

 2. Які відкриття спонукали бурхливий розвиток біології в першій половині ХІХ ст.?

 3. Перерахуйте основні положення еволюційної теорії Чарльза Дарвіна.

 4. В чому проявляється визначена (не спадкова) і невизначена (спадкова) мінливість?

 5. Боротьба за існування, її види та роль в еволюції живих організмів.

 6. Як проявляється вплив сил неживої природи на еволюцію живих організмів?

 7. Чому природний добір Дарвін вважає фактором еволюції? В чому проявляється статевий добір? Що таке дивергенція?

 8. Філогенез і філогенетичний ряд. Що таке монофілія?

 9. В чому полягає суть біогенетичного закону?

 10. На конкретних прикладах поясніть види адаптацій тварин і рослин до певних умов середовища життя. Що таке мімікрія?

 11. Дайте пояснення термінів гомології, аналогії, рудименти і атавізми? Яке їх значення для філогенетичних досліджень?

 12. Що є елементарною одиницею еволюції? Що таке вид?

 13. Назвіть основні положення синтетичної теорії еволюції.

 14. Що вивчає генетика популяцій? Як проявляються мутації в фенотипі?

 15. Як створюється в популяції резерв спадкової мінливості і яка його роль у формуванні генофонду популяції при зміні умов оточуючого середовища? Що таке фен?

 16. Чому популяцію вважають елементарною одиницею еволюції?

 17. В чому проявляється дрейф генів?

 18. Що таке ізоляція і які її види вам відомі? Чому ізоляція є фактором еволюції?

 19. Що таке мікроеволюція? Чому природний добір називають рушійною силою еволюції? Чому деякі види мають багато підвидів?

 20. Охарактеризуйте форми природного добору. Що таке поліморфізм?

 21. Дайте сучасне тлумачення виду.

 22. На основі яких критеріїв можна встановити видову самостійність певної групи особин? Охарактеризуйте їх.

 23. Що таке видоутворення? Географічне та екологічне видоутворення. Опишіть інші, менш поширені в природі шляхи видоутворення.

 24. Що таке макроеволюція? Біологічний прогрес та регрес, їх прояви.

 25. Якими шляхами може бути досягнутий біологічний прогрес? Що таке ароморфоз, загальна дегенерація і ідіоадаптація?

 26. Які рівні організації живої матерії найбільш піддаються впливу оточуючого середовища? Що таке інтеграція і як вона проявляється на різних рівнях організації живої матерії?

 27. Що таке спряжена еволюція?

 28. Чому біогеоценоз вважають середовищем еволюційних процесів?

 29. Які види називають ценофілами, а які ценофобами? Напишіть схему відновлення біогеоценозу.

 30. Яка відмінність між спряженою і не спряженою еволюцією? Що таке інтразональні біоценози?

 31. Яку роль відіграють види в біосфері?

 32. Що таке фактори еволюції, їх види? Назвіть види природних факторів. Роль спадкової мінливості, природного добору і боротьби за існування в еволюції.

 33. Які фактори еволюції діють на молекулярному і клітинному рівні?

 34. Чому природний добір і боротьбу за існування називають рушійними силами еволюції?

 35. Як підтримується сталість чисельності популяції? Що таке народжуваність і загальна смертність? Чим відрізняється елімінація від природної смертності?

 36. Яке значення міжвидових факторів в еволюції? Як здійснюється саморегуляція густоти популяції?

 37. Перерахуйте міжвидові фактори. Як вони впливають на чисельність популяції? Як діє антропогенний фактор?

 38. Поясніть термін „темп еволюції”.

 39. В чому полягає суть теорії неокатастрофізму. Які види називаються ценофілами, а які ценофобами?

 40. Як проявляються біогеценотичні криза, їх причини? Що таке біосферні кризи?

 41. В чому полягає суть теорії сальтаціонізму?

 42. Які види називаються ендеміками? Назвіть флористичні і фауністичні царства суходолу.

 43. Роль біогеографічного районування в розвитку еволюційних поглядів.

 44. Які причини приводять до вимирання видів в процесі еволюції?

 45. На якому принципі ґрунтується еволюційна гіпотеза перерваної рівноваги? Назвіть її основні положення?

 46. Назвіть основні таксономічні одиниці систематики живих організмів? Що таке бінарна номенклатура? Наведіть приклади.

 47. На якій основі побудована штучна та природна система класифікацій живих організмів?

 48. В чому полягає суть абіогенних гіпотез походження життя на Землі?

 49. Назвіть основні положення гіпотези Опаріна-Холдейна?

 50. Охарактеризуйте схему походження життя за гіпотезою панспермії.

 51. Як розвивалося життя в архейську еру? Як відбувалася еволюція прокаріотів?

 52. В чому проявився прогрес в становленні живих організмів в протерозойську еру? Як виникли еукаріоти? Коли зародилися морські біоценози?

 53. Який еволюційний прогрес відбувся в палеозойській ері? Охарактеризуйте життя на початку цієї ери - в кембрійському і ордовицькому періоді.

 54. Як відбулося опанування життя живими організмами на суходолі в девонський і силурійський період палеозойської ери?

 55. Які зміни відбулися в становленні рослинного і тваринного світу в кам’яновугільному періоді палеозойської ери?

 56. Чим була обумовлена зміна видового складу рослин і тварин в пермський період палеозойської ери? Які рослини і тварини стали домінувати в цей час на суші і чому?

 57. Що нового відбулося в мезозойську еру? Які організми були поширені в тріасовому періоді?

 58. Як проходила еволюція тваринного світу в юрському періоді? Що спричинило біосферну кризу в цьому періоді?

 59. Якими особливостями характеризувалося життя в крейдяний період? Який прогрес виник в еволюції рослинного світу ? Який це мало вплив на тваринний світ?

 60. Коли почалася кайнозойська ера? Які біоценози сформувалися під впливом зміни кліматичних умов в палеогенову, еоценову та олігоценову епоху палеогенового періоду кайнозойської ери?

 61. Як розвивалося життя в неогеновий період? Які групи тварин сформувалися в цей період?

 62. Чим характеризується життя в антропогенний період? Як проходила еволюція людини? Яка роль в цьому процесі праці?^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Під час підготовки до тестування з біології рекомендується використовувати підручники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

 1. Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів –Х.: Торсінг, 2000.

 2. Мусієнко М.М., Вервес Ю.Г., Славний П.С., Балан П.Г, Войцехівський М.Ф. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів –К.: Генеза, 2000.

 3. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2002.

 4. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004.

 5. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004.

 6. Присяжнюк М.С. (метод. оброб. Горяна Л.Г.) Біологія людини: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Фенікс, 2003.

 7. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004.

 8. Данилова О.В., Данилов С.А., Шабанов Д.А. Біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2006.

 9. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004.КРИТЕРІЇ оцінювання знань вступників

На співбесіді вступник повинен виявити:

а) знання найголовніших понять, закономірностей і законів, що стосуються будови, біології і розвитку рослинного, тваринного і людського організмів, розвитку живої природи;

б) знання будови і біології рослин, тварин і людського організму;

в) уміння обґрунтувати висновки, оперувати поняттями при поясненні явищ природи з використанням прикладів із практики сільськогосподарського і промислового виробництва, охорони здоров’я людини тощо.

г) уміння розв’язувати типові задачі з відповідних розділів біології.

Співбесіда із вступником проводиться за екзаменаційним білетом складеним членами екзаменаційної комісії з біології, який вступник витягує з комплекту білетів. Екзаменатори в присутності абітурієнта оцінюють правильність відповідей в листку співбесіди на кожне питання білету за 4-ох бальною системою за такими критеріями:

1 бал – рівень знань початковий. Відповідь абітурієнта на питання фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення;

2 бали – рівень знань середній. Абітурієнт відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності;

3 бали – рівень знань достатній. Абітурієнт знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє робити висновки. Відповідь абітурієнта правильна, логічна, обґрунтована, хоча її бракує власних суджень;

4 бали – рівень знань високий. Знання абітурієнта є глибокими, міцними, системними, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні факти, явища, ситуації, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Конкурсний бал абітурієнта за результатами вступних випробувань у формі співбесіди з біології проведеного за 4-и бальною системою переводиться у 200 бальну систему в межах від 100 до 200 балів за формулою:

100 + 4 + (сума набраних балів на 3 питання білету перемножена

на коефіцієнт 8)

 1. Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникові в день її проведення.

 2. Під час проведення співбесіди абітурієнтам забороняється використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням приймальної комісії.

 3. Перескладання співбесіди не дозволяється.Голова предметної екзаменаційної

комісії, професор П.І. ГоловачСхожі:

Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія» iconПрограма вступної співбесіди з предмету «Географія»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З.ҐЖицького
Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія» iconПрограма вступної співбесіди з предмету «Математика»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З.ҐЖицького
Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія» iconПрограма вступної співбесіди з предмету «Фізика»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З.ҐЖицького
Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія» iconПрограма вступної співбесіди з предмету «Німецька мова»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З.ҐЖицького
Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія» iconПрограма вступної співбесіди з предмету «Французька мова»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З.ҐЖицького
Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія» iconПрограма вступної співбесіди з предмету «Англійська мова»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З. ҐЖицького
Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія» iconПрограма вступного екзамену з предмету «Біологія»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З.ҐЖицького
Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія» iconЗ цільовими направленнями ІІІ
Наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди
Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія» iconЗ цільовими направленнями ІІІ
Наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди
Програма вступної співбесіди з предмету «Біологія» iconДодаток №6 до наказу Міністерства освіти І науки України від 03. 12. 2013 р. №1689 біологія програма зовнішнього незалежного оцінювання
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи