Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка
Скачати 129.85 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка
Дата конвертації25.12.2012
Розмір129.85 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА


для загальноосвітніх навчальних закладів

Людина і світ11клас


Рівень стандарту / Академічний рівень


Пояснювальна записка


Важливість шкільного суспільствознавчого курсу «Людина і світ» зумовлюється змістом стратегічних завдань, які покликана вирішувати загальноосвітня школа, готуючи особистість до життя у суспільстві. Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

Знання учнів про людину і світ як специфічну цілісність мають бути засвоєні на високому науковому рівні, тому в структурі курсі зінтегровані знання цілісного циклу суспільних наук: соціології, політології, правознавства, етики, економічної теорії, соціальної психології, культурології, соціальної екології, філософії.

Мета курсу полягає у: формуванні у молодих громадян України поваги до прав людини, здатності реалізувати свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму і демократії.

Виходячи з мети, завданнями курсу є набуття учнями узагальнених знань про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя демократичного суспільства. Вивчення курсу сприятиме соціалізації учнівської молоді та активному включенню її в суспільне життя, виховуватиме в учнів такі громадянські риси як правова відповідальність, толерантність, ініціативність, громадянська активність, національна самосвідомість.

Курс розрахований на 17 годин навчального часу і складається з таких тем:

І. Вступ.

ІІ. Соціалізація особистості.

ІІІ. Стереотипи та упередження.

ІУ. Конфлікти.

У. Соціум (суспільство людей).

УІ. Соціальна мобільність.

УІІ. Права, свободи та відповідальність.

УІІІ. Громадянське суспільство.

IХ. Політичні інститути і процеси.

Х. Демократія.

ХІ. Засоби масової інформації.

ХІІ. Нація.

ХІІІ. Полікультурність.

ХІУ. Україна і світ.

Побудова курсу «Людина і світ» базується крім загально дидактичних принципів на принципах демократичності, зв’язку з практичною діяльністю, з орієнтованістю на позитивні соціальні дії та плюралізм. Для реалізації запропонованих питань курсу рекомендується використовувати інноваційні досягнення сучасної методичної науки та теоретичні і методичні засади педагогіки співробітництва, що передбачають створення демократичної атмосфери на уроках.

^ К-ть

Годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів^ Тема І. Вступ
1

Поняття людини як біосоціальної істоти.

Індивідуальність як феномен людини.

Особа. Особистість. Персона.

Громадянин.


^ Учень (учениця):

дає загальну характеристику курсу, визначає його мету, завдання та структуру.
^ Тема ІІ. Соціалізація особистості
1

Поняття «соціалізація».

Родинна соціалізація.

Сім’я.

Гендерна соціалізація особистості.


^ Учень (учениця):

розуміє і тлумачать поняття «соціалізація»;

характеризує і оцінює значення та роль родинної соціалізації;

визначає сімю як основу суспільства, її функції та роль у розвитку особистості;

висловлює думку про тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні; характеризує і оцінює культуру сімейних стосунків;

висловлює свою думку про необхідність врахування ґендерних особливостей в різних сферах життєдіяльності.
1

Школа.

Однолітки.

Поняття субкультури. Молодіжна субкультура

^ Учень (учениця):

розуміє і тлумачить вплив школи на формування особистісних рис;

аналізує взаємовідносини вчителів і учнів у навчально-виховному процесі;

застосовує знання для захисту своїх прав у школі;

співвідносить права й обов’язки учнів;

дає оцінку власній поведінці і поведінці однолітків;

усвідомлює, що демократизація шкільного життя є елементом демократизації суспільства в цілому;

висловлює свою думку щодо норм поведінки підлітків у суспільстві;

тлумачить поняття «субкультура»;

порівнює культуру поколінь в різні історичні періоди;

визначає роль молодіжних організацій у становленні творчої і активної молоді України;

зіставляє та порівнює молодіжні організації з молодіжними субкультурами;

критично аналізує молодіжні субкультури , знаходячи в них позитивні та негативні сторони;

бере участь у роботі формальних та неформальних молодіжних організацій.^ Тема ІІІ. Стереотипи та упередження
1

Стереотипи та їх роль у житі людини і суспільства.

Ґендерні стереотипи.

Поняття дискримінації. Ксенофобія. Расизм. Упередження.

Толерантність.


^ Учень (учениця):

тлумачить поняття «стереотипи»;

висловлює свою думку щодо ролі стереотипів в житі людини і суспільства;

аналізує позитивні, нейтральні та негативні стереотипи;

розуміє та застосовує соціальний досвід для подолання ґендерних стереотипів;

розуміє суть поняття «дискримінація», «ксенофобія», «расизм»;

класифікує групи упереджень та характеризує їх вплив на суспільну думку;

оцінює вплив традицій та звичаїв на виникнення передсудів, забобонів та упереджень;

характеризує толерантність як основну якість громадянина.^ Тема ІУ. Конфлікти

1

Поняття «конфлікт».

Джерела виникнення конфліктів. Типи конфліктів.

Зародження конфліктів та шляхи їх подолання.

Місце конфліктів в людському спілкуванні.

^ Учень (учениця):

оперує поняттям «конфлікт»;

визначає різні типи конфліктів;

аналізує та оцінює шляхи подолання конфліктних ситуацій;

вчиться досягати консенсусу;

характеризує конфлікти в сім’ї та шляхи їх розв’язання. визначає причини виникнення та характеризує наслідки соціальних конфліктів;

застосовують на практиці різні стратегії розв’язання конфліктів;

розуміє місце конфліктів в людському спілкуванні.

^ Тема У. Соціум (суспільство людей)

1

Поняття соціуму – суспільство людей..

Суспільні відносини Основи соціальної стратифікації сучасного суспільства

Соціальна структура населення

Стратифікація сучасного українського суспільства


^ Учень (учениця):

тлумачить поняття «соціум»;

пояснює соціальну структуру і соціальний статус;

порівнює соціальну стратифікацію в минулому і в сучасному суспільстві; характеризує стратифікацію сучасного українського суспільства;

критично аналізує такі складові стратифікації як: верхній середній клас, динамічний середній клас, аутсайдери, маргінали, криміналітет.


^ Тема УІ. Соціальна мобільність

1

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму.

Поняття комунікації та комунікативності.

Участь у житті суспільства.


^ Учень (учениця):

розуміє та порівнює поняття «соціальна мобільність», «міжгенераційна мобільність» і «внутрішньогенераційна мобільність»;

визначає роль спілкування і співпраці як засобу існування суспільства; характеризує співпрацю як перспективу розвитку соціуму;

аналізує форми участі громадян у суспільному житті;

бере активну участь у житті суспільства.

^ Тема УІІ. Права, свободи та відповідальність

1

Права людини в історії людства.

Еволюція уявлень про права людини в історії людства.

Поняття прав і свобод людини.

Покоління прав людини.

Сутність стосунків між людиною та державою.

Права та відповідальність людини і громадянина.

Відповідальність держави перед людиною.

Дотримання прав і відповідальність.


^ Учень (учениця):

розуміє поняття «права людини»;

характеризує еволюцію уявлень про права людини;

аналізує покоління прав людини та історичну зумовленість виникнення перших документів, що фіксують права людини;

порівнює загальне і відмінне у правах і свободах людини;

аналізує та висловлює свою думку щодо основних свобод громадянина;

пояснює права громадянина і права людини як невід’ємні і набуті;

розрізняє фундаментальні і громадянські права;

застосовує на прикладах право людини на вибір;

висловлює судження щодо толерантності та свободи віросповідання;

оцінює ступінь демократичності суспільства і держави відносно гарантованості громадянських і політичних прав і свобод;

тлумачить права людини як норму життєдіяльності і розвитку індивідуальних якостей особистості;

вміє використовувати власні права і розуміє власну відповідальність перед суспільством, що забезпечило його правами;

зіставляє власну відповідальність за свої вчинки і дотримання прав.

^ Тема УІІІ. Громадянське суспільство

1

Поняття громадянського суспільства.

Суть, атрибути та функції громадянського суспільства.

Громадянське суспільство в Україні.

^ Учень (учениця):

тлумачить термін «громадянське суспільство»;

розуміє основні функції громадянського суспільства;

визначає атрибути громадянського суспільства;

оцінює світовий досвід розвитку і консолідації громадянського суспільства;

характеризує становлення громадянського суспільства в Україні.

^ Тема IХ. Політичні інститути і процеси

1

Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції.

Типи політичних системи. Політична система України.

Політичні партії. Опозиція. Лобізм.

Політична еліта та політичне лідерство.


^ Учень (учениця):

характеризує політику як суспільне явище;

визначає сутність політичної системи та її функції;

розрізняє політичні системи та політичні режими;

аналізує політичну системи України; визначає місце держави в політичній системі;

 розуміє сутність та функції політичних партій;

характеризує класифікацію політичних партій;

тлумачить поняття «лобізм»;

тлумачить поняття «опозиція» та її роль у житті суспільства;

аналізує значення політичної еліти та політичного лідерства в державі; висловлює свою думку стосовно того, яка еліта потрібна демократичній державі.

^ Тема Х. Демократія

1

Поняття, форми та принципи демократії.

Ідеали та цінності демократії. Демократія як політичний режим та народовладдя.

Вибори як інструмент демократії. Типи виборів.

Види виборчих систем.

Виборча система в Україні.^ Учень (учениця):

тлумачить поняття «демократія» в науковому та філософському значенні;

зіставляє сутність понять «політична», «конституційна» та «соціальна демократія»;

характеризує принципи демократії; аналізує ідеали та цінності демократії;

розуміє сутність понять «представницька демократія» та «пряма демократія»;

визначає переваги та недоліки демократичного устрою.

тлумачить вибори як один із інструментів демократії;

порівнює виборчі системи;

характеризує типи виборів, виборчу систему України та етапи її становлення;

оцінює значення виборчого процесу в демократичній державі.

1

Поняття громади.

Територіальне громадське та місцеве самоврядування.

Шкільне самоврядування.

Політична діяльність та участь громадян в управління суспільством.


^ Учень (учениця):

пояснює поняття «громада»;

характеризує місцеве самоврядування, як особливу форми публічної влади;

визначає характерні риси громадського та місцевого самоврядування;

співвідносить статті Європейської хартії місцевого самоврядування та українські законодавчі акти про місцеве самоврядування;.

бере участь у шкільному самоврядуванні та розуміє його вплив на формування активного громадянина;

характеризує форми участі громадян в управлінні суспільством.

^ Тема ХІ. Засоби масової інформації

1

Види та функції засобів масової інформації. ЗМІ як засіб формування громадської думки.

ЗМІ в демократичному суспільстві. Участь ЗМІ у формуванні суспільної думки та громадянського суспільства.

Свобода слова та цензура.

Інформаційний простір в Україні.

^ Учень (учениця):

визначає ЗМІ як джерело поширення інформації в суспільстві, розрізняє види та функції ЗМІ;

аналізує роль ЗМІ як засобу формування громадської думки;

характеризує моделі взаємин ЗМІ і держави;

оцінює значення ЗМІ для формування громадянського суспільства;

розуміє поняття «свобода слова» та пояснюють значення цензури;

критично аналізує інформаційний простір в Україні;

реалізує право на свободу слова у власному житті, місцевих та шкільних ЗМІ;

бере участь у роботі шкільних ЗМІ.

^ Тема ХІІ. Нація

1

Поняття нації. Нація як соціальний інститут.

Нація етнічна та нація політична.

Світовий досвід націєтворення.

Нація і націоналізм.

Формування політичної нації в Україні.

^ Учень (учениця):

тлумачить поняття «нація етнічна», «нація політична»;

визначає націю як політичний інститут;

пояснює світовий досвід націєтворення; розрізняє поняття «нація» і «націоналізм»;

характеризує етапи етногенези української нації;

узагальнює процес та результати формування української нації;.

аналізує проблеми формування політичної нації в Україні.

^ Тема ХІІІ. Полікультурність

1

Поняття полі культурності як добросусідства культур

Самобутність та рівноцінність різних культур

Міжнаціональні відносини і причини виникнення міжнаціональних конфліктів, шляхи їх розв’язання.

Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві.

^ Учень (учениця):

тлумачить полікультурність

як основу добросусідства культур;

розуміє важливість збереження і примноження культурних здобутків і цінностей;

характеризує терпимість, плюралізм, компроміс як основу співіснування та співпраці в полікультурному суспільстві; визначає роль національних громад у багатонаціональному суспільстві;

наводить приклади подібності й різноманітності національних культур;

знаходить шляхи розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають на міжнаціональному ґрунті;

оцінює міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві;

описує релігійну ситуацію у своєму місті (селі), районі, області.


^ Тема ХІУ. Україна і світ

1

Україна в структурі загально цивілізаційного процесу. Геополітичне становище сучасної України. Місце України в інтеграційних процесах в Європі Толерантність, плюралізм, компроміс як основа спілкування світової спільноти.

Глобальні проблеми сучасності, інтереси та цінності як основа єдності людства і співпраці між народами.

Внесок українців у світову науку і культуру

^ Учень (учениця):

Характеризує: світове співтовариство як цілісну систему та пріоритети міжнародних відносин; історичні аспекти входження України в світове співтовариство;

визначає місце України в загально цивілізаційному процесі;

аналізує внутрішню й зовнішню політику України в рамках стратегічного партнерства та міжнародного права; розуміє толерантність і компроміс як основні принципи спілкування світової спільноти;

визначає сутність глобальних проблем сучасності;

розуміє необхідність співпраці людства для подолання глобальних проблем;

оцінює участь України в сучасних інтеграційних процесах та її роль у вирішення глобальних проблем людства; оцінює внесок українців до скарбниці світової культури.

1

Підсумковий урок

Я – член сім’ї, громадянин держави,

громадянин планети Земля.

Учень (учениця):

узагальнює набуті знання про людину;

тлумачить різні іпостасі людини, визначає свою роль в сім’ї, суспільстві, державі та значення у світовому масштабі.Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів географія 10 клас Рівень стандарту, академічний рівень пояснювальна записка
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка Демократизація суспільних
Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка Демократизація суспільних
Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка
Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка iconПрограмма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень
Методичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з екології на 2013/2014 н р
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія профільний рівень 10 клас (70 годин) Історія філософії Пояснювальна записка
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Академічний рівень Пояснювальна записка
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. Академічний рівень 2010
Підручник: Й. Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шатько «Інформатика, 10 клас», рівень академічний, Київ, «Генеза»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи