Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Скачати 105.9 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Дата конвертації26.04.2013
Розмір105.9 Kb.
ТипРобоча програма

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бахчисарайський будівельний технікум»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________________/Зобенко С.М./

«___» _____________ 201_ р.


НАВЧАЛЬНА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві

Для студентів заочної форми навчання спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд »


загальна кількість годин за навчальним планом ( годин ) 108

із них: аудиторні заняття 14

лекційних занять 10

практичних занять 4

самостійна робота 94


Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією № 2

«Дисциплін природно-наукової, практичної

та професійної підготовки за фахом

5.06010101 «Будівництво та

експлуатація будівель і споруд»

Протокол № _ від «___» __________ 201_ р.

Голова циклової комісії_____________ Мухамедова Л.М.


Анотація

Програмою дисципліни «Ціноутворення в будівництві» передбачено вивчення студентами питань кошторисного ціноутворення та застосування їх для практичних розрахунків.

Враховуючи радикальні зміни в нормативній базі та ціноутворенні, згідно з вимогами ДБН Д.1.1-1-2000, програма передбачає вивчення особливостей ціноутворення при розширенні, реконструкції та виконанні ремонтно-будівельних робіт, крім того, слід врахувати вимоги науково-інформаційних видань.


^ Загальні вказівки.


Мета вивчення предмета «Ціноутворення в будівництві » - дати студентам – заочникам теоретичні знання і набути практичні навички з питань технічного та тарифного нормування, умов формування заробітної плати робітників в будівництві, а також кошторисної справи.

Дисципліна тісно пов’язана з вивченням таких курсів як «Економіка будівництва», «Технологія і організація будівельного виробництва», «Будівельні конструкції» та ін.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: систему ціноутворення в будівництві, правила визначення кошторисних обсягів робіт, принципи розробки та застосування норм затрат праці, норм виробітку, одиничних розцінок, кошторисні нормативи і порядок їх використання для розробки кошторисної документації.

Студенти повинні вміти: визначати обсяги виконаних робіт та перевіряти їх якість, визначати кошторисну вартість робіт і об’єктів будівництва, користуватися кошторисної – нормативною базою і нормативами.

Підсумковою роботою з дисципліни є складання локальних кошторисів на загально будівельні і спеціальні роботи, об, єктного кошторису та визначення договірної ціни об, єкта, що запроектований у попередньому курсовому проекті з дисципліни «Будівельні конструкції».


^ Тематичний план дисципліниТижніНазва модуля, розділів, тем програм

Кількість годин

Всього

З них

Лек-цій-них

Прак-тич-них

Само-стій-них

1

2

3

4

5

6

1.

Вступ


2

1
1


2.

Основні завдання кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві.

6

1
5

3.

Основи технічного нормування


10

2
8

4.

Основи тарифного нормування


10

2
8

5.

Склад, зміст та порядок визначення вихідних даних для розробки кошторисів

1616

6.

Кошторисні ціни на ресурси, які використовуються в будівництві

10

1
9

7.

Одиничні розцінки та прямі витрати


10

1

1

8

8.

Порядок визначення і використання накладних витрат

6
1

5

9

Кошторисна документація


30
1

29

10

Договірна ціна та особливості її визначення


8

2

1

5

11.

Всього


108

10

4

94^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ.

Роль і значення дисципліни «Ціноутворення в будівництві». Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами.

Стимулююча роль цін у виконанні робіт з реконструкції, технічного переоснащення і капітального ремонту.

Наукові основи та принципи технічного, тарифного та кошторисного нормування.

Природно кліматичні та економіко – географічні фактори, що впливають на ціноутворення.


^ 1. Основні завдання кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві.

Завдання та загальні положення кошторисного нормування. Кошторисні норми та ціни. Поняття прямих витрат. Поняття накладних та супутніх витрат. Порядок розробки, узгодження та затвердження кошторисних нормативів.

Капітальні вкладення та їх структура. Будівельні і монтажні роботи. Витрати та придбання устаткування і пристроїв, інструменту та виробничого інвентарю і меблів. Інші капітальні вкладення і затрати. Система ціноутворення та її особливості (згідно з вимогами ДБН Д.1.1-1 - 2000).

  1. ^ Основи технічного нормування.

Мета та завдання технічного нормування. Виробничі норми часу, затрат праці та норми виробітку, взаємозв’язок між ними.

Класифікація витрат робочого часу та витрат використання машинного часу, схеми його вивчення. Вивчення втрат робочого часу та шляхи їх скорочення. Нормаль будівельного процесу.

Види та мета проведення нормативних спостережень. Порядок проектування виробничих норм. Норма використання будівельних матеріалів. Запровадження запроектованих норм та визначення рівня діючих. Перегляд діючих норм, розробки доповнень до них.  1. ^ Основи тарифного нормування.

Вдосконалення форм та методів праці, напрямки та завдання наукової організації праці. Організація будівельних бригад та ланок. Тарифна система в будівництві, її складові. Тарифікація будівельних робіт та робітників. Порядок присвоєння, підвищення та пониження розряду.

Нормування та розрахунок штатів інженерно – технічних працівників і службовців, норми обслуговування і керованості, порядок їх використання.

  1. ^ Склад, зміст та порядок визначення вихідних даних для розробки кошторисів.

Збирання і вивчення даних для складання кошторисів, видача забудовником завдання на проектування. Методичні правила визначення та обчислення кошторисних обсягів робіт.

Проект організації будівництв, його значення при визначенні обсягів робіт та ціноутворенні. Правила визначення обсягів робіт за конструктивними елементами. Самоконтроль правильності визначення обсягів робіт. Особливості визначення обсягів робіт при реконструкції та ремонті будівлі.  1. ^ Кошторисні ціни на ресурси, які використовуються в будівництві.

Кошторисні норми затрат праці і заробітної плати. Структура кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції. Кошторисні ціни на привезені матеріали. Кошторисні ціни на місцеві матеріали. Кошторисні ціни експлуатації будівельних машин. Вартість ремонту будівельних машин. Калькуляції транспортних витрат та кошторисної вартості будівельних матеріалів, форми калькуляцій.

^ 6. Одиничні розцінки та прямі витрати

Ресурсні елементи кошторисні норми, порядок їх розробки і використання. Поточні одиничні розцінки, визначення елементів прямих витрат. Особливості визначення прямих витрат при виконанні ремонтно - будівельних робіт.

Визначення витрат з експлуатації будівельних машин і механізмів, їх склад, структура та шляхи скорочення.

Укрупнені ресурсні кошторисні норми (УРКН), порядок їх використання.

Визначення прямих витрат на загально будівельні, ремонтно – будівельні та спеціальні роботи.


^ 7.Порядок визначення і використання накладних витрат.

Зміст та структура накладних витрат. Ознайомлення з переліком статей накладних витрат. Залежність накладних витрат від трудомісткості робіт. Визначення першого блоку накладних витрат (заробітної плати працівників).

Порядок визначення збору на обов’язкове соціальне страхування, пенсійне страхування та внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення (ІІ блок). Визначення решти статей накладних витрат (ІІІ блок).

Особливості визначення накладних витрат при виконанні ремонтно-будівельних робіт та робіт, що виконуються господарським способом.


^ 8. Кошторисна документація.

Види, форми кошторисів, порядок складання. Локальні кошториси та відомості ресурсів до них, порядок оформлення.

Безпосередні та супутні витрати. Об’єктний кошторис. Кошторисна вартість – устаткування, її складові. Визначення вартості виконаних БМР. Визначення кошторисної вартості загально-будівельних робіт. Оформлення кошторисної документації.  1. ^ Договірна ціна та особливості її визначення і узгодження.

Сталі та динамічні договірні ціни. Складові частини договірної ціни та ціни пропозиції. Безпосередні, супутні та додаткові витрати. Особливості узгодження заробітної плати в складі ціни пропозиції. Узгодження ціни матеріальних ресурсів.

Кошторисні нормативи та усереднені показники витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд, коштів на подорожчання БМР, виконуваних у зимовий період. Прибуток підрядника, кошти на покриття ризику. Обов’язкові відрахування, збори, платежі. Особливості узгодження договірних цін та розрахунків за проведені роботи. Зведений кошторисний розрахунок, порядок його оформлення.


^ Практичні заняття.

  1. Визначення середнього тарифного коефіцієнта, середнього тарифного розряду робітників і робіт.

  2. Підрахунки обсягів робіт за конструктивними елементами й видами робіт, оформлення таблиць підрахунків і пояснень до них відповідно до вимог РЕКН та РЕКН р.

  3. Розрахунок калькуляції транспортних витрат та кошторисної вартості будівельних матеріалів, конструкцій.

  4. Розрахунок накладних витрат на загально будівельні та спеціальні роботи.

  5. Розрахунки локальних кошторисів на загально будівельні та спеціальні роботи. Складання об’єктного кошторису. Оформлення акта про виконання робіт.Література


1.1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва».

1.2 ДБН Д.2.2-1999 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН р.)».

1.3 ДБН Д.2.4.-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН р.)».

1.4 Поточні одиничні розцінки.

1.5 Бєловол В.В. Нормування праці та кошториси в будівництві. –Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2000.

1.6 Романова К.Г., Жарковская Е.П. и др.. Нормирование труда и сметы.-М.:Стройиздат,1998.

1.7 НМЦ. Ціноутворення в будівництві. Конспект лекцій. Ільницька Г.М.Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу №23 від 14 червня 2010 р.)
Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд» iconПрограма з дисципліни «Безпека життєдіяльності» Для студентів спеціальностей
Для студентів спеціальностей: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд» iconПрограма для вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації зі спеціальності 06010101 «будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Для вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації зі спеціальності 06010101 «будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти...
Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд» iconПрограми вступних випробувань та критерії оцінювання знань з математики на вступні випробування до Будівельного коледжу жнаеу у 2013 році
Дисципліни «Математика» для вступників на спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 06010115 «Опорядження...
Робоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд» iconРобоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання
Для студентів заочної форми навчання 06010113 „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи