Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар icon

Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар
НазваПоложення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар
Сторінка1/12
Дата конвертації10.04.2013
Розмір2.7 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
1. /Альтернативная Конституция 1.docПоложення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар
«Основна сила Закону полягає в тому, що він є наказом суверена»

АЛЬТЕРНАТИВНА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

  «Основні положення про права людини»

Людина приходить у цей світ вільної.
2. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку.
3. Людина сама себе господар.
4. Людина сама вибирає свій шлях.
5. Людина вільна у своєму життєвому шляху, якщо дотримується головні загальнолюдські заповіді:
• Люби ближнього як себе самого.
• Не убий.
• Не пожадай.
• Працюй до блага.
Спираючись на ці основні положення, створюється Основний Закон України - Конституція.
Завдання Конституції:
1. Всіма її статтями та пунктами підтвердити і забезпечити дію основних положень про права людини.
2. Створити механізми управління та інститути влади, в державі, таким чином, щоб вони, при виконанні своїх обов’язків, виходили з основних положень про права людини.
3. Створити державу, де пріоритетним принципом має бути людина і його розвиток.
4. Створити умови для вільного прагнення людини жити в цій державі.
Основне положення про права людини підтверджуються всенародним референдумом і не підлягають зміні.
Будь-які поправки до Конституції мають виходити з «Основних положень про права людини».
Громадяни України всіх національностей, виражаючи свою суверенну волю, спираючись на «Основне положення про права людини»;
спираючись на багатовікову історію України;
на основі здійсненого усім Українським народом права на самовизначення;
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя;
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та у світі;
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу;
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та майбутнім поколінням;
керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991, схваленим 1 грудня 1991 всенародним голосуванням;
затверджують цю Конституцію - Основний Закон України на загальнонаціональному референдумі.


«Основная сила Закона состоит в том, что он является приказанием суверена

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ

«Основные положения о правах человека»

1. Человек приходит в этот мир свободным.

2. Человек имеет право на жизнь и свободу, свободу выбора и свободу голоса, свободу вероисповедания, свободу исповеди, и свободу духовного развития.

3. Человек сам себя хозяин.

4. Человек сам выбирает свой путь.

5. Человек свободен в своем жизненном пути, если соблюдает главные общечеловеческие заповеди:

• Люби ближнего как себя самого.

• Не убей.

• Не пожелай чужого.

• Работай к благу.

Опираясь на эти основные положения, создаётся Основной Закон Украины - Конституция.

Задача Конституции:

1. Всеми ее статьями и пунктами подтвердить и обеспечить действие основных положений о правах человека.

2. Создать механизмы управления и институты власти, в государстве, таким образом, чтобы они, при выполнении своих обязанностей, исходили из основных положений о правах человека.

3. Создать государство, где приоритетным принципом должен быть человек и его развитие.

4. Создать условия для свободного стремление человека жить в этом государстве.

Основное положение о правах человека подтверждаются всенародным референдумом и не подлежат изменению.

Любые поправки к Конституции должны исходить из «Основных положений о правах человека».

Граждане Украины всех национальностей, выражая свою суверенную волю, опираясь на «Основное положение о правах человека»;

опираясь на многовековую историю Украины;

на основе осуществленного всем Украинским народом права на самоопределение;

заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни;

заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и в мире;

стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государство;

сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущим, нынешним и будущим поколением;

руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991, одобренным 1 декабря 1991 всенародным голосованием;

утверждают настоящую Конституцию - Основной Закон Украины на общенациональном референдуме.


(Примечание: Курсивом выделены предложения народного депутата А.С. Гриценко)ПРОЕКТ АЛЬТЕРНАТИВНоЇ Конституції


Проект АЛЬТЕРНАТИВНой КонституцИИ


Глава I.

РЕСПУБЛІКА УКРАЇНА. Загальні положення.

Глава I.

РЕСПУБЛИКА УКРАИНА. Общие положения.

Стаття1.

Україна є суверенна, демократична, соціальна, правова держава. Офіційна назва держави України - "Республіка Україна" (далі Україна).

Носієм національного суверенітету є український народ - джерело державної влади.

Україна є демократичною правовою державою, що здійснює принципи соціальної справедливості.

Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України - стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України і герба Війська Запорізького законом, що приймається не менше чим двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Князівської Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицкого із словами, затвердженими законом, що приймається не менше чим двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Опис державних символів України і порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менше чим двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.


Статья 1.

Украина есть суверенное, демократическое, социальное, правовое государство. Официальное название государства Украины – «Республика Украина», (далее Украина).

Носителем национального суверенитета является украинский народ - источник государственной власти.

Украина является демократическим правовым государством, осуществляющим принципы социальной справедливости.

Государственными символами Украины являются Государственный Флаг Украины, Государственный Герб Украины и Государственный Гимн Украины.

Государственный Флаг Украины - стяг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов.

Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины).

Государственный Гимн Украины - национальный гимн на музыку М. Вербицкого со словами, утвержденными законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Описание государственных символов Украины и порядок их использования устанавливаются законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Стаття 2.

Суверенітет України поширюється на усю її територію. Україна є унітарною державою.

Територія України неділима. Межі держави не можуть змінюватися без згоди Українського Народу.

Територіальне облаштування України грунтується на принципах збалансованого соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням їх історичних, географічних, економічних, екологічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Столицею України є місто Київ.

Систему адміністративно-територіального устрою України складають:

громади - міста, містечка, села або об'єднання декількох населених пунктів, райони, області, Автономна Республіка Крим, які є невід'ємними складовими частинами України.

Міста, з певним законом кількістю жителів, можуть прирівнюватися по статусу до області або району.

Статус адміністративно-територіальних одиниць, порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою визначаються Конституцією і законом.

Статья 2.

Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством.

Территория Украины неделима. Границы государства не могут изменяться без согласия Украинского Народа.

Территориальное устройство Украины основывается на принципах сбалансированного социально-экономического развития административно-территориальных единиц с учетом их исторических, географических, экономических, экологических и демографических особенностей, этнических и культурных традиций.

Столицей Украины является город Киев.

Систему административно-территориального устройства Украины составляют:

общины - города, местечки, села или объединения нескольких населенных пунктов, районы, области, Автономная Республика Крым, которые являются неотъемлемыми составными частями Украины.

Города, с определенным законом количеством жителей, могут приравниваться по статусу к области или района.

Статус административно-территориальных единиц, порядок решения вопросов административно-территориального устройства определяются Конституцией и законом.

Стаття 3. Джерело влади.

Джерелом суверенної влади є український народ.

Ніякі установи, органи влади, жодна особа, не можуть мати влади, яка не виходить явно від прав, наданих народом на основі і відповідно до Конституції, або повноважень, закріплених в законах, прийнятих законодавчими органами влади, утвореними на основі прямих, таємних або відкритих виборів.

Статья 3. Источник власти.

Источником суверенной власти является украинский народ.

Никакие учреждения, органы власти, ни одно лицо, не могут обладать властью, которая не исходит явно от прав, предоставленных народом на основе и в соответствии с Конституцией, или полномочий, закрепленных в законах, принятых законодательными органами власти, образованными на основе прямых, тайных или открытых выборов.

Стаття 4. Права і свободи людини.

Людина, його права, життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини і їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, в особі відповідальних представників усіх виборних і адміністративних органів. Не виконання гарантій прав і свобод людини в Україні - кримінально карне діяння.

Часткова поразка людини в правах допускається тільки за вироком суду.

Держава, в особі представників влади усіх рівнів відповідає перед людиною за свою діяльність.

Конституція зобов'язує усіх представників влади, адміністративних і виборних органів, забезпечувати високий рівень життя громадян України, їх соціальний, фізичний і екологічний захист.

Статья 4. Права и свободы человека.

Человек, его права, жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства, в лице ответственных представителей всех выборных и административных органов. Не выполнение гарантий прав и свобод человека в Украине – уголовно наказуемое деяние.

Частичное поражение человека в правах допускается только по приговору суда.

Государство, в лице представителей власти всех уровней, отвечает перед человеком за свою деятельность.

Конституция обязывает всех представителей власти, административных и выборных органов, обеспечивать высокий уровень жизни граждан Украины, их социальную, физическую и экологическую защиту.

Стаття 4(5). Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ - громадяни України.

Конституція є верховним правом Республіки Україна.

Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади і органи місцевого самоврядування.

Громадяни України висувають і вибирають:

Президента України.

Верховну Раду України.

Палату представників України.

Органи місцевого самоврядування.

Суддів Верховного Трибуналу.

Місцеву Судову владу.

Проводять референдум з питань, відмічених, в цій Конституції і законом про референдум.

Волевиявлення народу, через референдум, є суверенним актом, обов'язковим для виконання владою.

Для публікації законів або інших законодавчих актів в Україні створюється міжурядовий інформаційний друкарський орган "Вісник Законів Республіки Україна". Цей орган дублюється аналогічним Інтернет-виданням на сайтах:

Президента України

Національних Зборів України;

Кабінету Міністрів України;

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу і не може бути узурповано державою. Ніхто не може узурпувати політичну систему державної влади.

Дії або ухвалення законів, спрямованих на узурпацію влади, з порушенням Конституції, є незаконними і розцінюються як державний переворот. Такі дії не можуть бути підтримані народом України і є кримінально карними.

Крайня форма непокори дії влади - неозброєні акції протесту населення.

Статья 4(5). Украина является республикой.

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ - граждане Украины.

Конституция является верховным правом Республики Украина.

Народ осуществляет власть непосредственно через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Граждане Украины выдвигают и выбирают:

Президента Украины.

Верховный Совет Украины.

Палату представителей Украины.

Органы местного самоуправления.

Судей Верховного Трибунала.

Местную Судебную власть.

Проводят референдум по вопросам, отмеченным, в данной Конституции и законом про референдум.

Волеизъявление народа, через референдум, является суверенным актом, обязательным для исполнения властью.

Для опубликования законов или других законодательных актов в Украине создаётся межправительственный информационный печатный орган «Вестник Законов Республики Украина». Этот орган дублируется аналогичным Интернет-изданием на сайтах:

Президента Украины;

Национального Собрания Украины;

Кабинета Министров Украины;

Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством. Никто не может узурпировать политическую систему государственной власти.

Действия или принятие законов, направленных на узурпацию власти, с нарушением Конституции, являются незаконными и расцениваются как государственный переворот. Такие действия не могут быть поддержаны народом Украины и являются уголовно наказуемыми.

Крайняя форма неповиновения действию власти - невооруженные акции протеста населения.

Стаття 5(6). Державна влада в Україні здійснюється на принципах її незалежності і ділення на:

Законодавчу;

Виконавчу;

Судову;

Межі повноважень органів законодавчої, виконавчої і судової влади встановлені Конституцією України.

Статья 5(6). Государственная власть в Украине осуществляется на принципах ее независимости и деления на:

Законодательную;

Исполнительную;

Судебную;

Пределы полномочий органов законодательной, исполнительной и судебной власти установлены Конституцией Украины.

Стаття 6(4). Громадянство.

Людина придбаває українське громадянство по народженню або на основі громадянства батьків, у відповідності, з детальнішими, приписами закону.

У Україні існує єдине громадянство. Підстави придбання і припинення громадянства України визначаються законом.

Громадянин України не може бути громадянином іншої держави.

Статья 6(4). Гражданство.

Человек приобретает украинское гражданство по рождению или на основе гражданства родителей, в соответствии, с более детальными, предписаниями закона.

В Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом. Гражданин Украины не может быть гражданином другого государства.

Стаття 7.

У Україні діє місцеве самоврядування.

Конституція зобов'язує усі органи влади сприяти створенню в Україні органів місцевого самоврядування.

Статья 7.

В Украине действует местное самоуправление.

Конституция обязывает все органы власти содействовать созданию в Украине органов местного самоуправления.

Стаття 8.

У Україні є обов'язковим принцип верховенства права.

Законодавство України складається з Конституції України, чинних законів України, діючих міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Національною Радою України.

Конституція України має вищу юридичну силу. Закони і інші нормативно-правові акти ухвалюються на основі Конституції України, відповідають їй і основним положенням про права людини.

Законодавчі і інші нормативно-правові акти можуть ініціюватися:

1. Президентом України.

2. Центральними органами виконавчої влади.

3. Органами місцевого самоврядування.

4. Верховною Радою України, Палатою представників.

5. Верховною Радою автономної республіки Крим.

6. Народом України.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина гарантується безпосередньо на підставі Конституції України.

Статья 8.

В Украине является обязательным принцип верховенства права.

Законодательство Украины состоит из Конституции Украины, действующих законов Украины, действующих международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Национальным Советом Украины.

Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины, соответствуют ей и основным положениям о правах человека.

Законодательные и другие нормативно-правовые акты могут инициироваться:

1. Президентом Украины.

2. Центральными органами исполнительной власти.

3. Органами местного самоуправления.

4. Верховным Советом Украины, Палатой представителей.

5. Верховным Советом автономной республики Крым.

6. Народом Украины.

Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия. Обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина гарантируется непосредственно на основании Конституции Украины.

Стаття 9.

Укладення міжнародних договорів, що суперечать Конституції України, забороняється.

Діючий міжнародний договір, згода, на обов'язковість якого надано законом, є частиною законодавства України.

Якщо міжнародний договір, згода, на обов'язковість якого надано законом, встановлює інші правила, чим передбачені законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Укладення міжнародного договору, який суперечить Конституції України, можливо після внесення відповідних змін до Конституції України.

Статья 9. Заключение международных договоров, противоречащих Конституции Украины, запрещается.

Действующий международный договор, согласие, на обязательность которого предоставлено законом, являются частью законодательства Украины.

Если международный договор, согласие, на обязательность которого предоставлено законом, устанавливает иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного договора.

Заключение международного договора, который противоречит Конституции Украины, возможно после внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины.

Стаття 10.

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує усебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах громадського життя на усій території України.

Конституція гарантує застосування російської мови, для міжнаціонального спілкування населення України, у будь-яких сферах життєдіяльності людини. Прийом будь-яких документів від населення усіма органами влади на мові компактного проживання тієї або іншої етнічної групи обов'язковий.

Конституція гарантує вільний розвиток, використання і захист російської мови, як найпоширенішої мови після української, і вільний розвиток інших мов існуючих етнічних груп України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні визначається законом.

Статья 10.

Государственным языком в Украине является украинский язык.

Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Конституция гарантирует применение русского языка, для межнационального общения населения Украины, в любых сферах жизнедеятельности человека. Прием любых документов от населения всеми органами власти на языке компактного проживания той или иной этнической группы обязателен.

Конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка, как самого распространенного языка после украинского, и свободное развитие других языков существующих этнических групп Украины. Государство способствует изучению языков международного общения.

Применение языков в Украине определяется законом.

Стаття 11.

Держава сприяє консолідації і розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку культурної, мовної і релігійної самобутності усіх корінних народів і етнічних груп України.

Проголошення переваги одній нації над іншою - заборонено.

Статья 11.

Государство содействует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и этнических групп Украины.

Провозглашения превосходства одной нации над другой – запрещено.

Стаття 12.

Уряд України піклується про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, що мешкають за межами держави.

Статья 12.

Правительство Украины заботится об удовлетворении национально-культурных и языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами государства.

Стаття 13.
Земля є основним національним багатством, що перебуває під охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами, територіальними громадами та державою виключно відповідно до закону.
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Зобов’язання власника не передбачають зміни форми власності Українського народу виконавчими органами.
Держава встановлює соціальні стандарти використання землі з метою задоволення потреб своїх громадян. Держава регулює використання землі в громадських інтересах з метою уникнення спекуляцій землею. Держава є учасником прибутків, отриманих від використання освоєних земель.
Власність зобов’язує.
Кожен громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до законів.
Передача або продаж державою права користуватися природними об’єктами того чи іншого громадянина, відбувається прозоро, через аукціони, з попереднім оповіщенням.
Власність не повинна використовуватися на шкоду людині, суспільству та екології.
Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.


Статья 13.

Земля является основным национальным богатством, находящимся под охраной государства. Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами, территориальными общинами и государством исключительно в соответствии с законом.

Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией. Обязательства собственника не предусматривают смены формы собственности Украинского народа исполнительными органами.

Государство устанавливает социальные стандарты использования земли с целью удовлетворения потребностей своих граждан на собственное жильё. Государство регулирует использование земли в общественных интересах с целью избегания спекуляций землёй. Государство является участником прибылей, полученных от использования освоенных земель.

Собственность обязывает.

Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законами.

Передача или продажа государством права пользоваться природными объектами тому или другому гражданину, происходит прозрачно, через аукционы, с предварительным оповещением.

Собственность не должна использоваться во вред человеку, обществу и экологии.

Государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права

собственности и хозяйствования, социальную направленность экономики. Все субъекты права собственности равны перед законом.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Схожі:

Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар iconПолітичні та правові погляди бенжамена констана
Про стародавню свободу порівняно зі свободою сучасною" та "Курс конституційної політики", який побачив світ уже після смерті автора...
Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар iconПоложення про конкурс телебачення у рамках ХIX міжнародного фестивалю "Золота осінь Славутича 2012"
Молода людина має право вільно висловлювати свої думки; Це право включає в себе свободу шукати, одержувати, передавати інформацію...
Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар iconПоложення про конкурс преси у рамках ХIХ міжнародного фестивалю "Золота осінь Славутича 2012"
Молода людина має право вільно висловлювати свої думки; Це право включає в себе свободу шукати, одержувати та передавати інформацію...
Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар iconПоложення про конкурс фото у рамках ХIX міжнародного фестивалю "Золота осінь Славутича 2012"
Молода людина має право вільно висловлювати свої думки; Це право включає в себе свободу шукати, одержувати, передавати інформацію...
Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар iconПоложення про конкурс Інтернет-проектів у рамках ХIX міжнародного фестивалю «Золота осінь Славутича 2012»
Молода людина має право вільно висловлювати свої думки; Це право включає в себе свободу шукати, одержувати, передавати інформацію...
Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар iconРада Європи Комітет міністрів Декларація про свободу комунікації в мережі інтернет
Нагадуючи зобов’язання держав-членів щодо основних прав на свободу висловлювання та інформацію, які гарантуються статтею 10 Конвенції...
Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар iconРозробка виховного заходу на тему: «Право людини на життя, свободу, недоторканість». Класний керівник
Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми; формувати навички безпечної поведінки та правової освіти
Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар icon«Все про громадські формування. Частина 1 «Поняття та види громадських формувань»
Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини та гарантується Конституцією...
Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар iconЗ а к о н у к р а ї н и про свободу совісті та релігійні організації

Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар iconПоняття І види об’єднань громадян
Конституцією та законодавством України, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права,...
Положення про права людини Людина приходить у цей світ вільної. Людина має право на життя і свободу, свободу вибору і свободу голосу, свободу віросповідання, свободу сповіді, і свободу духовного розвитку. Людина сама себе господар iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 11 січня 2008 року №29/2008-р Про утворення консультативно-координаційної ради з питань сприяння додержанню чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації при райдержадміністрації.
На підставі статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та у зв'язку із зміною місця роботи окремих членів консультативно-координаційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи