Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Скачати 250.81 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Дата конвертації26.04.2013
Розмір250.81 Kb.
ТипРобоча програма

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бахчисарайський будівельний технікум»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

__________________ /Зобенко С.М./

« » 201___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


З навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»  


для студентів заочної форми навчання спеціальності: 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»  


загальна кількість годин за навчальним планом (годин) 54

із них: аудиторні заняття 8

лекційних занять 4

самостійна робота 46

практична робота 4


Робочу навчальну програму складено викладачем вищої категорії

Селівановою Н.К.


Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти і науки України від 21.12.2009 р. № 1150


Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією № 1

«Загальноосвітніх та соціально-гуманітарних

дисциплін»

Протокол № ___ від ___ «___________» 2011 р.

Голова циклової комісії

/Боровська К.О./


^ Мета дисципліни, її місце в навчальному процесі


Розвиток духовної культури соціуму, піднесення суспільного престижу української мови, вихід її на міжнародну арену як мови суверенної держави залежить від багатьох чинників, передусім від її функціонування. Перед вищими навчальними закладами І–ІІ рівнів акредитації поставлено актуальне завдання підготувати висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом фахівців, які досконало володіють державною мовою в усній та писемній формах.

^ Предметом вивчення практичного курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” є мова фахової галузі. Робота над культурою мови студентів проводиться з урахуванням двох аспектів: підвищення загальномовної культури майбутніх спеціалістів та їх фахової мовної культури.

^ Мета курсу – формування національно-мовної особистості, ознайомлення студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів.

^ Завдання дисципліни:

– забезпечити володіння графічними, орфографічними, лексичними, граматичними, стилістичними та пунктуаційними нормами сучасного професійного мовлення;

– сформувати навички комунікативно виправданого використання засобів мови з дотриманням етикету професійного спілкування;

– дати ґрунтовні знання про особливості наукового та офіційно-ділового стилів сучасної української мови.

^ За результатами вивчення дисципліни студент повинен ЗНАТИ:

● значимість вивчення курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)”;

● особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови;

● поняття „літературна мова”, „мовна норма”, функції мови;

● основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу;

● прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане;

● сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи;

● основні функції, рівні ділового спілкування, міжособові стосунки;

● мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови;

● особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні, правила написання складноскорочених слів, абревіатур, географічних скорочень;

● основні правила українського правопису;

● синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі узгодження підмета з присудком;

4

● призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів документів та правила їх оформлення.

УМІТИ:

• здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості;

• володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу;

• знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою;

• знаходити в тексті і доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників;

• перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники;

• правильно записувати числівники та цифрову інформацію у професійних текстах; узгоджувати числівники з іменниками;

• правильно використовувати найпоширеніші дієслівні форми у професійному спілкуванні; користуватися додатковою літературою;

• правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати прийменникові конструкції українською мовою, користуватися довідковою літературою;

• користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні;

• правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні документів.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп\п

Назва модуля, розділів, тем програм

Кількість годин

^ Рейтингова оцінка

Всього

З них

Лек­цій­них

Прак­тич­них

Само­стій­них

1

2

3

4

5

6

7


І

Модуль 1. Культура письменного та усного професійного мовлення

10

2

2

6
1.1.

Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення.

2

2
1.2.

Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.

32

1
1.3.

Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки).

3

3
1.4.

Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

2

2

ІІ

Етика ділового спілкування

8

8
2.1.

Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання.

2

2
2.2.

Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет.

4

4
2.3.

Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

2

2

ІІІ

Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

132

11
3.1.

Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни.

22


3.2.

Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки).

5

6
3.3.

Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).

2

2
3.4.

Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.

4

4

ІV

Нормативність і правильність фахового мовлення

6

6
4.1.

Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники.

2

2
4.2.

Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм.

2

2
4.3.

Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні.

2

2
1

2

3

4

5

6

7


V

Складання професійних документів

172

15
5.1.

Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів.

22


5.2.

Укладання документів щодо особового складу.

3

3
5.3.

Текстове оформлення довідково-інформаційних документів.

4

4
5.4.

Особливості складання розпорядчих та організаційних документів.

2

4
5.5.

Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки.

4

4
Всього

54

4

4

46^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРА ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ

Тема 1.1. Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення

Предмет і структура курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Нормативні документи про державний статус української мови. Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини. Стилі сучасної української літературної мови. Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю. Типи мовлення.

^ Студенти повинні:

знати важливість вивчення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)", особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови; сприяти утвердженню і розвитку державної української мови; визначати стилі різних текстів; користуватися державною мовою в усіх сферах життя.

^ Тема 1.2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура

мовлення під час дискусії

Поняття літературної мови. Мовна норма, варіанти норм. Ознаки та аспекти культури мовлення. Мовленнєва культура -критерій професійної майстерності фахівця. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури. Культура мовлення під час дискусії.

^ Студенти повинні:

знати зміст понять "літературна мова", "мовна норма", функції мови; орієнтуватися в основних процесах розвитку сучасної літера­турної мови.


^ Тема І.З.Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напрямупідготовки)

Мова і професія. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу. Управління мовленням та його структурування з допомогою тематичної організації, зв'язності та злитості. Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування.

Студенти повинні:

знати основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу; готуватися до публічного виступу, правильно сприймати фахову інформацію, володіти різними видами усного професійного спілкування.

Тема 1.4. Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми

розумової діяльності. Основні закони риторики

Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Формулювання понять, порівняння і зіставлення, виділення головного, систематизація, узагальнення, аргументація, доведення, встановлення причиново-наслідкових зв'язків, спростування, складання алгоритму, робота за аналогією, висування гіпотези, експериментування і моделювання. Закони риторики.

Студенти повинні:

знати прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане; володіти прийомами мислення та мовлення, збагачувати індивідуальний словник, правильно читати, осмислювати й опрацьовувати текст, вміти відредагувати текст.


^ РОЗДІЛ 2. ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Тема 2.1 Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання

Поняття спілкування. Сутність і зміст етики ділового спілкування. Етичні норми і нормативи. Професійна етика. Вчинок як першоелемент моральної діяльності.

Студенти повинні:

знати сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи;

вміти використовувати набуті знання у процесі ділового спілкування.

Тема 2.2. Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування.

Мовленнєвий етикет

Форми та функції ділового спілкування. Бар'єри в спілкуванні, його рівні. Сучасні теорії міжособових стосунків. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори. Основні правила ділового спілкування. Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні.

Студенти повинні:

знати основні функції, рівні ділового спілкування, види міжособових стосунків;

вміти говорити, слухати, формулювати запитання, сприймати партнера та вести переговори.

Тема 2.3. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону

Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики. Культура телефонного діалогу.

Студенти повинні:

знати способи застосування в своїй діяльності правил спілкування;

вміти спілкуватися по телефону, готувати й проводити ділові зустрічі та прийоми.

^ РОЗДІЛ 3. ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ

МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

Тема 3.1. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

Терміни і термінологія. Лексика за сферою вживання. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загально­вживаної. Функції та структурно-граматичні особливості слів-термінів. Джерела, походження, способи творення термінологічної лексики.

Студенти повинні:

знати особливості мови своєї професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови;

володіти літературною професійною мовою, користуватися термінологічними словниками та словниками іншомовних слів, правильно використовувати терміни свого фаху.

Тема 3.2. Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)

Правила вживання термінів. Терміни і професіоналізми. Творення професіоналізмів. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні. Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання.

Студенти повинні:

знати правила вживання термінів, правила правопису слів-термінів та слів іншомовного походження;

вміти користуватися термінологічними словниками та словниками іншомовних слів, використовувати терміни і фразеологічні одиниці у професійному мовленні.


Тема 3.3. Типи термінологічних словників (відповідно до фаху)

Студенти повинні:

знати правила вживання термінів свого фаху, правила правопису слів-термінів та слів іншомовного походження;

вміти працювати з термінологічним словником, правильно використовувати терміни свого фаху.

Тема 3.4. Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

Багатозначні слова. Синонімічний вибір слова. Словники синонімів та паронімів: правила користування. Пароніми та омоніми у мові фаху.

Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні у тексті (граматичні форми).

Студенти повинні:

знати особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні; правила написання та введення у текст складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень;

вміти знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми та доречно використовувати їх у професійному мовленні; користуватися словниками, редагувати тексти.

^ РОЗДІЛ 4. НОРМАТИВНІСТЬ ТАПРАВИЛЬНІСТЬ ФАХОВОГО

МОВЛЕННЯ

Тема 4.1. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови (робота з орфографічним та орфоепічним словниками)

^ Особливості українського правопису. Орфоепічні норми. Систематизація правил орфографії.

Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові. Правопис складних іменників та прикметників. Правопис прислівників.

Студенти повинні:

знати правописні правила української мови; вміти використовувати правила орфографії сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

Тема 4.2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм

Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні.

Іменники на позначення професій, посад, звань. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові, географічних назв. Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку. Рід, число невідмінюваних іменників.

^ Особливості використання займенників у діловому мовленні.

Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій.

Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах. Безособові конструкції з дієслівними формами на -но, -то.

Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні.


Студенти повинні:

знати особливості вживання іменників, прикметників, числівників, дієслів та прийменників у професійному спілкуванні;

вміти доречно добирати граматичні форми іменників; правильно вживати форми прикметників у діловому спілкуванні; правильно записувати цифрову інформацію; використовувати дієслівні форми та прийменникові конструкції у професійних текстах.

Тема 4.3. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкування

Синтаксичні структури у професійному мовленні.

Розповідна форма викладу матеріалу. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, однорідних членів речення. Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому мовленні. Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні. Просте і складне речення.

Студенти повинні:

знати синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, правила координування підмета з присудком;

вміти правильно будувати синтаксичні конструкції при складанні професійних текстів.


^ РОЗДІЛ 5. СКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

Тема 5.1. Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити . Види документів

Документ - основний вид ділового мовлення.

Вимоги до складання та оформлення різних видів документів. Основні реквізити. Види документів та їх класифікація. Стандартні і нестандартні документи. Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту.

Студенти повинні:

знати призначення, класифікацію документів, вимоги до складання та оформлення

різних видів документів, реквізити документів та правила їх оформлення;

вміти складати ділові папери управлінської документації обраної професії, грамотно писати й оформляти документи.

Тема 5.2. Укладання документів шодо особового складу

Реквізити документів та вимоги до їх написання. Документи щодо особового складу: автобіографія, характерис­тика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

Студенти повинні:

знати особливості оформлення документів щодо особового складу, різновиди документів та їх форми, склад реквізитів документів;

вміти грамотно писати й оформляти документи.

Тема 5.3. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів

Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування. Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс.

Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.

Студенти повинні:

знати нормативи оформлення довідково-інформаційної документації, класифікацію службових листів, правила ділового листування, склад реквізитів;

вміти оформляти довідково-інформаційні документи, складати різні види ділових листів, правильно писати виробничі протоколи та витяги з протоколів.


Тема 5.4. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів

Управлінська документація. Оформлення стандартних документів.

Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова. Ознайомлення з організаційними документами. Статут, положення, інструкція.

Студенти повинні:

знати основні вимоги до складання й оформлення розпорядчих і організаційних документів, види документів, класифікацію і системи документації;

вміти правильно складати розпорядчі документи, грамотно їх оформляти.


Тема 5.5. Укладання фахових документів(відповіднодо напряму підготовки)

Студенти повинні:

знати основні документи свого фаху, структуру їх тексту, правила оформлення;

вміти складати тексти документів свого фаху, бездоганно застосовувати орфографічні та пунктуаційні норми літературної мови.


Список літератури


1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2003. – 400 с.

2. Загнітко А.П. українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків: Торсін, 2003.

4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. – К.: Либідь, 1997.

5. Злотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004.

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2001.

7. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови – 8-ме видання, випр. й доп. – К.: Наукова думка, 2003.

8. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Уклад. С.П. Бабик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сута. – К.: ІНВЦ «Рідна мова», 1999.Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності iconКонтрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання
В. у 1995 p вступила на спеціальність "Біржова діяльність" Київського індустріального технікуму
Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання
Для студентів заочної форми навчання 06010113 „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання ”
Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу №23 від 14 червня 2010 р.)
Робоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності iconПитання до іспиту з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи