Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка
Скачати 135.92 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка
Дата конвертації25.12.2012
Розмір135.92 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМАдля загальноосвітніх навчальних закладів


Людина і світ11 клас


Профільний рівень


Пояснювальна записка


Важливість шкільного суспільствознавчого курсу «Людина і світ» зумовлюється змістом стратегічних завдань, які покликана вирішувати загальноосвітня школа, готуючи особистість до життя у суспільстві. Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

Знання учнів про людину і світ як специфічну цілісність мають бути засвоєні на високому науковому рівні, тому в структурі курсі зінтегровані знання цілісного циклу суспільних наук: соціології, політології, правознавства, етики, економічної теорії, соціальної психології, культурології, соціальної екології, філософії.

Мета курсу полягає у: формуванні у молодих громадян України поваги до прав людини, здатності реалізувати свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму і демократії.

Виходячи з мети, завданнями курсу є набуття учнями узагальнених знань про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя демократичного суспільства. Вивчення курсу сприятиме соціалізації учнівської молоді та активному включенню її в суспільне життя, виховуватиме в учнів такі громадянські риси як правова відповідальність, толерантність, ініціативність, громадянська активність, національна самосвідомість.

Курс розрахований на 35 годин навчального часу і складається з таких тем:

І. Людина. Особистість. Громадянин.

ІІ. Соціалізація особистості.

ІІІ. Стереотипи та упередження.

ІУ. Конфлікти.

У. Соціум (суспільство людей).

УІ. Соціальна мобільність.

УІІ. Права, свободи та відповідальність.

УІІІ. Громадянське суспільство.

IХ. Політика у житті суспільства.

Х. Демократія.

ХІ. Засоби масової інформації.

ХІІ. Нація.

ХІІІ. Полікультурність.

ХІУ. Україна і світ.

Побудова курсу «Людина і світ» базується крім загально дидактичних принципів на принципах демократичності, зв’язку з практичною діяльністю, з орієнтованістю на позитивні соціальні дії та плюралізм. Для реалізації запропонованих питань курсу рекомендується використовувати інноваційні досягнення сучасної методичної науки та теоретичні і методичні засади педагогіки співробітництва, що передбачають створення демократичної атмосфери на уроках.

^ К-ть

Годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
^ Тема І. Людина. Особистість. Громадянин.

1

Поняття людини як біосоціальної істоти.

Індивідуальність як феномен людини.

Особа. Особистість. Персона.

Громадянин.


^ Учень (учениця):

дає загальну характеристику курсу, визначає його мету, завдання та структуру;

пояснює поняття: людина, особа, особистість, персона.

громадянин.

^ Тема ІІ. Соціалізація особистості

2

Поняття «соціалізація».

Гендерна соціалізація особистості.

Сім’я.

Родинна соціалізація.^ Учень (учениця):

розуміє і тлумачать поняття «соціалізація»;

характеризує і оцінює значення та роль родинної соціалізації;

визначає сімю як основу суспільства, її функції та роль у розвитку особистості;

висловлює думку про тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні; характеризує і оцінює культуру сімейних стосунків;

висловлює свою думку про необхідність врахування ґендерних особливостей в різних сферах життєдіяльності.

1

Школа.

Однолітки.

Поняття субкультури. Молодіжна субкультура

^ Учень (учениця):

розуміє і тлумачить вплив школи на формування особистісних рис;

аналізує взаємовідносини вчителів і учнів у навчально-виховному процесі;

застосовує знання для захисту своїх прав у школі;

співвідносить права й обов’язки учнів;

дає оцінку власній поведінці і поведінці однолітків;

усвідомлює, що демократизація шкільного життя є елементом демократизації суспільства в цілому;

висловлює свою думку щодо норм поведінки підлітків у суспільстві;

тлумачить поняття «субкультура»;

порівнює культуру поколінь в різні історичні періоди;

визначає роль молодіжних організацій у становленні творчої і активної молоді України;

зіставляє та порівнює молодіжні організації з молодіжними субкультурами;

критично аналізує молодіжні субкультури , знаходячи в них позитивні та негативні сторони;

бере участь у роботі формальних та неформальних молодіжних організацій.
^ Тема ІІІ. Стереотипи та упередження

2

Стереотипи та їх роль у житі людини і суспільства.

Дискримінація. Упередження. Толерантність.


Ґендерні стереотипи.

Ксенофобія. Расизм.

^ Учень (учениця):

тлумачить поняття «стереотипи»;

висловлює свою думку щодо ролі стереотипів в житі людини і суспільства;

аналізує позитивні, нейтральні та негативні стереотипи;

розуміє та застосовує соціальний досвід для подолання ґендерних стереотипів;

розуміє суть поняття «дискримінація», «ксенофобія», «расизм»;

класифікує групи упереджень та характеризує їх вплив на суспільну думку;

оцінює вплив традицій та звичаїв на виникнення передсудів, забобонів та упереджень;

характеризує толерантність як основну якість громадянина.
^ Тема ІУ. Конфлікти

2

Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання.


Міжнародні конфлікти.

Поняття солідарності та конкурентності як необхідних умов соціального прогресу.


^ Учень (учениця):

тлумачить поняття «конфлікт»;

визначає різні типи конфліктів;

аналізує та оцінює шляхи подолання конфліктних ситуацій;

вчиться досягати консенсусу;

характеризує конфлікти в сім’ї та шляхи їх розв’язання; визначає причини виникнення та характеризують наслідки соціальних конфліктів;

застосовує на практиці різні стратегії розв’язання конфліктів;

тлумачить поняття «конкурентність» і «солідарність» як необхідні умови співпраці і соціального прогресу;

усвідомлює необхідність мирного врегулювання міжнародних конфліктів.


^ Тема У. Соціум (суспільство людей)

1

Поняття соціуму як суспільства людей.

Історичні типи стратифікованих суспільств.

Стратифікація сучасного українського суспільства

^ Учень (учениця):

тлумачить поняття «соціум»;

пояснює соціальну структуру і соціальний статус;

порівнює соціальну стратифікацію в минулому і в сучасному суспільстві; характеризує стратифікацію сучасного українського суспільства;

критично аналізує такі складові стратифікації як: верхній середній клас, динамічний середній клас, аутсайдери, маргінали, криміналітет.

2

Суспільна стабільність та безпека, їх соціальна цінність.

Соціальні загрози суспільній безпеці.


Природні і техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці.

Міжнародна співпраця в галузі подолання та попередження наслідків глобальних проблем.


^ Учень (учениця):

розуміє і тлумачить поняття: «соціальна стабільність», «соціальна безпека», «індекс розвитку людського потенціалу»;

визначає соціальні проблеми, що є передумовою загрози суспільній безпеці;

характеризує природні та техногенні явища, як фактори загрози суспільній стабільності;

висловлює власне бачення шляхів подолання загрози суспільній безпеці, включаючи можливості міжнародного співробітництва в цій галузі..

^ Тема УІ. Соціальна мобільність

1

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму.

Поняття комунікації та комунікативності.

Участь у житті суспільства.


^ Учень (учениця):

розуміє та порівнює поняття «соціальна мобільність», «міжгенераційна мобільність» і «внутрішньогенераційна мобільність»;

визначає роль спілкування і співпраці як засобу існування суспільства; характеризує співпрацю як перспективу розвитку соціуму;

аналізує форми участі громадян у суспільному житті;

бере активну участь у житті суспільства;


^ Тема УІІ. Права, свободи та відповідальність

3

Еволюція уявлень про права людини в історії людства.

Покоління прав людини.

Права та відповідальність людини і громадянина.

Відповідальність держави перед людиною.


Фундаментальні права і свободи людини. Громадянські і політичні права. Економічні, соціальні та культурні права.

Міжнародні механізми захисту прав людини.^ Учень (учениця):

розуміє поняття «права людини»;

характеризує еволюцію уявлень про права людини;

визначає природні і невід’ємні права людини;

аналізує покоління прав людини та історичну зумовленість виникнення перших документів, що фіксують права людини;

порівнює загальне і відмінне у правах і свободах людини;

аналізує та висловлює свою думку щодо основних свобод громадянина;

пояснює права громадянина і права людини як невід’ємні і набуті;

розрізняє фундаментальні і громадянські права;

застосовує на прикладах право людини на вибір;

висловлює судження щодо толерантності та свободи віросповідання;

оцінює ступінь демократичності суспільства і держави відносно гарантованості громадянських і політичних прав і свобод;

тлумачить права людини як норму життєдіяльності і розвитку індивідуальних якостей особистості;

вміє використовувати власні права і розуміє власну відповідальність перед суспільством, що забезпечило його правами;

зіставляє власну відповідальність за свої вчинки і дотримання прав;

порівнює обов’язки громадянина перед державою і обов’язки держави перед громадянином.

^ Тема УІІІ. Громадянське суспільство

2

Поняття громадянського суспільства.

Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування.

Громадянське суспільство в Україні.


Поняття і функції громадської думки.

Громадська думка як інститут громадянського суспільства.


^ Учень (учениця):

тлумачить термін «громадянське суспільство»;

розуміє основні функції громадянського суспільства;

характеризує становлення громадянського суспільства в Україні;

пояснює поняття «громада»;

характеризує місцеве самоврядування, як особливу форму публічної влади;

визначає характерні риси громадського та місцевого самоврядування;

бере участь у шкільному самоврядуванні та розуміє його вплив на формування активного громадянина;

оцінює роль громадської думки у житті суспільства;

аналізує громадську думку як інститут громадянського суспільства.

^ Тема IХ. Політика в житті суспільства

3

Політика як суспільне явище.

Політична система: сутність, структура, функції.

Типи політичних систем. Політична система України.

Політичні партії.

Політична культура. Політична соціалізація.

Політична еліта та політичне лідерство.^ Учень (учениця):

Характеризує політику як суспільне явище;

характеризує політику як суспільне явище;

визначає сутність політичної системи та її функції;

розрізняє політичні системи;

аналізує політичну систему України; розуміє сутність та функції політичних партій;

аналізує класифікацію політичних партій;

тлумачить поняття «політична культура»;

визначає значення політичної соціалізації у житті суспільства;

аналізує значення політичної еліти та політичного лідерства в державі; висловлює свою думку стосовно того, яка еліта потрібна демократичній державі.

^ Тема Х. Демократія

2

Поняття демократії.

Ідеали та цінності демократії.

Демократія як політичний режим.


Принципи демократії.

Форми демократії.


^ Учень (учениця):

тлумачить поняття «демократія» в науковому та філософському значенні;

зіставляє сутність понять «політична», «конституційна» та «соціальна демократія»;

характеризує принципи демократії; аналізує ідеали та цінності демократії;

розуміє сутність понять «представницька демократія» та «пряма демократія»;

визначає переваги та недоліки демократичного устрою;

характеризує форми участі громадян в управлінні суспільством;

висловлює свою думку щодо того, яка держава потрібна громадянину.

2

Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством.

Вибори як інструмент демократії.

Типи виборчих систем.

Виборча система в Україні.


Абсентеїзм.

Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

^ Учень (учениця):

тлумачить вибори як один із інструментів демократії;

порівнює виборчі системи;

характеризує типи виборів, виборчу систему України та етапи її становлення;

оцінює значення виборчого процесу в демократичній державі;

тлумачить поняття «абсентеїзм» та причини його виникнення;

розуміє відповідальність за порушення виборчого законодавства.

^ Тема ХІ. Засоби масової інформації

2

Види та функції засобів масової інформації.

ЗМІ як засіб формування громадської думки.

Свобода слова та цензура.

Інформаційний простір в Україні.

Соціальна відповідальність преси

^ Учень (учениця):

визначає ЗМІ як джерело поширення інформації в суспільстві, розрізняє види та функції ЗМІ;

аналізує роль ЗМІ як засобу формування громадської думки;

характеризує моделі взаємин ЗМІ і держави;

оцінює значення ЗМІ для формування громадянського суспільства;

розуміє поняття «свобода слова» та пояснює значення цензури;

критично аналізує інформаційний простір в Україні;

бере участь у роботі шкільних ЗМІ;

усвідомлює соціальну відповідальність преси.

^ Тема ХІІ. Нація

2

Поняття нації. Нація етнічна та нація політична.

Світовий досвід націєтворення.

Нація і націоналізм.

Формування політичної нації в Україні.


^ Учень (учениця):

тлумачить поняття «нація етнічна», «нація політична»;

визначає націю як політичний інститут;

пояснює світовий досвід націєтворення; розрізняє поняття «нація» і «націоналізм»;

характеризує етапи етногенези української нації;

узагальнює процес та результати формування української нації;.

аналізує проблеми формування політичної нації в Україні.

^ Тема ХІІІ. Полікультурність

2

Поняття полікультурності як добросусідства культур.

Міжнаціональні відносини, міжнаціональні конфлікти та шляхи їх розв’язання.

Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві.


Самобутність та рівноцінність різних культур.


^ Учень (учениця):

тлумачить полікультурність

як основу добросусідства культур;

розуміє важливість збереження і примноження культурних здобутків і цінностей;

характеризує терпимість, плюралізм, компроміс як основу співіснування та співпраці в полікультурному суспільстві; визначає роль національних громад у багатонаціональному суспільстві;

наводить приклади подібності й різноманітності національних культур;

знаходить шляхи розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають на міжнаціональному ґрунті;

оцінює міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві;

описує релігійну ситуацію у своєму місті (селі), районі, області.


^ Тема ХІУ. Україна і світ

2

Геополітичне становище сучасної України.

Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі.


Стратегічне партнерство.

Україна в світовій економіці.


^ Учень (учениця):

Характеризує: світове співтовариство як цілісну систему та пріоритети міжнародних відносин; історичні аспекти входження України в світове співтовариство;

визначає місце України в загально цивілізаційному процесі;

аналізує внутрішню й зовнішню політику України в рамках стратегічного партнерства та міжнародного права.

розуміє місце України в світовому економічному просторі;

характеризує інтернаціоналізацію економічних відносин;

визначає роль українців у розвитку світової науки і культури;

оцінює внесок українців до скарбниці світової культури.

2

Міграційні процеси в Україні та світі. Хвилі міграції. Становище мігрантів в Україні.


Внесок українців у світову науку і культуру.

Роль української діаспори у процесі суспільного розвитку України та світу.

^ Учень (учениця):

аналізує міграційні процеси в Україні та світі;

визначає причини міграційних процесів;

порівнює хвилі міграції;

характеризує становище мігрантів в Україні;

визначає внесок Українців до світової науки та культури;

оцінює роль української діаспори у процесі суспільного розвитку України та світу.


1

Підсумковий урок

Я – член сім’ї, громадянин держави,

громадянин планети Земля.

Учень (учениця):

узагальнює набуті знання про людину;

тлумачить різні іпостасі людини, визначає свою роль в сім’ї, суспільстві, державі та значення у світовому масштабі.Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія профільний рівень 10 клас (70 годин) Історія філософії Пояснювальна записка
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка
Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів естетика 11 клас Профільний рівень пояснювальна записка
Це, насамперед, музичне та образотворче мистецтво, художня культура та естетика. Їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень Пояснювальна записка
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст і державні вимоги до рівня загальноосвітньої...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Економіка 10-11 класи Профільний рівень Пояснювальна записка
«Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Постанова Кабінету Міністрів України від 14. 01. 2004 №24). Програма...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка iconПрограма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень пояснювальна записка вступ
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Географія 10 11 класи Профільний рівень пояснювальна записка
Зважаючи на це, у старшій загальноосвітній школі запроваджується профільне навчання, яке створить системно-спеціалізовану підготовку...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів географія 10 клас Рівень стандарту, академічний рівень пояснювальна записка
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11 клас Профільний рівень Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 11 класи профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, правовий профіль пояснювальна записка
Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між вчителем і учнями в навчальному процесі, за умов спеціально спрямованої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи