Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році icon

Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році
Скачати 212.66 Kb.
НазваІнструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році
Дата конвертації08.05.2013
Розмір212.66 Kb.
ТипДокументи

Інструктивно-методичний лист МОН України про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році

Історія

Шкільна історична освіта спрямована не тільки на те, щоб допомогти учням засвоїти систему наукових знань, а й щоб сформувати в них здатність творчо мислити, аргументовано обстоювати власну думку. Важливими завданнями навчання історії є розвиток в учнів історичного мислення, формування позитивної історичної самоідентифікації, навичок творчої діяльності та вмінь використовувати отриманий досвід на практиці, виховання в молодого покоління особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних цінностей, демократизму, патріотизму; підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному житті.

Вивчення історії України та всесвітньої історії доцільно синхронізувати. Проте вчитель може організувати вивчення учнями програмного матеріалу зазначених курсів як послідовно, так і паралельно. Обласні, районні та міські методичні кабінети не уповноважені регламентувати розподіл учителем навчальних годин у межах тем.

У 2011/12 навчальному році учні 5-9 класів навчатимуться за програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». Для 10-11 класів академічного рівня та рівня стандарту чинними є програми «Історія України. 10-11 класи» авторів Пометун О.І., Гупана Н.М., Фреймана Г.О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного профілю чинними є програми «Історія України. 10-11 класи» (140 годин на рік, 4 години на тиждень) авторів Кульчицького C.B., Лебедєвої Ю.Г. Всі програми розміщено на офіційному сайті міністерства (www.mon.gov.ua), надруковано у фахових виданнях та опубліковано окремою збіркою у 2010 р.

За результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів грифи міністерства було надано трьом підручникам з історії України, які відповідають програмі рівня стандарту/академічного. До використання рекомендовано такі підручники:

  • підручник авторів Гупана Н.М., Пометун О.І. що має вдалу структуру розділів (на початку кожного винесено його короткий зміст, у кінці з метою узагальнення вивченого є рубрика «Чи засвоїли ви розділ»); завдання підручника згруповано за рівнем навчальних досягнень учнів; після теми уроку подано основні питання, які опрацьовуватимуться, закцентовано увагу одинадцятикласників на основних поняттях, термінах, датах (рубрика «Зверніть увагу»), а також виокремлено ключові питання для розуміння та сприйняття нового матеріалу (рубрика «Подумайте»); особливістю підручника є методично вмотивовані фрагменти історичних писемних джерел та фотодокументи, що супроводжуються запитаннями та завданнями, спрямованими на розвиток критичного мислення та формування історичної компетентності одинадцятикласників.

  • підручник авторів Струкевич O.K., Дровозюк І.С., Ромашок І.М., містить навчальний історичний матеріал, що синтезує культурологічний, цивілізаційний та соціо-антроноцентричний підходи до життя в минулому (суб’єктом і творцем історичного процесу у підручнику подано людину, народ, етнічні меншини, українську політичну націю); показує, які еволюційні зміни відбувалися із зазначеними історичними суб’єктами, як провідні історичні діячі і народ протягом визначеного історичного періоду долали ті внутрішньополітичні виклики, які були зумовлені політико-культурними, правовими, соціальними особливостями історичної еволюції українського суспільства у складі СРСР;

  • підручник Кульчицького C.B., Лебедєвої Ю.Г., представляє авторське бачення новітнього періоду історії України; зміст доповнює велика кількість різноманітних документів і розповідей рубрики «Усна історія».

У педагогічно-виховному контексті автори вищезазначених підручників добирали навчальний матеріал так, щоб формувати в учнів систему загальнолюдських і громадянських цінностей українського суспільства — гуманізм, Батьківщина, самовизначення, права і свободи людини, держава, громадянин, людина, сім’я.

Для учнів класів історичного профілю Міністерство освіти і науки, молоді і спорту рекомендує підручник автора Турченка Ф.Г. У ньому подано систематизований виклад подій в Україні від початку Другої світової війни до кінця 2010 р. Текст складено на основі новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної історичної науки. Велику увагу приділено висвітленню особливостей соціально-економічного й політичного розвитку України в роки радянської влади, виливу тоталітарної системи на культурно-ідеологічні процеси в республіці, дисидентському руху, досягненню Україною незалежності, розбудові незалежної української держави.

Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня історія. 10-11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)» колективу авторів Ладиченко Т.В. та ін. Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень).

Для класів історичного профілю чинною є програма із всесвітньої історії (автори Ладиченко Т.В., Черевко О.С., Камбалова Я.М.), що розрахована на З години на тиждень (105 годин на рік).

Період всесвітньої історії, що вивчатиметься в 11 класі загальноосвітньої школи, хронологічно охоплює період від 1939 по 2011 pp. і є продовженням «новітньої», або «модерної історії». За цей відносно недовгий проміжок часу в історії людства відбулися настільки істотні зміни, що це вплинуло на життя кожної людини в усіх куточках Земної кулі. Проте вивчення цього періоду всесвітньої історії є важливим не тільки для розуміння складних соціально-економічних, політичних, культурних процесів сьогодення в Україні та світі, але й для усвідомлення тенденцій подальшого розвитку людства.

У загальноосвітніх навчальних закладах використовуватимуться кілька підручників:

У класах рівня стандарту/академічного рівня:

  • підручник «Всесвітня історія» автора Ладиченко Т.В., що побудований за схемою, яка передбачає авторський текст, документи, свідчення очевидців та учасників подій, уривки з праць відомих істориків, карти, схеми, питання і завдання для самоперевірки, обговорення та дискусій у групі; авторка намагалася дотримуватися тендерної рівності — на фотографіях і картинах зображені не тільки чоловіки, а й жінки, які в останні десятиріччя брали активну участь у політичному, економічному, культурному житті світу; у тексті також ідеться про зміну статусу жінки у суспільстві;

  • підручник «Всесвітня історія» автора Щупака І.Я., у якому запропоновано зручний порядок структурування тексту з пунктами та підпунктами, невеликими за обсягом, логічно завершеними блоками матеріалу, що сприяє його розумінню учнями (рубрика «Згадайте...», інформує про події та явища попереднього курсу всесвітньої історії та пов’язує їх з новим матеріалом; у рубриках «Свідчать документи», «Слово історика», «Мовою цифр», «Роздуми з приводу» наведено свідчення учасників подій та оцінки істориків, з якими можна сперечатися, статистичні дані та інша інформація);

  • підручник «Всесвітня історія» автора Полянського П.Б., подає запитання й завдання різного ступеня складності, спрямовані на виявлення вміння аналізувати суперечливі факти, події та інформацію; у підручнику вміщено фактичний, картографічний і статистичний матеріал, який допоможе учням набути системні знання з історії цього періоду і на їх основі опанувати вміння глибоко розуміти закономірності та механізми взаємовідносин між окремими людьми, націями і державами.

Для учнів 11 класів історичного профілю рекомендовано підручник «Всесвітня історія» авторів Ладиченко Т.В., Заблоцького Ю.І., який має на меті сформувати в учнів поглиблене уявлення про історичні процеси та діяльність відомих політичних і культурних діячів, показати головні проблеми сучасності та тенденції розвитку людства на початку XXI ст. Кращому засвоєнню змісту підручника сприятиме широка добірка унікальних документальних матеріалів, створених очевидцями або учасниками описуваних подій.

У видавництві «Генеза» вийшов друком додаток до підручника «Історія України, 10 клас (рівень стандарту/академічний рівень)» авторів Кульчицького C.B., Лебедєвої Ю.П, який містить навчальний матеріал, що охоплює події від 1921 до 1939 pp. Матеріал трьох тем уміщено в десятьох параграфах і завершено повторювально-узагальнювальним уроком. Структура навчального матеріалу та методичний апарат відповідають структурі підручника з історії України для 10 класу.

Також вийшли друком додаткові матеріали до підручника «Всесвітня історія», 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень) автора Полянського П.Б. «Драматичні тридцяті». У посібнику висвітлено питання економічного, соціального та політичного життя в 30-х роках XX ст. від початку Великої депресії й до початку Другої світової війни — фактично, передвоєнне десятиріччя, що позначилося руйнуванням економічної моделі, заснованої на нічим не обмеженому вільному підприємництві, а також важливими процесами державного регулювання економіки в період світової економічної кризи 1929- 1933 pp., встановленням нацистської диктатури в Німеччині та назріванням Другої світової війни.

У 6 класі історія України і всесвітня історія вивчається як єдиний інтегрований курс. Тому в класному журналі для записів відводиться одна сторінка. Має бути такий запис: Історія України. Всесвітня історія. (Інтегрований курс). Відводити дві різні сторінки та виставляти окремо оцінки з історії України та всесвітньої історії не доцільно.

З метою формування в учнів умінь та навичок сприймати українську культурну спадщину як надбання світової культури та інтерпретувати найвидатніші мистецькі твори в історичному контексті Міністерство освіти і науки як додаток до навчальної програми з історії України рекомендує перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання учнями загальноосвітніх закладів. Цей перелік з відповідними рекомендаціями та коментарями надруковано в журналі «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання» (№8, 2011 р.).

Вивчаючи історію України та всесвітню історію, варто особливу увагу звертати на такі події. 2011 року громадськість України та інших країн згадуватиме 70-у річницю нападу Німеччини на СРСР, що збігається з початком Голокосту на території України. Ці річниці є приводом поміркувати не лише про трагедію війни та страждання народів Європи, міжнаціональну ворожнечу, але й про героїзм в опорі нацизму, приклади взаємодопомоги між народами, духовного подвигу заради порятунку людей. На вшанування цих подій у 2011 р. громадська організація «Ткума» за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту проводить VIII Міжнародний конкурс творчих робіт школярів, студентів та вчителів «Уроки війни та Голокосту — уроки толерантності».


^ Основи правознавства

У процесі вивчення правознавства слід враховувати динамічні зміни в системі суспільних відносин України, сучасний розвиток теоретико-правових поглядів на правові явища, результати активної нормотворчої діяльності органів державної влади, з одного боку, та певний ступінь консерватизму українського законодавства з іншого.

У 2011/12 навчальному році учні 9 класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів ІІометун О.І., Ремех Т.О. На відміну від інших навчальних курсів згаданий практичний курс правознавства передбачає, що учні набувають основних практичних умінь, зокрема вміння застосовувати правові знання для пояснення фактів реального життя й вибору варіанта правомірної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

^ Для 10 класів рівня стандарту/академічного для вивчення правознавства передбачено 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинною є програма авторів Котюка 1.1., Палійчук Н.Й.

^ Для класів правового профілю чинною є програма авторів Ремех Т.О., Ратушняка С.С. «Правознавство. 10-11 класи (профільний рівень)». Програма розрахована на 105 годин протягом навчального року (3 години на тиждень). Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентностей, формування,відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів.

За результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів для класів вищезазначеного профілю рекомендовано 2 підручники.

Підручник «Правознавство. Профільний рівень. 11 клас» авторів Гаври- ііга С.Б., Суткового В.Л., Філіпенко Т.М. пов’язаний структурно та методично з підручником «Правознавство. Практичний курс» для учнів 9 класів. Він містить таблиці та схеми, що систематизують правову інформацію в доступній логічній формі, дає змогу учням змінити вид навчальної діяльності під час самостійної роботи з книгою. У тексті підручника автори не лише покликаються на ті чи інші статті нормативно-правових актів, а й пропонують учням ознайомитися з витягами з них, що полегшує організацію групової роботи.

У підручнику «Правознавство. 11 клас (профільний рівень)» автора Наровлянського О.Д. максимально реалізовано потенціал міжпредметних та міжкурсових зв’язків. Передбачено не тільки опанування теоретичних знань з предмета, але й формування навичок розв’язання юридичних задач, аналізу ситуацій, складання різноманітних документів, звернень тощо. У підручнику подано чимало витягів з нормативних актів, схем, таблиць тощо. Методичний апарат дає змогу використовувати підручник як на уроках, так і для самостійної роботи. У ньому, зокрема, запропоновано матеріал для підготовки учнів до уроків тематичного оцінювання знань з завданнями різних типів та різного рівня складності.

Варто наголосити, що, з яким би підручником не працювали вчителі, викладаючи правові курси, вони мають звертати увагу на останні зміни, внесені Верховною Радою України до нормативних актів, адже зміст підручників відповідає тому стану законодавства, яке було на момент підготовки рукописів.

З огляду на специфіку предмета його кваліфіковане викладання в загальноосвітніх навчальних закладах можливе за умови, що його щорічно викладає той самий учитель, який не тільки досконало знає зміст правознавчих курсів, а й майстерно володіє педагогічними технологіями, зацікавлений у самоосвіті. До проведення уроків з правознавства, активізації правовиховної роботи варто залучати представників обласних (районних) управлінь юстиції. їх знання і досвід практичної роботи сприятимуть не тільки збагаченню учнів знаннями із правових дисциплін, а й підвищенню їх зацікавленості в самоосвіті.

^ Основи філософії

Вивчення філософії учнями загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) розпочинається з історії філософії у 10 класі. Для профільного навчання учнів 10-11 класів чинною є програма «Філософія» авторів Огнев’юка В.О., Утюж І.Г., розрахована на 70 годин (2 години на тиждень). Для використання рекомендовано підручник «Філософія. 11 клас» (автори Кремень В.Г., Ільїн В.В.). Мета підручника — допомогти учням сформувати уявлення про історію філософії, найважливіші філософські системи та видатних мислителів, чий внесок у розв’язання «вічних» проблем людства найвагоміший.

^ Людина і світ

У старшій школі знання про взаємозв’язки людей і суспільства, про моральний зміст культури та релігій, релігійні цінності, історію та основні засади світових релігій учні отримують під час вивчення навчального предмета «Людина і світ», який з 2011/12 навчального року став обов’язковим для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає опанування філософських, світоглядних знань інтегрованого узагальнювального характеру й має істотний виховний потенціал.

Для рівня стандарту/академічного рівня на вивчення предмета «Людина і світ» передбачено 17 годин на рік (0,5 годин на тиждень), а профільного рівня — 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинними є програми: «Людина і світ. 11 клас (рівень стандарту/академічний рівень)» та «Людина і світ. 11 клас (профільний рівень)» — автори Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В., Ремех Т.О.

Предмет має інтегративний характер. Він спрямований на узагальнення знань, отриманих учнями з різних навчальних предметів та досвіду, набутого в процесі життєдіяльності; опанування базових знань з філософії, політології, соціології, культурології, розвиток теоретичних та практичних умінь і навичок, формування самосвідомості особистості.

За результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів для вищезазначених профілів в загальноосвітніх навчальних закладах використовуватимуться два підручники.

Особливість підручника авторів Марголіної Л.В., Бакка Т.В., Мелещенко Т.В. полягає в тому, що він розрахований і на академічний, і на профільний рівень: матеріал для вивчення вчитель обирає відповідно до рівня навчання. Параграфи складаються з основного тексту, що містить необхідну теоретичну інформацію та адаптовані словникові статті з тлумаченням понять, обов’язкових для запам’ятовування.

У підручнику «Людина і світ. 11 клас (автори Назаренко Н.В. та інші) за основу взято методику діалогового викладення матеріалу. Методичний апарат підручника містить багато випереджувальних запитань, а також запитань на корекцію та закріплення знань. Завдання подано як у традиційній формі, так і на основі інтерактивних методик.

^ Курси морально-духовного спрямування

У 2011/12 навчальному році у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів України викладатиметься навчальний предмет «Етика», що спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня. Чинною є програма «Етика, 5-6 кл.» (видавництво «Перун» 2005 р.).

Оскільки курс «Етика» має на меті формування в учнів діяльних чеснот, практичних умінь та навичок (моральної культури), то пріоритетного значення слід надавати діяльнісному підходу. Учителям, які викладають цей курс, варто вбачати свою роль у тому, щоб допомогти учням сформувати своє розуміння добра і зла, моралі та справедливості, навчитися чинити іі поводитися відповідно до моральних правил та цінностей. Слід прищепити учням розуміння того, що основним в етиці є не вміння гарно говорити про добро та зло, а прагнення чинити добро, утверджувати його своїми вчинками, своїм життям, тобто бути добродієм.

Основи етики школярі вивчають за рекомендованими Міністерством освіти і науки України підручниками: «Етика. 5 клас» (автори Данилевська О. М„ Пометун О.І.) та «Етика. 5 клас» (автори Фесенко В.І., Фесенко О.В., Бакі- на Т.С.); «Етика. 6 клас» (автори Данилевська О.М.. Пометун О.І.) та «Етика. 6 клас» (автори Мовчун А., Хоружа Л.).

Частиною навчально-методичного комплекту з етики для учнів 5-6 класів є «Робочий зошит з етики для учнів 5 класу», «Робочий зошит з етики для учнів 6 класу» (автор Данилевська О.М.) (видавництво «Літера ЛТД»).

Як і минулих років, триватиме вивчення курсів духовно-морального спрямування за програмами, рекомендованими міністерством.

Курси духовно-морального спрямування є дисциплінами передусім світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, які вибудовуються як фундамент буттєвих цінностей сучасної людини. Вони не є вченням віри, не передбачають вивчення релігійних обрядів, і не повинні ставити за мету залучення до певної конфесії. Вивчення цих предметів передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.

Викладання предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах можливе лише за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя. При цьому слід інформувати батьківську громадськість про особливості вивчення цих предметів, давати їм можливість відвідувати уроки й позакласні заходи.

Вивчення основ християнської етики у 2011/12 навчальному році відбуватиметься за рекомендованими міністерством навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів: «Основи християнської етики» для учнів 1-11 класів (авторський колектив під керівництвом Жуковського В.М.); «Біблійна історія та християнська етика» для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авторський колектив під керівництвом архієпископа Полтавського і Миргородського Филипа); «Християнська етика в українській культурі», «Етика: духовні засади» для учнів 5-11 класів.

З метою формування в дітей та учнівської молоді високоморальних цінностей та орієнтирів, патріотичної і громадянської свідомості, пошанування національних традицій та культур народів України, Європи та світу у 2011/12 навчальному році продовжується реалізація програми курсу за вибором «Розмаїття релігій і культур світу» (автор Більченко Є.15.) для учнів 1-11 класів. Цей інтегрований спеціальний навчальний курс знайомить учнів з духовним простором світової цивілізації у всій багатоманітності релігійно-культурних традицій. Він має на меті сприяти виробленню толерантності світогляду і здатності до активної участі в діалозі культур в інформаційному суспільстві. Курс побудований на міждисциплінарних засадах релігієзнавства, культурології, етики, естетики тощо.

Комплект з християнської етики для учнів 5 класів складається з підручника, хрестоматії для читання та робочого зошита (видавництво «Літера ЛТД», 2008 p.).

У підручнику з основ християнської етики для учнів 5 класу (автори Жуковський В.М., Ніколін М.М., Саннікова Т.В., Лахман Н.М., Филипчук C.B.. Гаврисюк О.Я.) подано ключові вірші, словничок нових слів, біблійні історії, оповідання та вірші повчального характеру, завдання для перевірки отриманих знань та їх застосування на практиці для формування відповідної поведінки.

Хрестоматія з основ християнської етики для 5 класу (Жуковський В.М., Мазур І.Є.) містить матеріали для читання, укладені відповідно до тематики підручника. Зошит для учня (Жуковський В.М., Кучма Л.Є.. Гаврилюк О.Я.) призначений для закріплення навчального матеріалу, вивченого на уроці.

У 6 класі предмет «Основи християнської етики» викладається за підручником «Основи християнської етики. 6 клас» (автори Жуковський В.М., Ніколін М.М., Филипчук C.B.).

Міністерство також рекомендує для використання в загальноосвітніх навчальних закладах підручники Галини Сохань: «Основи християнської етики. 5 клас» та «Основи християнської етики. 6 клас» львівського видавництва «Світ», що вийшли друком у 2008 p., а також робочі зошити з основ християнської етики автора Галини Добош для 5-6 класів видавництва «Світ» (2010 p.).

Особливості викладання курсів духовно-морального спрямування передбачають відповідні вимоги до професійної підготовки вчителя. Як було зазначено вище викладати навчальний предмет «Етика» та факультативні курси духовно-морального спрямування можуть особи, які мають вищу педагогічну освіту та документ про проходження відповідної курсової підготовки на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти. Підготовка вчителів християнської етики здійснюється в навчальних закладах або на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Національному університеті «Острозька академія», Львівському католицькому університеті, при обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти. Для належного підвищення кваліфікації вчителів етики та інших курсів духовно-морального спрямування, обміну досвідом, підвищення якості викладання можуть бути створені районні (міські) методичні об’єднання вчителів, творчі групи, методичні кабінети тощо.

У зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу міністерство пропонує завершити навчальні заняття у 1-8 та 10 класах 25 травня, у 9 — 16 травня, а в 11 класі — 3 травня. Це варто врахувати, розробляючи календарні плани на 2011/12 навчальний рік. Скорочення можна зробити за рахунок годин резерву та годин, передбачених на повторення.

Згідно з Інструкцією з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів (наказ Міносвіти і науки №240 від 23.06.2000 р.) календарне планування навчального матеріалу вчителі роблять безпосередньо в навчальних програмах. Можна користуватися також окремими брошурами, зробленими на основі навчальних програм. На основі календарних планів учителі розробляють поурочні плани, структуру і форму яких визначають самі. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Під час розроблення календарних планів учитель може на власний розсуд використовувати резервні години — планувати проведення контрольних робіт, лабораторних, практичних, семінарів, засідань «круглих столів» тощо.

Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу учителі перевіряють один раз на семестр, виставляючи або не виставляючи (на власний розсуд) бал за ведення зошита в журнал. Виставляючи тематичні оцінки, вчитель може враховувати чи не враховувати оцінку за ведення зошита.

Підручники, посібники, робочі зошити, атласи, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках, повинні мати гриф Міністерства освіти і науки України.

Всі вищезазначені програми з предметів суспільно-гуманітарного циклу розміщені на сайті Міністерства освіти і науки. Вийшов друком збірник програм курсів за вибором та факультативних курсів, рекомендованих міністерством (у трьох частинах).


Пропонуємо інформацію про необхідні вчителям предметів суспільно-гуманітарного циклу Інтернет-ресурси.

www.president.gov.ua

Офіційне інтернет-представництво Президента України

www.rada.gov.ua

Верховна Рада України

www.kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України

www.ccu.gov.ua

Конституційний Суд України

www.scourt.gov.ua

Верховний Суд України

www.arbitr.gov.ua

Вищий Господарський Суд України

www.ombudsman.kiev.ua

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
www.rainbow.gov.ua

Рада національної безпеки та оборони України

www.minjust.gov.ua

Міністерство юстиції України

www.mvs.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ України

www.mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки України

www.vru.gov.ua

Вища рада юстиції України

www.gp.gov.ua

Генеральна прокуратура України

www.cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія України

www.nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

www.goios.com.ua

Газета Верховної Ради України «Голос України»

www.ukurier.gov.ua

Газета центральних органів виконавчої влади України «Урядовий кур'єр»
www.pravo.biz.ua

Електронна бібліотека з правознавства

www.pravo.org.ua

Центр політико-правових реформ

www.uapravo.org

Правовий Інтернет - журнал «UAргауо»

www.nau.kiev.ua

Нормативні акти України — законодавство для практиків
www.iegaiity.kiev.ua

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого

www.kphg.org

Харківська правозахисна група

www.pension.kiev.ua

Пенсійна реформа в Україні

www.helsinki.org.ua

Українська Гельсінська спілка з прав людини

www.history.org.ua

Інститут історії Національної Академії наук України

www.memory.gov.ua

Український інститут національної пам'яті

www.livius.org

Сайт, присвячений історії Стародавнього світу (англомовний)
www.ancient-china.net

Історія Стародавнього Китаю (англомовний сайт)

www.7wonders.synnegoria.com

Сім чудес світу

www.historic.ru

«Познаємо людину через її історію» (енциклопедії, довідники, історичні мапи)
www.vivi.ru

Всесвітня історія в особах

ancienthistory.spb.ru

Електронний підручник з історії стародавнього світу (Російська Федерація)
www.ostu.ru/personai/nikoiaev

Історичні мали

www.history.rin.ru

Історична інформація, мапи, цікаві факти

www.pero-maat.ru

Історія Давнього Єгипту

www.eliada.spb.ru

Історія Давньої Греції

www.ancientrome.ru

Історія Давнього Риму

www.mythology.sgu.ru/mythoiogy/ant

Антична міфологія

www.worldhist.ru/index.htm

Єдиний науково-освітній простір вчителів Російської Федерації
www.his.1september.ru/urok

Я йду на урок історії (методичні розробки та рекомендації з викладання суспільних дисциплін)
www.tgorod.ru

Матеріали з історії середньовічного міста

www.bukvaa.narod.ru

Проект «Бібліотека хрестоносця»

www.britannica.com

Он-лайн енциклопедія «Британіка»

www.uk.wikipedia.org

Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»

history.vn.ua

Книги та підручники з історії України та всесвітньої історії
www.http://www.thehistorynet.com

Інформація з всесвітньої історії (англомовний сайт)

www.nsta.org

NSTA (Британське наукове співтовариство вчителів)

www.cossackdom.com

Історія українського козацтва

www.prostir.museum

Музейний простір України

www.iouvre.historic.ru

Російськомовний переклад офіційного сайту музею Лувр (Франція, Париж)
www.hermitagemuseum.org

Офіційний сайт музею «Державний Ермітаж» (Російська Федерація)


Схожі:

Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2012-2013 навчальному році Історія України. Всесвітня історія
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2012/2013 н р.»...
Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році iconІнформація на засідання районного методичного обєднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів «Про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2013/2014 н р. для учнів 6-9, 10-11 класів»
«Історія України. 10-11 класи» авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для...
Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році iconІнструктивно-методичний лист Про роботу дошкільних навчальних закладів
Доводимо до Вашого відома зміст інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20. 06....
Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році iconПро викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2013-2014 н р. для учнів 6-9, 10-11 класів у 2013-2014 навчальному році учні 6-9 класів навчатимуться за програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи»
«Історія України. 10-11 класи» авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О.(52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів...
Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Предмети суспільно-гуманітарного спрямування Курси морально-духовного спрямування
України викладатиметься навчальний предмет «Етика», що спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної...
Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Предмети суспільно-гуманітарного спрямування Історія
України, загальнолюдських духовних цінностей, демократизму, патріотизму; підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному...
Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо особливостей викладання української мови І літератури в знз у 2011-2012 н р
Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України щодо вивчення шкільних дисциплін...
Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Інструктивно-методичний лист мон україни про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування в 2011 – 2012 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо особливостей викладання російської мови в знз у 2011-2012 н р
Учителям-словесникам опрацювати інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України щодо вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи