Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання»
Скачати 121.82 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання»
Дата конвертації26.04.2013
Розмір121.82 Kb.
ТипРобоча програма

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бахчисарайський будівельний технікум»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________________/Зобенко С.М./

«___» _____________ 201_ р.


НАВЧАЛЬНА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА


З навчальної дисципліни Інженерна геодезія


Для студентів заочної форми навчання спеціальності 5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
загальна кількість годин за навчальним планом ( годин ) 81

із них: аудиторні заняття 16

лекційних занять 10

практичних занять 6

самостійна робота 65


Робочу навчальну програму складено викладачем, «спеціаліст Ι категорії»

Дідохой Віктором Федоровичем


Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної освіти від 20.04.2010 р.


Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією № 2

«Дисциплін природно-наукової, практичної

та професійної підготовки за фахом

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування

і систем газопостачання»


Протокол № _ від «___» __________ 201_ р.


Голова циклової комісії

_____________________ Мухамедова Л.М.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Найменування розділу та теми

Кількість годин

Всьо-

го

з них

Теоре-

тичні

Прак-

тичні

Лабо-

раторні

самост. вивчання

1

2

3

4

5

6

1. Основи геодезії
1.1. Загальні відомості

2


2

1.2. План і карта. Масштаби і умовні знаки

2


2

1.3. Рельєф місцевості та його зображення

6


6

1.4. Орієнтування на місцевості

4


4

1.5. Елементи теорії похибок вимірювань

2


2

1.6. Лінійні вимірювання

6


6

1.7. Вимірювання кутів

13

2
4

7

1.8. Геометричне нівелювання

10

2
2

6

Всього

45

4
6

35

^ 2. Геодезичні роботи при розвідуваннях для проектування газопроводів і споруд
2.1. Основні поняття про розвідування для проектування газопроводів

1


1

2.2. Технічні основи проектування газопроводів і споруд

1


1

2.3. Склад і призначення геодезичних робіт при розвідуванні траси газопроводу

2


2

2.4. Теодолітна зйомка ділянок під будівництво траси та споруд газопроводу

2


2

2.5. Обробка результатів теодолітної зйомки, складання плану місцевості

6

24

2.6. Нівелірні роботи по трасі газопроводу. Обробка результатів нівелювання

10

28

Всього за розділом

22

418

^ 3. Геодезичні роботи при перенесенні проекту газопровідної траси і споруд у натуру
3.1. Організація геодезичних робіт

2


2

3.2. Перенесення проекту газопровідної траси, споруд у натуру

8

26

3.3. Виконавча зйомка при будівництві підземних комунікацій

2


2

3.4. Зйомка підземних комунікацій в експлуатаційний період

2


2

Всього

14

212

Разом

81

10
6

65

^ 1. ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ

1.1. Загальні відомості

Предмет вивчення геодезії. Короткий історичний нарис розвитку геодезії.

Форма і розмір Землі. Абсолютні та умовні висоти точок земної поверхні.

Системи координат, які застосовуються в геодезії.

Опорна геодезична мережа. Геодезичні знаки. Одиниці мір, які застосовують у геодезії.

^ 1.2. План і карта. Масштаби і умовні знаки

Масштаби, їх види, вміння користуватись ними. Карта, план, профіль. Розграфка та номенклатура карт і планів. Умовні знаки на топографічних картах і планах.


^ 1.3. Рельєф місцевості та його зображення

Основні форми і елементи рельєфу місцевості. Зображення рельєфу місцевості горизонталями на картах і планах. Поняття про елементи схилу місцевості. Задачі, що розв'язуються на плані з горизонталями.

Практичне заняття 1

Визначення відміток точок за планом з горизонталями. Визначення крутизни схилу. Побудова профілю місцевості за заданим напрямком.

^ 1.4. Орієнтування на місцевості

Суть орієнтування ліній. Геодезичні та магнітні азимути. Прямі і зворотні азимути. Румби ліній. Взаємозв'язок між азимутом і румбом лінії.

Дирекційний кут. Орієнтування за дирекційним кутом сторін геодезичної мережі.

^ 1.5. Елементи теорії похибок вимірювань

Похибки геодезичних вимірювань. Властивості випадкових похибок вимірювань. Принцип арифметичної середини. Середня квад­ратична похибка. Гранична, абсолютна і відносна похибки. Допуски, які передбачені діючими інструкціями.

^ 1.6. Лінійні вимірювання

Прилади для вимірювання довжини ліній. Вимірювання віддалей мірною стрічкою. Визначення поправок виміряної довжини ліній. Оптичні і електрофізичні дальноміри.

Лабораторне заняття 1

Вимірювання лінії на місцевості мірною стрічкою методом провішування. Підрахунок абсолютної та відносної похибок виміру.


^ 1.7. Вимірювання кутів

Принцип вимірювання горизонтального кута. Основні частини теодоліта, геометрична схема. Зорова труба. Рівні. Типи теодолітів, їх класифікація. Відлікові пристрої теодолітів. Підготовка теодоліта до роботи. Повірки технічних теодолітів. Вимірювання горизонтальних кутів. Вимірювання вертикальних кутів.

^ Лабораторне заняття 2

Вивчення будови теодоліта. Підготовка теодоліта до роботи. Практика зняття відліків за відліковими пристроями. Виконання повірок технічних теодолітів.


Лабораторне заняття З

Вимірювання горизонтального кута. Вимірювання вертикально­го кута.

^ 1.8. Геометричне нівелювання

Нівелювання, методи нівелювання. Способи геометричного нівелювання. Будова нівеліра. Типи нівелірів, їх класифікація. Нівелірні рейки.

Повірки нівелірів. Геодезичне (тригонометричне) нівелювання. Гідростатичне нівелювання.

^ Лабораторне заняття 4

Вивчення будови нівеліра. Підготовка нівеліра до роботи. Зняття відліків за нівелірною рейкою. Виконання повірок нівеліра.

^ Лабораторне заняття 5

Виконання геометричного нівелювання за точками траси. Ведення нівелірного журналу. Обробка матеріалів геометричного нівелювання.


^ 2. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ РОЗВІДУВАННЯХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

ГАЗОПРОВОДІВ І СПОРУД


    1. Основні поняття про розвідування для проектування

газопроводів

Інженерні розвідування, їх тема і призначення. Нормативна документація з інженерних розвідувань. Узгодження при виконанні інженерних розвідувань, дотримання законодавчих актів.

^ 2.2.Технічні основи проектування газопроводів і споруд

Схеми і елементи газопровідної траси. Просторове розміщення газопроводів. Глибина прокладки газопроводу. Ув'язка взаємного розташування трубопроводів у поперечному розрізі проїзду. Технічна документація для виконання геодезичних робіт по трасі газопроводу.

^ 2.3. Склад і призначення геодезичних робіт при розвідуванні траси газопроводу

Планове і висотне обслуговування геодезичних зйомних робіт. Пункти зйомочної основи. Камеральне трасування газопроводу на топографічній карті. Побудова профілю місцевості за заданим на карті напрямом. Призначення і склад геодезичних робіт при польовому трасуванні.

^ 2.4. Теодолітна зйомка ділянок під будівництво траси та споруд газопроводу

Зйомка місцевості. Призначення і суть теодолітної зйомки. Польові роботи при теодолітній зйомці. Зйомка ситуації місцевості методом обходу, прямокутних координат, полярних координат, кутової засічки, лінійної засічки, створу. Зйомка ситуації місцевості вздовж траси газопроводу.

^ 2.5. Обробка результатів теодолітної зйомки, складання плану місцевості

Контрольна перевірка підрахунків у польовому журналі. Ув'язка горизонтальних кутів теодолітних ходів. Пряма геодезична

Практичне заняття 2

Підрахунок координат вершин теодолітного ходу, прокладеного на будівельному майданчику з ув'язуванням горизонтальних кутів, обчисленням дирекційних кутів, румбів, приростів координат. Складання плану місцевості за матеріалами теодолітної зйомки.

^ 2.6. Нівелірні роботи по трасі газопроводу. Обробка результатів

нівелювання

Призначення поздовжнього нівелювання. Підготовка нівелірної траси, розбивка пікетажу. Нівелювання по точках траси і попереч­никах. Ув'язування перевищень нівелірних ходів. Підрахунок відміток точок траси. Складання повздовжнього профілю місцевості за результатами польового нівелювання.

Нівелювання поверхні ділянок під будівництвом. Побудова плану в горизонталях за відмітками вершин квадратів. Розробка плану вертикального планування будівельного майданчика.

Практичне заняття З

Обробка журналу нівелювання траси газопроводу. Побудова профілю за матеріалами нівелювання. Проектування на профілі траси газопроводу.

Практичне заняття 4

Обробка журналу нівелювання поверхні ділянок по квадратах. Складання плану з побудовою горизонталей.


^ 3. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ПЕРЕНЕСЕННІ ПРОЕКТУ

ГАЗОПРОВІДНОЇ ТРАСИ І СПОРУД У НАТУРУ

3.1.Організація геодезичних робіт

Організація геодезичного забезпечення будівництва. Технічна документація для виконання інженсрно-геодезичннх робіт на будівельному майданчику. Поняття про вісі газопроводів і споруд. Будівельні допуски і норми точності геодезичних розбивочних робіт. Склад інженерно-геодезичних робіт у будівельно-монтажний період. Планова і висотна розбивочна основа на будівельному майданчику.

^ 3.2. Перенесення проекту газопровідної траси, споруд у натуру

Послідовність виконання геодезичних розбивочних робіт. Способи інженерно-геодезичної підготовки розбивочних креслень. Рішення оберненої геодезичної задачі. Схеми інженерно-геодезичних побудов при перенесенні в натуру основних вісей споруд і підземних комунікацій і споруд. Детальна розбивка допоміжних вісей при влаштуванні траншей і котлованів. Детальні інженерно-геодезичні розбивочні роботи при укладці трубопроводів у траншею.

Перенесення в натуру проектного горизонтального кута, проектної довжини ліній. Передача відмітки нульового горизонту на обноску. Передача проектної відмітки на дно траншеї. Визначення висоти недосяжної точки будівлі. Передача відмітки на недосяжну точку будівлі. Визначення недоступної віддалі.

^ Практичне заняття

На плані будівельного майданчика запроектувати трасу газопроводу з двома кутами повороту. Скласти розбивочне креслення для виносу траси газопроводу в натуру за схемою полярних координат.

    1. ^ Виконавча зйомка при будівництві підземних комунікацій

Призначення і особливості виконавчої зйомки. Зміст виконавчих креслень. Особливості організації виконавчої зйомки. Детальна виконавча зйомка підземних трубопроводів.


^ 3.4. Зйомка підземних комунікацій в експлуатаційний період

Призначення зйомки і склад робіт. Рекогносцировка і обстеження підземних комунікацій. Методи зйомки підземних комунікацій. Нова геодезична техніка.


ЛІТЕРАТУРА

1.Войтенко С.П. Геодезичні роботи в будівництві. - К.: КДТУБіА, 1993.

  1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1: 5000 - 1: 500.-М.: Недра, 1982.

  2. Климов О.Д., Калугин В.В., Писаренко В.К. Практикум по прикладной геодезии. -М.: Недра, 1991.

  3. Пискунов М.Е., Крылов В.Н. Геодезия при строительстве газовых, водопроводных и канализационных сетей и сооружений. - М.: Стройиздат, 1989.

  4. Ратушняк Г.С. Інженерна геодезія: Практикум. - К.: Вища школа, 1992.

  5. Лошкарев Н.А. Геодезия. - Ленинград: Стройиздат, 1986.

  6. Левчук Г.П., Новак В.Е., Лебедев Н.Н. Прикладная геодезия, основные методы и принципы инженерно-геодезических работ. - М.: Стройиздат, 1989.Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання» iconРобоча програма з навчальної дисципліни вищої математика (заочне відділення) Для студентів заочної форми навчання
Для студентів заочної форми навчання 06010113 „Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання ”
Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром агарної...
Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи екології для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Навчально-методичним центром від 20....
Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання» iconВідокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
Внз і–іі рівня акредитації зі спеціальності 06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання” відповідно до...
Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти...
Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Ціноутворення в будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель І споруд»
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Електротехніка у будівництві Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Витяг з протоколу №23 від 14 червня 2010 р.)
Робоча програма з навчальної дисципліни Інженерна геодезія Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування І систем газопостачання» iconРобоча програма з навчальної дисципліни "Інженерного креслення" для студентів денної форми навчання спеціальності
Національного університету біоресурсів та природокористування України „бахчисарайський будівельний технікум”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи