Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія» icon

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія»
Скачати 259.42 Kb.
НазваРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія»
Дата конвертації26.04.2013
Розмір259.42 Kb.
ТипПрограма

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський будівельний технікум»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

_____________Зобенко С.М.

_______________2011 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни «Соціологія»

для студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації спеціальностей: 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання».


^ Загальна кількість годин за робочим навчальним планом - 54

Із них: аудиторних – 8:

лекційних занять – 8

Самостійна робота - 46

Підсумкова атестація - (залік)


Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни «Соціологія» для аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації, затвердженої Навчально-методичним центром 25.07.2003р.


Робочу навчальну програму розглянуто і схвалено на засіданні предметною (цикловою) комісією №1 загальноосвітніх і соціально-гуманітарних дисциплін.

Протокол №_____ від ____________________

Голова предметної (циклової) комісії

_____________________/Боровська К.О./


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У наш час все гостріше постає питання про суть і взаємовідносини людини та суспільства, адже людина стає не стільки спостерігачем, скільки активним учасником подій, головним стрижнем усіх перетворень з метою створення умов для гідного життя, розвитку і реалізації особистості. Тому саме освіта повинна взяти на себе відповідальність за формування людей, здатних зробити свідомий та відповідальний вибір.

У системі соціально-гуманітарної освіти одне з ведучих місць посідає дисципліна "Соціологія".

Мета - дати студентам знання, необхідні для орієнтації в складних умовах сьогодення і формування позитивних соціальних моделей поведінки. її вивчення допомагає осмислювати відносини в суспільстві, вирішувати проблеми соціальної адаптації, а також розуміти взаємодію між соціологічною наукою та соціальною практикою.

Формуванню стійкого інтересу до дисципліни "Соціологія", розкриттю потенціалу студентів сприятиме використання різних форм і методів навчання: диспути, лекції, реферативні виступи, ділові ігри, брейн-ринги, обговорення публіцистичних статей, що викликають значний суспільний резонанс, перегляд науково-популярних та документальних фільмів, екскурсії тощо.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • причини появи, специфіку та структуру соціологічних знань;

 • види, етапи та методи соціологічних досліджень;

 • структуру суспільства, форми та способи соціальної взаємодії;

 • місце особистості в системі соціальних відносин. Шляхи та механізми формування;

 • соціальні інститути (різновиди), стан та ефективність діяльності яких є показником рівня суспільного розвитку;

■ у чому полягає інтелектуальна та прикладна цінність соціології.

Уміти:

• наводити приклади соціальних змін та різної соціальної поведінки суб'єктів соціального життя;

• оцінювати вплив особистості соціальних груп спільностей, суспільства в цілому на життя;

 • обґрунтовувати можливість і необхідність альтернативних шляхів вирішення соціальних проблем;

 • свідомо оцінювати власну позицію як одну із складових суспільних відносин;

 • критично аналізувати соціальну реальність.

При вивченні соціології важливо використовувати між предметні зв'язки, спиратись на вже набуті знання з історії України, культурології, правознавства, економічної теорії, психології, політології та інших наук.

Запропоновану навчальну програму розроблено відповідно до "Змістових-частин галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життя та діяльності людини й охорони праці" передбаченої додатком до інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 19.06.2002 р. №1/9-307.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ТижніНазва модуля, розділів, тем програм

Кількість годин

^ Модульний контроль

Всього

З них

Лек-

цій-

них

Семі-

нарсь-

ких

Само-

стій-

них1.

Теоретико-методологічні та історичні засади соціології
1.1.

Соціологія – наука про суспільство

4

2
2
1.2.

Розвиток соціологічної думки

44
1.3.

Соціологічні дослідження – джерело соціальної інформації

6

24

2

Людина і суспільство
2.1.

Суспільство: сутність та суперечливість розвитку

6

2
4
2.2.

Соціально–політичні процеси – складова суспільного життя

4


4
2.3.

Базисні компоненти соціального життя

44
2.4.

Соціальна стратифікація та динаміка соціальної структури. Соціологічний аналіз

4

22
2.5.

Соціологія особистості

4


4
2.6.

Форми і методи соціального регулювання поведінки особистості та життя суспільства

2


2

3.

Види соціальних інститутів
3.1.

Праця – від соціальної діяльності

4


4
3.2.

Соціологія родини та вільного часу

4


4
3.3.

Культура – показник рівня суспільного розвитку

4


4
3.4.

Освіта, наука та виховання – глобальні фактори суспільного розвитку

4


4Всього

54

846


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ

ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЇ


  1. Соціологія - наука про суспільство


Передумови появи соціології. Об'єкт та предмет соціології. Відмінності від інших наук. Умови, необхідні для розвитку.

Складові соціологічного знання. Категорії та закономірності. Мікро-та макросоціологія. Прикладна та теоретична соціологія. Загально-соціологічні теорії. Спеціальні соціологічні теорії. Конкретно-соціологічний аналіз.

Функції соціології (пізнавальна, практична, управлінська, культурна, виховна, інформаційна, прогностична, критична, методологічна, оцінююча).

Практична інтелектуальна цінність соціології.

Стан науки про суспільство в Україні. Указ Президента України "Про розвиток соціологічної науки в Україні" (2001).

^ Зміст умінь: студенти повинні вміти враховувати суспільні відносини під час діяльності.


1.2. Розвиток соціологічної думки


Етапи розвитку соціологічної думки (протосоціологічний, академічний, сучасний).

Західноєвропейська соціологічна думка. О. Конт - перший систематизатор соціальних явищ, засновник позитивізму. Г. Спенсер про суспільство як саморегульовану систему. Г. Зіммель - засновник формальної соціології. М. Вебер про види соціальної дії. Марксистська соціологія. Е. Дюрктейм про суспільну свідомість. Інтегральна соціологія П. Сорокіна.

Російська соціологічна думка. Внесок у соціальну думку М. Добролюбова, М. Чернишевського. Соціальні погляди Л. Толстого. Суб'єктивний метод П. Лаврова. Соціологія М. Михайловського. Л. Мечніков - оригінальний представник географічного напряму в соціології. П. Кропоткін - прихильник біолого-антропологічної теорії. Соціальні погляди М. Бакуніна.

Українська соціологічна думка. Соціальні проблеми в творчості Г. Сковороди та Т. Шевченка. Соціальна проблематика М. Драгоманова, М. Грушевського, Б. Кістяковського, М. Шаповала та ін.

^ Зміст умінь: на основі аналізу теоретичного здобутку вчених студенти повинні вміти визначати місце української соціологічної думки в контексті світової.

^ Семінарське заняття  1. Соціологічні дослідження -джерело соціальної інформації


Соціальна інформація та її якості (корисність, достовірність і новизна, цінність). Вимоги до інформації. Джерела інформації. Засоби масової інформації - специфічний соціальний інститут. Функції соціальної інформації (інформаційний простір, процеси, системи).

Етапи соціологічних досліджень (підготовка, збір первинної інформації, підготовка зібраної інформації для обробітку, аналіз обробленої інформації, підготовка звіту та рекомендації).

Види соціологічних досліджень (розвідувальне, описове, аналітичне). Методи соціологічних досліджень (опитування, аналіз документів, спостереження, експеримент). Етапи. Єдність індуктивного та дедуктивного аналізування - умова соціологічного дослідження, що відповідає меті і завданням соціології як науки.

Громадська думка як об'єкт соціологічного аналізу. Поняття громадської думки та її відмінності від настроїв, переконань, знань, оцінюючих суджень. Критерії та показники соціальної зрілості. Функції. Досвід вивчення в країнах світу.

^ Зміст умінь: у процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного дослідження, студенти повинні вміти визначати характеристики суспільної реальності.


Практичне заняття

Процедури соціологічного аналізу.


^ 2. ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО


2.1. Суспільство: сутність та суперечливість розвитку


Поняття та еволюція уявлень про суспільство. Підходи до вивчення. Складові суспільства: особистість, соціальні спільності, соціальні інститути, зв'язок.

Історичні типи суспільства (традиційне, індустріальне, модерне).

Неоднозначність та суперечливість суспільного розвитку. Глобальні проблеми: ознаки, групи (інтер-соціальні, антропо-соціальні, природно-соціальні). Глобальні проблеми та міжнародні організації (Римський клуб, ГРІНПІС тощо).

Суспільний прогрес: джерела, критерії, рушійні сили. Соціальні прогнози майбутнього суспільства.

Сучасний стан українського суспільства.

^ Зміст умінь: на основі аналізу результату соціологічного дослідження, використуючи базові ознаки та типологію суспільства, студенти повиннівміти визначати тип суспільства у конкретній державі, його мобільність та маргинальність.

^ 2.2. Соціально-політичні процеси –

складова суспільного життя


Політичний процес: сутність, режим існування, (функціонування, розвиток, занепад), етапи (артикуляція інтересів, прийняття рішень і формування політичної волі, реалізація).

Суб'єкти та об'єкти політики. Базові цінності політики (безпека і національна незалежність, добробут та економічний розвиток, свобода і конституційний порядок).

Соціальна політика: сутність, структура, основні завдання. Напрями соціальної політики: досягнення соціальної справедливості, надання соціальних гарантій, підвищення матеріального та духовного рівня життя, гармонізація соціальних відносин, урахування специфіки інтересів і потреб соціальних груп та розвиток соціальної активності, вдосконалення соціальних і національних відносин. Соціальна держава - механізм здійснення соціальної політики.

Демографічна Політика України. Аграрна політика України. Екологічна політика.

^ Зміст умінь: на основі аналізу державних нармативно-правових документів про суспільні об'єднання, програмних документів суспільних об'єднань і рухів, студенти повинні вміти визначати типи конкретного суспільного об'єднання та його місце в соціальній структурі держави.

Семінарське заняття


^ 2.3. Базисні компоненти соціального життя


Соціальні дії - сутність та типологія за М. Вебером: традиційна (визначається звичкою); афективна (визначається емоціями, почуттями); ціннісно-раціональна (визначається метою) і ціле-раціональна (використання різних засобів). Рівні соціальної взаємодії: міжособистісні, групові, соціетальні (рівень спільності та суспільства).

Фундаментальні завдання системи взаємодії: підтримка ціннісних взірців культурної системи і суспільства; ствтворення умов для інтеграції суб'єктів взаємодій у суспільство; спрямування на досягнення мети системи.

Соціальні ролі - умова комфортності соціальної взаємодії.

Мотивація дій і взаємодії.

Соціальний конфлікт як різновид взаємодії. Мова - ідеальний засіб взаємодії. Типологія відносин (співробітництво, нейтральні стосунки, конфронтація). Соціальний зв'язок та його елементи (суб'єкти, предмет, механізм, соціально-свідоме регулювання).

Соціальна діяльність - одна з форм взаємозв'язку. Структура діяльності (мета, мотиви, спосіб реалізації, результат). Типи діяльності -суспільна, індивідуальна. Види діяльності (пізнавальна, комунікативна, перетворююча, ціннісно-орієнтаційна).

Соціальні спільності. Типи спільностей: саме суспільство, соціально-класові, соціально-професійні, соціально-етнічні, демографічні, соціально-територіальні, на базі культурної самобутності, малі групи. Молодь як соціально-демографічна група та її соціальні проблеми. Взаємовідносини поколінь. Поколінний розрив у пострадянський' період. Теорії поколінь.

^ Зміст умінь: на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, використовуючи критерії класифікації та ознаки соціальних інститутів і спільностей, студенти повинні вміти визначати їх функції в конкретній державі.


^ 2.4. Соціальна стратифікація та динаміка соціальної структури. Соціологічний аналіз


Соціальна структура - найважливіша ланка суспільного життя і центральна проблема соціології. Соціальна структура: сутність, елементи та критерії їх виділення. Мета аналізу соціальної структури.

Основні види соціальної структури: соціально-територіальна, професійно-кваліфікаційна тощо. Компоненти соціальної структури. Головні критерії розподілу - характер власності, відношення до влади (роль у суспільній організації праці), доход (розмір і спосіб отримання). Моделі соціальної структури: нормативно-ціннісна і категоріальна.

Реальна соціальна структура в Україні, тенденції та перспективи її розвитку.

Соціальна стратифікація як структурна нерівність. Визначення поняття: структура суспільства як система ознак соціального розшарування і нерівності. Методологічні підходи до аналізу соціальної стратифікації: функціональний, конфліктний, еволюційний.

Основа стратифікації структури - природа і соціальна нерівність.

Основи соціальної нерівності: володіння власністю і рівень доходів, статус, соціальна роль, рівень володіння владою, приналежність до тих чи інших сил. П. Сорокін про форми стратифікації (економічна, політична, професійна). Системи: закрита, жорстка, відкрита.

^ Зміст умінь: на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, використовуючи базові ознаки і типологію суспільства та вивчення літератури про стратифікацію суспільства, студенти повинні вміти визначати тип суспільства та його структуру, класифікувати характеристики розвитку суспільної системи, її мобільність та маргінальність у конкретній державі.


Семінарське заняття


^ 2.5. Соціологія особистості


Співвідношення понять: індивід, людина, особистість, індивідуальність. Теорії особистості. Моделі особистості.

Передумова становлення (когнітивні, соціально-структурні, культурно-символічні). Структура особистості (спрямованість, досвід, особливості психологічних якостей, типологічні особливості). Шляхи формування особистості: цілеспрямований, стихійний, самоспрямований. Етапи становлення.

Особистість — результат соціалізації людини. Рівні соціалізації: об'єктивний, міжособовий, нормативний, функціональний. Механізми включення особистості в систему соціальних відносин: спосіб життя, соціальний статус, соціальна роль, система цінностей, норми.

Поведінка особистості. Девіація і соціальний контроль.

Євгеніка та євгеністичний рух.

^ Зміст умінь: на основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, студенти повинні вміти встановлювати власний соціальний статус.


Семінарське заняття


^ 2.6. Форми і методи соціального регулювання поведінки особистості та життя суспільства


Соціальні норми: функції, причини появи. типологія за: суб'єктами (носіями норми), об'єктом (сфера діяльності змістом, місцем у нормативно-ціннісній ієрархії, формою утворення і фіксації, масштабами застосування, засобом забезпечення, функціями ступенем стійкості.

Норми моралі права - складні специфічні та самостійні види соціальних норм. Характер ставлення до норм: конформізм (повне прийняття), девіація (відхилення).

Причини девіації (біологічні, психологічні, соціологічні, культурологічні пояснення). Типи девіації, основні компоненти, стадії. Агресія як вид соціальної поведінки.

Соціальний контроль: формальний (поліція, суди, в'язниці, психіатричні лікарні) і неформальний (соціальна винагорода, покарання, переконання, переоцінка норм). Методи соціального контролю (ізоляція, обособлення, реабілітація).

Соціальний інститут як історична форма організації та регулювання соціального життя. Елементи соціального інституту: мета та засоби її досягнення, функції, набір соціальних статусів та ролей, соціальний контроль, санкції.

Цінності: сутність, види.

Фактори, що визначають ефективне функціонування соціального інституту. Причини та наслідки деформації. Фактори, що викликають відхилення в діяльності соціальних інститутів (юридичні, економічні, організаційні, соціально-психологічні).

Види інститутів: політичні (держава, партія), юридичні (суд, прокуратура), економічні (власність, банки), соціально-демографічні (шлюб, родина), у духовній сфері (релігія, освіта, виховання).

^ Зміст умінь: на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, використовуючи критерії класифікації та ознаки соціальних інститутів і спільностей, студенти повинні вміти визначати стан та дієздатність трудового колективу.


Семінарське заняття

^ 3. ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ


3.1. Праця - вид соціальної діяльності


Історичне розуміння праці: сутність і функції праці. Ставлення до праці, чинники формування і показники оцінки. Відчуження праці та шляхи його подолання.

Трудова поведінка: зміст, структура, форми, функції. Роль потреб та ціннісних орієнтацій у їх формуванні. Мотивація трудової поведінки: сутність, механізми. сруктура, функції, теорії, моделі.

Трудовий конфлікт: причини, моделі, аналіз стратегії вирішення.

Соціальний контроль у сфері праці. Трудовий колектив.

Екологічні наслідки людської діяльності. Поняття екології та соціальної екології. Збереження рівноваги між природним та соціально-економічним компонентом соціоекосистеми - головний показник її благополуччя. Роль екологічної освіти та виховання у формуванні суспільної свідомості як умови забезпечення її рівноваги.

Зміст умінь: студенти повинні вміти визначати стан і дієздатність трудового колективу.


^ 3.2. Соціологія родини та вільного часу


Шлюб: мотиви, види, фактори, що впливають на тривалість. Розлучення: причини, наслідки.

Поняття та функції сім'ї. Життєвий цикл (утворення, початок і кінець дітонародження, пусте "гніздо", припинення існування).

Тенденції розвитку сім'ї: зменшення середнього розміру, нуклеризація, збільшення кількості сімей гетерогенних (неоднорідних) у соціальному і національному плані, зміна ролі сім'ї у вирішенні соціальних проблем. Проблеми молодої сім'ї. Типологія сім'ї.

Українська родина на сучасному етапі. Жінка-робітниця, жінка-мати - проблеми реального втілення. Сім'я та доля українського суспільства.

Час як суспільна цінність. Основні аспекти вільного часу: суспільна можливість та індивідуальна потреба в ньому.

Рівні структури: суспільно-необхідні (виражаються в матеріальному втіленні) та індивідуально-вільні (втілюються як якість життя).

Розуміння дозвілля (рекреактивна діяльність, задоволення, відновлення сил, екзистенціальний стан, функція, стратифікація, час).

Фактори, що впливають на вид діяльності, яку люди присвячують дозвіллю.

^ Зміст умінь: на основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, студенти повинні вміти визначати соціальний статус учасників спільної діяльності.


^ Семінарське заняття


3.3. Культура - показник рівня суспільного розвитку


Поняття культури. Загальні елементи (цінності, соціокультурні норми, вірування, мова, звичаї, техніка, мистецтво,наука тощо).

Функції: соціальної пам'яті, інформації комунікативна, інноваційна, інтегративна, утілітарна, виховна. Форми: висока (елітарна), народна (фольклорна), масова. Субкультури: причини появи, розвитку. Субкультури молоді. Тенденції розвитку культури в сучасних умовах: глобалізація та універсалізація.

Проблеми національного культурного відродження України.

Релігійний ренесанс в Україні.

^ Зміст умінь: на основі аналізу результатів самоспостереження, використовуючи процедури соціологічного аналізу, студенти повинні вміти визначати напрями культурного відродження України.


^ 3.4. Освіта, наука та виховання - глобальні фактори

суспільного розвитку


Фактори, що сприяли розвитку освіти (демократичні революції, промислова революція, розвиток самого інституту освіти). Світові тенденції в галузі сучасної освіти.

Соціальні функції освіти: загально-професійне навчання молоді, вплив на соціальну мобільність, визначення характеру соціалізації індивідів, формування культури, підтримка стабільності в суспільстві.

Ступені освіти: дошкільна, шкільна, вища. Форми: непрофесійна, професійна.

Принципи державної національної освітньої політики України. Ознаки сучасної української освітньої системи. Освіта та виховання в системі забезпечення гуманітарної безпеки України.

Наука як особливе знання. Своєрідність сучасного етапу розвитку науки. Пріоритети у сфері науки і техніки України. Наука та майбутнє України.

^ Зміст умінь: на основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, студенти повинні вміти визначати стан і ефективність діяльності соціальних інститутів.

Семінарське заняття


ЛІТЕРАТУРА

До теми 1.1.

Наумова М. Соціальне знання: спроба концептуалізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. -№ 2.

Комаров М.С. Размышление о предмете и перспективах социологии // Социологические исследования. - 1990. - № 11.

Ядов В. Размышление о предмете и перспективах социологии // Социологические исследования. - 1990. -№ 2.

Городяненко В. Навчальна соціологічна література: історіографічний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. -№ 4.

Круглий стіл: суспільство і соціологія на межі третього тисячоліття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. -№ 3.

Чорноволенко В. Соціологія як суспільна та гуманітарна наука // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998 -№ 1-2.

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика - К.: Основи, 1998.

Ритцер Дж. Современные социологические теории. - Спб., 2002.

Про розвиток соціологічної науки в Україні: Указ Президента України, 2001. До теми 1.2.

Злобіна О.Е. Дюркгейм: класична спадщина і сучасність // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. -№ 4.

Кутуєв П. Вибіркова спорідненість у соціології Макса Вебера // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 3.

Танчер В. Соціологічна думка. Україна на тлі світової соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - № 1-2.

Щипанов И. Философия и социология русского народничества. - М., 1983.

Захарченко М.В., Погорілий О.Г. Історія соціології від античності до початку XX століття. — К., 1993.

Капітонов Е.А. Социология XX века: история и технологии. -Ростов-на-Дону, 1996.

До теми 1.3.

Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура. - М., 1988.

Жентра Ф.П. Теория и смысл исследования // Социологические исследования. - 1995 - № 11.

Гавриленко І. Історичний акціоналізм як методологія дослідження історичного процесу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. -№3.

Костенко Н. Парадигми та фактичності нових мас-медіа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - № 1- 2.

Якуба Е.А. Соціологія. - Харків, 1996.

Городяненко В.Г. Социологический практикум: Учебно-методическое пособие. -К., 1999.

Как провести социологическое исследование. - М., 1990.

Массовая информация и общественное мнение молодежи. - К., 1990.

Методика підготовки та проведення соціологічного дослідження. -К., 1994.

Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. -М., 1972.

ХарчеваВ. Основы социологии. - М., 1997.

Ольшанський Д.В. Психологія мас. - Спб., 2001.

До теми 2.1.

Арсеєнко А. Соціальна поляризація світу наприкінці XX століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. -№ 4.

Бурега В. Проблеми соціально-економічної трансформації українського суспільного // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. -№3.

Кеннеди П. Вступая в двадцатый век. - М., 1997.

Печчеи А. Человеческие качества - М, 1978.

Прибиткова І. Урбанізація в Україні на порозі XXI ст. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. -№ 3.

Тихонович В. Проблема соціальної солідарності в кризовому суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 2.

До теми 2.2.

Андреев С. Политика как социальное явление // Социально-политические науки. - 1994. - № 4.

Беляев А. Политика и ее роль в развитии общества // Социально-политические науки.-1991.-№ 9.

Бурдье П. Социология политики . - М., 1993.

Пилипенко В., Титарчук М. Економічна культура та просвіта населення за умов ринкових перетворень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. — № 2.

До теми 2.3.

Барулин В.С. Социальная жизнь общества. - М., 1987.

Гидценс Э. Стратификация и классовая структура // Социологические исследования. - 1992. - № 9.

Антипина Г.С. Теоретико-методологические проблеми исследования малых социальных групп. - Ленинград, 1982.

Макеев С. Процессы современной структуризации в современной Украине // Полис. - 1998. - № 3.

Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. - 1992. -№ 3, 4.

Мелибруда Е. Я. Ты, мы. - М., 1996.

Демографический энциклопедический словарь . - М., 1991.

Социальные отклонения. Введение в общую теорию. - М., 1981.

Зайцев А. Социально-трудовой конфликт - это норма // Социальные исследования. - 1994. -№ 8.

Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. - К., 1994.

Матерс Д. Социальная психология. - Спб., 2001. Нартова-Бочавер С. Психология личностей межличностных отношений.-М., 2001.

Гришина Н.В. Психология конфликта. - Спб., 2000.

До теми 2.4.

Макеев С. Процессы современной структуризации в современной Украине //Полис . - 1998. - № 3.

Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследования . - 1992 .-№3,4.

Полохало В. Середній українець - соціальна основа не громадянського суспільства // Політична думка. - 1999. - № 4.

Чапська І. Майновий стан громадян у суспільстві, що трансформується // Соціологія: теорія, методи, маркетингу. - 1999. -№ 3.

Горелов И., Енгалычев В. Безмолвный знак мысли. - М., 1991.

Прикладная конфликтология; Хрестоматия. - Минск, 2001.

До теми 2.5.

Донченко Е., Титаренко Г. Личность: конфликты, гармония. - К., 1989.

Лобанова А. Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 2.

Макєєв С, Надточій А. Політична соціалізація в пострадянській Україні // Політична думка. - 1997. - № 1.

Моргун В.П. Поняття розвитку особистості та її застосування. -К., 1992.

Барон Р., Ричардсон Р. Агрессия. - Спб., 2000.

Сергеев Б.Ф. Ступени эволюции интеллекта. - М., 1986.

Рубин Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. - Спб., 2001.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. - Спб., 2001.

Гринберг Д. Управление стрессом. - Спб., 2002.

Фернхем А, Хейвен П. Личность и социальное поведение. - 2001.

Маслоу А. Мотивация и личность. - 2003.

Капрара Дж., Сервон Д. Психология личности. - Спб., 2002.

Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории. Эксперименты. Упражнения. - Спб., М., 2002.

До теми 2.6.

Андреев Ю. Категория "социальный институт" // Философские науки.- 1984. -№ 1.

Войтович С. Проблема соціальних інститутів у соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. -№ 2.

Оссовський В. Соціальна організація та соціальна інституція // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. -№ 3.

Сочинський Г. Соціоекологія і політика// Універсум. - 1993. — № 2.

Зайцев А. Социально-трудовой конфликт - это норма // Социологические исследования. - 1993. — № 8.

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. - 1994. — № 5.

Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. - К., 1994.

Гришина Н.В. Психология конфликта. - Спб., 2000.

До теми 3.1.

Гришина Н.В. Психология конфликта. - Спб., 2000.

Ферихем А., Хеймен П. Личность и системы поведения. - Спб., 2001.

Дворецька Г.Ф. Соціологія праці. - К., 2001.

Богиня Д.П., Грішнова О.Л. Основи економіки і праці. - К., 2002.

Пачковський Ю., Коваліско Н. Регіональні аспекти зайнятості та безробіття в соціологічному вимірі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. -№ 2.

Майерс Д. Социальная психология. - Спб.: Питер, 2001.

До теми 3.2.

Антонян Ю. Преступность среди женщин. - М., 1992.

Баздырев К.К. Как быть счастливым в браке. - М., 1987.

Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1992.

Бестужев Н.А. Ступени к семейному счастью. -М., 1988.

Бовуар Симона. Друга стать. - К. 1995.

Богачевська М. Думка України - жіночого роду. - К., 1993.

Борщевський М. Сім'я ростить громадянина. - К., 1982. Женщина в мужском мире. - Спб., 1993.

Жизнедеятельность семьи: тенденции и проблемы. - М., 1990. Кон И.С. Ребенок и общество. - М, 1996.

Кузич-Березовський А. Жінка і держава. - Л., 1994. Сенченкові Т. Тендер: нова ідеологія чи проблемне поле соціологічної теорії //' Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 2.

Студенческая семья: состояние, проблемы, перспективы. - М., 1991.

Шинелева Л. Женщина и общество. - М., 1990.

Шупик І.І. Місце українського жіноцтва в політичних процесах // Український час. - 1992. - № 2.

Крайг Г. Психология развития. - Спб., 2002.

До теми 3.3.

Бромлей Ю.В., Полольный Р.Г. Роздано человечеством. - М.,1984.

Гусейнов А. Золотое правило нравственности. - М., 1986.

Іванишин В. Українська церква — процес національного відродження. - Дрогобич, 1990.

Мораль: сознание и поведение. - 1986.

Реєнт О., Лисенко О. Українська національна ідея і християнство. -1997.

Франк Р. Духовная основа общества - М., 1992.

Фромм Э. Душа человека. - М., 1992.

Шамкевич 3. Загублена українська людина. - К. 1992.

Фукс Е. Иллюстрированная история нравов: В 3-х т. - М., 1993.

До теми 3.4.

Брайен Саймон. Общество и образование. - М., 1989.

Про освіту: Закон України // Голос України. - 1996. - 25 квітня.

Канішевська Л. Специфіка виховання соціальної зрілості учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - №

Лейман И. Паука как социальный інститут. - Ленинград, 1971.

Лесохина Л., Шадрина Т. Молодежь и ученые. - М., 1998.

Комаров В. Наука и миф. - М., 1988.

Саар С.А. Роль системи і освіти в життєвому самозначенні молоді // Філософська думка. - 1986. - № 6.

Сухотин А. Превратности научных идей. - М., 1991.

До всієї дисципліни

Андрущенко В. та ін. Соціологія - наука про суспільство. - К., 1996.

Гіденс Е. Соціологія. - К., 1999.

Третин В.Г. Лекции по методике и технике социологического исследования. -М., 1988.

Дюркгейм Є. Социология её предмет, метод предназначения. - М., 1995.

Захарченко М.В. Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до поч. XX ст.).

Медушевский А.Н. История русской социологии. - М., 1993.

Радугин А.А. Радугин А.Д. Соціологія: Курс лекцій. - М., 1995.

Смезлер Нейл. Соціологія. - М., 1994.

Сорокин И. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1994.

Соціологія: Посібник для ВИЗ. - К., 1999.

Человек и общество: Хрестоматія. - К., 1999.

Шаповал М. Загальна соціологія. - К., 1996.

Щипанов И. Философия и социология руського народничества. - М, 1993.

Якуба Е.А. Соціологія. - Харків, 1996.

Томпсон Д.Л., Пристман Д. Социология: Вводный курс. - М., Львов, 1998.
Схожі:

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія» iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія» iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство», галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» / Укл.: М. Ф. Безродний,...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток фінансової думки» / Г. Ф. Москалик – Кременчук: кіду, 2011. – 16с
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія» iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни риторика
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія» iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст
Хіх-хх ст. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. –...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Соціологія» iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни світоглядна публіцистика
Світоглядна публіцистика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи