Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності icon

Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Скачати 106.87 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Дата конвертації26.04.2013
Розмір106.87 Kb.
ТипРобоча програма

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бахчисарайський будівельний технікум»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________________ /Зобенко С.М./

« » 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій


Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»  


загальна кількість годин за навчальним планом (годин) 108

із них: аудиторні заняття 4

лекційних занять 4

самостійна робота 98

практична робота 6


Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 16.04.2011 р.


Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією № 1

«Загальноосвітніх та соціально-гуманітарних

дисциплін».

Протокол № ___ від ___ «___________» 2011 р.

Голова циклової комісії

/Боровська. К. О./

^ ПРЕДМЕТ, МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи комп’ютерних технологій

Предмет дисципліни – знайомить студентів з комп’ютерними технологіями, зосереджує увагу на вивченні правил користування комп’ютерной техніки, офіснім пакетом.

^ Метою курсу – формування у студентів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформативно – комунікативної компетентності.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

^ Знати:

– предмет, мету вивчення дисципліни;

– основні поняття курсу.

Вміти:

– ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

– самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

– як застосовувати інформаційно - комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.


Орієнтовний тематичний план
Кількість годин

Назва розділу і теми

всього

теоретичні

лабораторні

самостійне вивчення

1

2
4

5

1. Вступ. Елементи інформаційно-обчислювальних технологій

50

2

2

46

1.1 Інформація та її види.


66

1.2Апаратне забезпечення обчислювальної системи.


1212

1.3Операційна система Windows.


22

2

2

18

1.4Сервісні програми


1010
2. Прикладне програмне забезпечення.

Офісні програми.


58

2

4

52

2.1. Текстовий редактор Word для Windows

16

1

2

13

2. Графічний редактор Paint для Windows ХР

66

2.3 Табличний редактор Excel для Window.

16

1

2

13

2.4. Система управління базами даних Access

2020

Всього

108

4

6

98^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Апаратне та програмне. забезпечення ЕОМ. ОС Windows. Сервісні програми.

Елементи інформаційно-обчислювальних технологій. Інформація, її властивості, види, організація. Документована інформація. Інформаційна база управління в будівельній організації і її особливості при використанні ЕОМ.


^ 1.1 Інформація та її види.

ЕОМ. Іх призначення та застосування. Інформація та її види. Способи збереження інформації. Історія розвитку обчислю-вальної техніки. .Принцип программного управління.


^ 1.2Апаратне забезпечення обчислювальної системи.

Апаратне забезпечення обчислювальної системи. Основні та зовнішні пристрої ПК. Призначення та характеристика пристро їв ПК: процесора, пам’яті, види пам’яті (внутрішня і зовнішня). Пристрої введення-виведення, стандартні і нестандартні, їх призначення.


ЛПЗ№1. Основні пристрої ПК. Порядок вмикання і вимикання ПК. Призначення клавіш.


Основні дії при зависанні ПК.

Види зовнішньої пам’яті. Новинки.


^ 1.3 Операційна система Windows.

Загальна характеристика ОС Windows. Робочий стіл Windows. столу. Структурна таблиця Робочого Структура вікна. Діалогові вікна Робота з довідкою.


ЛПЗ№2. Робота з підручником, довідковою інформацією в ОС Windows. Робота з об’єктами: створення, копіювання і перейменування об’єктів. Пошук, знищення і відновлення об’єктів. Робота з об’єктами: створення, копіювання і перейменування об’єктів. Пошук, знищення і відновлення об’єктів

Буфер обміну. Типи вікон. Пошук інформації за довідкою. Реферат за даною темою


^ ЛПЗ№3. Робота з об’єктами: створення, копіювання і перейменування об’єктів.


ЛПЗ№4 Основи роботи з програмою провідник.


ЛПЗ№5 Впровадження і зв'язування об'єктів в Windows.


ЛПЗ№6 Стандартні програми Windows: Блокнот і Калькулятор.


^ 1.4 Сервісні програми

Інтерфейс користувача. Архіватори, антивірусні програми Класифікація вірусів


ЛПЗ№7. Робота з програмами-архіваторами і програмами для виявлення і видалення вірусів


^ 2. Офісні програми.


2.1 Текстовий процесор Word

Вікно редактора. Вікна документів. Введення, редагування, Формування тексту. Створення і збереження документів. Графіка. Конспект. Введення паролю, властивості документів.


^ ЛПЗ№8. Введення, редагування та формування тексту.


ЛПЗ№9. Робота з таблицями – створення і формування


ЛПЗ№10 Робота в MS Word. Складання опису документу. Завдання пароля. Створення таблиці і побудова діаграми за даними таблиці


ЛПЗ№11 Робота з формулами. Математичні розрахунки


ЛПЗ№12 Робота в MS Word. Використання панелі інструментів Креслення для створення діаграм.


^ 2.2 Комп’ютерні презентації

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.


ЛПЗ№13 Розробка слайдової презентації з анімацією.


ЛПЗ№14 Робота з PDF документами.


^ 2.3 Табличний процесор Excel.

Робота з аркушами книг. Створення та збереження аркушів книг. Введення і редагування даних. Формування чарунок і діапазонів. Використання формул. Побудова діаграм.

Додавання двох матриць, множення матриці на число у табличному процесорі Excel.


ЛПЗ№15,16 Створення елементарних формул. Відносні, абсолютні і змішані адреси осередків


ЛПЗ№17. Фільтрація. Автофіль


ЛПЗ№18. Використання комбінованої діаграми математичних обчислень в середовищі Excel


ЛПЗ№ 19 Введення формули масивів, обчислення визначника, знаходження зворотної матриці. Створення формули за допомогою Майстра функцій


ЛПЗ№20. Гіперсилка, створення гіперсильце.


^ 2.4 Система управління базами даних Access.

Характеристика системи. Типи та властивості полів. Створення баз даних. Робота з таблицям. Створення та використання запитів. Створення та використання форм. Створення бази даних телефонних номерів власної вулиці. Пошук інформації в базах даних


^ ЛПЗ№21. Створення бази даних, таблиці, форми в Microsoft Access


ЛПЗ№22 Пошук і фільтрація даних в базах даних


ЛПЗ№23 Створення нового поля в таблиці, нового елементу у формі


Список літератури


1. Зорін М. В. Інформатика.: М. – СКСМО 2009. – 204с.

2. Тихомиров А. М., Продкі А. К. Microsoft Office 2007. – СПб: Наука и техніка, 2008 – 608 с.

3. Оліфер В. Г., Олифер Н. А. Операційні системи – СПб: Питер, 2002- 544с.

4. Пасько В. П. Ефективна робота в Інтернеті. – СПб: Пітер, Київ: видавнитська група DHV; 2005 – 544с.

7. Таненбаум.Э. Архітектура комп’ютера.: П – Пітер, 2007, - 844с.


Додаткова література:

  1. Баженов В.А., Лізунов ПЛ. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2008. - 640 с.

  2. Зарецька A.M. Інформатика. — Видавн. у 2-х част. — К: Форум, 2004.-39 с.

  3. Редько М.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч.-метод. посібн. - Вінниця: Нова Книга, 2007. — 568 с.

  4. Руденко В.Д. Основи інформатики: Навч.посіб. - К.: Вид. Група ВНУ. - 2005. - 320 с.

5. Інформатика: Підручник для учнів 10-11 кл. серед,
загальноосв. - К.: Форум, 2000.-223 с.

6. Савенко Р.Г., Лисенко М.В. Персональні комп'ютери: робота
з поширеними програмними продуктами: Навч. посібн. — 1995. - 232 с.

7. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя. Кра. - М., 1998. -

480 с.

  1. Наконечний СЛ., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посібн. - К.: КНЕУ, 2004. - 452 с.

  2. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика: Підруч. для учнів 10-11 кл. Серед, загальноосв. видав. - К.: Форум, 2000 - 223 с.
  1. Бех О.В., Городня Т.А. Математичне програмування: Навч. посібн. - Львів: Магнолія 2006,2007. - 200 с.

11. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник / За ред. О.І. Пушкаря. - К.: Вид. "Академія". - 2003. -704 сСхожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти...
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання
Для студентів заочної форми навчання 06010113 „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання ”
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу №23 від 14 червня 2010 р.)
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи