Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Скачати 360.64 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2012
Розмір360.64 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3О С НО В И З Д О Р О В ’ Я


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів


5 – 9 класи


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Інтегрований предмет “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді.

Мета інтегрованого предмета: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.

Завдання предмета:

  • формування в учнів мотивації до дбайливого ставлення до життя і здоров’я;

  • формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

  • виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;

  • ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я;

  • формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;

  • ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

  • навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;

  • навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання;

  • розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини.

Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями здоров’язберігаючої, соціальної, загальнокультурної та інших компетентностей.

Конкретним результатом навчання має бути розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів, зокрема, уміння прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина.

Зміст програми структуровано за чотирма розділами, що представлені в програмах для кожного класу:

1) Життя і здоров’я людини.

2) Фізична складова здоров’я.

3) Соціальна складова здоров’я.

4) Психічна і духовна складові здоров’я.

Розділ “Життя і здоров’я людини” надає можливість акцентувати увагу учнів на шляхах і засобах збереження та поліпшення здоров’я, сприяти усвідомленню їхнього призначення і місця у світі, усвідомити зміст понять “здоров’я”, “здоровий спосіб життя” та їх складових тощо.

Розділ “Фізична складова здоров’я” присвячений розкриттю закономірностей та механізмів фізичної компоненти здоров’я, дає можливість учням оволодіти навичками здорового способу життя, догляду за тілом, попередження найпоширеніших соматичних та інфекційних захворювань, травматизму, нещасних випадків, запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом, СНІД; формує в учнів позитивні мотивації до здорового способу життя, навчає ефективним принципам організації навчального процесу і активного відпочинку.

“Соціальна складова здоров’я” спрямована на ознайомлення учнів із соціальними аспектами здоров’я, засадами соціальної адаптації, на підготовку їх до дорослого життя та професійного самовизначення.

Розділ “Психічна і духовна складові здоров’я” передбачає оволодіння учнями навичками та вміннями позитивного спілкування, запобігання конфліктам та зменшення шкідливого для здоров’я впливу надмірних стресогенних чинників, ознайомлення з принципами психічного розвитку людини, її пізнавальними та психо-емоційними особливостями; акцентує увагу на моральному здоров’ї як одній із важливих характеристик людини і суспільства; розкриває вплив духовного життя людини на здоров’я.

Програма інтегрованого предмета “Основи здоров’я” має прикладний характер, тому її реалізація можлива на основі таких компонентів:

мотиваційний (поєднує в собі знання основ збереження життя і здоров’я з ціннісними орієнтаціями на задоволення соцiально значимих і особистісно орієнтованих потреб);

операційний (поєднує в собі засоби, методи і форми організації діяльності, способи планування і регулювання її перетворювальними процесами);

інформаційний (поєднує в собі знання про фізичну, соціальну, психічну, духовну складові здоров’я, основні умови і способи його збереження і зміцнення, основні засади здорового способу життя та безпеки життєдіяльності).

Особистісна орієнтованість при вивченні предмета здійснюється через зміст навчального матеріалу та особистісну спрямованість навчального процесу. Запорукою формування здорової особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага вчителя має бути зосереджена на проведенні занять з використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: обговорення, мозковий штурм, розробка концептуальних карт, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, навчальні контракти, інтерв’ю, розгляд і аналіз окремого випадку, екскурсії, робота в групі, розв’язання проблеми тощо.

Особливу увагу необхідно приділити позитивній мотивації учнів не лише на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.

В ході реалізації програми інтегрованого предмета “Основи здоров’я” зміст кожного компонента відпрацьовується за логікою поетапного формування особистості відповідно до вікових особливостей всіх складових здоров’я школярів.

Успішна реалізація програми інтегрованого предмета “Основи здоров’я” можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає й уможливлює:

1) особистісно орієнтоване навчання;

2) збагачення змісту інтегрованого предмета емоційним, особистісно значимим матеріалом;

3) використання інтерактивних методів навчання;

4) стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовну диференціацію та індивідуалізацію вивчення цього предмета;

5) роботу учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;

6) відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;

7) створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (учнів, учителів, членів сім’ї, громади) та вільного вибору учнями навчальних завдань і способів поведінки;

8) залучення учнів до самооцінки різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;

9) багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів;

10) залучення до активної співпраці сім’ї та громади.

Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я є знання, вміння та навички, правила поведінки учнів в життєвих ситуаціях, емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої дійсності.

Позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на опанування навичками здорового способу життя, його позитивна спрямованість на ведення такого способу життя, його практичні дії, які він виконує при відпрацюванні кожної теми.

Оцінювання з основ здоров’я здійснюється на основі розроблених критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.


^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
з основ здоров’яПри оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я враховується знання та дотримання школярами правил збереження власного життя і здоров’я та оточуючих.

Позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на:

1) підвищення рівня знань про здоров’я і безпеку життєдіяльності, здоровий спосіб життя, уміння використовувати здобуті знання для зміцнення здоров’я;

2) набуття навичок, що сприяють фізичному, соціальному, духовному та психічному здоров’ю;

3) позитивне ставлення до здорового способу життя.

Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.


^ Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

І.Початковий

1

Учень (учениця) за допомогою вчителя може назвати окремі поняття, що стосуються здоров’я та безпеки життєдіяльності

2

Учень (учениця) має уявлення про елементарні поняття здорового способу життя і безпечної поведінки. За допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) відтворює окремі факти навчального матеріалу

3

Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) фрагментарно відтворює елементарні поняття щодо здорового способу життя.

Під керівництвом і контролем учителя епізодично виконує практичні дії, що формують безпечну поведінку.

Повторює оцінні судження інших без достатнього осмислення

ІІ. Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) дає визначення окремих понять; частково характеризує ознаки здоров’я та безпечної поведінки; за допомогою вчителя виконує елементарні практичні дії, пов’язані з формуванням здорового способу життя і безпечної поведінки

5

Учень (учениця) самостійно дає визначення окремих понять; за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) відтворює навчальний матеріал, характеризуючи ознаки здоров’я, шляхи і методи його зміцнення та збереження життя. За допомогою інструкції та консультації вчителя, виконує практичні дії пов’язані з формуванням здорового способу життя і безпечної поведінки.

Повторює почуті від інших найпростіші оцінні судження щодо здорового способу життя і безпечної поведінки

6

Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал; за допомогою вчителя розв’язує прості типові навчальні ситуаційні задачі; характеризує окремі ознаки здоров’я, наводить прості приклади дій щодо збереження здоров’я. За допомогою інструкції та консультації вчителя виконує практичні дії, пов’язані з формуванням життєвих навичок щодо здорового способу життя і безпечної поведінки.

Пояснює найпростіші оцінні судження щодо здорового способу життя і безпечної поведінки

ІІІ. Достатній

7

Учень (учениця) загалом самостійно відтворює навчальний матеріал, розкриває суть понять; розв’язує прості типові ситуаційні задачі. Характеризує ситуації, що містить загрозу і потребують практичних дій. . Висловлює окремі оцінні судження про стан здоров’я, поведінку в різних ситуаціях, свою та інших, міжособистісні стосунки

8

Учень (учениця) самостійно відповідає на поставлені запитання; дає порівняльну характеристику явищам і процесам, які характеризують здоров’я. Визначає засоби, які необхідно використовувати у виконанні практичних дій.

Обґрунтовує свої оцінні судження щодо здорового способу життя і безпечної поведінки, спираючись на предметні знання та усталені норми

9

Учень (учениця) відтворює інформацію, відповідає на поставлені запитання; самостійно розв’язує стандартні ситуаційні завдання; пояснює зміст і послідовність операцій, що входять до складу практичних дій; за допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв’язки, робить нечітко сформульовані висновки; свідомо приймає рішення; володіє навичками самоконтролю

ІV. Високий

10


Учень (учениця) обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені навчальною програмою курсу; самостійно аналізує і розкриває суть явищ і процесів, що характеризують здоровий спосіб життя; узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв’язки; користується джерелами додаткової інформації.

За допомогою вчителя розв’язує нестандартні ситуації; виконує практичні дії щодо здорового способу життя і безпечної поведінки, формулює висновки щодо конкретної оздоровчої діяльності; свідомо користується правилами здорового способу життя і безпечної поведінки.

Висловлює оцінні судження про стан здоров’я власного й інших, поведінку свою та інших, міжособистісні стосунки5-й клас

(35 год, із них 3 год резервні)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ. ^ ЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я В ЖИТТІ ЛЮДИНИ (1 год)

Цінність і неповторність життя людини, здоров’я — необхідна умова розвитку людини. Здоровий спосіб життя.

Учень:
називає:
— визначення здоров’я;
— основні складові здорового способу життя;
наводить приклади:
— ставлення до життя і здоров’я різних людей;
пояснює:
— необхідність берегти життя і здоров’я;
— важливість здоров’я для власного життя;
— важливість здоров’я для членів сім’ї;
— зміст приказок і прислів’їв про здоров’я;
розуміє:
— необхідність зміцнення здоров’я з раннього віку;
порівнює:
— ставлення до здоров’я своїх однокласників.

Основні складові здоров’я: фізична, соціальна, психічна, духовна. Їх зв’язок і взаємовплив.
Безпека і небезпека для життя.
Практична робота:
Відпрацювання повідомлення про небезпечні ситуа-

Учень:
називає:
— основні ознаки здоров’я;
— складові здоров’я;
наводить приклади:
— впливу здоров’я на можливість виконання різних видів діяльності учня;
— впливу різних небезпек на життя і здоров’я;
— небезпечних ситуацій, що сталися в регіоні, країні, світі;
розпізнає:
— основні ознаки складових здоров’я;

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

ції (пожежа, витік газу, напад)

— основні ознаки різних небезпек;
пояснює:
— взаємозв’язок складових здоров’я;
— вплив найпоширеніших небезпек на життя і здоров’я людини;
спостерігає за:
— щоденними виявами здоров’я;
розуміє:
— необхідність обачної поведінки;
порівнює:
— самопочуття під час хвороби і після одужання;
здійснює у разі потреби:
— виклик служб захисту;
дотримується правил:
— повідомлення батьків, сусідів та відповідних державних служб про небезпечні ситуації.

^ Розвиток підлітків
Фізичний розвиток людини. Рухова активність та її вплив на розвиток підлітків.
Життєвий ритм
Розпорядок дня підлітків. Сон і здоров’я. Втома і перевтома. Попередження перевтоми.
^ Активний відпочинок
Види активного відпочинку. Вправи і процедури для збереження і зміцнення здоров’я. Вплив постави на здоров’я. Особливості формування постави у підлітків.
Загартовування
Загартовування, його значення. Комплексне загартовування сонцем, повітрям і водою. Правила загартовування.
Практична робота:
Виконання вправ для профілактики порушень постави.

Учень:
наводить приклади:
— життєвих ситуацій, що призводять до втоми і перевтоми;
— впливу постави на здоров’я;
характеризує:
— вплив рухової активності на розвиток і здоров’я підлітків;
— ознаки втоми і перевтоми;
пояснює:
— вплив природних чинників на фiзичний розвиток підлітків;
— вплив загартовування на зміцнення здоров’я;
— вплив рухової активності на ріст і розвиток;
— вплив утоми на здоров’я;
— зв’язок перевтоми і виникнення захворювань;
порівнює:
— стан здоров’я людини загартованої та незагартованої;

складає:
— власний розпорядок дня;
виконує:
— комплекси вправ і процедур, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я;
— гігієнічні правила під час занять фізичними вправами;
визначає:
— зріст і масу тіла;
— рівень свого фізичного розвитку (за допомогою старших);
— ознаки правильної постави.
користується:
— елементами різних видів загартовування;
дотримується правил:
— організації навчання та відпочинку;
— загартовування;
— попередження перевтоми.

^ Право на здоров’я
Права і обов’язки щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів. Особиста відповідальність за здоров’я.
Сім’я і здоров’я
Обов’язки членів родини щодо збереження і зміцнення здоров’я. Основні функції сім’ї і громади щодо збереження здоров’я. Вплив способу життя родини на здоров’я підлітків.

Допомога людям з обмеженими можливостями.
Практична робота:
Моделювання ситуації допомоги людині з обмеженими можливостями.

Учень:
наводить приклади:
— порушення прав дитини;
— впливу способу життя сім’ї на здоров’я підлітків;
— допомоги людям з обмеженими можливостями;
пояснює:
— необхідність піклування про здоров’я своє та членів сім’ї;
характеризує:
— обов’язки членів родини щодо збереження і зміцнення здоров’я;
розуміє:
— необхідність користування своїми правами;
користується:
— допомогою дорослих у разі необхідності;

^ Профілактика ВІЛ-інфікування
Шляхи зараження ВIЛ. Право підлітків на убезпечення щодо ВІЛ / СНІД. Як уберегтися від ВІЛ-інфікування.
Практична робота
Моделювання ситуації, у якій необхідно сказати “Ні!”.

називає:
— шляхи зараження ВІЛ;
наводить приклади:
— ситуацій, у яких необхідно сказати “Ні!”;
розуміє:
— необхідність попередження ВІЛ-інфікування;
дотримується правил:
— безпечної поведінки щодо ВІЛ / СНІД;

^ Безпечне середовище
Поняття про безпечне середовище. Основні небезпеки навколишнього середовища: природні, техногенні, соціальні. Стихійні лиха та їх наслідки. Умови виникнення пожежі.
^ Безпечна поведінка
Правила безпечної поведінки удома, надворі, у натовпі.

називає:
— телефони служб захисту населення;
наводить приклади:
— наслідків порушення правил поведінки на воді та дорожнього руху;
— поведінки людини в автономній ситуації;
пояснює:
— необхідність дотримуватися правил безпеки на воді та дорожнього руху;
— вплив основних чинників небезпеки під час виживання в автономній ситуації;
характеризує:
— наслідки небезпечних ситуацій;

Правила безпечної поведінки на воді. Способи рятування потерпілих на воді.
Правила дорожнього руху. Перехід багатосмугової дороги. Дороги в мікрорайоні школи, громадський транспорт, зупинки. Поведінка при ДТП.
Людина в автономній ситуації. Основні правила поводження під час виникнення небезпечних ситуацій. Засоби і способи захисту.
^ Служби захисту
Служби захисту населення: пожежна служба, міліція, швидка допомога, служба газу, служба цивільної оборони.
Практичні роботи:
Моделювання ситуації та відпрацювання алгоритму дій після виклику служб захисту населення.
Моделювання ситуації та відпрацювання алгоритму поведінки у натовпі.

— найпростіші методи виживання в автономній ситуації (тепло, вода, їжа);
порівнює:
— ризики небезпеки навколишнього середовища залежно від поведінки;
виконує:
— найпростіші методи захисту життя;
— основні елементи першої допомоги потерпілим на воді;
користується:
— допомогою служби захисту населення;
дотримується правил:
— безпечної поведінки на воді та правил дорожнього руху;
— відмови від пропозицій незнайомих людей;
— виживання в автономній ситуації.

Моделювання ситуації та відпрацювання алгоритму надання першої допомоги потерпiлим на воді.
^ Спілкування і здоров’я
Настрій і здоров’я. Вплив настрою на спілкування та здоров’я.
Співпереживання. Співчуття.
Позитивний вплив на здоров’я дружніх стосунків між однокласниками та іншими хлопчиками і дівчатками.
Повага до старших і молодших, слабших і немічних, членів сім’ї. Взаємопорозуміння в сім’ї.
Протидія виявам насильства в учнівському середовищі.
Практичні роботи:
Моделювання ситуації спілкування з однокласниками і друзями.
Моделювання ситуації допомоги старшим і молодшим, слабким і немічним.

Учень:
називає:
— різні вияви настрою;
наводить приклади:
— виявів настрою у щоденному спілкуванні дівчат і хлопців;
— дружнього спілкування однолітків;
— приязних відносин старших і молодших;
розпізнає:
— ознаки різних настроїв дівчаток і хлопчиків;
— вияви співчуття друзів та однокласників;
описує:
— ситуації дружнього спілкування однокласників;
пояснює:
— необхідність співчуття до однокласників і друзів, немічних;
— необхідність дружнього спілкування дівчаток і хлопчиків;
— вплив на здоров’я стосунків між однолітками, молодшими і старшими;
розуміє:
— необхідність мати друга;
порівнює:
— вияви настрою у різних людей;
спостерігає:
— за щоденними виявами свого настрою;
аналізує:
— вияви дружнього спілкування між дівчатками і хлопчиками;
використовує:
— засоби вербального і невербального спілкування;
дотримується правил:
— висловлювання своїх почуттів;
— спілкування з учителем;
— доброзичливого спілкування з однокласниками.

  1   2   3Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Пропозиції та зауваження до проекту програми надсилайте в електронній формі на адреси
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Пропозиції за результатами громадського обговорення просимо надсилати в рмк до 25 квітня
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини і хімічні явища
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка
Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка iconПрограма курсу «Сходинки до інформатики» 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка Мета і завдання навчального курсу
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Економіка 10-11 класи Профільний рівень Пояснювальна записка
«Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Постанова Кабінету Міністрів України від 14. 01. 2004 №24). Програма...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи