Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року icon

Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\ Міністерством юстиції України « 201 року
НазваПротокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\ Міністерством юстиції України « 201 року
Сторінка1/4
Дата конвертації07.12.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4
1. /Arrangement.doc
2. /Card1.doc
3. /Card10.doc
4. /Card2.doc
5. /Card20.doc
6. /Procedure.doc
7. /Protocol0.doc
8. /Statement.doc
9. /Statement0.doc
Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\ Міністерством юстиції України « 201 року
Всеукраїнське об'єднання “Україні чесні вибори”
Всеукраїнське об'єднання “Україні чесні вибори”
Всеукраїнське об'єднання “Україні чесні вибори”
Всеукраїнське об'єднання “Україні чесні вибори”
Методичні рекомендації по створенню первинних осередків, місцевих та регіональних гілок во "Україні чесні вибори" (надалі по тексту "ВО")
Протокол №1 установчого зібрання первинного осередку Всеукраїнського об'єднання "Україні чесні вибори" 2 5 січня 2011 р м. Донецьк
Заяв а. Прошу прийняти мене в члени Всеукраїнського об'єднання ”Україні — чесні вибори”
Заяв а. Прошу прийняти мене в члени Всеукраїнського об'єднання ”Україні — чесні вибори”„Затверджено”

Установчими Загальними зборами Всеукраїнського об'єднання

„Україні — чесні вибори»”


Протокол № 1 від «___«_______ 201__ р.

Голова зборів:

______________ (___________________)

„Зареєстровано”

Міністерством юстиції України


«___«________________» 201__ року


Свідоцтво № ___________________


Заступник Міністра юстиції України:


_____________(_________________)


Статут


ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ


УКРАЇНІ — ЧЕСНІ ВИБОРИ”


Київ - 2011

 1. Загальні положення
  1. Всеукраїнське об'єднання „Україні - чесні вибори” (надалі по тексту – «ВО») є неполітичною, безприбутковою, незалежною громадською організацією, що виникла як вияв народної ініціативи і діє відповідно до Конституції, законів України та цього Статуту.

  2. ВО об´єднує громадян України незалежно від їхньої національності‚ приналежності до громадських організацій‚ релігійних переконань‚ статі‚ соціального стану.

  3. ВО є відкритим добровільним об’єднанням з фіксованим членством.

  4. Діяльність ВО поширюється на всю територію України.

  5. Діяльність ВО не спрямована на боротьбу за владу.

  6. ВО діє на засадах демократичності, гласності, самоврядування, рівноправності його членів і засновників, чесності і моральності.

  7. ВО є юридичною особою з моменту державної реєстрації.

  8. ВО має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, а також мати інші права та обов’язки згідно з діючим законодавством України.

  9. ВО має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має печатку, штампи, бланки, які затверджуються Радою ВО.

  10. ВО має право на символіку, зразки якої затверджуються Загальними зборами ВО на подання Координатора ВО та реєструються Координатурою ВО у встановленому чинним законодавством порядку.

  11. Найменування ВО:

повне: ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ „УКРАЇНІ - ЧЕСНІ ВИБОРИ”;

скорочене: ВО „УКРАЇНІ - ЧЕСНІ ВИБОРИ”.

  1. Юридична адреса ВО: м. Київ, вул. Якась, б. 11, кімн. 12. 1. Мета та завдання ВО


2.1. Метою створення та діяльності ВО є всіляке сприяння реформуванню системи влади в Україні через зміну системи формування виборної влади в Україні, зокрема виборчого законодавства, задля задоволення конституційних прав усіх членів ВО.

2.2. Для досягнення статутної мети ВО, у відповідності до чинного українського законодавства, реалізує такі завдання:

 • пропаганда ідей та міжнародних стандартів прав людини та свобод;

 • усіляка підтримка процесу становлення та розвитку правової культури громадян;

 • консолідація суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, відстоювання пріоритетності природних прав і свобод людини;

 • розповсюджуння ідеї громадянського суспільства та розвиток принципів прямої демократії;

 • сприяння формуванню у населення України громадянської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

 • пошук та застосування форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі;

 • сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні та реалізації державної політики, формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування і представництва в їх складі;

 • громадський моніторинг законодавчих актів на предмет їх відповідності конституційним правам громадян та загальнолюдським цінностям;

 • сприяння реалізації принципів прямої відповідальності влади перед громадянами;

 • розробка пропозицій по реформуванню виборчого законодавства України;

 • сприяння удосконаленню виборчого законодавства та його максимальному дотриманню;

 • здійснення збору та обміну інформацією на підставі широкого використання сучасних засобів масової інформації;

2.3. Для здійснення мети та статутних завдань ВО у встановленому чинним законодавством порядку має право:

 • виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

 • проводити громадські дослідження та здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів без отримання прибутку від цієї діяльності;

 • проводити громадські розслідування порушень прав та основних свобод без отримання прибутку від цієї діяльності;

 • вільно та безкоштовно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;

 • вносити свої пропозиції, подавати запити та отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб;

 • проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети та інші публічні заходи;

 • безкоштовно проводити конференції, семінари, конгреси, „круглі столи”, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи без отримання прибутку від цієї діяльності;

 • на засадах неприбутковості безкоштовно організовувати представництво, представляти та захищати права й інтереси членів ВО в органах державної влади та місцевого самоврядування;

 • відряджати представників ВО на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань ВО;

 • підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

 • засновувати підприємства, установи та організації, а також засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали, бюлетені тощо) у порядку, передбаченому чинним законодавством;

 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні.

 • здійснювати інші суспільно-політичні заходи, які не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України.

2.4. ВО зобов’язане щоквартально оприлюднювати звіт про свою діяльність.

  1. ВО не підтримує у будь-якій формі жодну політичну партію. ВО не підтримує жодну фракцію чи групу у Верховній Раді України та органах місцевого самоврядування.

  2. ВО не віддає перевагу жодній з релігій чи політичних ідеологій, забороняє підняття відповідних питань під час проведення своїх заходів та не приймає жодних заяв чи рішень з вказаних питань.
 1. Членство в ВО, права та обов’язки членів ВО


3.1. Членство в ВО може бути індивідуальним або колективним .

3.1.1. Індивідуальними членами ВО є громадяни України, яким виповнилося 18 років, що виявили бажання вступити до його складу, визнають Статут ВО, отримали статус члена ВО у порядку, визначеному цим Статутом, та сплачують членські внески. Кожний член ВО має один голос.

3.1.2. Колективними членами ВО можуть бути колективи підприємств, установ, наукових та навчальних закладів, об’єднань громадян, включно з політичними партіями, інших організацій, що виявили бажання вступити до його складу, визнають Статут ВО, отримали статус Члена ВО у порядку, визначеному цим Статутом, та сплачують членські внески пропорційно кількості своїх голосів у ВО. Колективний член ВО має таку кількість голосів, яка була затверджена при його прийомі в члени ВО.

3.2. Прийняття до членів ВО.

3.2.1. Прийом у члени ВО здійснюють відповідні до фактичного розташування (для колективних членів) або проживання, праці чи навчання (для індивідуальних членів) первинні осередки на своїх зборах, а у місцях, де відсутні первинні осередки — відповідні місцеві (регіональні у випадку відсутності місцевих) гілки ВО, при умові, що на цих зборах присутні члени ВО у кількості не менш ніж 50% від облікової кількості відповідного осередку чи гілки, на підставі заяви вступника про його бажання вступити до членів ВО та про схвалення ним Статуту ВО. Подання заяви означає згоду на взяття на себе обов'язків члена ВО, передбачених цим Статутом.

3.2.2. Заява про вступ до індивідуальних членів ВО приймається після пред'явлення заявником ідентифікуючого його документу (наприклад, паспорту), та індивідуального ідентифікаційного коду, інформація з яких заноситься до облікової картки в разі прийняття заявника до членів ВО.

3.2.3. Прийом до колективних членів ВО здійснюється в наступній послідовності:

- організація-вступник проводить своє зібрання, на яке виноситься питання про вступ до членів ВО, що повинно відображатися в протоколі цього зібрання, або ж керівництво організації-вступника видає відповідний наказ,- згідно з внутрішніми правилами організації-вступника;

- одночасно з прийняттям рішення про вступ до колективних членів ВО організація-вступник приймає рішення про розміри свого представництва (кількість голосів) та повноважного представника (-ів) в ВО, що також повинно бути відображено в протоколі зібрання (наказі керівництва);

- повноважному (-им) представнику (-ам) організації-вступника видається довіреність стандартного зразка;

- у відповідний до місця фактичного розташування організіції-вступника первинний осередок (гілку, при відсутності первинного осередку) ВО подається заява про вступ до членів ВО, копія протоколу зібрання організації-вступника (наказу керівництва), а також матеріали про діяльність організації-вступника (копії укладених із іншими членами ВО угод, звіти про виконані проекти, рекомендації членів ВО, публікації в пресі про власну діяльність, програмні, статутні документи, тощо);

- заява має бути підписана або керівником організації-вступника (й скріплена, в такому випадку, “мокрою” печаткою), або її повноважним представником (чи одним з них, якщо їх більше одного);

- вказаний комплект документів приймається після пред'явлення повноважним представником (-ами) ідентифікуючого його (їх) документів (наприклад, паспорту (-ів)), індивідуального (-их) ідентифікаційного (-их) коду (-ів), та оригіналу (-ів) довіреності (-ей), інформація з яких заноситься до облікової картки в разі прийняття організації-заявника до членів ВО.

3.2.4. У разі, якщо вступник відповідає вимогам статей 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 та 3.2.3 цього Статуту, рішення про прийняття у члени ВО виноситься простою більшістю голосів від присутніх членів ВО. У разі, коли вступник не набрав необхідної кількості голосів, його заява вважається відхиленою.

3.2.5. В разі прийняття у члени ВО, індивідуальні або колективні, він приймається на облік у той осередок чи гілку, до якого (якої) було подано заяву вступника, й на нього заводиться облікова картка.

3.2.6. Усім членам ВО видається посвідчення члена ВО.

3.2.7. У разі, якщо організація, яку прийнято до колективних членів ВО, не відповідає вимогам, викладеним у цьому Статуті або законодавстві України, Рада ВО або регіональної гілки ВО мають право анулювати прийом такої організації до членів ВО на підставі подання від відповідної Наглядової ради, про що повідомляють цю організацію.

3.3. Права членів ВО:

 • об’єднуватися разом з іншими членами ВО у первинні осередки;

 • отримувати інформацію, що стосується діяльності ВО та його статутних органів;

 • висловлювати в межах організацій ВО свої погляди (окрім ідеологічно вмотивованих) та подавати пропозиції стосовно діяльності ВО до будь-якого статутного органу ВО;

 • брати участь в обговоренні, підготовці та проведенні заходів ВО;

 • обирати та бути обраними до статутних органів ВО;

 • оскаржувати у статутних органах вищого рівня рішення органів нижчого рівня, які його стосуються;

 • вільно виходити з членів ВО на підставі своєї заяви.

3.4. Обов’язки членів ВО:

 • дотримуватися вимог цього Статуту та сприяти реалізації завдань ВО;

 • дбати про зміцнення впливу та авторитету ВО і залучення до його лав нових членів;

 • не пропагувати серед інших членів ВО та/або під час проведення заходів ВО своїх політичних поглядів, уподобань, ідеологій;

 • під час проведення заходів ВО не використовувати символіку будь-яких політичних сил, якщо не було іншого рішення відповідних органів ВО;

 • у своїй діяльності дотримуватися норм моралі та етики;

 • брати участь у підготовці та проведенні заходів ВО;

 • своєчасно надавати інформацію про зміни, які відбулися в його облікових даних;

 • не виступати, не підписувати документи, не робити публічно заяви від імені ВО або його органів, якщо йому не надано для цього письмових повноважень;

 • регулярно сплачувати членські внески, періодичність, розмір та порядок сплати яких регламентуються відповідною Інструкцією, яка затверджується Загальними зборами ВО.

3.5. Членство в ВО припиняється внаслідок:

 • виходу на підставі особистої заяви;

 • примусового виключення.

  1. Заява про добровільний вихід подається до того осередку (гілки), на обліку в якому (якій) перебуває цей член ВО.

  2. Колективний член ВО має право в будь-який момент змінити рівень свого представництва введенням нових чи виведенням наявних своїх повноважних представників у відповідних первинних осередках з обов'язковим офіційним попередженням голів цих осередків не пізніше ніж за 10 днів до зміни рівня представництва. Такий само порядок повинен дотримуватися при заміні одних повноважних представників іншими. Всі названі дії повинні супроводжуватися документальними підтвердженнями, аналогічно зі вступом до колективних членів ВО.

При зміні рівня представництва в ВО в 10-денний термін відповідно перераховується розмір членьких внесків.

3.8. Примусове виключення здійснюється органом ВО, вищестоящим відносно до того, де стоїть на обліку цей член ВО, але за поданням останнього.

3.9. Примусове виключення здійснюється лише у випадках:

 • учинення цим членом ВО дій, що суперечать статутним завданням ВО та істотно погіршують стан ВО та його репутацію або репутацію інших членів ВО;

 • якщо член ВО не бере участі в його діяльності та не виконує обов'язків члена ВО;

 • якщо член ВО принаймні двічі грубо порушив вимоги Статуту ВО.

3.10. Рішення про примусове виключення з числа членів ВО таких колективних членів, які мають своїх представників в не менш ніж третині первинних осередків ВО, може бути прийнято лише Загальними зборами ВО за поданням Наглядової ради ВО.

3.11. Рішення про примусове виключення з членів ВО приймається двома третинами голосів від кількості присутніх, при цьому відповідний член ВО не бере участі в голосуванні.

3.12. Рішення чи дії керівних осіб (органів) кожен член ВО може оскаржити в органі ВО рівня вищого, ніж рівень оскаржуваних осіб (органів), який зобов'язаний протягом місяця розглянути скаргу й дати вмотивовану відповідь тому, хто її подав.


 1. Організаційна структура ВО


4.1. Організаційно ВО будується за територіальним принципом відповідно з адміністративно-територіальним устроєм України й складається з первинних осередків, місцевих (районних, міських, районних в містах) та регіональних (обласних, республіканської в АР Крим, Київської та Севастопільської міських) гілок ВО.

4.2. Регіональним гілкам ВО та їх статутним органам підпорядковані й підзвітні всі нижчестоящі місцеві гілки та первинні осередки, що розміщені на їх територіях.

4.3. Основою ВО є первинні осередки, які входять до місцевих гілок і беруться в них на облік. Місцеві гілки ВО входять до складу регіональних гілок і беруться в них на облік.

Роботу всіх структур ВО спрямовують і координують статутні органи ВО відповідно до цього Статуту.

4.4. Особовий облік членів ВО ведеться на всіх структурних рівнях відповідно до Інструкції, яка затверджується Радою ВО.

4.5. При первинних осередках, місцевих та регіональних гілках ВО можуть створюватися групи прихильників ВО, молодіжні об'єднання та секції за інтересами, учасники яких можуть запрошуватися на збори відповідної організації ВО з правом дорадчого голосу, брати участь в організації та проведенні масових акцій та інших заходів ВО. Діяльність груп прихильників ВО, молодіжних об'єднань та секцій за інтересами визначається цим Статутом та Положеннями, що затверджуються Радою ВО.

4.6. Первинні осередки, місцеві та регіональні гілки ВО діють на підставі Статуту і рішень статутних органів ВО та використовують назву ВО з доповненнями, що визначають їх місце в організаційній структурі ВО.

4.7. Діяльність усіх структур ВО базується на таких основних принципах:

 • суворого дотримання встановлених Статутом порядку та періодичності обрання, звітності та переобрання органів ВО та їх керівництва на всіх рівнях;

 • обов'язкового виконання всіма структурами ВО рішень органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту;

 • організаційна побудова структури ВО‚ форми її роботи‚ плани діяльності, та інше, в частині, що не врегульована цим Статутом та рішеннями органів ВО вищого рівня, визначаються самою структурою ВО, але за згодою вищестоящого органу ВО;

 • права органів вищого рівня скасовувати рішення органів нижчого рівня, прийняті з порушеннями Статуту.

4.8. Представники органів ВО вищого рівня мають право брати участь у зборах та засіданнях органів нижчого рівня з правом дорадчого голосу.

4.9. Первинний осередок.

4.9.1. Первинні осередки ВО створюються не менш як із трьох майбутніх учасників, що не є членами ВО (або не мають своїх представників у створюваному осередку — для колективних членів ВО), за місцем фактичного розташування (для колективних членів) або проживання, праці чи навчання (для індивідуальних членів) на підставі рішення установчого зібрання цього осередку.

Первинні осередки також можуть створюватися рішенням вищестоящого органу ВО з тих членів ВО (не менш як із трьох), які перебували на обліку в попередньо ліквідованому згідно із Статутом ВО первинному осередку, або обліковувалися в цьому органі з-за відсутності первинного осередку. В цьому разі на установчому зібранні створюваного осередку є обов'язковою присутність повноважного представника відповідного вищестоящого органу ВО.

4.9.2. Первинний осередок ВО не є юридичною особою і діє на громадських засадах. Після свого створення він легалізується шляхом повідомлення про заснування в порядку, встановленому чинним законодавством України, та береться на облік вищестоящим органом ВО.

4.9.3. Первинний осередок:

 • виконує рішення вищестоящих органів ВО та власних зборів;

 • ініціює розгляд назрілих проблем своєї діяльності та діяльності ВО в цілому перед вищестоящим органом ВО;

 • пропагує та розповсюджує ідеї ВО серед населення;

 • організовує ознайомлення членів ВО з документами та рішеннями статутних органів ВО;

 • організовує та здійснює заходи ВО відповідно до статутних завдань та рішень статутних органів ВО;

 • веде облік членів ВО;

 • організовує та забезпечує своєчасну сплату членських внесків членами ВО.

4.9.4. Вищим керівним органом первинного осередку є збори його членів.

4.9.5. Збори первинного осередку скликаються головою первинного осередку по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Збори також скликаються на вимогу не менше третини членів осередку або рішенням вищестоящого органу ВО.

4.9.6. Збори первинного осередку чинні за умови участі в них не менше половини членів первинного осередку. Рішення зборів первинного осередку ухвалюються більшістю голосів присутніх на зборах членів осередку.

4.9.7. Збори первинного осередку:

 • приймають до ВО нових членів;

 • виключають з членів ВО (окрім колективних членів);

 • виводять із складу осередку представників колективних членів ВО, про що повідомляється вищестоящий орган ВО та відповідний колективний член ВО;

 • обирають з числа членів осередку на термін в 1 рік голову первинного осередку та, при потребі, інших посадових осіб і членів керівного органу первинного осередку;

 • обирають з числа членів осередку на термін в 6 місяців повноважного представника (-ів) у вищестоящий орган ВО;

 • заслуховують звіти голови осередку, інших виборних осіб;

 • приймають рішення на виконання ухвал органів ВО вищого рівня;

 • затверджують звіт про роботу осередка;

 • обирають делегата (-ів) на загальні збори органу ВО вищого рівня;

 • вирішують інші питання діяльності осередку, які не суперечать Статуту та рішенням вищестоящих органів ВО.

4.9.8. Голова первинного осередку:

 • організовує роботу первинного осередку та репрезентує його в інших органах ВО;

 • звітує перед первинним осередком і надає звіт осередку органу ВО вищого рівня;

 • розпоряджається коштами первинного осередку за рішенням зборів осередку;

 • організовує ознайомлення членів осередку з документами та рішеннями вищестоящих органів ВО;

 • організовує та здійснює заходи ВО відповідно до статутних вимог та завдань, рішень органів ВО вищого рівня;

 • розробляє плани роботи осередку та організовує їх виконання;

 • проводить збори членів первинного осередку, про проведення зборів осередку заздалегідь повідомляє вищестоящий орган ВО;

 • має переважаючий голос при рівності голосів при голосуваннях на зборах членів осередку;

 • організовує ведення обліку членів осередку та/або представників колективних членів ВО;

 • виконує інші доручення та обов’язки, покладені на нього зборами осередку або рішеннями вищестоящих органів ВО, якщо вони не протирічать цьому Статуту.

4.9.9. Джерелами коштів і майна первинного осередку є членські внески членів ВО, добровільні пожертви громадян, підприємств, установ, організацій у встановленому законами України порядку, а також коштів, переданих осередкові вищестоящим органом ВО. Не менше половини суми членських внесків первинний осередок передає до вищестоящого органу ВО. Обсяг відрахувань понад вказану норму визначається первинним осередком.

4.9.10. У випадку зменшення кількісті членів осередку до менше трьох його діяльність може бути припинена рішенням органу ВО‚ що проводить облік цього осередку.

4.9.11. У випадках грубих порушень Статуту чи ухвал вищестоящих органів ВО або дій‚ що завдали суттєвої шкоди авторитетові ВО‚ діяльність первинного осередку може бути призупинена рішенням органу ВО‚ що проводив облік цього осередку. В цьому разі осередок має право оскаржити призупинення своєї діяльності на протязі 10 днів до Наглядової ради відповідної регіональної гілки ВО. Заява про оскарження має бути розглянута комісією протягом 15 днів з дня отримання заяви.

Якщо первинний осередок не дотримується вимог Статуту ВО, його діяльність може бути призупинена також рішенням Ради регіональної гілки ВО на вимогу відповідної Наглядової ради. В цьому разі осередок має право оскаржити призупинення своєї діяльності на протязі 15 днів до Наглядової ради ВО. Заява про оскарження має бути розглянута комісією протягом 30 днів з дня отримання заяви.

При прийнятті рішення про призупинення діяльності осередку обов'язково має бути висновок відповідно Наглядової ради регіональної гілки ВО або Наглядової ради ВО по суті конфлікту сторін. Про прийняте рішення обов'язково повідомляється Рада ВО.

Після отримання висновків відповідної Наглядової ради той орган ВО, що проводить облік первинного осередку, діяльність якого було призупинено, скликає позачергові звітно-виборчі збори осередку, для чого формує організаційний комітет з обов'язковим включенням до його складу своїх представників та представників відповідного осередку порівну і надає йому повноваження здійснювати підготовку до проведення зборів. Цей же оргкомітет здійснює поточне керівництво діяльністю осередку до проведення зборів.

Позачергові звітно-виборчі збори первинного осередку повинні відбуватися за обов’язкової участі представників Наглядової ради та Ревізійної комісії регіональної гілки ВО.

4.9.12. У випадку припинення діяльності осередку ухвалою органу ВО вищого рівня належність до ВО членів цього осередку може бути індивідуально підтверджена шляхом проведення їх перереєстрації та закріпленням їх за іншим існуючим осередком чи створенням нового.

  1   2   3   4Схожі:

Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року iconПротокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\ Міністерством юстиції України « 201 року
Всеукраїнське об'єднання „Україні чесні вибори” (надалі по тексту – «ВО») є неполітичною, безприбутковою, незалежною громадською...
Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року iconЗатверджено новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах
Міністерством юстиції нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації, згідно наказу Мін'юсту України від...
Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року iconСтруктура 201 3 -201 4 навчального року навчальних закладів
Вручення документів про освіту проводиться випускникам 11-х класів 31 травня-01 червня
Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року iconЗареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від " " 2010 року
Конгрес здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі...
Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року iconДокументи
1. /2012-2013н.р/_нстр лист год псих.doc
2. /2012-2013н.р/Лист_66_1_розяснення_година_психолога...

Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року iconКалендарний план основних методичних заходів на 201 1 201 2 навчальний рік

Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року iconКалендарний план основних методичних заходів на 201 1 201 2 навчальний рік

Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року iconЗаявочний лист на команду
Всеукраїнських змагань з футзалу серед команд дівчат сезону 201 -201 років вікова група
Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року iconДокументи
1. /Готовн_сть до школи.doc
2. /Критер_х дошк_льнох...

Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року iconЄремія Дорін Михайлович 4 10 (укр.) Середенко Віорел Флорович Тестові завдання з фаху Складання конспект
Я. В. Дисар О.І. Обершт 201 р. 201 р
Протокол №1 від ««201 р. Голова зборів: ( ) „Зареєстровано\\ Міністерством юстиції України « 201 року iconПротокол №3 Загальних зборів від 28 травня 2012 року Голова зборів Католик Віктор Валерійович
При тлумаченні цього Статуту вжиті в ньому терміни слід розуміти наступним чином
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи