Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» icon

Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»
НазваПоложення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»
Дата конвертації25.12.2012
Розмір67.2 Kb.
ТипПоложення

Районна програма « на 2011 – 2017 роки розроблена на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «про дошкільну освіту», державної національної програми «Освіта» ( Україна ХХ1століття), Положення про навчально - виховний комплекс « загальноосвітній заклад – дошкільний навчальний заклад», Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1721-р « Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості. Значні за своїми масштабами та соціальними наслідками зміни, що відбуваються сьогодні у світі та в Україні, пов’язані з розвитком духовності людини інформаційної епохи. Вони не можуть не позначитися на дошкільній освіті, як важливому чиннику розвитку дитини, її вихованні та навчанні та обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку.

Основним завданням дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо.

У Великомихайлівському районі на 01.01.2011 року працює лише 4 ДНЗ і 3 НВК, всього в них виховується 392 дитини, в дошкільних групах загальноосвітніх навчальних закладів нараховується 275 дітей, 14 дітей знаходяться під соціально-педагогічним патронатом, всього охоплено дошкільною освітою 681 дитина.

Однак, існуюча мережа дошкільних навчальних закладів у районі не в повній мірі забезпечує освітні потреби населення. Лише 20 відсотків дітей від загальної кількості відповідного віку відвідують дошкільні навчальні заклади і 15% дітей - дошкільні групи при загальноосвітніх навчальних закладах. Тому цей показник становить 35%, але поза дошкільною освітою залишається 65% дітей дошкільного віку. Дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою охоплено 97 відсотків, що не забезпечує рівні стартові умови для подальшого навчання в школі та суперечить вимогам чинного законодавства. Окрім того, існує перевантаження груп дітьми (на сто місць виховується сто сім дітей, у міських поселеннях – сто п’ятнадцять). Кількість дітей, які перебувають на черзі з влаштування до дошкільних навчальних закладів, становить понад 255 дітей. Заяви батьків на прийняття дітей до дошкільних навчальних закладів щорічно зростають.

На даному етапі потребують відновлення роботи дошкільні заклади

с. Гребіники, с.Полезне, дошкільний заклад комбінату хлібопродуктів

с.Новоборисівка, також потрібно завершити будівництво нового приміщення для дитячого садка «Сонечко» смт. Велика Михайлівка, відкриття додаткових груп у дошкільному навчальному закладі смт Цебрикове.

Середній показник вартості харчування на одну дитину за рахунок бюджету у районі складає 6.76 грн. ( у міській місцевості – 6.71грн, у сільській - 6.78грн). Середній показник виконання натуральних норм харчування у дошкільних навчальних закладах у 2010 році становив :

у міській місцевості – 74,5%, у сільській – 69,2%, що є недостатнім для фізіологічних потреб дітей дошкільного віку.

Навчально – виховний процес у дошкільних навчальних закладах здійснюється згідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку

«Я у Світі».

Гострою проблемою у розвитку дошкільної освіти є застаріла матеріально – технічна база : у дошкільних навчальних закладах необхідно поновити технологічне обладнання, меблі, м’який і твердий інвентар, медичне і спортивне обладнання, іграшки, придбати сучасну комп’ютерну техніку.

Це вимагає створення належних умов для функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; запровадження сучасних засобів розвитку, навчання та виховання; підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.


^ Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування

необхідності її розв'язання програмним методом


Причинами виникнення проблеми є наступне:

1. Невідповідність між кількістю дітей і місць у дошкільних навчальних закладах, що спричинено закриттям дошкільних навчальних закладів у попередні роки і відповідно зменшенням їх кількості (1990 рік – 25 працюючих закладів, у 2010році - 4.); призупинення діяльності дошкільних навчальних закладів с. Гребіники, с. Полезне, комбінату хлібопродуктів

с.Новоборисівка на невизначений період, скорочення груп у ДНЗ «Вербичка» смт Цебрикове.

2. Обмежене фінансування дошкільної освіти унеможливлює відновлення роботи нефункціонуючих дитячих садків, будівництво нових та модернізацію матеріально-технічної, навчально-методичної бази.

3. Обсяг і зміст освітньої роботи з дітьми перебувають у постійному протиріччі з можливостями, потребами дитини та бажаннями батьків щодо надання дітям освітніх послуг.

4. Незадовільний стан матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення, недостатність художньої літератури та електронних інформаційних ресурсів дошкільних навчальних закладів. Все це негативно впливає на якість дошкільної освіти, перешкоджає виконанню вимог Базового компонента дошкільної освіти.

5. Недостатній рівень роботи з батьками, організації з ними консультативно-просвітницької роботи.

Вирішення зазначених проблем можливе за умови об’єднання інтелектуальних та фінансових зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом розроблення і виконання районної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

^ Мета Програми

Метою Програми є розроблення механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в практику роботи; забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та безоплатність здобуття дошкільної освіти, в тому числі і дітям п'ятирічного віку, підняття пріоритету дошкільної освіти.


^ Шляхи і засоби розв'язання проблеми, термін виконання Програми

Вирішити питання створення механізму розвитку дошкільної освіти у районі можливе шляхом:

- збереження, розвитку та підтримки мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності

- виконання вимог чинного законодавства в частині створення умов для здобуття якісної дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;

- проведення щорічного обліку дітей дошкільного віку;

- запровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій;

- здійснення моніторингу якості дошкільної освіти на різних її рівнях;

- формування у дітей та їх батьків культури здорового способу життя;

- проведення комп’ютеризації дошкільних навчальних закладів,

забезпечення підключення до мережі Інтернет;

- модернізація змісту психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

Реалізація районної цільової програми розрахована на 2011-2017 роки.


^ Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми сприятиме:

1. Забезпеченню конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність здобуття якісної дошкільної освіти;

2. Збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності відповідно до потреб населення;

- .відновленню роботи дошкільних навчальних закладів с. Гребіники (2012р.) с. Полезне ( 2013р.), комбінату хлібопродуктів с.Новоборисівка

( 2015р).

- відкриттю додаткових груп у ДНЗ « Вербичка» смт Цебрикове. ( на протязі 2011 – 2015рр.)

- реорганізації загальноосвітніх шкіл у НВК « ЗОШ 1-111ст.- дитячий садок»:

  • у 2012 році - Великокомарівську ЗОШ 1-111ст.;

  • у 2013 році – Сошеострівську ЗОШ 1-111ст.

- у 2015 році - Кіровську ЗОШ 1-11ст.

3. Збільшенню показників максимального охоплення дошкільною освітою дітей від 2 до 6 років;

4. Створенню умов для дітей п’ятирічного віку на здобуття обов’язкової дошкільної освіти, якісної підготовки їх до школи;

5. Створенню ефективної системи роботи з дітьми, які не відвідують

дошкільні навчальні заклади, приділяти особливу увагу дітям пільгових категорій.( відкриття дошкільних груп при ЗНЗ, охоплення дітей соціально-педагогічним патронатом);

6. Зміцненню навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; забезпеченню їх сучасним обладнанням, оновлення методичних матеріалів, інших засобів навчання дітей;

7. Забезпеченню збалансованого виконання натуральних норм харчування дітей дошкільного віку;
8. Підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень сучасної психолого - педагогічної науки;
9.Збереженню та зміцненню здоров’я дітей, активному впровадженню і пропаганді здорового способу життя з раннього дитинства;

10. Забезпеченню особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

11. Розширенню форм роботи з батьками.


^ Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів,

необхідних для виконання Програми


Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Конкретні обсяги фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів визначатимуться під час розроблення завдань і заходів з виконання Програми

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на відділ освіти районної державної адміністрації.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії районної ради від

10 червня 2011 року №85-VІ


ПРОГРАМА

розвитку дошкільної освіти

у Великомихайлівському районі

на 2011-2017 рокиСхожі:

Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, що додається
Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» iconРішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року
Кабінету Міністрів України від 13. 04. 11 №629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти...
Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» iconПро стан виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
«Про затвердження «Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року», просить надати інформацію...
Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» iconНаказ №18 Про затвердження Плану заходів на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, забезпечення прав дітей на здобуття якісної...
Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року №411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» та доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року №39738/1/1-12
Впровадження державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року
Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року №411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» та доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року №39738/1/1-12
Впровадження державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року
Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року №411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» та доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року №39738/1/1-12
Впровадження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року
Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» iconРозпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року №1228-р «Про схвалення Концепції Державної цільової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи