Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» icon

Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Скачати 158.28 Kb.
НазваНавчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
Дата конвертації26.04.2013
Розмір158.28 Kb.
ТипРобоча програма

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський будівельний технікум»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

_____________Зобенко С.М.

_______________2011 р.


НАВЧАЛЬНА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»

для студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації спеціальностей: 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання».


^ Загальна кількість годин за робочим навчальним планом - 54

Із них: аудиторних – 10:

лекційних занять - 10

Самостійна робота - 44

Підсумкова атестація - (іспит, залік)


Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни «Основи економічної теорії» для аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації, затвердженої Навчально-методичним центром 23.03.2006р.


Робочу навчальну програму розглянуто і схвалено на засіданні предметною (цикловою) комісією №1 загальноосвітніх і соціально-гуманітарних дисциплін.

Протокол №_____ від ____________________

Голова предметної (циклової) комісії

_____________________/Боровська К.О./


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Рекомендована навчальна програма з економічної теорії для вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації складена на основі освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями. Навчальна програма розрахована на 54 години, складається

- з орієнтовного тематичного плану,

- змісту програми дисципліни,

- критеріїв оцінювання знань студентів,

- списку рекомендованої літератури.


Програма є рекомендованою. Навчальний заклад може вносити зміни або доповнення, враховуючи профіль підготовки та рівень знань студентів.


^ ПРЕДМЕТ І МЕТА ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ I РОЛЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Основною метою вивчення економічної теорії є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурс1в 1 шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

Головне завдання навчальної дисципліни полягає у вивченні загальних засад економічного життя суспільства; розкритті закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв'язку її структурних елементів; з'ясуванні механізму дії економічних законів і механізму використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначенні принципових рис основних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюції, ролі економічної теорії в розробленні шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану економічну систему.

Навчальна дисципліна належить до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Економічна теорія - наука, яка закладає основи фаху будь-якого спеціаліста. Вона дозволяє бачити шляхи досягнення щонайкращих господарських результатів, осягнути всю велич досягнень людства в економічному розвитку, проникнути в таємницю походження, примноження, розподілу і використання національного багатства, досягнення економічного процвітання — як на власному підприємстві, так і в масштабах всього суспільства.

Значення економічної теорії для суспільства полягає в тому, що на її основі розробляються принципи, і пізніше становлять основу економічної політики держави.

Для окремої людини знання економічної науки полягає у можливості навчитися раціонально використовувати власні заощадження. Економічна обізнаність дає можливість успішно вести власний бізнес або обрати хорошу професію, що користується попитом.


^ ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Студент повинен знати:

 • суть економічних явищ та процесів;

 • економічний зміст відносин власності, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ в суспільстві, економічних систем, суперечностей господарського розвитку, потреб та інтересів;

 • зміст основних категорій, законів та принципів ринкової економіки;

 • механізм становлення різних форм господарювання, розвитку ринкової інфраструктури, ціноутворення на макро і макрорівнях;

 • суть циклічного розвитку економіки, економічної кризи та шляхів її подолання;

 • ключові питання трансформаційних процесів з погляду нових світоглядних, концептуальних і теоретичних підходів економічного життя і науки; особливості сучасного стану вітчизняної економіки, реформування відносин власності, реструктуризації підприємств.


^ Студент повинен уміти:

 • формувати цілісний погляд на основи економіки як системи знань, науково обґрунтовувати особливості формування і розвитку соціально-економічних явищ в умовах сучасної ринкової трансформації економіки України;

 • орієнтуватись у проблемах розвитку підприємництва, ринкових відносин, фінансово-кредитної та банківської систем господарства;

 • проводити ґрунтовний аналіз соціальної спрямованості господарської діяльності держави та підприємств, економічного середовища населення в окремих країнах;

 • приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих економічних знань при виконанні своїх професійних обов’язків.

Навчальна програма розглянута і схвалена Вченою радою НМЦ вищої освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 23 березня 2006 р.)


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ТижніНазва модуля, розділів, тем програм

Кількість годин

^ Модульний контроль

Всього

З них

Лек-

цій-

них

Семі-

нарсь-

ких

Само-

стій-

них
РОЗДІЛ 1. Економічна теорія як наука.

Загальні основи економічної теорії.


Тема

1

Предмет і метод економічної теорії


2


2


Тема

2

Економічні потреби і виробничі можливості суспільства


4
4
Тема

3

Економічна система суспільства.


4
4
Тема

4

Економічні відносини власності.


4


2

2
^ РОЗДІЛ 2. Товарне виробництво і ринок.


Тема

5

Форми організації суспільного виробництва.


2
2
Тема

6

Гроші. Товарно-грошові відносини.


44
Тема

7

Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва.


6


2

4
Тема

8

Структура і інфраструктура ринку.


4
4^ РОЗДІЛ 3. Підприємництво в ринковій економіці.


Тема

9

Підприємство і підприємництво


4


2

2
Тема

10

Капітал. Витрати виробництва і прибуток.


4
4
^ РОЗДІЛ 4. Суспільне відтворення.


Тема

11

Форми суспільного продукту в процесі відтворення.


4
4
Тема

12

Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли.


2
2
Тема

13

Державне регулювання національної економіки.


2
2


^ РОЗДІЛ 5. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.Тема

14

Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин.


4


2

2
Тема

15

Економічні проблеми глобальних проблем.


4
4Усього годин

54

1044


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Розділ І. Економічна теорія як наука.

Загальні основи економічної теорії


Тема 1. Предмет і метод економічної теорії


Багатозначність поняття "економіка". Система економічних знань. Предмет, основні функції економічної теорії.

Економічні категорії і закони. Систематизація економічних законів.

Методи дослідження економічних явищ.

Зародження економічної теорії як науки. Основні напрями і школи світової економічної думки.


^ Тема 2. Економічні потреби і виробничі

можливості суспільства


Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність потреб.

Сутність суспільного виробництва. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємодія. Обмеженість ресурсів. Крива виробничих можливостей.

Потреби і виробництво. Закон зростання потреб та механізм його дії.

Вирішення проблеми безмежних потреб та обмежених економічних ресурсів. Ефективність суспільного виробництва.


^ Тема 3. Економічна система суспільства


Економічна система: її сутність та структурні елементи.

Типи і еволюція економічних систем. Формаційний і загально цивілізаційний підходи до типізації суспільства. Класифікація економічних систем за формами власності на засоби виробництва і за способом управління господарською діяльністю: традиційна, ринкова, командна і змішана економічна системи.

Закономірності та особливості розвитку перехідних економік.

Економічні реформи в Україні.


^ Тема 4. Економічні відносини власності


Власність, її сутність і місце в економічній системі. Реалізація прав власності.

Суб'єкти та об'єкти власності. Типи, форми і види власності. Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі.


^ Розділ II. Товарне виробництво і ринок


Тема 5. Форми організації суспільного виробництва


Натуральне виробництво: сутність, риси, історичні межі.

Товарне виробництво: причини виникнення, сутність, ознаки і роль в розвитку суспільства. Проста і розвинена форми товарного виробництва.

Товар і його властивості.

Альтернативні теорії вартості і ціни.

Закон вартості, його сутність і функції.


^ Тема 6. Гроші. Товарно-грошові відносини


Виникнення і розвиток грошових відносин.

Сутність грошей. Еволюція і типи грошей.

Функції грошей.

Грошовий обіг і його закони.

Суть, причини, види і соціально-економічні наслідки інфляції.


^ Тема 7. Ринок як економічна форма організації

суспільного виробництва


Суть, функції і умови формування ринку.

Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна.

Конкуренція та її значення. Типи конкуренції.

Монополізм, вплив монополій на економічні процеси. Антимонопольне законодавство.

Особливості ринкових відносин в Україні.


^ Тема 8. Структура та інфраструктура ринку


Структура ринку. Принципи класифікації ринків.

Ринок предметів споживання.

Ринок виробничих ресурсів: землі, робочої сили і засобів виробництва (попит, пропозиція, ціна).

Фінансовий ринок, його складові елементи.

Інфраструктура ринку і її роль в регулюванні економічних процесів.


^ Розділ IIІ. Підприємництво в ринковій економіці


Тема 9. Підприємство і підприємництво


Зміст, основні принципи та умови підприємницької діяльності.

Підприємство - первинна ланка ринкової економіки. Основні функції та види підприємств.

Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні.


^ Тема 10. Капітал. Витрати виробництва і прибуток


Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Витрати виробництва: їх суть та класифікація. Валовий дохід і прибуток підприємства. Норма прибутку. Кругообіг і оборот промислового капіталу. Амортизація.


^ Розділ IV. Суспільне відтворення


Тема 11. Форми суспільного продукту

в процесі відтворення


Сутність та види суспільного відтворення. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення і показники національного продукту.

Кругообіг доходів і витрат в національному господарстві. Національне багатство, його зміст і структура.


^ Тема 12. Економічне зростання і його чинники.

Економічні цикли


Економічне зростання і економічний розвиток. Типи економічного зростання.

Фактори економічного зростання.

Циклічність економічного розвитку. Причини і основні характеристики циклічних коливань.

Проблеми економічного зростання в різних групах країн та в Україні.


^ Тема 13. Державне регулювання

національної економіки


Еволюція поглядів на роль держави в економічному житті. Діяльність держави щодо забезпечення економічної рівноваги. Регулююча діяльність держави в соціальній сфері. Межі і перспективи регулюючої діяльності держави.


^ Розділ V. Світове господарство і міжнародні

економічні відносини


Тема 14. Світове господарство. Форми міжнародних

економічних відносин


Світове господарство: поняття, основні етапи розвитку. Міжнародна економічна інтеграція. Основні форми міжнародних економічних відносин. Міжнародна торгівля та її економічні основи.

Сутність і форми міжнародного руху капіталів.

Міжнародні валютно-фінансові відносини. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.


^ Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем


Причини виникнення і сутність глобальних проблем. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.

Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством. Міжнародне співробітництво у розв'язанні глобальних проблем.


^ СПИСОК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВ0Ї Л1ТЕРАТУРИ

Основна література

 1. Башнянин ГЛ., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. - 528 с.

 2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін ЮЛ. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища школа, 1995. - 471 с.

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знания - Прес, 2001. - 581 с.

 4. Мочерний СВ. Економічна теорія: Посібник. - К.: Видавничий центр ' Академія", 2001. — 656 с.

 5. Мочерний СВ. Політична економія. - Львів: Вищий світ, 2004.

 6. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін.; За ред. А.А. Чухна. - К.: Вища школа, 2001.-606 с.

 7. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. За ред. Ю.В. Нколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.

 8. Політична економія: Навч. посібник /За ред. К.Т. Кривенка. -К.:КНЕУ,2001.

 9. Політична економія: Навчальний посібник/ За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - 672 с.

10.Політична економія: Навчально-методичний посібник для самостийного вивчення дисципліни / За ред. К.Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 2003.-354 с.

11.Старостенко Г.Г. Економічна теорія: Навчальний посібник для дистанційного навчання. - К.: Університет "Україна", 2004. -172 с.

12.Старостенко Г.Г. Політична економія: Посібник для дистанційного навчання та індивідуальної роботи. - К.: Університет "Україна", 2004. -160 с.


Додаткова література

13.Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: СВ. Мочерний (відпов. ред.) та ін. - К.: Академія, 2000.

14.Збірник. Перехідна економіка. /За ред. В.М. Гейця.- К.:Вища школа, 2003.

15.Мешко І.Н. Історія економічних вчень. "Основні течії західноевропейської та американської економічної думки /Навч. Посібник. - К.: Наукова думка, 1994Схожі:

Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Основи філософських знань»
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський будівельний технікум»
Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти...
Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія культурології» напряму підготовки культура для спеціальності(тей)
...
Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство», галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» / Укл.: М. Ф. Безродний,...
Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconПрограма з дисципліни «Сучасні економічні теорії» на 2010 2011 навчальний рік для студентів спеціальності
Курс «Сучасні економічні теорії» тісно пов’язаний із фундаментальними економічними дисциплінами навчального плану і передбачає попереднє...
Навчальна та робоча програма з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток фінансової думки» / Г. Ф. Москалик – Кременчук: кіду, 2011. – 16с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи