Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності icon

Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Скачати 352.39 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Дата конвертації26.04.2013
Розмір352.39 Kb.
ТипРобоча програма

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бахчисарайський будівельний технікум»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________________ /Зобенко С.М./

« » 201 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування


Для студентів заочної форми навчання спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»  


загальна кількість годин за навчальним планом (годин) 81 (ауд.з.+сам.р.)

із них: аудиторні заняття 12 (л.з.+пр.з.)

лекційних занять 4

самостійна робота 69 практична робота 8


Робочу навчальну програму складено викладачем спеціалістом

^ Базарною Оленою Анатоліївною

(прізвище, ім’я, по батькові)


Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Науково-методичним центром від 04.02.2010 р.


Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією №2

дисциплін професійної підготовки

з спеціальності 5.06010101

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Протокол № ___ від __.___.2011 р.

Голова циклової комісії

_______________ Мухамедова Л.М


ПРЕДМЕТ, МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

“Основи систем автоматизованого проектування”Предмет дисципліни –раціональне використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні прикладних задач, безпосередньо повя’заних з звданнями, що виникають у процессі набуття спеціальності будівельнника та в процессі наступної професійної діяльності.

^ Мета вивчання дисципліни – реалізація засобами обчислювальної техніки проектних робіт і забезпечення виконання заданих вимог щодо виконання проектних робіт об’єктів будівництва різного призначення та різного рівня складності.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:

– предмет, мету вивчення дисципліни, основні поняття курсу;

– основні прийоми роботи в спеціалізованій програмі – архітекторі ArchiCAD


^ Вміти:

– виконувати плани поверхів, розрізи, фасади будівель різного рівня складності в спеціалізованій програмі – архітекторі ArchiCAD;

  • виконувати різноманітні креслення;

  • створювати віртуальні будівлі з повним оснащенням та дизайном приміщень;

  • оформлювати і оснащати земельну ділянку створеного віртуального будинку: встановлювати навіси, альтанки, садові меблі, дитячі майданчики, озеленення ділянки тощо.^

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів


У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень студента та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички студента відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.Оцінка

Оцінка ECTS

Рейтинг студента в балах

відмінно

A

85-100

добре

B

61-84

C

задовільно

D

36-60

E

незадовільно

FX

1-35

F"Відмінно" - виставляється студентам, які показали різносторонні системні знання програмного матеріалу, уміння бездоганне виконувати завдання певні програмою навчання, продемонстрували творчі здібності.

"Добре" - заслуговують студенти, які показали повні знання програмного матеріалу, успішно виконали завдання, передбачені навчальною програмою, засвоїли зміст основної літератури.

"Задовільно" - виставляється студентам, які показали знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання й майбутньої роботи з обраної професії, виконали завдання передбачені навчальною програмою, ознайомилися з літературою.

"Незадовільно" - одержують студенти, які показали пробіли в знаннях основного учбово-програмного матеріалу, зробили принципові помилки в ході виконання завдань.
  1. ^

    ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
п-п.


Семестр, назва розділу,

модуля і теми заняття^ ОБСЯГ ГОДИН

за навчальною програмою

за робочою програмою

всього

з них

всього

з них

Ауди-торних

само- стійних
ауди- торних

само- стійних
МОДУЛЬ 1.1.

Програмний пакет ArchiCAD.1.1

^ Базові поняття.


5

1

4

1.2

Робоче середовище.

Системи координат.


12

1

11

1.3

Інструменти створення будівельних конструкцій.


26

7

19


МОДУЛЬ 2.1.4
^

Інструменті створення додаткових елементів креслення.16

1

15

1.5

Додаткові об’єкти. Оформлення документації


22

-

22
^ ВСЬОГО З ДИСЦИПЛІНИ

8181

12

69


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п\п

Назва модуля, розділів, тем програм

Кількість годин

^ Рейтингова оцінка

Всього

З них

Лекційних

Лабораторних, практичних

Самостійних
2

3

4

5

6

7

Модуль 1.
^ Вступ. Предмет курсу.
    1. ^ Програмний пакет ArchiCAD.

Базові поняття.

5

1

-

4
1

Програмний пакет ArchiCAD, її можливості. Довколишнє середовище. Настройка проекту. Плаваючі панелі. Поверхи.

5

1

-

4

1-5 балів
    1. ^ Робоче середовище.

Системи координат.

12

1

-

11
2

Робоче середовище. Слої. Масштаб. Системи координат. Система сіток. Редагування елементів на плані поверху. Направляючі лінії. Фіксація мишки. Електронні рейсшини.

8

1

-

7

1-5 балів

3

Практичне заняття № 1.

Настройка проекту. Створення фундаменту за допомогою числового вводу координат

2

-

-

2

1-5 балів

4

Практичне заняття № 2.

Засоби редагування елементів.

Копіювання та розповсюдження елементів.

2

-

-

2

1-5 балів
^ 1.3. Інструменти створення будівельних конструкцій.

26

2

5

19
5

Створення стін. Діалогове вікно установки параметрів. Створення перекриття. Створення отворів в перекритті. Створення сходів. Створення вікон, дверей. Інструмент “зона”. Створення складних профілів. Редагування складних профілів.

12

1

-

11

1-5 балів

6
^

Практичне заняття № 3


Створення структурної сітки.

Створення фундаментів. Постановка розмірів.

2

-

2

-

1-5 балів

7


Практичне заняття № 4.

Створення надпідвального перекриття.

Побудова стін першого поверху.

Створення вікон, дверей.

2

-

2

-

1-5 балів

8

Практичне заняття № 5.

Створення міжповерхового перекриття.

Побудова стін другого поверху. Створення сходів. Підрахунок площі приміщень.

2

-

1

1

1-5 балів
1

2

3

4

5

6

7

9

Створення балок, колон. Створення даху. Підрізка стін під дах. Створення крокв за

допомогою майстра RoofMaker.

Встановлення слухових вікон на даху. Редагування контурів даху.

6

1

-

5

1-5 балів

10

Практичне заняття № 6.

Створення даху. Побудова схеми розкладки крокв. Водовідвід с даху.

2

-

-

2

1-5 балів^

Разом по модулю 1


43

4

5

34
Модуль 2^

1.4 Інструменті створення додаткових елементів креслення.


16

-

1

15
11

Інструменті нанесення розмірів, нанесення написів. Створення заштрихованих повер-хонь. Створення розрізів, фасадів. Оновлення розрізів, фасадів. Створення креслень деталей. Побудова креслень. Лінії. Заштриховані поверхні. Рисунок. Інструмент “камера”.

14

-

-

14

1-5 балів

12
^

Практичне заняття № 7


Нанесення розмірів на плани поверхів. Створення розрізу, фасаду.

2

-

1

1

1-5 балів
^ 1.5 Додаткові об’єкти. Оформлення документації

22

-

-

22
13

Створення об’єктів на плані. Вікно установки параметрів об’єктів. Оформлення креслень в макет. Створення нового бібліотечного елем-нту. Створення 3D – сіток. Редагування 3D- сіток. Проведення розрахунків.

14

-

-

14

1-5 балів

14
^

Практичне заняття № 8.


Редагування розрізу, фасаду. Створення креслень деталей.

2

-

-

2

1-5 балів

15
^

Практичне заняття № 9


Створення земельної ділянки з огорожею та зеленими насадженнями

2

-

-

2

1-5 балів

16
^

Практичне заняття № 10


Оформлення креслень в макет.

2

-

-

2

1-5 балів

17
^

Практичне заняття № 11

Залікове заняття


2

-

-

2

1-5 балів

Разом по модулю 2

38

-

1

37^ Разом по дисциплінарним модулям

81

4

8

69

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ПО МОДУЛЯМ І ТЕМАМ


лекції
^

Найменування модулів, тем і їх короткий зміст


Кількість годин

1

2

3

Модуль 1.


^ Програмний пакет ArchiCAD

1

Програмний пакет ArchiCAD. Базові поняття.

2
Програмний пакет ArchiCAD, її можливості. Довколишнє сере- -довище. Настройка проекту. Плаваючі панелі. Поверхи.

2

Робоче середовище. Системи координат.

2
Робоче середовище. Слої. Масштаб. Системи координат. Си-стема сіток.

3

Інструменти створення будівельних конструкцій.

2
Створення стін. Створення перекриття. Створення отворів вперекритті. Створення сходів. Створення вікон, дверей.

4

Створення балок, колон.

2
Створення даху. Підрізка стін під дах. Створення крокв задопомогою майстра RoofMaker. Встановлення слухових вікон.
Модуль 2

5
^

Інструменті створення додаткових елементів креслення


2
Інструменті нанесення розмірів, нанесення написів. Створеннязаштрихованих поверхонь. Створення розрізів, фасадів.

6

Додаткові об’єкти. Оформлення документації.

2
Створення об’єктів на плані. Вікно установки параметрівоб’єктів. Оформлення креслень в макет. Створення новогобібліотечного елементу.
^ ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/п

Найменування модулів, тем лабораторних, практичних занять і їх короткий зміст

Кількість годин

^ Форма контролю

Література

1

2

3

4

5
Модуль 1.
1

Настройка проекту. Створення фунда-

2


менту за допомогою числового вводу

координат

2

Засоби редагування елементів.

2


Копіювання та розповсюдження елементів.

3

Створення структурної сітки.

2


Створення фундаментів.

Постановка розмірів.

4

Створення надпідвального перекриття.

2


Побудова стін першого поверху.

Створення вікон, дверей.

5

Створення міжповерхового перекриття.

2


Побудова стін другого поверху

Створення сходів. Площі приміщень.

6

Створення даху. Побудова схеми

2


розкладки крокв. Водовідвід с даху.


Модуль 2.

7

Нанесення розмірів на плани поверхів.

2


Створення розрізу, фасаду.

8

Редагування розрізу, фасаду.

2


Створення креслень деталей.

9

Створення земельної ділянки з огорожею

2


та зеленими насадженнями

10

Оформлення креслень в макет.

2


11

Залікове заняття

2


Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання
Для студентів заочної форми навчання 06010113 „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання ”
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти...
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу №23 від 14 червня 2010 р.)
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Робоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи