Робоча програма з навчальної дисципліни \"Інженерного креслення\" для студентів денної форми навчання спеціальності icon

Робоча програма з навчальної дисципліни "Інженерного креслення" для студентів денної форми навчання спеціальності
Скачати 385.08 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни "Інженерного креслення" для студентів денної форми навчання спеціальності
Дата конвертації26.04.2013
Розмір385.08 Kb.
ТипРобоча програма

Відокремленій підрозділ

Національного університету біоресурсів та природокористування України „БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_________________Зобенко С.М.

«___»___________20__р.


РОБОЧА ПРОГРАМА
з навчальної дисципліни ____________“Інженерного креслення”__________


для студентів денної форми навчання спеціальності __________5.06010101___

_____________“Будівництво та експлуатація будівель і споруд”__ _________
загальна кількість годин за навчальним планом______________216______________


з них: аудиторні заняття ________26_____

практичні заняття ________26_____

самостійна робота _________190_____


Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої_____Навчально-методичним центром аграрної освіти____

____від_11 червня_ 2010 року_______________


Викладач __________Іваннікова М.В.________________________________


Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією №3 «Дисциплін природничо-

наукової, практичної та професійної підготовки

за фахом 5.06010113 «Монтаж, обслуговування

устаткування та систем газопостачання»

Протокол №___ від «___»______________201__р.

Голова предметної циклової комісії

___________________О.І.Кулікова


  1. ^

    ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИп-п.


Семестр, назва розділу,

модуля і теми заняття^ ОБСЯГ ГОДИН
за навчальною програмою

всього

з нихАуди-торних

само- стійних

ГРВступ

2

-1.
^
Графічне оформлення креслень

22

2

20
1.1

Лінії креслення. Написи на кресленнях.

13

1

12
1.2

Прийоми креслення контурів деталей.

9

1

8

12.
^
Основи нарисної геометрії

78

12

68
2.1

Точка та пряма.

8

1

7
2.2

Площина. Прийоми відмивки

14

1

13
2.3

Поверхні та тіла

10

2

8

2

2.4

Аксонометричні проекції

10

2

8

3

2.5

Перетин поверхонь геометричних тіл

10

2

8

4
площинами

2.6

Взаємний перетин поверхонь геомет-

10

2

8

5
ричних тіл

2.7

Проекційне креслення. Креслення

14

2

12

6
моделей3.
^
Будівельне креслення

76

8

68
3.1

Загальні відомості про будівельне

2

-

2креслення

3.2

Умовні позначення на будівельних

4

-

4

8кресленнях

3.3

Креслення планів, розрізів, фасадів

44

6

38

9
будинків

3.4

Креслення будівельних конструкцій

13

1

12

10

3.5

Проекції з числовими відмітками.

13

1

12

11
Генеральний план4.
^
Побудова тіней. Перспектива.

14

2

12
4.1

Тіні в прямокутних та аксонометричних

6

1

5

12
проекція

4.2

Перспектива

8

1

7

135.
^
Технічне креслення

24

2

22
5.1

Креслення рознімних та нерознімних

4

-

4з’єднань

5.2

Ескізи. Робочі креслення

10

1

9

7,7а

5.3

Складальне креслення. Деталювання

8

1

7^ ВСЬОГО З ДИСЦИПЛІНИ

216

26

190

14

^ Мета й задачі дисципліни


Програма навчальної дисципліни «Інженерне креслення» передбачає вивчення основ геометричного креслення, нарисної геометрії, проекційного креслення, будівельного і технічного креслення, а також набуття практичних навичок з креслення відповідно до діючих стандартів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти виконувати і читати креслення, оформляти їх згідно з діючими стандартами, використовувати довідники, працювати з креслярськими та вимірювальними інструментами, правильно виражати технічну думку за допомогою ескізу та креслення. Перед вивченням кожного розділу програми необхідно проводити оглядові заняття, які дають уявлення про практичне використання вивченого теоретичного матеріалу даного розділу.

При вивченні дисципліни на пояснення нового навчального матеріалу слід використовувати не більше третини навчального часу, відводячи решту часу на виконання графічних робіт і завдань.

Вправи студенти виконують на аркушах робочого зошита за допомогою креслярських інструментів. Графічні роботи повинні бути, як правило, індивідуальними.

Для здійснення постійного цілеспрямованого контролю знань і вмінь студентів програмою передбачено проведення двох підсумкових контрольних робіт, які виконують в аудиторії.


^ Критерії оцінки знань студентів

за курсом «Інженерне креслення».


Оцінка «відмінно» виставляється студентам які показують знання відповідно модуля, вміння застосовувати їх під час виконання вправ, виконують і захищають графічні роботи згідно графіка, мають 100% відвідування аудиторних занять, самостійно опрацьовують теоретичний матеріал згідно програми.


^ Оцінка «добре» виставляється студентам, що виявили знання теорії згідно модуля, вміють застосовувати їх на практиці, успішно виконують і захищають графічні роботи в указані строки, бувають відсутні на заняттях з поважних причин, здатним самостійно їх використовувати в професійній діяльності.


^ Оцінка «задовільно» виставляється студентам, що самостійно відображають фактичний матеріал, виявляють задовільні вміння з використання теорії на практиці, захищають графічні роботи в указані строки тем, мають незначні недоліки при виконанні контрольних завдань, здатним до їхнього виправлення під керівництвом викладача, мають пропуски занять без поважних причин менш, ніж 30% аудиторних занять


^ Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, що виявили істотні недоліки в знаннях учбово-програмного матеріалу, що допускають принципові помилки при виконанні контрольних робіт, не можуть продовжувати навчання без додаткових занять із комплексу дисципліни, захищають графічні роботи не в указані строки, мають пропуски занять без поважних причин більш, ніж 30% аудиторних занять.


ВСТУП

Мета та завдання дисциплiни. Загальне ознайомлення з роздiлами программ та методами їx вивчення. Короткi iсторичнi вiдомостi про розвиток iнженерного креслення. Основнi напрями та перспективи розвитку стандартизацiї. Роль стандартизацiї в гидвищеннi якостi продукцiї та розвитку науково-техтчного прогресу. Стандарти единої системи конструкторської документацiї та системи проектної документацiї для будiвництва. Ознайомлення студентiв з необхiдними навчальними посiбниками, матерiалами, якi використовуються в роботi, та обладнанням сучасних конструкторських бюро.


^ Роздiл 1. ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕНИЯ КРЕСЛЕНЬ

1.1. Лiнiї креслення. Написи на кресленнях

Формати креслень за стандартами. Jliнiї креслення. Шрифти за стандартами. Виконання написiв на кресленнях. Масштаби. Основнi правила нанесения poзмipiв на креслення. Прийоми креслення кoнiypiв деталей.

^ 1.2. Прийоми креслення контурiв деталей

Прийоми креслення контурiв деталей з використанням рiзних геометричних побудов. Подiл кола на piвнi частини. Уклон. Позначення уклону на кресленнях. Спряжения. Лекальнi кривi.

^ Графiчнi роботи до роздiлу 1Тема

Завдання

Змiст завдання

Формат

11

1

Лiнiї креслення. Написания букв, цифр та знакiв згiдно з стандартом

А-4, А-3

1.2

2

Викреслювання контурiв деталей з побудовою спряжень. Нанесения розмiрiв

А-3

Примiтка. Виконання завдання можна замiнити оформлениям титульного листа альбому графiчних робiт.


Роздiл 2. ОСНОВИ НАРИСНОї ГЕОМЕТРІї

^ 2.1. Точка та пряма

Понятгя про координати точки в системi координатних площин. Проектування точки на двi та три взаемно перпендикулярнi площини. Позначення площин проецiй, осей проекцiй та проекцiй точки. Розташування проекцiй точки на кресленнях залежно вiд її положения вiдносно площин проекцiй. Проектування вiдрзка прямої на вci три площини проекцiй. Розташування прямої в npocтopi вiдносно площин проекцiй. Вiдносне положения двох прямих: прямi паралельнi, прямi неретинаються, мимобiжнi прямi. Понятгя про конкуруючi точки, слiди прямої лiнiї.

^ 2.2. Площина. Прийоми вiдмивки

Завдання площини на ортогональному кресленнi. Слiди площини. Проектування площини. Площини окремого положення. Площини загального положения. Головнi лiнiї площини: горизонталь,

фронталь. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої та плошини. Прийоми вiдмивки.

2.3. Поверхнi та тiла

Визначення поверхнi та тiла. Проектування геометричних тiл: призми, трамiди, цилiндра, конуса, кулi на три основнi плошини проекцiй з аналiзом проекцiй їх окремих елементiв (вершин, ребер, осей та iн.). Побудова проекцiй точок, що належать поверхням геометричних тiл.


^ 2.4. Аксонометричнi проекцiї

Загальнi поняття про аксонометричнi проекцiї. Види аксонометричних проекцiй: прямокутнi (iзометрична i диметрична) i косокутна (диметрична). Аксонометричнi oci Показники спотворення. Зображення в аксонометричних проекцiях плоских фiгур та геометричних тiл. Зображення кола в площинах, паралельних до площин проекцiй в iзометричнiй проекцiї.

^ 2.5. Перетин поверхонь геометричних тiл площинами

Поняття про перерiзи. Перерiз тiл проектуючими площинами. Побудова дiйсної величини фiгури nepepiзy. Способи повороту. Побудова розгорток поверхонь зрiзаних тiл: призми, цилiндра, трамiди i конуса.

Зображення зрiзаних геометричних тiл в аксонометричних проекцiях.

^ 2.6. Взаємний перетин поверхонь геометричних тiл

Побудова лiнiї взаємного перетину поверхонь тiл. Взаємний перетин поверхонь обертання, що мають сшльну вicь. Випадки перетину цилiндра з цилiндром, цилiндра з конусом та призми з тiлом обертання.


^ 2.7. Проекцiйне креслення. Креслення моделей


Розмiри, їх визначення та призначення. Простий, горизонтальний, фронтальний та профiльний розрiз, вертикальний та похилий, поздовжнiй та поперечний розрiзи. Розташування розрiзiв. Поєднання половини вигляду з половиною розрiзу. Складнi розрiзи. Мiсцевi розрiзи. Перерiзи, визначення та призначення. Винесенi та накладенi перерiзи. Розташування перерiзiв та наведения ix контурiв. Зображення та позначення nepepiзiв. Штриховка розрiзiв та перерiзiв. Виноснi елементи, їx призначення та змiст. Розташування, зображення та позначення виносних елементiв.

Умовностi та спрощення. Спрощене позначення лiнiй перетину поверхонь. Нанесения poзмipiв.

^ Графiчнi роботи до роздiлу 2


Тема

Завдання

Змiст завдання

Формат

2 1

2.2

3

Побудова проекцiй лiнiї перетину двох площин

А-3

2.3

4

Креслення групи геометричних тiл. Побудова проекщй точок, що належать поверхням заданих тiл

А-3

2.4

5

Побудова аксонометричної проекцiї групи геометричних тiл за кресленнями попереднього завдання

А-4 А-3

2.5

6

Виконання креслення призми або пiрамiди, що перетинаються проектуючими похилими площинами. Побудова розгортки, натуральної величини перерiзу та аксонометрiй.

А-3

2.6

7

Креслення поверхонь геометричних тiл, що перетинаються. Побудова аксонометрiй

А-3

2.7

9

За двома даними виглядами побудувати третiй вигляд, необхiднi розрiзи, аксонометричну проекцiю навчальної моделi з вирiзом передньої четвертини, нанести розмiри.

А-3Роздiл 3. БУД1ВЕЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ

^ 3.1. Загальнi вiдомостi про будiвельне креслення

Особливостi будiвельних креслень. Види будiвельних креслень. Стадiї проектування. Kopoткi вїдомостi про стандарти та iнструкцiї, що використовуються пiд час виконання будiвельних креслень. Короткi вiдомостi про частини будiвель. Поняття про термiни, що використовують у будiвельному кресленнi.

^ 3.2. Умовнi позначення на будавельних кресленнях

Графiчнi позначення будiвельних матерiалiв. Умовнi графiчнi позначення елементiв будинкiв та будiвельних конструкцiй. Умовнi графiчнi позначення, що використовують на будiвельних кресленнях. Правила маркування будiвельних креслень, деталей, елементiв та вузлiв будiвельних конструкцiй. Виноски та написи на будiвельних кресленнях.


^ 3.3. Креслення планiв, розрiв, фасадiв будинкiв

Креслення планiв поверхiв, фундаментiв, перекриттiв, покриттiв, пiдлоги та покрiвель житлових, громадських та промислових будiвель. План поверху. Послiдовнiсть дiй пiд час викреслювання. Координацiнi oci. Зовнiшнi та внутрiшнi цеглянi стiни, їx товщина та прив'язка до осей. Викреслювання перегородок. Розрахунок та нанесения розмiрiв у серединi плану поверху. Пiдрахунок та нанесения площ примiщень. Вiкна та дверi на планi. Четвертина в цегляних стiнах. Пiдрахунок та нанесения розмiрiв на планi поверху. Нанесення умовних марок заповнення прорiзiв, назв примiщень, типу перемичок, напряму та величини уклону пiдлоги, марок елементiв будiвель.

Види та призначення розрiзiв. Послiдовнiсть та методика викреслювання розрiзiв, масштаб. Правила позначення розрiзiв. Нанесения вiдмiток висоти. Особливостi нанесения на poзpiзi: координацiйних осей, poзмipiв та прив'язки (по висотi) прорiзiв, отворiв, нiш та гнiзд в стiнах, що зображаються в пepepiзi: товщини стiн та їx прив'язки, марок елементiв будинкiв, складу та товщини шарiв покриття.

Креслення фасадiв. Послiдовнiсть викреслювання фасадiв, масштаб. Особливостi нанесения на фасадi: координацiйних осей, вiдмiток рiвня землi, вхiдних площадок, верху стiн, низу та верху прорiзiв, елементiв фасадiв.

Особливостi викреслювання та позначення конструктивних вузлiв.

Побудова креслень за допомогою комп'ютерної технiки.


^ 3.4. Креслення будiвельних конструкцiй

Залiзобетоннi, металевi та дерев'янi конструкцiї. Вигляди, розрiзи та схеми армування залiзобетонних конструкцiй, масштаб.

Позицiї арматури, специфiкацiя. Виконання складального крес­лення залiзобетонної конструкцiї. Поняття про креслення металевих конструкцiй.


^ 3.5. Проекцiї з числовими вiмiтками. Генеральний план

Основнi поняття та суть метода проекцiй з числовими вiдмiтками. Точка, пряма та площина в проекцiях з числовими вiдмiтками. Зображення топографiної поверхнi. Генеральний план. Умовнi позначення на генеральному планi. Викреслювання генерального плану. Горизонтальна прив'язка будинку на генеральному планi. Обчислення чорних вiдмiток грунту по кутах будинку на генпланi. Експлiкацiя будинкiв та споруд.

^ Графiчнi роботи до роздiлу 3

Тема

Завдання

Змiст завдання

Формат

3.2

9

Умовнi позначення на будiвельних кресленнях

А-3

3.3

10

Викреслювання плану поверху, розрiзу та фасаду будинку

А-2 А-1

3.4

11

Креслення залiзобетонної конструкцiї

А-3

3.5

12

Генеральний план

А-3


Роздiл 4. ПОБУДОВА Т1НЕЙ. ПЕРСПЕКТИВА


4.1. Tiнi в прямокутних та аксонометричних проекцiях

Tiнi вiд точки та вiдрiзка прямої. Побудова власних та падаючих тiней вiд елементiв будiвель. Побудова тiней на фасадах будинкiв.

4.2. Перспектива

Основнi поняття та елементи лiнiйної перспективи. Площина картин та предметна площина, центр проектування (точка зору), лiнiя горизонту, головний промiнь, головна точка.

Вибiр положення центра проектування. Побудова перспективи схематизованого будiвеельного об'екта.

Впрвави до роздiлу 4Тема

Вправа

Змiст завдання

Формат

4.1

13

Побудова тiней на фасадi будинку

А-4

4.2

14

Побудова перспективи схематизованого будинку

А-3

Примiтка: Вправи виконуються по одному вapiaнтy i вiдрiзняються лише розмiрами.


^ 5. ТЕХНТЧНЕ КРЕСЛЕННЯ


5.1. Креслення рознiмних i нерознiмних з'єднань

Технєчне креслення, його призначення. Основне завдання стандартизацiї та стандарта у технiцi. Огляд стандарта. Види конструкторських документiв. Основнi написи на конструкторських документах. Сучаснi способи отримання копiй креслення.

Рознiмнi з'єднання та їx вiдмiнностi вiд нерознiмних. Види та призначення розiмних з'єднань. Види нерознiмних з'єднань. З'єднання за допомогою рiзьби. Конструктивне, спрощене та умовне позначення рiзьбових з'єднань.


^ 5.2. Ескiзи. Po6oчi креслення

Призначення ескiза та робочого креслення на виробництвi Порядок, послiдовнiсть виконання ескiза. Нанесения poзмipiв. Прийоми обмiру деталей.


^ 5.3. Складальне креслення. Деталювання

Деталювання складального креслення.

Складальне креслення, його призначення та змт. Порядок виконання. Спрощення на складальних кресленнях. Розмiри на складальних кресленнях. Специфiкацiя. Порядок читання складального

креслення. Деталювання складальних креслень.


^ Графiчнi роботи до роздiлу 5


Тема

Завдання

Змiст завдання

Формат


5.2

15

Виконання ескiзiв 1-2 деталей

А-4, А-3

5.2

16

Виконання робочого креслення ecкiзiв

А-3, А-3

5.3

17

Виконання 1-2 ескiзiв деталей за складальним кресленням (деталювання)

А-3, А-2Лiтература

Брилинг Н.С. Черчение. - М: Стройиздат, 1989.

Кирилов А.Ф. Черчение и рисование. - М.: Высшая школа, 1987.

Хаскiн A.M. Креслення. - Київ.: Вища школа, 1986.

Годик Е. И. Техническое черчение-Киев.: Высшая школа, 1983.

Рускевич Н.Л., Ткач Д.И. Справочник по инженерно-строительному черчению. -Киев.: Буд1вельник, 1987.

Молодих В.Л., Онипенко Т.Д. 1нженерна графiка. - К., 1997.

Михайленко B.C., Ванш В.В., Ковальов СМ. 1нженерна графiка: Пiдручник для студентiв вищих закладiв освiти. - Львiв: "Новий Свiт-2000", 2002.

ДБН А. 1.1-1-93 Основнi положения.

ДСТУ Б. А. 2.4-7-95 Правила виконання архтектурно-будiвельних робочих креслень.

ДСТУ Б. А. 2.4-8-95 Умовнi позначення елементiв санiтарно-технiчних систем.

ДСТУ Б. А. 2.4-8-95 Правила виконання робочої документацiї генеральних планiв пiдприємств, споруд та житлово-цивiльних об'єктiв.

Київ ЗНД I ЕП Теплоефективнi огороджувальнi конструкцiї цегляних, кам'яних i блочних житлових та громадських будинкiв. -Київ, 1996.

Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. - Л.,

1981.

ДСТУ Б. А. 2.4-2-95 Умовн графiчнi позначення i зображення елементiв генеральних планiв та споруд транспорту.

ДСТУ Б. А. 2.4-4-99 Основнi вимоги до проектної та робочої документацi.Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни \"Інженерного креслення\" для студентів денної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Робоча програма з навчальної дисципліни \"Інженерного креслення\" для студентів денної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"Інженерного креслення\" для студентів денної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни \"Інженерного креслення\" для студентів денної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни \"Інженерного креслення\" для студентів денної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"Інженерного креслення\" для студентів денної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Безпеки життедіяльності» для студентів денної форми навчання напрямів підготовки
Робоча програма з курсу "Безпека життедіяльності" складена на основі вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"Інженерного креслення\" для студентів денної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Безпеки життедіяльності» для студентів денної форми навчання напрямів підготовки
Робоча програма з курсу "Безпека життедіяльності" складена на основі вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"Інженерного креслення\" для студентів денної форми навчання спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
...
Робоча програма з навчальної дисципліни \"Інженерного креслення\" для студентів денної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни \"Інженерного креслення\" для студентів денної форми навчання спеціальності iconРобоча програма дисципліни " Банківська справа " для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 "Облік І аудит"
Положення Миколаївського державного аграрного університету про кредитно-модульну систему навчання та рейтинговий контроль знань і...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи