Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання icon

Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання
Скачати 293.66 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання
Дата конвертації26.04.2013
Розмір293.66 Kb.
ТипРобоча програма

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бахчисарайський будівельний технікум»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

___________________ /Зобенко С.М./

« » 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення)


Для студентів заочної форми навчання 5.06010113 „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання ”


загальна кількість годин за робочим навчальним планом (годин) 108

із них: аудиторні заняття 18

самостійна робота 90


^

Робочу навчальну програму складено викладачем вищої категорії

Боровською Катериною Олександрівною.Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої


Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією № 1 „Загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін ”


Протокол № 1 від 12.09.2011 р.

Голова циклової комісії


(Боровська К.О.)  

(підпис, прізвище, ініціали)

АНОТАЦІЯ

дисципліни «Вища математика»

навчально-методичному забезпеченні дисципліни “ Вища математика ” розглядаються питання за темами модулів:


Програма з дисципліни «Вища математика» для вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що здійснюють підготовку спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти (108 год.).

Програма складена з урахуванням специфіки навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладів акредитації на основі програм з дисципліни «Вища математика»


^ Предмет, мета і завдання дисципліни «Вища математика»


Математика є універсальною наукою, яка широко застосовується у всіх сферах діяльності. На сучасному етапі роль математики в розвитку суспільства збільшується, потрібне підвищення математичної підготовки, особливо фахівців з будівничого профілю. В процесі вивчення дисципліни студенти повинні придбати фундаментальні математичні знання з відповідними професійними напрямами, уміння працювати з великим масивом даних, обробляти статистичну інформацію, володіти обчислювальними навиками і так далі.

Мета вищої математики - забезпечити вивчення тих математичних понять та методів, які не ввійшли до програми загальноосвітньої математичної підготовки студентів, але використовується в процесі вивчення дисциплін циклу професійної підготовки.

Вивчення дисципліни включає теоретичні, практичні заняття, а також самостійну роботу студентів, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок і розвитку самостійного мислення.

Викладання дисципліни слід здійснювати у формі доступній для студентів, необхідно широко використовувати сучасні методи навчання, забезпечувати реалізацію, дотримуватися послідовності по відношенню до програми.

Теоретичні знання, одержані студентами, повинні закріплюватись розглядом їх застосування, влючаючи розв'язування задач практичного змісту.

Приклади задач, пов'язані з фаховою підготовкою студентів, поаинні підбиратися предметними (цикловими ) комісіями.

Робоча програма по дисципліні «Вища математика» розроблена на основі програми для будівничих спеціальностей для аграрних вищих учбових закладів I-II рівнів акредитації, затвердженої начальником департаменту кадрової політики аграрної освіти і науки 06.06.2006 р.

У реалізації програми, враховані міжнаочні зв'язки, вивчення курсів математики і фізики в середній школі.

^ 1. ЗАВДАННЯ КУРСУ:

- Вивчити Основи аналітичної геометрії, лінійної алгебри, інтегрального і диференціального числення. Показати області застосування цих знань в економіці з упором на використання сучасної обчислювальної техніки. Підготувати студентів до вивчення дисциплін, що систематично використовують вищу математику і читаних на старших курсах.

^ 2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ЗАСВОЄННЯ

СТУДЕНТАМИ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

2.1. ЗНАТИ:

- основні тригонометричні формули.

- властивості і графіки тригонометричних функцій, обернених тригонометричних функцій.

- похибки наближень і обчислень.

- означення визначника другого порядку.

- правило Крамера.

- означення матриці та її властивостей.

- означення комплексних чисел, різні форми та перехід від однієї форми до іншої.

- означення границі функцій у точці, похідної, диференціала, точок максимуму та мінімуму функції.

- формули похідних основних елементарних функцій.

- формули теорем про необхідні і достатні умови існування екстремуму диференційованої функції.

- означення первісної, невизначеного інтеграла.

- формування основних властивостей невизначеного і визначеного інтеграла.

- формулу Ньютона-Лейбница.

- означення розв'язку диференціального рівняння.

- означення функцій багатьох змінних та кратних інтегралів.

- рівняння прямої у різних формах, еліпса гіперболи, параболи.

- основні поняття та означення числових рядів.

- достатні ознаки збіжності рядів.

- основні поняття комбінаторики.

- формулу повної ймовірності.

- основні правила аналітичної геометрії, методи вирішення систем лінійних рівнянь алгебри. Розуміти зв'язок між такими поняттями, як число, вектор, матриця, лінійне перетворення.

- основні теореми і правила диференціального і інтегрального числення, області їх застосувань в економічній науці.

- основні теореми теорії диференціальних рівнянь і способи їх застосування для опису детермінованих процесів в економіці.

- основні правила наближених обчислень.

2.2. УМІТИ:

- обчислювати значення тригонометричних функцій за допомогою калькулятора та таблиць.

- обчислювати відстані від доступної точки до недоступної, відстаней між недоступними точками, висоти предмета.

- обчислювати визначники другого і третього порядків, розв'язувати системи рівнянь за формулами Крамера.

- виконувати дії над комплексними числами в алгебраїчній, тригонометричній, показниковій формах.

- застосовувати диференціал до наближених обчислень.

- досліджувати функції і будувати їх графіки.

- обчислювати площі фігур за допомогою визначеного інтеграла.

- розв'язувати диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними та першого порядку.

- застосовувати кратні інтеграли в геометрії та механіці.

- досліджувати взаємне розташування прямих та знаходити кут між ними, будувати криві другого порядку за їх рівняннями та визначати їх властивості.

- знаходити повну ймовірність випадкової події.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати основні чисельні методи та вміти їх застосовувати під час вивчення спеціальних дисциплін, у процесі курсового та дипломного проектування.

^ 2.3. ОВОЛОДІВАТИ НАВИКАМИ

- оцінюючи погрішностей в обчисленнях.

- вирішувати конкретні завдання і приклади курсу.

2.4. РОЗВИНУТИ ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ:

- у умінні складати абстрактну модель того або іншого процесу.

- у логічному науковому мисленні.


^ РОБОЧИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
^ Назва розділу, модуля, теми програми

Обсяг годин

всього

з них

Аудитор них

Само

стій них

теоретичних

практичних

1

2

3

4

5

6
Модуль №1
Тема №1.Елементи лінійної алгебри.10

2

2

6

1

  1. Вступ.


Предмет і методи математики. Зв`язок математики з іншими науками. Поняття математичного моделювання.


2

-

-

2

2

1.2 Матриці. Визначники другого і третього порядків.


Матриці. Дії над матрицями Визначники другого і третього порядків та їх властивості. Мінор та алгебраїчне доповнення. Методи обчислення визначників. Системи рівнянь.

2

2

-

-

3

1.3 Формули Крамера, метод Гауса.


Основні методи розв'язування СЛР: метод Гауса, за формулами Крамера, матричним методом.

2

-

-

2

4

1.4 Метод оберненої матриці.


. Обернена матриця. Системи лінійних рівнянь з двома і трьома змінними. Критерії сумісності СЛР – теорема Кронекера-Капеллі.

2

-

2

-

5

1.5 Прикладні задачи.


Прикладні задачі інших дисциплін, які приводять до СЛР та їх розв'язування.

2

-

-

2


Тема№2. Тригонометричні функції


6

-

-

6

6

2.1 Тригонометричні функції кута. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргкменту.


Обчислення значень тригонометричних функцій за допомогою калькулятора і таблиць. Дії з наближеними значеннями чисел. Тригонометричні функції кута. Осноні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.Формули зведення


2

-

-

2

7

.2.2 . Властивості та графіки тригонометричних функцій.

2

-

-

2

8

2.3 Обернені тригонометричні функції.


Властивості та графіки обернених тригонометричних функцій. Розв’язання тригонометричних рівнянь.


2

-

-

2

Тема№3: Комплексні числа

6

2

-

4

9

3.1 Основні поняття і визначення. Дії над комплексними числами в алгебраїчній формі.


Поняття комплексного числа. Основні співвідношення. Алгебраїчна форма комплексного числа Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі.


2

2

-

-

10

3.2 Геометричне зображення комплексних чисел.


Геометрична інтерпретація комплексних чисел. Полярні координати точки на площині. Використання комплексних чисел при розв'язанні прикладних задач.

2

-

-

2

11


3.3 Тригонометрична і показникова форма комплексного числа.


Тригонометрична форма комплексного числа. Перехід від алгебраїчної форми комплексного числа до тригонометричної. Показова форма комплексного числа. Переход від алгебраїчної форми комплексного числа до показової. Дії над комплексними числами, заданими в тригонометричній та показовій формі.


2

-

-

2

Тема№4 : Елементи векторної алгебри


8

2

-

6

12

4.1 Вектор. Дії над векторами.


Поняття вектора. Дії над векторами. Векторні простори. Проекція вектора на вісь. Базис на площині і в просторі.

2

2

-

-

13

4.2 Поділ відрізка в данному відношенні.. Скалярний добуток векторів.


Поділ відрізка в данному відношенні.. Скалярний добуток векторів. Розкладання вектора за базисом.Кут між векторами

2

-

-

2

14

4.3 Умови колінеарності та компланарності векторів. Векторний і мішаний добуток векторів.

2

-

-

2

15

4.4. Напрямні косинуси.


Розв`язування вправ на дії над векторами. Застосування скалярного, векторного та змішаного добутків до розв'язування прикладних задач фізики,теоретичної механіки та ін.


2

-

-

2

Тема№5: Аналітична геометрія.


10

2

-

8

16

5.1 Метод координат. Поняття рівняння лінії на площині.


Предмет і методи аналітичної геометрії. Метод координат. Поняття рівняння лінії на площині. Загальне рівняння прямої та його окремі випадки. Різні види прямої.


2

2

-

-

17

5.2 Кут між прямими. Взаємне розміщення двох прямих на площині.


Умова паралельності та перпендикулярності прямих. Відстань від точки до прямої.

2

-

-

2

18


5.3 Площина у просторі.


Загальне рівняння та його дослідження. Рівняння площини, що проходить через три точки. Рівняння площини у відрізках на осях. Кут між двома площинами в просторі. Умова паралельності та перпендикулярності площин. Відстань від точки до площини.

2

-

-

2

19


5.4 Пряма лінія в просторі.


Різні види рівнянь прямої в просторі. Кут між двома прямими в просторі. Кут між прямою і площиною. Умова паралельності і перпендикулярності прямої і площини.

2

-

-

2

20

5.5 Лінії другого порядку.

Поняття про лінії другого порядку на площині. Загальне рівняння лінії другого порядку на площині. Коло. Еліпс. Гіпербола. Парабола. Застосування властивостей кривих другого порядку до розв'язування прикладних задач, зокрема задач економічного змісту.

2

-

-

2

Тема№6: Системи лінійних нерівностей і поняття лінійного програмування


6

-

-

6

21

6.1 Системи лінійних нерівностей


2

-

-

2

22


6.2. Основні задачі і поняття лінійного програмування. Транспортна задача.

2

-

-

2

23

6.3 Розв'язування задач лінійного програмування. Залікове заняття по темах першого модуля.

2

-

-

2Модуль № 2Тема№6: Диференційне числення функції однієї змінної.


22

-

4

18

24

6.1Функція.Границя функції.


Функція.Границя функції Теореми про границі(без доведення). Обчислення границь функцій . Неперервність функції.

2

-

-

2

25

6.2 Похідна функції.


Задачі, що приводять до поняття похідної. Означення похідної. Її геометричний та механічний зміст. Дотична до кривої.

2

-

-

2

26

6.3 Похідні основних функцій.


Правила диференціювання. Похідні основних елементарних функцій. Похідна складеної функції..

2

-

2

-

27

6.4 Приклади застосування похідної до розв'язування задач з геометрії, фізики.

2

-

-

2

28

6.5 Означення диференціалу функції.


Означення диференціалу функції Геометричний та фізичний зміст диференціалу. Правила знаходження диференціалу.

2

-

-

2

29

6.6 Диференціал складеної функції


Диференціал складеної функції. Застосування диференціалу до наближених обчислень.

2

-

-

2

30

6.7 Зростання та спадання функцій


Зростання та спадання функцій. Стаціонарні та критичні точки.


2

-

2

-

31

6.8Друга похідна та її фізичний зміст.


Друга похідна та її фізичний зміст Опуклість, точки перегину графіка функції. Асимптоти графіка функції.

2

-

-

2

32

6.9 Загальна схема дослідження та побудови графіка функції.

2

-

-

2

33

6.10 Найбільше і найменше значення функції на відрізку.

2

-

-

2

34

6.11 Розв'язування прикладних задач на максимум та мінімум.

2

-

-

2

Тема№8: Диференційне числення функції багатьох змінних.


6

-

-

6

35

8.1 Основні поняття та означення функції багатьох змінних.


Основні поняття та означення функції багатьох змінних. Частинні похідні . Екстремум функції багатьох змінних.


2

-

-

2

36

8.2Необхідна умова існування точок екстремуму.

2

-

-

2

37

8.3 Повний диференціал. Частинні похідні вищих порядків.


Повний диференціал. Частинні похідні вищих порядків.Похідна за напрямом. Градієнт. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа.

2

-

-

2

Тема№9:Інтегральне числення.


22

2

2

18

38

9.1 Невизначений інтеграл.


Первісна функція. Невизначений інтеграл. Таблиця невизначених інтегралів.

2

-

2

-

39

9.2 Методи інтегрування заміною

2

-

-

2

40

9.3 Методи інтегрування за частинами

2

-

-

2

41

9.4 Інтегрування раціональних дробів.

2

-

-

2

42

9.5 Інтегрування тригонометричних функцій.

2

-

-

2

43

9.6 Визначений інтеграл


Означення визначеного інтеграла. Інтегральні суми. Формула Ньютона-Лейбніца. Основні властивості визначеного інтеграла.

2

2

-

-

44

9.7 Методи підстановки та інтегрування за частинами у визначеному інтегралі.

2

-

-

2

45

9.8. Площі плоских фігур та об'єми геометричних тіл.


Площі плоских фігур та об'єми геометричних тіл.


2

-

-

2

46

9.9 Застосування визначених інтегралів


Застосування визначених інтегралів для обчислення площ, об'ємів, шляху


2

-

-

2

47

9.10 Поняття про подвійний інтеграл.


Поняття про подвійний інтеграл. Зведення подвійного інтегралу до повторного.

2

-

-

2

48

9.11 Систематизування вмінь та навиків. Контрольна робота


2

-

-

2

Тема№10: Диференціальні рівняння.

8

-

-

8

49

10.1 Диференціальні рівняння першого порядку.


Диференціальні рівняння. Основні поняття та означення.. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші. Теорема про існування та єдність розв'язків. Задачі, що зводяться до диференційних рівнянь.

2

-

-

2

50

10.2Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними.

2

-

-

2

51

10.3Лінійні та однорідні рівняння першого порядку.

2

-

-

2

52

10.4Лінійні однорідні диференціальні рівняннядругого порядку зі сталими коефіцієнтами.

Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами Загальний та частинний розв'язок.

2

-

-

2


Тема№11.: Елементи теорії ймовірностей


4

-

-

4

53

11.1 Предмет теорії ймовірностей. Основні поняття комбінаторики.


2

-

-

2

54

11.2 Поняття випробування та випадкової події. Ймовірність події.


Поняття випробування та випадкової події. Відносна частота випадкової події. Визначення ймовірностей випадкової події. Умовна ймовірність. Формула повної ймовірності. Повторення випробувань. Формулі Я. Бернуллі.


2

-

-

2

55

11.3 Розв'язування задач на застосування елементів теорії ймовірностей. Залікове заняття по темах другого модуля.
Всього

108

10

8

90ЛІТЕРАТУРА

 1. Яковлев Г.Н. Алгебра и начала анализа.-М: Наука, 1978-ч.1

 2. Яковлев Г.Н. Алгебра и начала анализа.-М: Наука, 1978-ч.2

 3. Подольский В.А. Сборник задач по вісшей математике –М.: Вісшая школа.

 4. Валуце І.І. Математика для технікумів. М. Наука, 1990.

 5. Богомолов М.В. Практичні заняття з математики. К. Вища школа, 1985.

 6. Лисичкин В.Т. Математика. М. Вища школа, 1989.

 7. Гмурман В.Є. Теорія ймовірностей й математична статистика. М. Вища школа,2003.

 8. Гмурман В.Є. Керівництво до розв'язування задач з теорії ймовірностей й математичної статистики. М. Вища школа,2002.

Модуль № 1


Тема№1 : Елементи лінійної алгебри.

 1. Предмет і методи математики. Обчислення із точним врахуванням похибок...

 2. Матриці, визначники їх властивості. Поняття матриці, зворотної матриці

 3. Основні методи розв'язування СЛР: метод Гауса, за формулами Крамера, матричним методом.

 4. Системи лінійних рівнянь. Критерії сумісності системи лінійних рівнянь.

Методи їх розв'язування.


Тема№2 : Тригонометричні функції.

1.Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення. Теорема синусів і косинусів. Розв'язування трикутників. Властивості та графіки тригонометричних функцій; обернених тригонометричних функцій.


Тема№3: Комплексні числа.

1. Поняття комплексного числа. Основні співвідношення. Алгебраїчна форма комплексного числа Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі.

2. Геометрична інтерпретація комплексних чисел. Полярні координати точки на площині. Використання комплексних чисел при розв'язанні прикладних задач.

3. Тригонометрична форма комплексного числа. Перехід від алгебраїчної форми комплексного числа до тригонометричної. Показова форма комплексного числа. Переход від алгебраїчної форми комплексного числа до показової. Дії над комплексними числами, заданими в тригонометричній та показовій формі.


Тема№4: Елементи векторної алгебри.

1.Поняття вектора. Дії над векторами. Векторні простори. Проекція вектора на вісь. Базис на площині і в просторі.

2.Поділ відрізка в данному відношенні.. Скалярний добуток векторів. Розкладання вектора за базисом.Кут між векторами

3.Умови колінеарності та компланарності векторів. Векторний і мішаний добуток векторів

Тема№5: Аналітична геометрія.

1. Елементи векторної алгебри. Дії над векторами. Вектори на площині і в просторі. Кут між векторами. Умови колінеарності та компланарності векторів. Векторний і мішаний добуток векторів.

2. Рівняння прямої на площині, загалом, і приватних видах.

3. Пряма і площина в просторі. Загальне рівняння площини і прямої. Відстань від крапки до площини.

4. Криві другого порядку. Загальне рівняння кривої другого порядку. основні параметри кривих.

5. Системи лінійних рівнянь і лінійне програмування.

Системи лінійних рівнянь. Основні задачі і поняття лінійного програмування. Транспортна задача.

Тема№6: Системи лінійних нерівностей і лінійне програмування.


Модуль № 2


Тема№7: Диференціальне числення функції однієї змінної.

1. Функція, способи завдання функції. Межа функції. Теореми про границі (без доведення ) . Обчислення границь функцій. Неперервність функції.

2. Задачі, що зводять до похідної. Означення похідної, геометричний, фізичний і економічний сенси похідної. Диференціал і його застосування до наближених обчислень.

3. Додаток похідної до дослідження функцій на екстремум, інтервали опуклості, угнутості графіка функцій, точки перегину. Асимптоти графіка функції. Загальна схема дослідження функції та побудова графіка функції. Найбільше та найменше значення функції на відрізку. Розв'язування прикладних задач на максимум та мінімум.

Тема№8: Диференціальне числення функції багатьох змінних

4. Диференціальне числення функції багатьох змінних.

Функції декілька змінних. Частинні похідні функції декілька змінних. Екстремум функції декілька змінних. Необхідна умова існування точок екстремуму. Повний диференціал. Частинні похідні вищих порядків. Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа.

Тема№9: Інтегральне числення.

1. Первісна функція. Невизначений інтеграл, основні властивості. таблиця основних інтегралів.

2. Методи інтегрування: безпосереднє інтегрування, метод заміни змінною, інтеграція по частинах; інтегрування раціональних дробів; інтегрування тригонометричних функцій; інтегрування найпростіших ірраціональних функцій.

3. Означення визначеного інтеграла. Інтегральні суми. Методи підстановки та інтегрування за частинами у визначеному інтегралі.

Площі плоских фігур та об'єми геометричних тіл. Застосування визначених інтегралів для обчислення площ, об'ємів, шляху.

Поняття про подвійний інтеграл. Зведення подвійного інтегралу до повторного.

Тема№10. Диференціальні рівняння.

Основні поняття та означення. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші. Задачі, що зводять до диференційних рівнянь. Лінійні диференціальні рівняння 2-го порядку з постійними коефіцієнтами. Загальний та частинний розв'язок.

Тема№11. Елементи теорії ймовірності.

Предмет теорії ймовірностей. Основні поняття комбінаторики. Поняття випробування та випадкової події. Відносна частота випадкової події. Умовна ймовірність. Формула повної ймовірності. Повторення випробувань. Формулі Я. Бернуллі.

Дискретна випадкова величина, закон її розподілу.

Математичне сподівання та дисперсія випадкової величини. Закон великих чисел.

Тематичний план предмету
Назва теми

Кількість годин

За учбовою програмою

За робочою програмою

Всьо

го

З них

Всьо

го

З них

Ауди-

торні

Сам.

робота

Ауди-

торні

Сам.

робота

1

Елементи лінійної алгебри

8

4

4

10

4

6

2

Тригонометричні функції

16

6

10

6

-

6

3

Комплексні числа

6

4

2

6

2

4

4

Елементи векторної алгебри

8

4

4

8

2

6

5

Аналітична геометрія

10

4

6

10

2

8

6

Системи лінійних нерівностей і лінійне програмування

6

4

2

6

-

6

7

Диференціальне числення функції однієї змінної

12

6

6

22

4

18

8

Диференціальне числення функції багатьох змінних

6

4

2

6

-

6

9

Інтегральне числення

22

12

10

22

4

18

10

Диференціальні рівняння

8

6

2

8

-

8

11

Елементи теорії ймовірності.

4

4

-

4

-

4
Резерв часу і повторення.


Разом

108

60

48

108

18

90Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти...
Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Безпеки життедіяльності» для студентів денної форми навчання напрямів підготовки
Робоча програма з курсу "Безпека життедіяльності" складена на основі вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти...
Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Безпеки життедіяльності» для студентів денної форми навчання напрямів підготовки
Робоча програма з курсу "Безпека життедіяльності" складена на основі вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти...
Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи