Програма «Впевнений старт першокласника» icon

Програма «Впевнений старт першокласника»
Скачати 140.36 Kb.
НазваПрограма «Впевнений старт першокласника»
Дата конвертації24.12.2012
Розмір140.36 Kb.
ТипПрограма


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти райдержадміністрації


____________С.В.ГОНЧАРУК


«_____» ____________2012 р.Програма «Впевнений старт першокласника»СХВАЛЕНО

науково-методичною радою районного методичного центру закладів освіти

протокол № 3 від .03.2012 р.Програма «Впевнений старт першокласника»


Програму розроблено у відповідності до завдань і пріоритетів, визначених:

 • Конституцією України;

 • Національною доктриною розвитку освіти України;

 • Законом України «Про освіту»;

 • Державним стандартом початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»);

 • Планом заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

^ Мета Програми:

Створення адаптивної системи підготовки педагогічних кадрів до реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти.


^ Обґрунтування проблеми та концептуальні засади програми


Глибинний зміст самої назви «початкова школа», «школа І ступеня» зумовлює виняткову роль цієї ланки освіти і особливу відповідальність педагогів за якість її результатів. Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, протягом чотирьох років в умовах цілеспрямованого навчання і виховання забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, морально-етичний, мовленнєвий, соціальний, емоційно-вольовий розвиток.

Державний стандарт початкової загальної освіти як основний нормативний документ визначення загальнодержавних вимог до освіченості випускників на рівні початкової школи спрямовує вчителів на розв’язання цих завдань.

Аналіз впровадження Державного стандарту (2000-2010рр.) показав, що існують певні проблеми. Головною – є рівень успішності молодших школярів. Аналіз результатів щорічних моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень виявив прогалини у підготовці учнів початкової школи щодо застосування знань, умінь та навичок.

Одним із результативних шляхів вирішення означеної проблеми є впровадження компетентного підходу. Запровадження компетенцій у зміст початкової освіти зумовлено потребою розв′язання таких нагальних проблем як: неспроможність учня застосовувати засвоєні знання, уміння, навички, способи діяльності в життєвих ситуаціях, адаптуватися в змінених умовах, уміти знаходити шляхи розв′язання проблем, що виникають у практичній, пізнавальній, комунікативній та інших видах діяльності.

Друга редакція Державного стандарту початкової загальної освіти, яка почне впроваджуватися з 1 вересня 2012 року, спрямована на розв′язання вищеозначених проблем.

Стрижневими особливостями нового Державного стандарту початкової загальної освіти є :

 • формування ключових компетентностей молодших школярів, які дають можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності;

 • екологічна спрямованість освіти та посилення природничої складової стандарту;

 • вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах;

 • використання здоров’язбережувальних технологій;

 • формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно- комунікаційної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Саме ці аспекти будуть визначати пріоритетні напрямки Програми.


^ Аналіз стану підготовки кадрів


У 2012-2013 навчальному році у районі почне функціонувати 44 перших класів. У кожному з них буде вивчатися іноземна мова. Із 44 вчителів, які наберуть перший клас, всі мають спеціальність за дипломом «Учитель початкових класів». У 2011 році стажування з англійської мови на базі ОІПОПП пройшов один учитель, курси підвищення кваліфікації – 37 вчителів початкових класів. Керівник районного методичного об’єднання був учасником обласного постійно-діючого семінару.

Проблемою є і підготовка спеціалістів до викладання з другого класу предмета «Сходинки до інформатики». Необхідно підготувати через курси на базі ОІПОПП 35 вчителів-предметників для роботи у початковій школі. У 2012 році пройде курси 7 учителів початкових класів для викладання інформатики у початкових класах.

У методичній службі району в 2011-2012 навчальному році основним завданням було досконале вивчення та аналіз змін Держстандарту у новій редакції, осмислення його змісту та проведення порівняльної характеристики навчальних планів базових навчальних програм старого і нового поколінь Держстандарту.

З метою надання методичної допомоги вчителям перших класів у районі працювали творчі групи «Впровадження базової програми «Я у світі» та здійснення принципу наступності між ДНЗ та початковою школою» і «Впровадження Держстандартів початкової освіти. Аналіз старого та нового поколінь ДС».

На районному рівні були визначені основні напрямки діяльності педагогів щодо впровадження ДС у новому навчальному році та розроблені методичні рекомендації для педагогів і заступників директорів шкіл з впровадження нового Держстандарту в навчальний процес.

Проведений аналіз свідчить про необхідність подальшої ретельної підготовки та перепідготовки кадрів для початкової школи.

Подальша робота щодо загальної фахової підготовки вчителів 1-х класів буде здійснюватися відповідно з даною програмою.


Завдання: • визначення перспективного плану підвищення кваліфікації педагогів початкових класів;

 • здійснення підготовки спеціалістів-викладачів іноземної мови та предмету «Сходинки до інформатики» для роботи за новим ДС;

 • забезпечення методичного супроводу готовності вчителя до впровадження Держстандарту та специфіки викладання нового змісту дисциплін за Програмами ДС;

 • забезпечення учителів та учнів початкової школи методичною і навчальною літературою відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.


Очікувані результати:


- сформовані (на рівні початкової школи) ключові компетентності молодших школярів, зокрема:

- здоров′язбережувальна компетентність (навички формування та збереження свого здоров′я, навички здорового способу життя, безпеки життєдіяльності);

- ІКТ компетентність (уміння використовувати комп’ютер; уявлення про Інтернет та основні послуги; простий пошук інформації);

- комунікативна (застосування іноземної мови у конкретному спілкуванні);

- сформовані предметні компетентності випускника початкової школи відповідно до Державного стандарту та збереження позитивної динаміки навчальних досягнень учнів (оновлення моделі випускника початкової школи).

- 100 % підвищення кваліфікації вчителів початкових класів щодо реалізації змісту Державного стандарту;

- підвищення кваліфікації вчителів-предметників іноземної мови та інформатики для роботи в початковій школі.

- здійснено інформаційно-методичне забезпечення учителів та учнів початкової школи методичною і навчальною літературою відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.


^ Зміст основних заходів Програмиз/п

Зміст роботи

Термін виконання

Координа-тори та відповідаль-ні

Виконавці
1. Підготовка та перепідготовка кадрів
^ 1.1. Загальна фахова підготовка вчителів початкових класів
1.1.1.

Курсова підготовка вчителів початкових класів
Районний відділ освіти,

РМЦЗО

Керівники ЗНЗ
^ Всього 186 осіб2012 – 32 особи

2012
2013 – 37 осіб

2013
2014 – 41особа

2014
2015 – 40 осіб

2015
2016 – 36 осіб

2016
^ 1.2. Іноземна мова
1.2.1.

Курсова підготовка вчителів іноземної мови
Районний відділ освіти,

РМЦЗО

Керівники ЗНЗ
^ Всього 39 осіб2012 – 8 осіб

2012
2013 – 7 осіб

2013
2014 – 9 осіб

2014
2015 – 7 осіб

2015
2016 – 8 осіб

2016
1.3. Інформатика
1.3.1.

Курсова підготовка вчителів інформатики
Районний відділ освіти,

РМЦЗО

Керівники ЗНЗ
^ Всього 6 осіб2012 - 12 осіб

2012
2013 – 10 осіб

2013
2014 – 10 осіб

2014
2015 – 4 особи

2015
2016 – 3 особи

2016
^ 2. Науково-методичний супровід діяльності вчителя
2.1. Учитель початкових класів
2.1.1.

Участь у обласному методичному семінарі-практикумі «Підготовка вчителя до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2 особи)

2012

Районний відділ освіти,

РМЦЗО

Керівники ЗНЗ, учителі
2.1.2.

Участь у обласних семінарах «Організаційне та науково-методичне забезпечення переходу початкової школи на новий Державний стандарт» і проведення районних семінарів

2012-2016

щорічно

Відділ освіти,

РМЦЗО

Керівники ЗНЗ, керівники РМО, учителі
2.1.3.

Участь у тренінгах «Здоров’язбережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи» (4 заняття)

2012-2016

шорічно

Відділ освіти,

РМЦЗО

Учителі початковихкласів
2.1.4.

Створення та функціонування ініціативної групи вчителів початкових класів (1,4) з розробки дидактичних матеріалів для учнів перших класів відповідно до нових програм. Продовження роботи ТГ «Впровадження базової програми «Я у світі» та здійснення принципу наступності між ДНЗ та початковою школою»

2012-2016

щорічно

РМЦЗО

Творча група, ініціативна група,

учителі


2.1.5.

Організація консульпункту при РМЦ «На допомогу вчителю 1-го класу».

Проведення круглих столів для вчителів 1-х класів (класоводів, інформатики, англ.мови) щодо специфіки викладання нового змісту дисциплін за програмами ДС. Презентація дидактичних матеріалів для першокласників.

2012

РМЦЗО

Керівники РМО, учителі
2.1.6.

Продовження роботи консультпункту «На допомогу вчителю 2, 3, 4 класів».

Проведення майстер-класу «Мої уроки в другому, третьому, четвертому класах» .

Поповнення кейсу «На допомогу вчителю першого класу» методичними розробками та рекомендаціями.


2013-2016

щорічно

РМЦЗО

Керівники РМО, учителі
2.1.7.

Участь у педагогічному консиліумі «Перші результати функціонування початкової школи за другою редакцією Державного стандарту початкової загальної освіти» (38осіб)

2016

Відділ освіти,

РМЦЗО

Керівники ЗНЗ, керівники РМО, учителі
2.1.8.

Виявлення у районі перспективного педагогічного досвіду: створення картотеки, участь у районній презентації.

2013-2016

Відділ освіти,

РМЦЗО

Керівники ЗНЗ
^ 2.2. Іноземна мова
2.2.1.

Участь у постійно діючому семінарі «Особливості навчання іноземної мови молодших школярів»

2012-2016

щорічно


Відділ освіти,

РМЦЗО

Керівники ЗНЗ, керівники РМО, учителі
2.2.2.

Участь у роботі «Круглого столу» для керівників методичних об’єднань вчителів іноземної мови із залученням викладачів ВДПУ та ОІПОПП

2012-2016

щорічно

Відділ освіти,

РМЦЗО

Керівники ЗНЗ, керівники РМО, учителі
2.2.3.

Участь у обласних семінарах «Організаційне та науково-методичне забезпечення переходу початкової школи на новий Державний стандарт» і проведення районних семінарів учителів, які читають іноземну мову у початкових класах

2012-2016

щорічно

Відділ освіти,

РМЦЗО

Керівники ЗНЗ, керівники РМО, учителі
2.2.4.

Створення та функціонування ініціативної групи вчителів англійської мови (1,4) з розробки дидактичних матеріалів для учнів перших класів відповідно до нових програм.

2012-2016

щорічно

РМЦЗО

Ініціативна група,

учителі
2.3. Інформатика
2.3.1.

Участь у дистанційному семінарі «Психолого-педагогічні засади викладання інформатики в початковій школі» (для вчителів інформатики та початкових класів, які будуть викладати предмет інформатика в початковій школі).

2012-2016

щорічно

Відділ освіти, РМЦЗО,

РКЦ

Учителі інформатики та початкових класів

2.3.2.

Участь у постійно-діючому семінарі «Викладання предмета «Сходинки до інформатики»

2012-2016

щорічно

Відділ освіти, РМЦЗО

Керівники ЗНЗ, учителі

2.3.3.

Створення та функціонування ініціативної групи вчителів інформатики (1-4 кл.) з розробки дидактичних матеріалів, презентацій для учнів перших класів відповідно до нових програм.

2012-2016

щорічно

РМЦЗО,

РКЦ

Ініціативна група,

учителі

^ 3. Створення додаткової навчальної літератури для молодших школярів

3.1. Подарунок першокласнику

3.1.1.

Участь у створенні дидактичного комплекту «Подарунок першокласнику»

2012-2016

щорічно

РМЦЗО

УчителіОчікувані результати:

 • сформовані (на рівні початкової школи) ключові компетентності молодших школярів, зокрема:

- здоров′язбережувальна компетентність (навички формування та збереження свого здоров′я, навички здорового способу життя, безпеки життєдіяльності);

- ІКТ компетентність (уміння використовувати комп’ютер; уявлення про Інтернет та основні послуги; простий пошук інформації);

- комунікативна (застосування іноземної мови у конкретному спілкуванні);

- сформовані предметні компетентності випускника початкової школи відповідно до Державного стандарту та збереження позитивної динаміки навчальних досягнень учнів (оновлення моделі випускника початкової школи).

 • 100 % підвищення кваліфікації вчителів початкових класів щодо реалізації змісту Державного стандарту;

 • підвищення кваліфікації вчителів-предметників іноземної мови та інформатики для роботи в початковій школі.

 • здійснено інформаційно-методичне забезпечення учителів та учнів початкової школи методичною і навчальною літературою відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.

Схожі:

Програма «Впевнений старт першокласника» iconРішення І всеукраїнського з'їзду педагогічних працівників дошкільної освіти про схвалення програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", наказую
Надати програмі розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (далі Програма) гриф "Рекомендовано Міністерством освіти...
Програма «Впевнений старт першокласника» iconРішення І всеукраїнського з'їзду педагогічних працівників дошкільної освіти про схвалення програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", наказую
Надати програмі розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (далі Програма) гриф "Рекомендовано Міністерством освіти...
Програма «Впевнений старт першокласника» iconШапран Валентина Олександрівна Підготовка дитини до навчання в школі важливе завдання дошкільного виховання. Саме на розв’язання цього завдання спрямована програма
Саме на розв’язання цього завдання спрямована програма розвитку дітей дошкільного віку «Впевнений старт». Ми дорослі, педагогічні...
Програма «Впевнений старт першокласника» iconСучасні підходи до планування та змісту методичної роботи-запорука успішного впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Завдання методичної служби днз (ясла-садок)№7 «Оленка» по впровадженню програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений...
Програма «Впевнений старт першокласника» iconПрограма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Зміст роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах України значною мірою забезпечується та координується за допомогою програм...
Програма «Впевнений старт першокласника» iconНаказ №10 Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» у систему роботи днз харківського району
На виконання листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 30. 12. 10. №01-38/6938,...
Програма «Впевнений старт першокласника» iconПерспективний план показників прояву дітей за розділами програми «впевнений старт» на старшу групу

Програма «Впевнений старт першокласника» iconПрограма «впевнений старт» «Для всіх дорослих, причетних до розвитку, виховання І навчання дітей» Вступ
Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) і реалізуються Державною базовою програмою як основною...
Програма «Впевнений старт першокласника» iconІнформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Програма розвит­ку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
Розділ І. Перелік додаткових (комплексних, парціальних, альтернативних, експериментальних І регіональних) програм для дошкільних...
Програма «Впевнений старт першокласника» icon«Сонечко» м. Богуслава Київської області
Я у світі” та програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». За бажанням батьків діти мають можливість займатися...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи