Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів\", видавництво \"Перун\", 2005 рік icon

Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів", видавництво "Перун", 2005 рік
Скачати 57.88 Kb.
НазваПрограма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів", видавництво "Перун", 2005 рік
Дата конвертації13.12.2012
Розмір57.88 Kb.
ТипПрограма

Методичні рекомендації щодо вивчення основ здоров’я у 2011 – 2012 навчальному році


Тетяна Матущенко,

завідуюча навчально-методичним кабінетом

природничих дисциплін


Важливим складником шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров'я. Саме на досягнення цієї мети й спрямований курс "Основи здоров’я".

Його завданнями є формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної та здорової поведінки, формування в учнів здоров’язберігаючої компетентності.

Вивчення предмета "Основи здоров’я" у 2011/2012 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою Мініс­терством освіти і науки України "Основи здоров’я". Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів”, видавництво "Перун", 2005 рік.

Навчальна програма з основ здоров’я побудована на основі інтег­рованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини за концентричним принципом, тобто, у різні періоди навчання повторюється вивчення окремих тем з роз­ширенням та поглибленням їх змісту. Основними особливостями про­грами є те, що вона:

  • розкриває питання, що мають реальне значення для підлітків;

  • враховує потреби і рівень соціально-психологічного розвитку учнів;

  • спрямована на формування життєвих навичок, що мають ключо­ве значення для здорової і безпечної поведінки.

Зміст тем укладено відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями здоров’язберігаючої, соціальної, загальнокуль­турної та інших компетентностей.

У структурі змісту програми дотримані принципи системності та наступності. Початкові знання про здоров’я людини, його складові, позитивний вплив здорового способу життя на загальний стан людини, що їх набули учні у початковій школі, якісно розширюється та поглиблюється в основній школі. Водночас, продовжується розвиток стійких переконань щодо безпечної поведінки, формування життєвих навичок збереження та зміцнення здоров’я.

Зміст програми структурований за чотирма наскрізними лініями:

  • життя і здоров’я людини;

  • фізична складова здоров’я;

  • соціальна складова здоров’я;

  • психічна і духовна складові здоров’я.

Навчання учнів має бути спрямованим на опанування ними навичками, що сприяють здоровому способу життя:

- санітарно-гігієнічними навичками;

- навичками раціонального харчування, рухової активності, режиму праці та відпочинку;

- навичками ефективного спілкування, співчуття, розв’язання конфліктів, поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації;

- навичками самоконтролю, аналізу проблем і прийняття рішень, визначення життєвих цілей та програм тощо.

Школа має відігравати провідну роль у формуванні у дітей життєво важливих компетенцій, необхідних для збереження власного здоров’я.

Як свідчить практика, інфрормаційно-просвітницький підхід (зна­ння заради знань), що домінував протягом багатьох років, виявився неефективним у вирішенні завдань профілактики тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків, поширення ВІЛ-інфекції та ІПСШ. На сьогодні альтернативним є компетентнісний підхід (знання заради вмінь). Він базується на основі формування та розвитку життєвих на­ви­чок, обґрунтовує необхідність формування усвідомлених поведін­кових реакцій, що дозволяли б успішно розв’язувати завдання само­захисту від ризикової поведінки, долання життєвих труднощів, повсякденних проблем та інших питань, що розкриваються у змісті навчального предмета.

Отже, освіта у галузі здоров’я на основі навичок має поєднувати набуття необхідних знань та умінь, вироблення певного ставлення та на цій базі формування конкретних навичок позитивної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я.

Процес набуття знань та умінь передбачає опанування учнями певною інформацією та розуміння життєвих ситуацій. Знання та уміння є необхідною, але недостатньою умовою формування навичок. Наступним необхідним кроком у реалізації освіти на основі життєвих навичок є вироблення ставлення до набутих знань, розуміння їх жи­ттєвої необхідності.

Ставлення – це особистісні погляди, стереотипи, уявлення, пере­конання, заборони, суб’єктивні оцінки суперечностей: що подобається, що не подобається, добре чи погане, важливе чи неважливе, потребує уваги чи не потребує тощо. Ставлення включає також ціннісні настанови, переконання, соціальні та субкультурні норми, права, очікування та мотивації. Ставлення на передбачувальному рівні зумовлює певні дії або реакції людей. Наприклад, повага до свого тіла та висока оцінка важливості догляду за ним є суттєвим фактором збереження особистого здоров’я, активного функціонування організму та високого рівня працездатності.

На основі знань, умінь та ставлень можуть бути сформовані необхідні для збереження здоров'я життєві навички.

Навички формуються в діяльності; набуті знання та інформація створюють лише передумови набуття вмінь та навичок. Не менш важливим є набуття практичного досвіду через реальне виконання віповідних вправ, дій, відпрацювання моделей поведінки. З цією метою до програми основ здоров’я введено низку практичних занять, що є обов’язковими для виконання.

В учнівських зошитах оформ­лення цих практичних робіт у звичній формі (тема, мета, обладнання тощо) є недоцільним. Оцінювати практичні роботи, чи ні, вирішує вчитель.

Формування життєвих навичок передбачає широке використання методів навчання, що базуються на принципі активної участі самих учнів: "мозкова атака", моделювання ситуацій, рольові ігри, дискусії, дебати, робота у малих групах; розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій, складання планів дій у проблемних ситуаціях, тощо.

Добираючи додаткові матеріали до уроків, учителю слід особливу увагу звернути на відповідність їх змісту віковим особливостям, реальним потребам учнів та їх навчальним можливостям.

Лише за цих умов реалізація освітньої траєкторії учнями за схемою: "знання" – "уміння" – "ставлення" – "життєві навички" сприя­тиме формуванню мотивації учнів щодо здорового способу життя.

Також при навчанні основам здоров’я особливого значення набуває оцінювання навчальних досягнень учнів. Важливо оцінювати поступові досягнення учнів щодо дотримання правил і настанов здорового способу життя, кожний крок учня, його практичні дії, спрямовані на опанування навичками здорового способу життя, позитивну спрямованість на ведення такого способу життя.

Навчальні досягнення оцінюються на основі видів навчальної діяльності, що вказані у програмі (права колонка): учень називає, тобто дає точне визначення слова або виразу у найбільш стислій формі, стисло описує (включаючи лише суттєву, необхідну інформацію) вивчені об’єкти або поняття; наводить приклади, називає об’єкти для ілюстрування відповіді; розпізнає, зазначає відмінності між двома або більшою кількістю різних речей, процесів; характеризує, називає характерну назву, значення об’єкта або явища з аргументацією його особливостей; описує, дає детальний опис, включаючи всю інформацію, що стосується даного предмета або явища; пояснює, дає чітке тлумачення явища або об’єкта обговорення, враховуючи причини або механізми його виникнення; розуміє, аргументує необхідність виконання певних дій для досягнення мети; порівнює, враховує подібності та відмінності між двома (або більшою кількістю) речами, посилаючись на обидві (або всі) по всіх пунктах (порівняння можна робити за допомогою таблиці, схеми тощо); аналізує, тлумачить дані для того, щоб дійти певного висновку; спостерігає, дає чіткий звіт, стисло описує план та результати спостереження; використовує, застосовує поняття, принципи, теорію або закон у новій ситуації; виконує, застосовує отримані знання на практиці; дотримується правил, правильно виконує певні дії.

Успішній реалізації програми предмета "Основи здоров’я", сприя­тиме створення в загальноосвітніх навчальних закладах навчального кабінету основ здоров’я. Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2009 № 1114 затверджено примірне положення про навчаль­ний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України №1-2, 2010).

Основна мета створення кабінету основ здоров’я полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу на уроках основ здоров’я за технологією освіти на основі розвитку життєвих навичок та практичної реалізації завдань здоров’язберігаючої освіти, відповідно до Державного стандарту базовоїі повної середньої освіти.

Вищі педагогічні навчальні заклади тільки розпочинають підго­товку фахівців із предмета "Основи здоров’я". Водночас, викладати предмет "Основи здоров’я" у цьому навчальному році можуть вчителі, які пройшли навчання в КОІПОПК і мають відповідний сертифікат.Схожі:

Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів\", видавництво \"Перун\", 2005 рік iconПрограма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів", видавництво "Перун", 2005 рік
Важливим складником шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров'я. Саме на досягнення цієї мети й спрямований...
Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів\", видавництво \"Перун\", 2005 рік iconПрограма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів К.: Перун, 2005
Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2009/10 навчальному році
Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів\", видавництво \"Перун\", 2005 рік iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних...
Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів\", видавництво \"Перун\", 2005 рік iconПрограма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів К.: Перун, 2005
Це завдання, в основному, реалізується шляхом вивчення окремого предмета «Основи здоров’я», який поєднує елементи знань щодо збереження...
Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів\", видавництво \"Перун\", 2005 рік iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-12 класи. К.: «Перун», 2005. 255 с
Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод посібник / За ред. О.І. Пометун. – К.: Видавництво...
Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів\", видавництво \"Перун\", 2005 рік iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14, 2005-2009 рр., у журналі «Математика в школі» (№6, 2005-2009 рр.)
Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами,...
Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів\", видавництво \"Перун\", 2005 рік iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів\", видавництво \"Перун\", 2005 рік iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів\", видавництво \"Перун\", 2005 рік iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів\", видавництво \"Перун\", 2005 рік iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи