Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського icon

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського
Скачати 133.28 Kb.
НазваНаціональний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського
Дата конвертації07.12.2012
Розмір133.28 Kb.
ТипДокументи

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 1

1.Механічний рух як найпростіша форма руху матерії. Уявлення про властивості простору та часу, які покладені до основи класичної механіки.

2.Основи молекулярно-кінетичної теорії. Експериментальні засади статистичної фізики. Ідеальний газ.

3.Маса кисню 10 г ізобарно нагрівається від 323 К до 423 К. Визначити зміну ентропії цього газу.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 2

1.Предмет фізики. Методи фізичного дослідження: дослід, гіпотеза, експеримент, теорія. Роль фізики у розвитку техніки та вплив техніки на розвиток фізики. Зв'язок фізики з іншими науками.

2. Поляризація. Діелектрична сприйнятливість речовини. Електричне зміщення. Діелектрична проникність середовища. Визначення напруженості поля у діелектриках. Сегнетоелектрики.

3.При адіабатичному стисненні повітря тиск збільшується від атмосферного до 3,3 МПа. Початкова температура повітря 313 К. Яка температура після стиснення ?


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 3

1.Елементи кінематики матеріальної точки. Швидкість та прискорення точки як похідні радіуса-вектора за часом. Нормальне і тангенціальне прискорення. Радіус кривизни траєкторії.

2.Термодинамічні параметри. Рівноважний стан, рівноважні процеси та їх відображення на термодинамічних діаграмах.

3.Повітря знаходилось під тиском 100 кПа і було адіабатно стиснуте до тиску 1 МПа. Визначити тиск, який воно матиме після ізохорного остигання до початкової температури.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 4

1.Динаміка матеріальної точки. Явище інерції та інерціальні системи відліку. Закони динаміки матеріальної точки та системи матеріальних точок. Зовнішні та внутрішні сили.

2.Головне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

3.Молекулярна маса деякого газу 0,03 кг/моль, відношення теплоємності при сталому тиску до теплоємності при сталому об'ємі 1,4. Знайти значення відповідних теплоємкостей.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 5

1.Центр мас (центр інерції) механічної системи і закон його руху. Закон збереження імпульсу. Поступальний рух твердого тіла.

2. Отримання закону Ома у диференціальній формі за електронними уявленнями. Закон Відемана-Франца.

3.Знайти внутрішню енергію 20 г кисню при температурі 283 К. Як вона зміниться при заміні половини молекул кисню молекулами водню?


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 6

1.Енергія як універсальна міра різноманітних форм руху і взаємодії. Робота змінної сили. Кінетична енергія механічної системи та її зв'язок з роботою зовнішніх та внутрішніх сил.

2.Кількість ступенів вільності молекули. Закон рівномірного розподілу енергії по ступеням вільності молекул. Внутрішня енергія ідеального газу.

3.Тиск повітря на рівні моря 1 атм. Який тиск на верхівці Евересту (8,8 км), якщо вважати температуру рівною 273 К (молекулярна маса повітря - 0,029 кг/моль).


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 7

1.Поле як форма матерії, яка забезпечує силові взаємодії між частинами речовини. Потенціальна енергія матеріальної точки у зовнішньому силовому полі і її зв'язок із силою, яка діє на матеріальну точку з боку цього поля.

2.Робота газу при зміні його об'єму. Кількість теплоти. Теплоємність. Перший закон термодинаміки.

3.Скільки молекул азоту міститься за нормальних умов у 1 куб.см повітря ? Яка їх сумарна кінетична енергія ?


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 8

1.Поле центральних сил. Потенціальна енергія системи. Закон збереження механічної енергії, дисипація енергії. Закон збереження і перетворення енергії, як прояв незнищенності матерії та її руху.

2.Використання першого закону термодинаміки у аналізі ізопроцесів та адіабатичного процесу ідеального газу

3.Знайти найімовірнішу і середню швидкості молекул хлору при температурі 227 град С. Молекулярна маса хлору 0,07 кг/моль.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 9

1.Застосування законів збереження до аналізу явища зіткнення пружних та непружних тіл.

2.Залежність теплоємності ідеального газу від типу процесу. Класична молекулярно-кінетична теорія теплоємкостей ідеального газу та її обмеженість.

3.Власний час життя мю-мезона - 2 мкс. Від точки народження до точки розпаду він пройшов 6000 м. З якою швидкістю він рухався ?


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 10

1.Закон Максвела розподілу молекул ідеального газу за швидкостями та енергіями теплового руху.

2.Елементи кінематики обертового руху. Кутова швидкість та кутове прискорення, їх зв'язок з лінійними швидкостями та прискореннями точок тіла, що обертається.

3.Матеріальна точка бере участь у двох взаємно-перпендикулярних коливаннях, x=0.5 sin t; y=2 cos t. Написати рівняння траєкторії та залежність кінетичної енергії частинки від координати х.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 11


1.Момент сили відносно осі обертання. Момент інерції тіла відносно осі. Рівняння динаміки обертового руху твердого тіла відносно нерухомої осі.

2.Барометрична формула. Закон Больцмана для розподілу частинок у зовнішньому потенціальному полі.

3.Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання з максимальним відхиленням 10 см, максимальною швидкістю 20 см/с. Написати рівняння руху та залежність кінетичної енергії частинки від часу.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 12

1.Кінетична енергія тіла, яка обертається. Закон збереження моменту імпульсу та його зв'язок з ізотропністю простору.

2.Середнє число зіткнень та середня довжина вільного пробігу молекул. Час релаксації. Зв’язок числа зіткнень на одиницю часу із іншими термодинамічними параметрами газу.

3.Скільки часу скочуватиметься з похилої площини довжиною 2 м і висотою 10 см обруч ?


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 13

1.Неінерційні системи відліку. Сили інерції. Перетворення Галілея. Механічний принцип відносності.

2.Явища переносу у термодинамічно нерівноважних системах. Емпіричні закони дифузії, теплопровідності та внутрішнього тертя. Молекулярно-кінетична теорія цих явищ.

3.На яку висоту можна підкинути камінь масою M за допомогою дошки масою m, довжиною L, підпертої точно посередині, якщо на її протилежний кінець кинути з висоти H вантаж, удесятеро більшої, ніж камінь, маси.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 14

1.Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення Лоренца. Поняття одночасності. Парадокси одночасності.

2.Закони Кірхгофа та їх застосовування.

3.На нерухому платформу масою 5 тон під кутом 60 град із швидкістю 400 м/с падає снаряд масою 5 кг, який рухався вздовж рейок. Знайти швидкість руху платформи після зіткнення та роботу, яка виконається протягом першої секунди після зіткнення, якщо коефіцієнт опору становить 0.1.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 15

1.Відносність довжин та проміжків часу. Інтервал між подіями та його інваріантність відносно інерціальної системи відліку як прояв взаємозв'язку між простором і часом.

2. Електроємність ізольованого провідника. Взаємна електроємність двох провідників. Конденсатори. Енергія зарядженого провідника, конденсатора та системи провідників. Енергія електростатичного поля. Об’ємна густина енергії електричного поля.

3.Гіроскоп (циліндр) масою 50 кг і радіусом 20 см, з радіусом осі підшипників 2 см, розкручено до швидкості 9600 об/хв. Знайти значення моменту сил опору і сили опору на осі, якщо до повної зупинки гіроскоп здійснив 2400 обертів.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 16

1. Постійний електричний струм. Його характеристики, умови виникнення та існування. Класична теорія електропровідності металів та її дослідне обґрунтування.

2.Теплові двигуни та холодильні машини. Цикл Карно та його ККД для ідеального газу.

3.Шків (однорідний диск) радіусом 0.2 м і масою 10 кг з'єднано з приводом пасом, сила натягу якого не перевищує 14.7 Н. Якою буде частота обертання шківу через 10 с після початку руху ?


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 17

1. Межі застосування класичної механіки. Релятивістський вираз для кінетичної енергії. Взаємозв'язок між масою та енергією. Співвідношення між повною енергією та імпульсом частинки.

2.Технічні застосування теплових двигунів. Цикли Отто і Дизеля. Теоретичні обмеження для максимального значення ККД.

3.Знайти радіус обертового диску, якщо відомо, що лінійна швидкість точки, яка знаходиться на ободі, у 2.5 рази більша за швидкість точки, яка на 5 см ближча до центру.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 18

1. Електростатичне поле у середовищі. Вільні та зв’язані заряди у діелектриках. Типи діелектриків. Електронна та орієнтаційна поляризація діелектриків. Поляризація. Діелектрична сприйнятливість речовини. Електричне зміщення. Діелектрична проникність середовища.

2.Другий принцип (закон) термодинаміки.

3.Магнітна стрічка товщиною 0.1 мм рухається із швидкістю 9 м/хв. Скільки часу триватиме прослуховування котушки, якщо її початковий радіус - 8 см, радіус осердя - 0.8 см ?


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 19

1. Потік вектора напруженості. Теорема Остроградського-Гаусса для електростатичного поля у вакуумі. Застосування теореми Остроградського-Гаусса для розрахунку електростатичних полів.

2.Ентропія. Ентропія ідеального газу. Статистичне тлумачення другого закону термодинаміки.

3.Знайти положення центру мас системи трьох точкових тіл масами m, які розташовані у вершинах рівностороннього трикутника із стороною L.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 20

1.Пружинний, фізичний та математичний маятник. Диференціальне рівняння гармонічних коливань. Енергія гармонічних коливань.

2.Обмеженість моделі ідеального газу. Реальні гази. Сили та потенційна енергія міжмолекулярної взаємодії.

3.Матеріальна точка масою 10 кг рухається вздовж осі координат під дією сили 12 Н із точки з координатою 15 м. Написати рівняння руху матеріальної точки, залежність роботи сили від координати.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 21

1.Ефективний діаметр молекул. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Порівняння ізотерм Ван-дер-Ваальса з експериментальними. Фазові переходи 1 та 2 роду. Критичний стан.

2. Гармонічні механічні коливання. Кінематичні характеристики гармонічних коливань.

3.Аеростат масою m рухається вниз із сталим прискоренням (сталою швидкістю). Який вантаж необхідно скинути для того, щоб аеростат почав рухатись вгору з таким же прискоренням? (з такою ж швидкістю ?) Сила опору пропорційна швидкості.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 22

1.Диференціальне рівняння затухаючих коливань, його розв'язок. Аперіодичні процеси.

2.Внутрішня енергія реального газу. Особливості газоподібного, рідкого та твердого станів речовини. Потенціал міжмолекулярної взаємодії.

3.Камінь кинули з вишки горизонтально із швидкістю 30 м/с. Визначити швидкість, тангенціальне і нормальне прискорення каменя наприкінці другої секунди руху.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 23

1.Диференціальне рівняння вимушених коливань та його розв'язок. Амплітуда, зміщення та фаза вимушених коливань. Поняття про резонанс.

2.Будова речовини у різних агрегатних станах. Поверхневий натяг. Капілярні явища.

3.Два тіла кинули одночасно з однієї точки, одне - вертикально вгору, інше - під кутом 60 град до горизонту. Визначити відстань між ними через 1.7 с, якщо початкові швидкості тіл становили 25 м/с. Опір повітря відсутній.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 24

1.Хвильові процеси. Механізм утворення механічних хвиль у пружних середовищах. Поздовжні та поперечні хвилі.

2.Головне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

3.Камінь вільно падає з висоти 1200 м. Який шлях він пройде за останню секунду? Розв’язати також із урахуванням опору повітря (використати формулу Стокса, радіус уважати рівним 3 см, масу – 5 г, розрахувати для умовного повітря з молекулярною масою 0.029 кг/моль).


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 25

1.Синусоїдальні (гармонічні) хвилі. Рівняння біжучої хвилі. Довжина хвилі та хвильове число.

2. Енергія зарядженого провідника, конденсатора та системи провідників.

3.Три чверті свого шляху автомобіль пройшов із швидкістю 30 км/год, решту - зі швидкістю 100 км/год. Визначити середню швидкість руху.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.


---------------------------------------------------------------------

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського

'Х А І'

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Літаки і вертольоти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: Фізика

СЕМЕСТР: 1

Білет N 26

1. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Головні характеристики електростатичного поля – напруженість та потенціал.

2.Робота газу при зміні його об'єму. Кількість теплоти. Теплоємність. Перший закон термодинаміки. Практичні застосування.

3.Три чверті свого шляху автомобіль пройшов із швидкістю 60 км/год, решту - із швидкістю 80 км/год. Визначити середню швидкість руху.


ЕКЗАМЕНАТОР доц. ЛАПIНСЬКИЙ В.В.Схожі:

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського iconФорма № н 03 Затверджено наказом мон україни від “ ” 20 р. № Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра психології “затверджую
Психологія, спеціальністю “Психологія”. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 10 с
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського iconНавчальні заклади Уманщини (Уманський національний аграрний університет)
Найбільшими навчальними закладами Уманщини є Уманський національний аграрний університет та Уманський державний педагогічний університет...
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського iconФорма № н 03 Затверджено наказом мон україни від “ ” 20 р. № Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра психології затверджую
«Інженерна психологія І екргономіка». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Психологія», спеціальності...
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського iconЛьвівський державний університет безпеки життєдіяльності київський національний університет імені тараса шевченка київський національний лінгвістичний університет програма IV міжнародної науково-практичної конференції
Козяр михайло Миколайович – ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, генерал-лейтенант служби цивільного...
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського icon«калейдоскоп професій»
Кучаєва, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка, Харківська державна зооветеринарна...
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія Україні імені Ярослава Мудрого»
Програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» / Уклад.: Л. С. Шевченко, С. М. Макуха, О. В. Овсієнко, О. О. Чуприна, О. О....
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського iconУпровадження ново го умісту початкової освіти: Коментар до навч альної програми з м атематики Світлана Скворцова, професор кафедри математики та методики її навчання дз «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Світлана Скворцова, професор кафедри математики та методики її навчання дз «Південноукраїнський національний педагогічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи