Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності icon

Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Скачати 295.57 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Дата конвертації26.04.2013
Розмір295.57 Kb.
ТипРобоча програма


Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бахчисарайський будівельний технікум»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

___________________ /Зобенко С.М./

« » 2011 р.


НАВЧАЛЬНА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА


з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві

Для студентів заочної форми навчання спеціальності

5.06010101 « Будівництво та експлуатація будівель і споруд»


загальна кількість годин за робочим навчальним планом (годин) 108

із них: аудиторні заняття 14

лекційних занять 8

семінарських занять -

самостійна робота 94

практична робота 6


Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу № 23 від 14 червня 2010 р.).

Надано гриф «Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну програму для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (від 16.08.10 № 1.4/18-3268).


Програма розглянуто і схвалено

цикловою комісією № 3

Загальноосвітніх дисциплін за фахом «5.06010113 монтаж,обслуговуння устаткування i систем газопостачання»


Протокол № від ______________ 2011 р.

^ Голова циклової комісії

Куликова О.I.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Дисципліна “Електротехніка в будівництві” складається з трьох розділів:

 1. Загальна електротехніка.

 2. Електротехнологія і електрообладнання будівельних майдан­чиків.

 3. Електропостачання будівельних майданчиків.

Матеріал дисципліни тісно пов’язаний і грунтується на знаннях, які отримані студентами при вивченні таких дисциплін, як фізика, математика.

Успішне оволодіння курсом дисципліни допоможе студенту глибше засвоїти ряд навчальних спеціальних дисциплін, які він буде вивчати надалі - “Будівельна техніка”, “Технологія і організація будівельного виробництва” та “Основи охорони праці”.

Метою вивчення дисципліни є надання майбутньому техніку- будівельнику загальних відомостей, без яких він не зможе свідомо, ефективно та безпечно використовувати електротехнічні пристрої та обладнання в будівельному виробництві.

Треба мати на увазі, що експлуатацію і ремонт електро­обладнання будівельних машин, механізмів та установок виконує електротехнічний персонал, який має відповідну технічну підготовку і право (допуск) на роботу з електрообладнанням згідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Програмою дисципліни “Електротехніка в будівництві” передбачається вивчення процесів, що проходять в електричних колах постійного і змінного струмів, принципу дії і основних властивостей електричних машин і апаратів, електровимірювальних приладів, основ електроприводу, електротехнології, електропоста­чання та електрообладнання будівельних майданчиків і безпечної експлуатації електричних установок.

Тематика рекомендованих лабораторних і практичних занять наводиться після кожної теми. Роботи виконуються за вибором викладача.

Після вивчення курсу дисципліни “Електротехніка в будів­ництві” студенти повинні

вміти:

 • читати електричні схеми;

 • розраховувати електричні кола постійного, однофазного та трифазних струмів;приймати рішення по використанню електрообладнання на будівельному майданчику;

 • дотримуватися правил техніки безпеки на будівельному майданчику.

Знати:

 • загальні величини, які характеризують електричні кола;

 • основні закони електротехніки;

 • призначення та схеми ввімкнення електровимірювальних приладів;

 • будову і принцип дії електрообладнання, що застосовується на будівельному майданчику;

 • електротехнологію, що застосовується на будівельному май­данчику;

 • загальні елементи та схеми електропостачання будівельних майданчиків;

 • заходи щодо забезпечення безпечного ведення робіт з електро­установками;

 • шляхи економії споживання електроенергії.

При складанні робочих навчальних програм викладачі навчальних закладів можуть вносити обґрунтовані зміни і доповнення у зміст програмного матеріалу, лабораторних і практичних занять, враховуючи матеріальну базу, у розподіл навчальних годин за темами, на теоретичні та практичні заняття у межах загального бюджету часу, відведеного навчальним планом на вивчення дисципліни.

Внесені зміни та доповнення повинні бути обговорені на засіданні предметної (циклової) комісії та затверджені заступником директора з навчальної роботи.


^ Розподіл навчального часу за темами
теми

Назва змістової теми

Розподіл часу

Самостійна робот

Теоре-тичненавч.

Лабора

торні роботи

всього
Вступ

1.

Загальна електротехніка

1.1

Електричне поле

1.2

Електричнікола постійного струму
2

2
1.3

Електромагнетизм

1.4

Основні поняття про змінний егрум
21.5

Однофазні електричні кола
11.6

Трифазні електричні кола

1.7

Електричні вимірювання2
1.8

Трансформатори2
1.9

Електричні машини постійного струму

1.10

Електричні машини змінного струму
11.11

Передача та розподіл елек­тричної енергії

2.

0снови електроніки

2.1

Основи електронної теорії, електронні прилади

2.2

Пасивні елементч електроніки
12.3

Напівпровідникові елементи електроніки

2.4

Основи аналогової електро­нної схемотехніки

2.5

Фотоелектричні прилади. Прилади відображення інформації

2.6

Елементи мікроелектроніки
12.7

Елементи мікропроцесорної

техніки

2.8

Електричні і електронні прист­рої газового обладнанняВСТУП

Поняття електричної енергії, її передачі та розподілу.

Значення відкриттів, праць вчених світової та української науки у формуванні електротехніки як науки.

Завдання та зміст дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами.

Значення електротехнічної підготовки техніка-будівельника в освоєнні нової техніки та прогресивної технології.

Перспективні напрямки використання електричної енергії в будівельних технологіях.

 1. ^ ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

  1. Електричне поле

Поняття про електричне поле, його основні характеристики: напруженість, потенціал, електрична напруга.

Закон Кулона.

Провідники і діелектрики в електричному полі.

Електроізоляційні матеріали і їх практичне використання.

Електрична ємність, конденсатор, з’єднання конденсаторів.

Енергія електричного поля.


  1. Електричні кола постійного струму

Електричний струм. Напрям, величина і густина електричного струму. Одиниці вимірювання.

Електричне коло і його елементи; умовні позначення на електричних схемах.

Е.р.с. джерела і напруга на його елементах.

Електрична провідність і опір провідників. Питомий опір і питома провідність. Залежність опору провідників від температури, одиниці вимірювання.

Закон Ома для ділянки кола і всього кола.

Робота і потужність електричного кола, баланс потужностей, їх одиниці вимірювання.

Провідникові матеріали і кабелі.

Перетворення електричної енергії в теплову: Закон Джоуля

Ленца.

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання резисторів.

Закони Кіргофа та їх застосування при розрахунку електричних

кіл.

Поняття про розрахунок складних кіл: метод накладання, метод контурних струмів (на вибір викладача).

Нелінійні електричні кола, з’єднання нелінійних елементів, основні поняття.

Лабораторне заняття

Визначення втрати напруги і потужності в провідниках.  1. Електромагнетизм

Магнітне поле струму. Магнітна індукція. Магнітний потік. Напруженість магнітного поля, магнітна проникність .

Прямолінійний провід в магнітному полі, контур в магнітному

полі.

Правило свердлика. Закон повного струму. Закон Ома для магнітного кола. Взаємодія магнітного поля і провідника з струмом. Правило лівої руки.

Енергія магнітного поля та її застосування.

Феромагнітні матеріали.

Магнітне коло. Електромагніти та їх застосування.

Електромагнітна індукція. Е. р. с. індукована в контурі при зміні магнітного потоку, перетворення механічної енергії в електричну. Правило правої руки.

Самоіндукція, е.р.с. самоіндукції.

Взаємоіндукція. Вихрові струми.


  1. Електричні вимірювання і прилади

Основні поняття

Класифікація електровимірювальних приладів. Похибки при вимірюванні, позначення на схемах.

Вимірювальні механізми приладів: магнітоелектричної системи, електромагнітної системи, феродинамічної системи.

Вимірювання струму і напруги. Шунти і додаткові опори, їх розрахунок і застосування у приладах.

Вимірювання опорів. Вимірювальний міст, мегомметр, їх будова, галузь застосування.

Вимірювання потужності. Ватметри.

Вимірювання електричної енергії. Лічильники. Цифрові при­лади.

Лабораторне заняття

Вимірювання електричного опору за допомогою амперметра і вольтметра, омметра, вимірювального моста, мегомметра.


  1. Однофазні електричні кола змінного струму

Змінній струм: визначення, одержання синусоїдних значень е.р.с. і струму, їх рівняння та графіки.

Основні поняття синусоїдних величин: амплітуда, фаза, початкова фаза, кутова частота, період, частота, миттєві величини. Діюча і середня величина змінного струму.

Зображення синусоїдних величин синусоїдами і обертовими векторами. Векторна діаграма.

Коло змінного струму з активним опором.

Коло змінного струму з індуктивністю.

Коло змінного струму з ємністю.

Рівняння і графіки струму та напруги, векторні діаграми, активна і реактивна потужність та їх визначення у кожному колі.

Послідовне з’єднання активного індуктивного і ємнісного опорів. Векторні діаграми, рівняння. Розкладання напруги на активну і реактивну складові.

Резонанс напруга його умова. Активна і реактивйа потужності. Трикутник опорів і потужностей.

Паралельне з’єднання активного, індуктивного і ємнісного опорів. Векторна діаграма. Розкладання струму на активну і реактивну складові, розрахункові формули. Резонанс струму, його умови.

Техніко-економічне значення коефіцієнта потужності в електричних системах.

Використання конденсаторів для компенсації реактивної потужності.

Лабораторне заняття (за вибором викладача)

Нерозгалужене коло змінного струму з активним опором, індуктивністю і ємністю.

Послідовне з’єднання котушки і конденсатора. Збільшення С05 ф.


  1. Трифазні електричні кола

Трифазна система електричних кіл, трифазне коло.

Порівняння одної і трифазної системи змінних струмів.

З’єднання обмоток трифазних генераторів електричної енергії; трифазна симетрична система е.р.с., пряма і зворотна послідовність фаз. Генерування трифазної е.р.с. З’єднання обмоток генератора зіркою і трикутником, фазні та лінійні напруги та співвідношення між ними.

Трифазні симетричні кола і з’єднання споживачів зіркою, трикутником; фазні та лінійні струми та співвідношення між ними.

Трифазні несиметричні кола. З’єднання споживачів зіркою; чотири провідне трифазне коло, роль нульового проводу.

Аварійні режими в трифазних колах. Потужність у трифазному

колі.

Лабораторне заняття.

Дослідження трифазного кола при з’єднанні приймачів (лампи розжарення) “зіркою ” і “трикутником ”.


  1. Призначення і застосування трансформаторів, їх класифікація.

Будова і принцип дії однофазного трансформатора. Параметри,3 трансформатора: коефіцієнт трансформації, е.р.с. обмоток; рівняння е.р.с. рівняння струмів.

Принципова схема трансформатора. Конструктивні особливості трансформатора (магнітопроводи, обмотки).

Режими роботи трансформатора: холостий хід, робочий режим, режим короткого замикання, втрати енергії і к.к.д. трансформатора. Зовнішня характеристика.

Поняття про трифазні трансформатори: будова , призначення, схеми з’єднання, нагрів і охолодження, елементи захисту силових трансформаторів.

Поняття про спеціальні типи трансформаторів (зварювальні, вимірювальні, автотрансформатори): особливості будови і галузі застосування.

Лабораторне заняття

Дослідження роботи однофазного трансформатора.


  1. Електричні машини змінного струму

Призначення машин змінного струму, їх класифікація.

Утворення обертового магнітного поля в трифазних асинхрон­них електродвигунах. Будова асинхронних електродвигунів трифаз­ного струму; статор електродвигуна і його обмотки. Короткою замкнутий ротор. Фазний ротор.

Принцип роботи трифазного асинхронного електродвигуна. Швидкість обертання магнітного поля статора і швидкість обертання ротора. Ковзання, е.р.с., опори і струми в обмотках статора і ротора. Аналогія асинхронного електродвигуна з трансформатором. Оберталь­ний момент асинхронного електродвигуна і його залежність від ков­зання і напруги на затискачах обмотки статора. Механічні характеристики.

Пуск у хід трифазних електродвигунів з коротко замкнутим і фазним ротором. Регулювання частоти обертання трифазних асин­хронних електродвигунів. Галузі застосування коротко замкнутих електродвигунів і електродвигунів з фазним ротором.

Загальні відомості про однофазні електродвигуни (асинхронні та колекторні), схеми вмикання, галузі застосування.

Загальні відомості про синхронні генератори і синхронні електродвигуни: будова, робота і галузі застосування. Сз>

Лабораторне заняття (за вибором викладача)

Дослідження роботи трифазного асинхронного електродвигуна з коротко замкнутим ротором.

Визначення “початку ” та “кінця ” кожної фази обмотки трифаз­ного асинхронного електродвигуна з коротко замкнутим ротором.


  1. Електричні машини постійного струму

Будова електричних машин постійного струму, основні елементи конструкції, їх призначення. Принцип роботи машин, оберненість машин.

Робочий процес машини постійного струму: е.р.с. обмотки, електромагнітний момент машини, поняття про потужність.

Генератори постійного струму: генератор з паралельним збудженням, його схема і зовнішня характеристика, умови збудження; генератор з незалежним збудженням, його схема і характеристики (холостого ходу і зовнішня); генератор із змішаним збудженням при різних схемах вмикання обмоток збудження.

Електродвигун постійного струму з паралельним збудженням, його схема. Пуск двигуна, роль пускового реостата. Залежність обертального моменту від струму якоря і магнітного потоку.

Регулювання частоти обертання. Реверсування двигунів постійного струму.

Загальні відомості про двигуни постійного струму з послідовним і змішаним збудженням. Схеми вмикання обмоток збудження. Галузі застосування машин постійного струму.

Лабораторне заняття

Дослідження генератора постійного струму з паралельним збудженням.


 1. ^ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ І ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ

  1. Основи електроприводу с3

Поняття про електропривод. Види електропривода. Номінальні параметри електричних машин. Класифікація електроприводів за способом захисту впливу навколишнього середовища.

Механічні характеристики робочих машин і електродвигунів.

Нагрівання і охолодження електродвигунів. Режими роботи двигунів (тривалий, повторно-короткочасний, короткочасний); харак­теристики режимів. Поняття про тривалість вмикання (ТВ) двигуна. Стандартні значення ТВ.

Найпростіші навантажувальні діаграми машин і механізмів, що застосовуються в будівництві. Загальні умови вибору двигунів за потужністю. Метод еквівалентних величин для вибору потужності електродвигуна при різних режимах роботи.

Типи електродвигунів, що застосовуються в будівництві; їх конструкції і технологічні особливості. Способи регулювання частоти обертання електродвигунів. Способи електричного гальмування двигунів і використання їх в електроприводі.

Техніка безпеки під час роботи з електродвигунами.


  1. Апарати управління і захисту

Призначення апаратури керування та захисту, їх класифікація.

Пускорегулювальна апаратура ручного керування (рубильники і перемикачі, пакетні вимикачі, кнопкові вимикачі, контролери).

Апаратура автоматичного керування (контактори, магнітні пускачі нереверсивні та реверсивні, різні реле): галузь застосування, будова, типи, характеристики.

Апарати керування і захисту: повітряні автоматичні вимикачі (автомати, теплові реле і електромагнітні реле максимального струму).

Плавкі запобіжники: призначення, типи, характеристики.


  1. Електрообладнання зварювальних установок

Електрична дуга. Умови запалення і горіння електричної дуги на змінному і постійному струмі. Перенесення металу у зварювальну ванну.


Види електричного зварювання: дугове, електроконтактне (стикове, повне, точкове), плазмове та ін.

Джерела для електрозварювання: трансформатори, випрямлячі, зварювальні гене^тори (агрегати), зварювальні перетворювачі.

Величини напруги і струму зварювальних трансформаторів. Способи регулювання зварювального струму.

Зварювання в середовищі захисного газу (аргон, вуглекислий газ, гелій).

Застосування електрозварювання в будівництві: контактне, стикове зварювання арматури, контактне точкове зварювання арматури, шовне зварювання, принципові схеми.

Техніка безпеки при використанні електрозварювального обладнання на будівельному майданчику.


  1. Електрообладнання будівельних кранів і підйомників

Конструктивні особливості будівельних баштових кранів, режимів їх роботи.

Вимоги до електрообладнання баштових кранів.

Кранові двигуни, особливості їх конструкції. Кранова апаратура управління і захисту, особливості кранової електроапаратури.

Загальні відомості про електропривод механізмів переміщення крану, зміни вильоту стріли, повороту і переміщення каретки. Загальні відомості про типові електроприводи механізмів підйому вантажу.

Призначення кінцевих вимикачів і місця їх встановлення. Кранові захисні панелі та їх призначення.

Струмовідвід до баштових кранів. Розміщення електрооблад­нання на крані.

Легкі стрілові будівельні крани, особливості електрооблад­нання, найпростіші схеми керування ними.

Будівельні підйомники: призначення і галузі застосування, особливості конструкції щоглових, шахтних, струнних підйомників.

Основні відомості про електрообладнання будівельних підйомників.

Найпростіші схеми керування підйомниками. Струмовідвід до підйомників.

Заходи електробезпеки під час складання та експлуатації кранів та підйомників.


  1. Електрифіковані ручні машини і електроінструменти

Види ручних електрифікованих машин і інструментів, що використовуються в будівельному виробництві. Машини, що використовуються під час опоряджувальних робіт (штукатурної затиральних, для приготування і подачі розчинів, для стругання та шліфування дерев’яних підлог, для згладжування бетонних підлог тощо), їх електропровід, електричні схеми.

Ручний електрифікований інструмент - (електросвердлильні машини, перфоратори, борозники, гайковерти, електрорубанки, ручні електропили): особливості електропривода, електричні схеми.

Двигуни, які застосовуються в ручних та переносних машинах: асинхронні (одно- і трифазні) промислові (50 Гц) та збільшеної (200 Гц) частоти з напругою від 36 до 380 В, універсальні колектори, зворотно-поступальні, електромагнітні. Схеми вмикання двигунів. Класифікація ручних машин за ступенем їх захисту від ураження електричним струмом.

Ручні машини з подвійною та посиленою ізоляцією. Струмовідвід до ручних та переносних машин. Перетворювачі частоти з 50 Гц до 200 Гц; призначення, конструкція.

Заземлення пересувних електричних машин та інструментів.

Правила експлуатації ручних машин: режими роботи, періодичність оглядів, перевірка стану ізоляції.

Правила безпеки під час роботи з пересувними машинами та електроінструментом.


  1. Електропрогрів бетону та електророзморожування ґрунту

Призначення елктротермообробки бетону. Методи термо­обробки. Режими електротермообробки: двостадійний, триста дійний, ступінчатий.

Електродний прогрів: ділянка застосування методу, вид струму. Види електродів: штабові, стрижневі, струнні. Схеми розміщення електродів. Напруга, що використовується під час прогріву.

Трансформатори, що застосовуються для електропрогріву бетону: типи, технічні характеристики.

Застосування зварювальних трансформаторів для електронагріву бетону.

Електронагрів бетону: ділянка застосування.

Джерела інфрачервоних променів та іх використання.

Види і конструкції ТЕНів, нагрівальні елементи, що застосо­вуються в ТЕНах.

Нагрівальні кабелі.

Індукційний прогрів бетону; ділянка застосування. Ролй3 арматури залізобетонних виробів та індуктора в індукційному прогріві. Схеми установки.

Використання електротермообробки бетону при замонолічу- ванні стиків. Гріюча опалубка. Електробезпека під час -електро­термообробки бетону.

Методи електророзморожування ґрунту: електродний і непрямий прогрів.

Електроди для глибинного прогріву грунту: конструкції, схеми з’єднання, джерела живлення. Електронагрівачі для непрямого нагріву фунту. ТЕНи, електрогрілки. Комбіновані електроди-нагрівачі.

Установки для поверхневого розморожування ґрунту: електро-теняки і електровідбивні дротяні нагрівачі.

Примірні норми витрати електроенергії на розморожування мерзлих ґрунтів при різних видах нагрівання.

Електропрогрів замерзлих трубопроводів.

Застосування зварювальних трансформаторів для електро- прогріву, схеми їх вмикання з трубопроводами як навантаження.

Техніка безпеки під час розморожування ґрунту і електро- прогріву замерзлих трубопроводів.


  1. Ущільнення бетонної суміші електровібраторами

Використання віброустановок для ущільнення бетонної суміші.

Класифікація вібраторів за способом дії на бетонну суміш: глибинні, поверхневі, зовнішні, віброплощадки. Вимоги, що ставля­ться до електропривода віброустановок. Приводи електровібраторів: електротехнічні і електромагнітні. Конструкції електромагнітних вібраторів.

Дебалансний віброзбудник: принцип дії, використання асинхронних двигунів у де балансних віброзбудниках, типи і технічні характеристики дебалансних вібраторів, електричні схеми вібраторів.

Планетарні віброзбудники: принцип дії, типи, характеристики, види електроприводів, співвідношення частоти обертання приводного електродвигуна і частоти вібрації збудника.

Глибинні вібратори: призначення, тип, конструкції, електричні схеми. Глибинні вібратори з вмонтованими електродвигунами.

Підвісні глибинні вібратори. Поверхневі вібратори: призначення, конструкції, типи, характеристики, електрообладнання.

Напруга і частота, які застосовуються в електромеханічних вібраторах. Трансформатори і перетворювачі частоти, які застосовуються в віброустановках.

Техніка безпеки під час роботи з електромеханічними вібраторами.


 1. ЕЛЕКТР^ ООБЛАДНАННЯ І ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ


  1. Джерела електропостачання будівельних майданчиків

Схеми електропостачання споживачів електричної енергії, загальна схема електропостачання, поняття про енергосистему і електричні системи.

Джерела електропостачання будівельних майданчиків: електро­технічні споруди (електромережі) об’єктів, які будуються; джерела електропостачання (електромережі) енергосистеми; трансформаторні підстанції — відкриті, закриті, щоглові, тимчасові, комплексні трансформаторні підстанції (КТП); електроагрегати і пересувні та бензинові електростанції. Характеристика джерел електропостачання.

Розподільне обладнання і щити; поняття про комплексне розподільне обладнання зовнішнього ( КРУП ) і внутрішнього ( КРУ ) установлення.

Типи і конструкції КТП. Загальні поняття про схеми КТП і високовольтну апаратуру.

Категорії споживання електроенергії на будівельних майданчи­ках. Типові схеми електропостачання будівельних майданчиків.


  1. Електричні мережі будівельних майданчиків

Класифікація електричних мереж.

Характерні особливості повітряних мереж, кабельних ліній і електропроводок. Будова проводів і кабелів. Матеріали, які застосо­вуються для струмопровідних жил та ізоляції. Єдина шкала перерізів струмопровідних жил проводів і кабелів. Основні марки і характеристики проводів і кабелів, галузі їх застосування.

Конструктивні особливості шлангових кабелів і проводів. Будова електричних мереж на будівельних майданчиках. Правила улаштування повітряних ліній, опори повітряних ліній та їх монтаж.

Правила прокладання кабельних ліній в землі? кінцеві замазування та кабельні муфти. Захист кабельних ліній від механічних пошкоджень.

Улаштування електропостачання пересувних механізмів (кранів, екскаваторів).

Інвентарні вмикальні пункти: пускові ящики з запобіжними вимикачами.

Підбір перерізу проводів і кабелів за допустимим нагрівом.

Тривало допустимі струмові навантаження на проводи та кабелі.

Підбір перерізу за допустимою втратою напруги.

Експлуатація електричних мереж на будівельних майданчиках.

Практичне заняття

Розрахунок поперечного перерізу проводів.


  1. Електричне освітлення на будівельних майданчиках

Призначення освітлювальних установок.

Лампи розжарення: типи, класифікація, характеристика, галузь застосування.

Люмінесцентні лампи низького тиску: типи, характеристика, галузь застосування, схеми вмикання. Переваги та недоліки люмінесцентних ламп.

Газорозрядні лампи високого тиску типу ДРЛ і ДРІ: характе­ристики, галузь застосування, схеми вмикання.

Світильники: призначення, характеристики. Світильники з лампами розжарювання для освітлення громадських, виробничих приміщень і зовнішнього освітлення. Марки світильників. Світильники з газорозрядними лампами для освітлення приміщень і відкритих просторів: марки і характеристики.

Освітлення відкритих просторів прожекторами. Марки і характеристики прожекторів. Вимоги до електроосвітлення відкритих просторів.

Монтаж освітлювальних установок: правила монтажу світильників у приміщеннях і на опорах (стовпах), правила монтажу прожекторів на щоглах, інвентарні телескопічні прожекторні щогли.

Мінімальна висота кріплення світильників для різних приміщень і відкритих просторів.

Види освітлення: робоче і аварійне. Нормування освітленості і способи розрахунку освітлювальних установок.

Метод питомої потужності, галузь застосування методу. Допустимі витрати напруги в освітлювальних мережах. Розрахунок перерізу освітлювальних мереж за допустимим струмом і втратою напруги.

Конструктивне виконання освітлювальних мереж в примі­щеннях і на відкритих просторах.

Аварійне освітлення: призначення, види аварійного освітлення згідно з правилами улаштування електроустановок. Вимоги до джерела живлення і мереж аварійного освітлення.

Переносні світильники: будова, правила безпечної експлуатації.

Норми обслуговування освітлювальних установок і правила безпеки під час монтажу та експлуатації освітлювальних установок.

Практичне заняття

Розрахунок електричного освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку.


  1. Захисне заземлення на будівельних майданчиках

Призначення захисного заземлення і занулення, відмінність між ними. Електричні мережі з ізольованою і глухо заземленою нейтраллю, їх особливості. Галузь застосування захисного заземлення і занулення. Загальні вимоги до заземлювальних пристроїв.

Природні і штучні заземлювачі. Вимоги до штучних заземлю­вачів. Виготовлення штучних заземлювачів і заземлювальних провідників.

Норми опору заземлювальних пристроїв. Частини електро­установок, елементів машин і механізмів, що потребують заземлення або занулення.

Правила заземлення і занулення стаціонарних електроуста­новок.

Правила заземлення і занулення пересувних електроустановок (кранів, електрозварювального обладнання тощо).

Правила заземлення і занулення переносних електроспожи-

вачі.

Правила експлуатації захисного заземлення і занулення.

Вимірювання опору контуру заземлення за допомогою приладу МС-08.


  1. Облік і економія електроенергії

Організація обліку електроенергії на будівельних майданчиках. Договір з електропостачальними організаціями про користування електроенергією.

Одноставковий і двоставковий тариф: складові частини, галузь застосування.

Знижки і надбавки по основній і додатковій оплатах за електроенергію.

Вимоги до системи обліку активної енергії: визначення кількості електроенергії, яка підлягає оплаті, забезпечення контролю за додержанням лімітів електроенергії, визначення витрат електроенергії в різних дільницях мережі, встановлення норм витрат електроенергії на одиницю продукції.

Вимоги до системи обліку реактивної енергії.

Розрахункові лічильники: призначення, місце установки.

Класи точності розрахункових лічильників і вимірювальних трансформаторів. Державна перевірка лічильників. Методи зниження витрат одержаної від енергосистеми реактивної електроенергії: природні та штучні способи збільшення коефіцієнта потужності.

Заходи щодо економії електроенергії: підбір двигунів за номінальною потужністю механізмів, обмеження холостого ходу і недовантаження двигуна і трансформатора, рівномірне завантаження по фазах трифазної системи, застосування економних джерел освітлення, методів зварювання та інші заходи щодо економії електроенергії.


  1. Електробезпека на будівельних майданчиках

Загальні питання електробезпеки: дія електричного струму на організм людини, небезпечні значення струму і напруги, опірезТІла людини при різних умовах.1:1 Технічні засоби і способи, які забезпечують електробезпеку: захисне заземлення і занулення, електричне (гальванічне ) розділення мереж, використання безпечної (малої) напруги, ізоляція струмопровідних частин обладнання (робоча, додаткова, посилена, подвійна), загороджувальні пристрої, сигналізація, блокування та інші способи захисту; їх характеристика, галузі застосування. Класифікація умов робіт за ступенем електро­безпеки (умови без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом, умови з підвищеною небезпекою і особливо небезпечні умови); визначення і характеристика.

Класифікація електроустановок за напругою стосовно заходів безпеки.

Поняття про технічні та організаційні заходи, які забезпечують безпечне ведення робіт в електроустановках.

Захисні засоби: призначення, види, галузь застосування. Перевірка і випробування захисних засобів. Попереджувальні плакати.

Особливості застосування заходів електробезпеки в будівництві, діючі норми і правила.

Способи звільнення людини від дії струму. Надання першої допомоги під час ураження електричним струмом.


ЛІТЕРАТУРА


Нормативна

 1. Правила улаштування електроустановок. “Енергетичні рішення”, Видавництво “Індустрія, 2008.

 2. Правила технічної експлуатації електроустановок спожива­чів. -К., 2006.

 3. Правила користування електричною енергією. Із змінами та доповненнями затвердженими в Міністерстві юстиції України 18.11.2005.

 4. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. НПАОП 40.1-1.32-01(ДНАОП 0.00-1.32-01).

 5. ГОСТ 30331.3-95 (МЗК 364- 4-41-92) Електроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Зашита от пораження злектрическим током.Основна

 1. Ачкасов А.Є., Пушкін В.А., Охрименко В.М. та ін. Електро­техніка в будівництві: Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2009.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти...
Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання
Для студентів заочної форми навчання 06010113 „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання ”
Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни "Інженерного креслення" для студентів денної форми навчання спеціальності
Національного університету біоресурсів та природокористування України „бахчисарайський будівельний технікум”
Робоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи