1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин icon

1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин
Скачати 285.18 Kb.
Назва1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин
Дата конвертації31.01.2013
Розмір285.18 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З.ҐЖИЦЬКОГО


“Затверджую”


Ректор університету

професор ___________В.М.Гунчак

“___”_____________2012 р.


ПРОГРАМА
вступного фахового випробування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

за напрямом підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”


Розглянуто і схвалено

на засіданні Приймальної комісії

протокол № 1 від __лютого 2012 р.


Львів – 2012

Фахове випробування буде проводитися у формі співбесіди, яка містить запитання з дисциплін:

 • „Розведення сільськогосподарських тварин”

 • ”Годівля тварин “

 • “Скотарство”

 • “Конярство”

 • “Свинарство

 • ”Птахівництво

 • “Вівчарство”

 • “Кролівництво”


„Розведення сільськогосподарських тварин”

Тема 1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин.

Класифікація видів сільськогосподарських тварин. Походження і еволюція основних видів свійських тварин. Поняття про диких, приручених, свійських і сільськогосподарських тварин. Зміни біологічних особливостей тварин у процесі їх одомашнення.

Тема 2: Вчення про породу.

Порода як результат еволюції свійських тварин і основний засіб тваринницького виробництва. Основні фактори породоутворення. Біологічні особливості породи. Акліматизація порід. Структура породи. Класифікація порід свійських тварин. Проблема збереження генофонду зникаючих аборигенних і локальних порід.

Тема 3: Індивідуальний розвиток сільськогосподарських тварин.

Основні закономірності росту і розвитку свійських тварин. Методи оцінки і вивчення індивідуального розвитку тварин. Селекційні показники онтогенезу. Періоди і фази індивідуального розвитку тварин. Фактори, які впливають на онтогенез. Типи недорозвитку свійських тварин. Статева і господарська зрілість сільськогосподарських тварин, тривалість їх життя і використання.

Тема 4: Конституція, екстер’єр і інтер’єр сільськогосподарських тварин.

Вчення про конституцію тварин. Принципи класифікації типів конституції. Кондиції тварин. Методи оцінки екстер’єру тварин. Зв’язок екстер’єру з конституцією, інтер’єром, продуктивністю, відтворною здатністю і станом здоров’я тварин. Методи вивчення інтер’єру тварин. Використання інтер’єрних показників в селекції тварин.

Тема 5: Продуктивність сільськогосподарських тварин.

Поняття про тваринницьку продукцію і продуктивність тварин. Вплив факторів на мінливість ознак продуктивності та їх успадкування. Основні види продуктивності сільськогосподарських тварин. Особливості оцінки різної продуктивності.

Тема 6: Оцінка племінних якостей тварин.

Поняття про генотип, фенотип і племінну цінність. Фактори, які впливають на точність оцінки племінної цінності тварин. Селекційні індекси. Методи оцінки плідників за якістю нащадків. Поняття про генетичний потенціал, методи оцінки генетичного потенціалу за основними селекційними ознаками.

Тема 7: Добір сільськогосподарських тварин.

Теоретичні основи, суть і загальні положення добору. Методи і форми добору. Генетичні параметри добору і їх використання у селекційній роботі. Принципи оцінки тварин за походженням. Добір тварин за сибсами і напівсибсами. Принципи бонітування тварин і аналіз їх результатів. Ідентифікація тварин і загальні принципи ведення обліку у тваринництві.

Тема 8: Племінний підбір.

Теоретичні основи, суть і значення підбору. Взаємозв’язок добору і підбору. Основні принципи підбору. Класифікація методів підбору. Біологічна суть інбридингу і аутбридингу. Інбридинг і його значення у тваринництві. Класифікація інбридингу. Інбредна депресія і гетерозис, причини і фактори, що їх зумовлюють. Методи отримання і оцінки гетерозису. Форми підбору.

Тема 9: Методи розведення сільськогосподарських тварин.

Поняття про методи розведення тварин та їх класифікація. Розведення за лініями і родинами. Класифікація ліній у тваринництві. Кроси ліній. Значення чистопородного розведення, його мета і завдання, генетичні особливості. Суть і завдання схрещування. Фактори, що впливають на ефективність схрещування. Види схрещувань, які використовуються у тваринництві. Міжвидова гібридизація. Мета, генетична суть і завдання, що вирішуються гібридизацією.

Тема 10: Організація племінної роботи у тваринництві.

Організація племінної роботи в різних галузях сільськогосподарського виробництва. Законодавство і статут з племінної роботи. Поняття про селекційну програму і план племінної роботи. Напрями і перспективи розвитку теорії і практики розведення сільськогосподарських тварин.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Довідник з технології та менеджменту у тваринництві / Д.І. Барановський, В.І. Герасимов, В.О. Головко та ін. – Харків: Еспада, 2002. – 572 с.

 2. Інтер’єр сільськогосподарських тварин / Й.З. Сірацький, Б.М. Гопка, Є.І. Федорович та ін. / За редакцією Й.З. Сірацького. – К.: Науковий Світ. 2000. – 75 с.

 3. Племінна робота (довідник) / За редакцією М.В. Зубця, М.З. Басовського. – К.: Асоціація “Україна”, 1995. – 440 с.

 4. Правове регулювання тваринництва, селекційної роботи та племінної справи: Збірник нормативно-правових актів станом на 1 січня 2005 року / За загальною редакцією академіка УААН, професора Р.Й. Кравціва. – Львів: ПАІС, 2005. – 904 с.

 5. Розведення сільськогосподарських тварин / М.З. Басовський, В.П. Буркат, Д.Т. Вінничук, В.П. Коваленко та ін. – Біла Церква, 2001 – 400 с.

 6. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії / Т.В. Засуха, М.В. Зубець, Й.З. Сірацький, О.Г. Тимченко та ін. – К.: Аграрна наука, 1999. – 512 с.

 7. Соломаха В.К., Тараненко О.Т., Лукіянчук М.Г. Довідник зооінженера. – К.: :Урожай, 1989. – 316 с.


“Годівля тварин “

Тема 1. Хімічний склад кормів. Перетравність поживних речовин. Загальна поживність кормів.

Хімічний склад кормів і тіла тварин. Баланс азоту та вуглецю. Коефіцієнти перетравності та шляхи їх підвищення. Балансові досліди. Комплексна оцінка поживності кормів. Сучасні способи оцінки поживності.

Тема 2. Значення поживних речовин кормів у годівлі тварин.

Сирий і перетравний протеїн. Корми багаті на білок. Корми, багаті протеїном. Роль жирів і вуглеводів у живленні тварин. Види вуглеводів і їх роль (енергетичні та структурні), вітамінів, жирні кислоти. Значення клітковини в годівлі різних видів тварин і птиці.

Тема 3. Корми.

Види кормів. Зелений конвейєр для різних зон України, використання кормосумішок в зеленому конвейєрі. Закладка і використання культурних пасовищ. Види грубих кормів і їх значення в годівлі різних видів с.-г. тварин. Заготівля високоякісного сіна, його поживність. Способи підготовки соломи до згодовування. Силосовані корми і їх поживна цінність. Сінажні корми і їх поживність. Коренебульбоплоди, баштанні культури. Концентровані корми, корми тваринного походження, їх поживна цінність і способи підготовки. Кормові відходи виробництва.

Тема 4. Годівля сухостійних та дійних корів.

Організація запуску корів. Вплив згодовування кормів на молочну продуктивність корів. Годівля корів у перші дні після отелення. Організація роздоювання корів. Нормована годівля у літній і зимовий періоди. Особливості годівлі високопродуктивних корів.

Тема 5. Годівля бугаїв-плідників

Особливості годівлі бугаїв-плідників при високому навантаженні. Вітамінні і білкові корми. Обмеження при згодовуванні окремих кормів.

Тема 6. Годівля молодняку ВРХ.

Схеми годівлі телят в т.ч. ремонтного молодняку (бугайці і телички). Вплив годівлі при спрямованому вирощуванні молодняку. Особливості годівлі нетелей в селекційних корівниках. Особливості годівлі племінного молодняку.

Тема 7. Відгодівля молодняку великої рогатої худоби.

Годівля надремонтних бугайців молочних порід тварин для одержання яловичини високої якості. Особливості годівлі молодняку на відходах виробництва та при сучасних інтенсивних технологіях виробництва яловичини.

Тема 8. Годівля дорослих свиней.

Особливості годівлі свиней. Годівля кнурів та свиноматок у різні періоди їх фізіологічного стану (холості, поросні, підсисні). Вплив годівлі свиноматок на їх відтворну здатність. Типи годівлі. Особливості годівлі ремонтних свинок. Організація інтенсивної відгодівлі надремонтного молодняку свиней. Відгодівля вибракуваних маток до жирних кондицій. Види відгодівлі свиней.

Тема 9. Годівля овець.

Особливості годівлі овець різного напрямку продуктивності. Роль сірки і протеїну у живленні овець. Голодні перейми. Годівля дорослих овець у різні фізіологічні періоди (підготовка до парування, парувальний період, кітність). Годівля підсисних вівцематок.

Тема 10. Годівля коней.

Використання коней робочих і спортивних. Особливості нормованої годівлі жеребців і кобиломаток, особливості годівлі лошат. Енергетичні корми в раціонах коней. Годівля робочих коней в залежності від величини роботи.

Тема 11. Годівля птиці.

Види домашньої птиці і особливості її годівлі. Деталізовані норми годівлі птиці. Годівля птиці на державних птахофабриках (в т.ч. при клітковому утриманні) та у приватних господарствах. Особливості годівлі водоплавної птиці. Годівля бройлерів та вирощування молодняку птиці.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Столярчук П.З., Боярський Л.Г. Заготівля кормів і нормована годівля сільськогосподарських тварин. Львів: “Колос”, 1989. – С. 188.

 2. Ноздрін М.Г. Деталізовані норми годівлі тварин. - Київ, Урожай, 1993. – 340 с.

 3. Ібатулін І.І., Мельничук Д.О., Богданов Г.О., Столярчук П.З. та ін. Годівля сільськогосподарських тварин. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 616 с.

 4. Ібатулін І.І., Панасенко Ю.О., Кононенко В.К., та ін. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. – К.: Вища освіта, 2003. – 432 с.

 5. Зінченко О.І. Кормовиробництво. – Київ: Вища школа, 1994. – 440 с.

 6. Калашников А.К., Клейменов Н.П., Баканов В.М. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. М.: Агропромиздат, 1985. - с. 352.


“Скотарство”

Тема 1. Розвиток та значення скотарства в народному господарстві.

Скотарство як галузь національної економіки і сільського виробництва. Значення скотарства для народного господарства.

Тема 2 Класифікація порід великої рогатої худоби різних напрямків продуктивності.

Виведення, біологічна і економічна оцінка молочних, комбінованих і м'ясних порід.

Тема 3. Ведення виробничого і племінного обліку в скотарстві.

Присвоєння кличок, нумерація, мічення та ідентифікація великої рогатої худоби.

Тема 4. Особливості вирощування ремонтного молодняку.

Особливості вирощування ремонтних телиць. Годівля, утримання і підготовка до отелення нетелей.

Тема 5. Відтворення стада.

Оцінка відтворної здатності великої рогатої худоби. Статева і господарська зрілість великої рогатої худоби, планування осіменінь і отелень, вік першого парування телиць, вплив сухостійного періоду на молочну продуктивність.

Тема 6. Оцінка технологічних властивостей корів.

Оцінка морфологічних властивостей вим’я і дійок. Способи, частота і техніка доїння корів. Оцінка вим’я, властивостей молоковіддачі і придатності корів до машинного доїння.

Тема 7. Бонітування великої рогатої худоби різних напрямків продуктивності.

Бонітування корів, бугаїв та молодняку молочних, комбінованих і м'ясних порід за комплексом ознак. Організація проведення бонітування, визначення породності тварин, оцінка за індивідуальними якостями, визначення комплексного класу.

Тема 8. Технологія виробництва молока і яловичини.

Типи господарств і ферм з виробництва молока і яловичини. Системи і способи утримання тварин. Розміщення та планування молочної худоби. Суть промислової технології виробництва молока і яловичини. Технологія спеціалізованого м’ясного скотарства.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Басовський М.З., Рудик І.А., Буркат В.П. Вирощування, оцінка і використання плідників. –К.: Урожай, 1992. –216 с.

2. Вирощування і відгодівля великої рогатої худоби (О.А.Масенко, В.М.Кандиба та ін.- К.: Урожай, 1987. – 160 с.

3. Вирощування ремонтного молодняку сільськогосподарських тварин (І.І.Ібатулін, А.І.Сривов та ін. за ред. Б.М.Гопки. – К.:Урожай, 1993. –248 с.

4. Інструкція з бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід інструкція з ведення племінного обліку в молочному і м’ясному скотарстві. – К.:ВПЦ” Київський університет”, 2003. –62 с.

5. Інструкція з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід; інструкція з ведення племінного обліку в молочному і м’ясному скотарстві. – К.:”ППНВ”, 2004. – 76 с.

6. Костенко В.І. з співавт. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини. – К.:Урожай, 1995. –470 с.

7. Костенко В.І. Практикум із скотарства і технології виробництва молока та яловичини. – К.: Урожай, 1996. – 256 с.

8. Рубан Ю.Д. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини. – Х.: Еспада, 2002. –576 с.


«Конярство»

Тема 1. Походження і одомашнення коней.

Предки і сучасні дикі родичі коней. Характеристика еквідів за зоологічною системою, ареалом, генотипом, зовнішніми ознаками,перебігом статевої охоти, жеребності, жереблення. Етапи і центри одомашнення коней.

Тема 2. Конституція, екстер’єр та інтер’єр коней.

Типи конституції коней та ознаки, за якими вони визначаються. Принципи і методи оцінювання екстер’єру коней різного призначення. Вади, які знижують племінну, робочу і товарну цінність коня. Масті, відмітини і прикмети коня. Проміри, індекси і жива маса коней. Інтер’єр коней різних порід та його ознаки.

Тема 3. Породи коней.

Умови, які сприяли створенню коней спеціалізованих типів – верхових, легкозапряжних та ваговозів.

Принципи класифікації порід і породне районування.

Тема 4. Відтворення коней.

Біологічні особливості кобил. Строки і способи парування кобил. Підготовка і проведення парувальної компанії. Жереблення і правила присвоєння кличок лошатам.

Тема 5. Вирощування молодняку. Закономірності росту і розвитку молодняку. Вирощування лошат до відлучення. Відлучення лошат та їх вирощування до річного віку. Підготовка і проведення заїздки молодняку та його заводського тренування.

Тема 6. Використання коней.

Фактори, які визначають роботоздатність коней. Робочі якості коней. Годівля, особливості напування та утримання робочих коней.

Тема 7. Племінна робота в конярстві.

Випробування коней як елемент селекційної роботи. Організація племінної роботи. Методи розведення коней. Принципи бонітування племінних коней. Принципи виведення нових порід коней.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Анашина Н.В., Гусев Ю.П., Кавешников В.С. и др. Справочник по коневодству. – М.: Колос, І983. – 158с.

2. Гопка Б.М. Конярство. -К.: Урожай, 1984. -184 с.

3. Гопка Б.М., Павленко П.М., Калантар О.А., Клок В.М, Конярство.-К.: Урожай, 1991. – 271 с.

4. Гопка Б.М., Хоменко М.П., Павленко П.М. Конярство: Підручник. – К.: Вища освіта, 2004. – 320 с.

5. Пономаренко Н.Н., Чёрный Н.В. Коневодство. – Харьков: Эспада, 2001. – 352 с.

6. Свечин К.Б., Бобылёв И.Ф., Гопка Б.М. Коневодство. – М.: Колос, 1992. –271 с.

7. Федотов П.А. Коневодство. М.: Колос, І989. – 263 с.

8. Гопка Б.М., Калантар 0.А., Павленко П.М. Коні в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1989.– 150 с.

9. Заячковский І.Н. Вірні помічники, справжні друзі. – К.: Урожай, 1988 – С.14-22.


“Свинарство”

Тема1: Народногосподарське значення, стан і перспективи розвитку свинарства. Історія розвитку галузі в Україні та за кордоном (поголів’я свиней, породний склад, питома вага свинини у м’ясному балансі). Біологічна та харчова цінність свинини, її значення в забезпеченні науково-обгрунтованої потреби людини основними поживними речовинами. Сировина, як сировина підприємств харчової промисловості. Біологічні особливості свиней.

Тема 2: Породи свиней.

Фактори породоутворення. Етапи формування сучасних заводських порід країн світу. Породоутворення. Характеристика окремих порід з врахуванням таких питань: соціально-економічні передумови, методика створення, розвиток тварин і відтворна здатність, відтворна і м’ясна продуктивність, господарсько-біологічні особливості, генеалогічна структура. Породи свиней універсального типу продуктивності. Породи свиней м’ясного і беконного типу. Імпортні м’ясні породи

Тема 3: Методи розведення свиней.

Основні методи, системи парування. Чистопородне розведення. Промислове схрещування. Ефект схрещування і гетерозису. Гібридизація – система розведення свиней.

Тема 4: Організація племінної роботи.

Селекційно-племінна робота на племінному заводі. Оцінювання та походження, власною продуктивністю та якістю нащадків. Масовий та індивідуальний відбір. Розведення за лініями. Кроси ліній.

Племінна робота на племінному і промисловому репродукторах. Індивідуальний і груповий підбір.

Тема 5: Відтворення стада.

Формування і структура стада. Підготовка кнурів плідників до парування. Техніка використання кнурів для парування і штучного осіменіння. Підготовка маток до парування. Статевий цикл. Виявлення свиноматок в охоті. Строки парування (осіменіння). Годівля і утримання поросних маток. Підготовка маток до опоросу. Годівля підсисних маток.

Тема 6: Вирощування молодняку.

Біологічні особливості поросят-сисунів. Критичні періоди вирощування поросят-сисунів, догляд і утримання. Формування гнізд. Режим годівлі поросят. Відлучення поросят та обґрунтування його строків. Годівля поросят після відлучення – нормування , раціони і техніка.

Тема 7:Відгодівля свиней.

Основні види відгодівлі. Фактори, які обумовлюють ефективність відгодівлі. Корми, що поліпшують якість свинини. М’ясна і беконна відгодівля. Відгодівля свиней до жирних кондицій. Категорії вгодованості свиней.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Герасимов В.І., Рибалко В.П., Цицюрський Л.М. та ін. Свинарство і технологія виробництва свинини. – Х.: Еспада, 2003. – 448 с.

 2. Герасимов В.І., Цицюрський Л.М., Домашенко І.М., Походня Г.С. За ред. В.І.Герасимова. Практикум із свинарства і технології виробництва свинини. – К.: Урожай, 1995. – 176 с.

 3. Довідник з виробництва свинини. / Герасимов В.І., Коваленко В.Ф., Нагаєвич В.М., Походня Г.С. та ін.; за ред. В.П. Рибалка, В.І. Герасимова, М.В. Чорного – Х.: Еспада, 2001. 336 с.

 4. Ладан П.Е., Козловский В.Г., Степанов В.И. Свиноводство. – М.: Колос, 1978. – 304 с.

 5. Практикум із свинарства і технології виробництва свинини / В.І. Герасимов, Ю.В. Засуха, В.М. Нагаєвич, Л.М. Цицюрський, Т.М. Данилова, В.М. Волощук, В.І. Сокрут. – Х.: Еспада, 2003. – 224 с.

 6. Розведення свиней: Навчальний посібник / В.М. Нагаєвич, В.І.Герасимов, М.Д. Березовський, В.П. Рибалко. – Х.: Еспада, 2005. – 296 с.

 7. Савич И.А. Свиноводство 2-е изд., перераб. – М.: Колос,1966.–359с.

 8. Степанов В.И., Михайлов Н.В. Свиноводство и технология производства свинины. – М.: Агропромиздат, 1991. – 336 с.

 9. Степанов В.И., Михайлов Н.В. Практикум по свиноводству. – М.: Агропромиздат, 1986. – 256 с.“Птахівництво”


Тема 1: Продуктивність птиці.

Біологічні особливості птиці та їх господарське використання. Яєчна продуктивність птиці. Біологічна і харчова цінність яєць. Несучість та її компоненти. Фактори, які впливають на несучість курей та якість яєць. Показники м’ясної продуктивності птиці (жива маса, скоро спілість, форми будови тіла, якість м’яса).

Тема 2: Породи і кроси птиці.

Походження і одомашнення птиці різних видів. Класифікація порід, кросів і ліній птиці. Характеристика основних порід і кросів яєчних, м’ясо-яєчних і м’ясних порід курей, качок.

Тема 3: Інкубація яєць.

Значення природної і штучної інкубації. Вимоги до якості інкубаційних яєць. Збирання, пакування, транспортування і зберігання яєць. Режим інкубації яєць різних видів птиці.

Тема 4: Виробництво харчових яєць.

Утримання курей на глибокій підстилці та у кліткових батареях. Годівля курей: тип, норми раціони. Збирання, облік і добір яєць для інкубації. Вирощування молодняка. Облік продуктивності. Строк використання курей.

Тема 5: Виробництво м’яса курчат бройлерів.

Харчова цінність та економічна ефективність виробництвам яса бройлерів. Комплектування батьківського стада. Вирощування ремонтного молодняку. Методи вирощування молодняку. Строки вирощування бройлерів та жива маса при забої. Контроль росту і розвитку ремонтного молодняку.

Тема 6: Виробництво м’яса качок.

Біологічні особливості качок. Комплектування, утримання і годівля качок батьківського стада. Облік і добір яєць для інкубації. Вирощування каченят на м’ясо. Вік і жива маса каченят різних порід і кросів при забої.


Список рекомендованої літератури

 1. Агеев В.Н., Алексеев Ф.Ф., Асриян М.А и др. Промышленное птицеводство. – М.: Агропромиздат, 1985. – 479 с.

 2. Бусенко О.Т., Столюк В.Д. і ін. Технологія виробництва продукції тваринництва. – К.: Аграрна освіта, 2001.– 432с.

 3. Братишко Н.І, Горобець А.І., Гордієнко В.М. і ін. Рекомендації з нормування годівлі сільськогосподарської птиці.- Бірки., 2005.- 105 с.

 4. Засуха Т.В., Зубець М.В., Сірацький Й.З. і ін. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії.- К.: Аграрна наука, 1999.- 512 с.

 5. Сахацький М.І., Івко І.І., Іонов І.А. і ін. Довідник птахівника / Технологічні нормативи виробництва продукції птахівництва базові та перспективні технології. –Харків., 2001.- 160 с.

 6. Сметнев С.И. Птицеводство. – Изд. 6-е, перераб. И доп. М.: Колос, 1978. – 304 с.

 7. Рябоконь Ю.О., Степаненко І.А. і ін. Збірник нормативно-правових

актів племінної справи у птахівництві. В.: Бірки, 2005.- 104 с.

 1. Острівний М.І, Батюжевський Ю.Н., Шелюг Л.К. Птахівництво. – К.: Вища школа, 1981.- 312 с.

 2. Фисинин В.И., Тардатьян Г.А. Промышленное птицеводство.- М.: Агропромиздат, 1991.-544 с.


“Вівчарство”

Тема 1: Походження, біологічні особливості, конституція і екстер’єр овець.

Предки свійських овець, час їх одомашнення. Біологічні особливості овець. Господарсько-корисні ознаки. Конституція і нкстер’єр домашніх овець.

Тема 2: Продукція вівчарства.

Поняття про вовну. Поділ вовни за складом шерстинок, руно і його елементи. Методи оцінки вовни. Класифікація вовни. Поняття про овчини і смужки. Фактори, які впливають на якість овчин і смужків. М’ясна і молочна продуктивність вівчарства.

Тема 3:Породи овець.

Зоологічна і виробнича класифікація порід овець. Виробничі напрямки тонкорунного і напівтонкорунного вівчарства. Характеристика окремих порід овець.

Тема 4: Методи розведення овець. Племінна справа у вівчарстві.

Чистопородне розведення – основний метод розведення порід. Схрещування його біологічні особливості та різновидності. Особливості добору та підбору у вівчарстві. Бонітування овець.

Тема 5: Годівля і утримання овець.

Особливості годівлі овець. Значення рівня годівлі при розведенні овець в зимовий та літній періоди.
^


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1..Буйлов С.В., Ерохин А.И. и др. Разведение полутонкорунных мясо-шерстных овец. М: Колос, 1981. – 256 с.

2. Васильев Н.А., Целютин В.К. Овцеводство. - М: Колос,1979

^

3. Васильев Н.А., Целютин В.К. Овцеводство и технология производства шерсти и баранины. – М: Агропромиздат, 1990. – 320 с.

4. Николаев А.И., Ерохин А.И. Овцеводство /Под. Ред. А.И.Ерохина. – М: Агропромиздат, 1987. – 384 с.


5.Вівчарство / Г.К.Даниленко, І.Н.Топиха, В.В.Кулик та ін. – К: Урожай, 1989. – 200 с.

6. Литовченко Г.Р., Есаулов П.А. и др. Овцеводство. – В. 2 т. – М: Колос, 1972. – Т.1 – 607 с.; Т. 2 567 с.

7. .Племінна робота. Довідник /М.З.Басовський, В.П.Буркат, М.В.Зубець та ін. – К.: Асоціація “Україна”, 1995. - 436 с.

8. Целютин В.К. Практикум по овцеводству. – М.: Колос, 1972. – 112 с.

9. Целютін В.В., Кротов А.А. Вівчарство. – К.: Вища школа, 1984.–297с.

10. Юдин Ю.И., Родин В.П. Овцеводство с основами промышленной технологии. – М.: Колос, 1983. – 317 с.


“Кролівництво”

Тема 1: Біологічні та господарські особливості кролів.

Місце одомашнення кролів. Біологічні та господарські особливості свійського кроля. Характеристика волосяного покриву кролів. Доместикацій ні зміни свійського кроля.

Тема 2: Породи кролів.

Виробнича класифікація порід кролів. Поділ кролів за довжиною волосяного покриву і живою масою. Характеристика основних порід кролів.

Тема 3: Годівля кролів.

Особливості годівлі кролів. Корми та їх поживність для кролів. Підготовка кормів до згодовування. Техніка годівлі кролів.

Тема 4: Племінна робота у кролівництві.

Мічення у кролівництві. Бонітування кролів. Добір у кролівництві. Індивідуальний підбір в стаді кролів. Виробничий та племінний облік в кролівництві. Відтворення стада кролів.

Тема 5: Утримання кролів.

Системи утримання кролів. Конструкція кліток для кролів. Медове утримання кролів.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Александров В.С. Новое в технологи обработки шкурок. //Ж. Кролиководство и звероводство, 2002, № 2.

2. Білий Л.А. Кролівництво. –К.: Вища школа, 1977. – 184 с.

3. Дубинка І.А., Микитин М.А. Ефективна система ведення кролівництва. –Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. – 120 с.

4. Комендант П.І. Розводьте кролів.- Київ, 1958. – 108 с.

5. Мирось В.В., Калмиков К.В., Зайцев О.Г. Довідник кролівника і звір овода, К.:- Урожай, 1980.

6. Сисоев В.С., Александров В.Н. Кролиководство, М: - Агропромиздат, 1985.

7.Троянівський М.М. Практикум з кролівництва: Навчальний посібник – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2005. –152 с.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

„Розведення сільськогосподарських тварин”

 1. Дикі предки і родичі домашніх тварин.

 2. Зміни сільськогосподарських тварин в процесі одомашнення.

 3. Поняття про породу та її структуру.

 4. Онтогенез, його періоди та фази.

 5. Поняття росту і розвитку сільськогосподарських тварин. Методи вивчення обліку росту.

 6. Вплив різних факторів на ріст і розвиток сільськогосподарських тварин.

 7. Тривалість життя і строки використання сільськогосподарських тварин.

 8. Добір у тваринництві та його форми.

 9. Порядок оцінки і добору тварин.

 10. Родоводи та їх форми.

 11. Поняття про селекційний диференціал. Ефект селекції.

 12. Принципи оцінки тварин за продуктивністю. М’ясна продуктивність.

 13. Молочна продуктивність тварин, її облік і фактори, що зумовлюють.

 14. Поняття конституції сільськогосподарських тварин і класифікація її типів за П.М. Кулєшовим і М.Ф. Івановим.

 15. Екстер’єр сільськогосподарських тварин і методи його оцінки.

 16. Кондиції сільськогосподарських тварин.

 17. Інтер'єр. Значення інтер'єрної оцінки тварин.

 18. Методи оцінки плідників за якістю нащадків.

 19. Підбір тварин і його форми.

 20. Інбридинг у тваринництві, умови при яких він допускається.

 21. Поняття і класифікація методів розведення сільськогосподарських тварин.

 22. Чистопородне розведення і шляхи вдосконалення порід при ньому.

 23. Розведення тварин за лініями, його суть і завдання.

 24. Поняття родин і робота з ними.

 25. Умови, які сприяють ефективності схрещування.

 26. Схрещування, його завдання в племінному і користувальному тваринництві.

 27. Виведення української степової білої породи свиней акад. М.Ф. Івановим, як приклад відтворного схрещування.

 28. Міжвидова гібридизація і її значення в тваринництві.

 29. Гетерозис у м'ясному і молочному скотарстві.

 30. Селекційні центри та їх роль у вдосконаленні існуючих і створені нових порід тварин.


“Годівля тварин”

 1. Що таке кормовий раціон?

 2. Які дані потрібні для складання раціону?

 3. Що таке структура раціону, як її визначають?

 4. Що означає „сирий” і перетравний протеїн ?Чому користуються останнім при складанні раціонів для більшості тварин?

 5. Які корми мають найвищі коефіцієнти перетравності протеїну? Найнижчі коефіцієнти.

 6. Визначення – вівсяна кормова одиниця.

 7. Що таке цукрово-протеїнове відношення? Яким воно повинно бути?

 8. Які особливості годівлі тільних сухостійних корів за 10 днів до отелення?

 9. Які концентрати слід згодовувати корові в перші дні після отелу? Годівля корів у перші 10 днів після отелення.

 10. Оптимальна кількість грубого корму в раціонах корів.

 11. Як організувати роздоювання корів? З якою метою його проводять?

 12. Які концентровані корми найкраще згодовувати бугаям-плідникам?

 13. Яку кількість кормів тваринного походження включають у раціон годівлі бугаїв-плідників?

 14. Чим цінне молозиво?

 15. За якими зоотехнічними показниками визначають норму годівлі ремонтного молодняка?

 16. Дайте характеристику типів відгодівлі худоби.

 17. Годівля корів у перехідний період.

 18. Які біологічні особливості свиней?

 19. Чому на відміну від великої рогатої худоби враховують потребу свиней в амінокислотах та вітамінах групи В?

 20. Яка структура раціонів для холостих і поросних свиноматок?

 21. Які корми не бажано згодовувати свиноматкам?

 22. За якими даними можна визначити норму годівлі холостих, кітних і лактуючих вівцематок?

 23. За якими даними визначають норму годівлі баранів-плідників?

 24. Що треба враховувати при визначенні норми годівлі дорослих овець на відгодівлі?

 25. Які особливості будови і функцій системи органів травлення коней?

 26. Яка частка концентрованих кормів у структурі раціонів робочих коней при виконанні ними легкої і важкої роботи?

 27. Від чого залежить і як змінюється структура раціонів жеребних конематок упродовж періоду вагітності?

 28. За якими даними визначають норми годівлі молодняку коней?

 29. Що таке енерго-протеїнове відношення (ЕПВ), яке значення воно має для контролю годівлі птиці?

 30. Годівля та вирощування курчат.


«Скотарство»

 1. Значення скотарства для народного господарства.

 2. Способи, частота і техніка доїння корів.

 3. Статева та господарська зрілість великої рогатої худоби. Вік першого парування телиць.

 4. Планування осіменінь (парувань) і отелень.

 5. Способи визначення віку великої рогатої худоби.

 6. Вирощування телят до 6-ти місячного віку.

 7. Мічення і присвоєння кличок тваринам, ідентифікація худоби.

 8. Розміщення та групування молочної худоби.

 9. Оцінка відтворної здатності худоби.

 10. Вплив сухостійного періоду на молочну продуктивність корів.

 11. Українська м’ясна порода великої рогатої худоби.

 12. Джерсейська порода великої рогатої худоби.

 13. Бонітування корів молочного напрямку продуктивності.

 14. Значення роздоювання корів у підвищенні продуктивних і племінних якостей худоби.

 15. Бонітування молодняку великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності.

 16. Симентальська порода великої рогатої худоби.

 17. Молочна продуктивність корів. Фактори, які впливають на рівень молочної продуктивності.

 18. Голландська порода великої рогатої худоби.

 19. Українська чорно-ряба молочна порода великої рогатої худоби.

 20. Морфо-функціональні властивості вим’я корів. Форми вим’я, їх характеристика.

 21. Червона польська порода великої рогатої худоби.

 22. Голштинська порода великої рогатої худоби.

 23. Бура карпатська порода великої рогатої худоби.

 24. Українська червоно-ряба молочна порода великої рогатої худоби.

 25. Оцінка бугаїв за якістю нащадків.

 26. Оцінка та облік м’ясної продуктивності великої рогатої худоби.

 27. Бонітування корів м’ясного напрямку продуктивності.

 28. М’ясні породи зарубіжної селекції.

 29. Волинська м’ясна порода великої рогатої худоби.

 30. Породи великої рогатої худоби виведені в Україні.


«Конярство»

 1. Етапи і центри одомашнення коней.

 2. Типи конституції коней та ознаки, за якими вони визначаються.

 3. Нервова система, конституція і роботоздатність коней.

 4. Характеристика екстер’єру коней різного призначення.

 5. Вади, які знижують племінну, робочу і товарну цінність коня.

 6. Масті, відмітини і прикмети коня.

 7. Алюри, їх види та відмінності.

 8. Характеристика верхових порід коней.

 9. Характеристика рисистих порід коней.

 10. Характеристика ваговозних порід коней.

 11. Характеристика місцевих порід коней.

 12. Відтворення, статева зрілість, парувальний вік, тривалість племінного використання жеребців і кобил.

 13. Строки і способи парування кобил.

 14. Закономірності росту і розвитку молодняку.

 15. Робочі якості коней.

 16. Види випробування племінних коней.

 17. Мета і завдання племінної роботи у кіннозаводстві, продуктивному, спортивному, користувальному і робочому конярстві.

 18. Методи розведення коней.

 19. Бонітування племінних коней.

 20. Проміри, індекси і жива маса коней.


“Свинарство”

 1. Стан і перспективи розвитку свинарства в Україні.

 2. Шляхи підвищення продуктивності свиней на свинофермах.

 3. Шляхи підвищення рентабельності виробництва свинини в господарствах.

 4. Особливості селекційної роботи на свинофермах в господарствах України.

 5. Раннє відлучення поросят, його особливості і переваги.

 6. Механізація і автоматизація виробничих процесів в свинарстві та їх значення в розвитку галузі.

 7. Досвід виробництва свинини в фермерських господарствах України.

 8. Використання міжпородного схрещування і гібридизації у свинарстві.

 9. Характеристика відтворної здатності свиней і факторів, які її обумовлюють.

 10. Організація і техніка штучного осіменіння свиней та його роль в сучасному свинарстві.

 11. Характеристика молочності свиноматок та шляхи її підвищення.

 12. Досвід розведення свиней в країнах СНД.

 13. Досвід розведення свиней в країнах Азії.

 14. Досвід розведення свиней в країнах Західної Європи.

 15. Досвід розведення свиней в країнах Америки.

 16. Технологія табірно-пасовищного утримання свиней.

 17. Технологія беконної відгодівлі свиней.

 18. Технологія зимового утримання свиней.

 19. Народногосподарське значення свинарства і завдання подальшого розвитку в Україні.

 20. Походження, приручення і одомашнення свиней.

 21. Біологічно-активні речовини, які застосовуються у свинарстві.

 22. Значення стресостійкості свиней.

 23. Методи оцінки спадкових якостей кнурів і свиноматок.

 24. Спеціалізовані беконні породи свиней та їх значення.

 25. Спеціалізовані м’ясні породи свиней та їх значення.

 26. Спеціалізовані сальні породи свиней та їх значення.

 27. Технологія інтенсивності м’ясної відгодівлі свиней.

 28. Вплив годівлі на м’ясну продуктивність свиней.

 29. Біологічні особливості та господарсько-корисні ознаки свиней.

 30. Особливості організації племінної роботи на свинокомплексах.

 31. Особливості добору і підбору у свинарстві.

 32. Передовий зарубіжний досвід у свинарстві.

 33. Вплив температури і вологості повітря на ріст і розвиток молодняку свиней.

 34. Кореляція між показниками розвитку і продуктивністю у свиней та їх використання в племінній роботі.

 35. Резерви збільшення виробництва, поліпшення якості та зниження собівартості свинини.

 36. Роль імпортних порід свиней у виведенні вітчизняних порід.

 37. Боротьба з яловістю, перегулом і малоплідністю свиноматок.

 38. Фактори, які впливають на відтворну здатність кнурів.

 39. Фактори, які впливають на відтворну здатність свиноматок.

 40. Особливості годівлі і утримання підсисних свиноматок та поросят-сисунів.

 41. Технологія вирощування племінного ремонтного молодняку свиней.

 42. Технологія відтворення стада свиней в господарствах різних категорій.

 43. Світовий досвід відгодівлі свиней на сухих кормах.

 44. Селекційна робота в племінному свинарстві.

 45. Характеристика синтетичних ліній свиней та методи їх виведення.

 46. Технологія відгодівлі свиней на харчових відходах.

 47. Значення контрольної відгодівлі і контрольного вирощування в племінній роботі у свинарстві.

 48. Значення кормової бази при виробництві свинини.

 49. Організація зеленого конвеєра у свинарстві.

 50. Особливості годівлі холостих і поросних свиноматок.

 51. Досягнення в практиці вирощування поросят і ремонтного молодняку.

 52. Шляхи виведення порід і типів свиней в Україні.

 53. Продуктивні, відгодівельні і забійні якості свиней новостворених українських порід і типів.

 54. Технологія годівлі, утримання та використання кнурів.

 55. Історія формування європейських культурних порід свиней.

 56. Виробництво свинини в неспеціалізованих господарствах.

 57. Ветеринарно-санітарне забезпечення свинарських підприємств.

 58. Технологія виробництва свинини на спеціалізованих індустріальних підприємствах.

 59. Організація проведення опоросу свиноматок.

 60. Виробництво свинини в колективних і державних господарствах.

 61. Виробництва свинини в особистих підсобних та фермерських господарствах.

 62. Способи транспортування свиней на м’ясопереробні підприємства.

 63. Порівняльна характеристика порід універсального напрямку продуктивності.

 64. Особливості організації племінної роботи на товарних свинофермах.

 65. Зоотехнічний та племінний облік у свинарстві.

 66. Методи розведення свиней.

 67. Конституція і екстер’єр та їх зв’язок з продуктивністю свиней.

 68. Порівняльна характеристика порід беконного напрямку продуктивності.

 69. Інтер’єр свиней та методи його вивчення.

 70. Нові породи і типи свиней в Україні та шляхи їх виведення.

 71. Організація і проведення бонітування свиней на товарних фермах.

 72. Формування стада свиней, його структуру і річний оборот.

 73. Організація і проведення бонітування свиней та племінних фермах.

 74. Порівняльна характеристика порід м’ясного напрямку продуктивності.

 75. Вплив мікроелементів і вітамінів на ріст і розвиток поросят.

 76. Характеристика різних способів утримання свиней.

 77. Шляхи підвищення якості свинини.

 78. Основні фактори, які впливають на рівень продуктивності свиней.

 79. Порівняльна характеристика порід сального напрямку продуктивності.

 80. Штучне осіменіння свиней, його роль в свинарстві.


“Птахівництво”

 1. Значення птахівництва в народному господарстві.

 1. Біологічні особливості птиці.

 2. Походження домашньої птиці курей.

 3. Походження домашньої птиці качок.

 4. Екстер’єр і методи оцінки екстер’єру.

 5. Класифікація порід курей.

 6. Характеристика породи леггорн.

 7. Характеристика породи корніш.

 8. Характеристика породи плімутрок.

 9. М’ясо-яєчні породи курей, дайте характеристику породи род-айланд.

 10. Облік яєчної продуктивності птиці.

 11. Облік м’ясної продуктивності птиці.

 12. Системи і способи утримання курей.

 13. Вирощування курчат-бройлерів.

 14. Вирощування каченят.

 15. Утримання курей-несучок.

 16. Охарактеризуйте пекінську породу качок .

 17. Способи вирощування молодняку курей.

 18. Терміни інкубації яєць сільськогосподарської птиці.

 19. Особливості інкубації яєць водоплавної птиці.

 20. Визначення статі курчат в добовому віці.

 21. Комплектування промислового стада курей.

 22. Виробництво харчових яєць в господарствах відкритого типу.

 23. Що таке канібалізм і причини його виникнення.

 24. Годівля бройлерів.

 25. Годівля курей яєчного напрямку продуктивності.

 26. Годівля каченят.

 27. Збирання, пакування, транспортування і зберігання яєць.

 28. Скороспілість сільськогосподарської птиці.

 29. Значення природної і штучної інкубації, типи інкубаторів.

 30. Фактори які впливають на продуктивність птиці.


“Вівчарство”

 1. Опишіть напрямки вівчарства в Україні.

 2. Види продукції вівчарства та їх значення в народному господарстві України.

 3. Охарактеризуйте значення різних напрямків вівчарства.

 4. Організація та проведення стрижки овець.

 5. Фактори, які обумовлюють м’ясну і молочну продуктивність овець.

 6. Дати порівняльну характеристику продуктивності овець (тонкорунних, напівтонкорунних, напівгрубововнових і грубововнових).

 7. Годівля і утримання овець в зимово-стійловий період.

 8. Смушки та їх характеристика.

 9. Біологічні особливості овець.

 10. Основні селекційні ознаки при розведенні тонкорунних і напівтонкорунних, овець.

 11. Оцінки вівцематок і баранів за якістю нащадків.

 12. Бонітування тонкорунних овець.

 13. Структура стада овець в тонкорунному і м’ясо-вовновому вівчарстві.

 14. Годівля і утримання овець в пасовищний період.

 15. Нагул і відгодівля овець.

 16. Підготовка вівцематок і баранів до парування. Підбір овець.

 17. Класування вовни. Заготівельні стандарти на овечу вовну.

 18. Складання кормового плану для вівцеферми в господарстві.

 19. Значення схрещування у вівчарстві.

 20. Чистопородне розведення овець. Розведення овець за лініями.

 21. Загальна характеристика смушкових овець.

 22. Загальна характеристика овець української гірськокарпатської породи

 23. Підготовка вівцематок до окоту.

 24. Вирощування ягнят на товарних і племінних вівцефермах.

 25. Характеристика продуктивності овець породи прекос

 26. Зоологічна та виробнича класифікація порід овець.

 27. Типи шерстинок та їх морфологічна будова.

 28. Вади і дефекти вовни. Причини їх виникнення.

 29. Біологічне і зоотехнічне поняття про руно. Будова руна та його елементи.

 30. Овчини та їх характеристика.


“Кролівництво”

 1. Народногосподарське значення кролівництва, стан і перспективи його розвитку в Україні.

 2. Біологічні особливості розпліднення кролів.

 3. Характеристика волосяного покриву у кролів.

 4. Особливості травлення у кролів.

 5. Річний план руху поголів'я на кролефермі оборот стада.

 6. Статевий цикл у кролематки: охота, овуляція.

 7. Походження і одомашнення свійського кроля.

 8. Використання разових кролематок.

 9. Особливості догляду за сукрільними і лактуючими кролематками.

 10. Строки відлучення кроленят від кролематок і особливості їх догляду.

 11. Виробничий календар для товарної кролеферми.

 12. Основні корми для кролів. Типи годівлі кролів.

 13. Проведення окролу і заходи спрямовані на збереження кроленят.

 14. Виробництво продукції кролівництва.

 15. Класифікація порід кролів.

 16. М’ясні породи кролів та їх характеристика.

 17. Утримання і годівля відлучених кроленят.

 18. Порода кролів білий велетень.

 19. Порода кролів сірий велетень.

 20. Порода кролів шиншила.

 21. Породи кролів м’ясного напрямку продуктивності.

 22. Мічення кролів.

 23. Бонітування кролів.

 24. Системи утримання кролів.

 25. .М’ясна продуктивність кролів.КРИТЕРІЇ оцінювання знань вступників

Вступник повинен виявити:

а) знання біологічних особливостей сільськогосподарських тварин, особливостей відтворення і розведення тварин;

б) знання нормування годівлі сільськогосподарських тварин, поживність кормів, техніка годівлі тварин;

в) знання сучасних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва;

г) вміти обґрунтувати заходи для підвищення продуктивності тварин та ефективності виробництва продукції тваринництва


Вступнику пропонується по одному запитанню з кожної дисципліни.

Запитання з кожної дисципліни оцінюється за 20 бальною шкалою.


Рівень підготовки

Початковий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Високий рівень

100 бальна шкала (100-200 балів)

100 –123

124 – 150

151 – 169

170 – 200


Конкурсний бал за результатами вступного фахового випробування визначається за формулою: сума балів за кожне питання плюс 100

1 + П2 + П3 + П4 + П5 +100).


Голова фахової атестаційної комісії,

декан біолого-технологічного

факультету, професор З.Є. ЩербатийСхожі:

1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин icon1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З.ҐЖицького
1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин icon1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З.ҐЖицького
1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин icon1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені с. З.ҐЖицького
1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин iconРозпорядження 25. 04. 2013 Валки №107 Про своєчасне проведення діагностичних досліджень І профілактичних щеплень сільськогосподарських І свійських тварин особистого користування мешканців району в 2013 році
У україни „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про ветеринарну медицину”, з метою своєчасного І організованого проведення...
1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин iconПроходження навчальних практик з дисциплін «Відтворення с г. тварин», «Розведення с г. тварин»
...
1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин iconЗакон України "Про захист тварин від жорстокого поводження". Види лабораторних тварин. Позитивні і негативні прямі у зворотні зв'язки у фізіологічних системах
Питання до іспиту із нормативного курсу "Фізіологія людини і тварин" для студентів біологічного факультету
1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин iconТема Визначення походження дітей Походження як підстава виникнення правовідносин між батьками та дітьми. Правила реєстрації народження дитини
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин iconПро затвердження Положення про державний ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження
На виконання статей 12, 17, 33 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), статей 3, 5, 11, 18 Закону
1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин icon8. мінеральне живлення тварин при різних типах годівлі
Хоча ці фактори істотно вплива­ють на засвоєння і потребу тварин у мінеральних елементах
1: Походження і еволюція сільськогосподарських тварин iconТема Визначення походження дітей
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи