Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1 icon

Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1
Скачати 149.68 Kb.
НазваДодаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1
Дата конвертації31.12.2012
Розмір149.68 Kb.
ТипДодаток


Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти


Додаток

до листа МОНмолодьспорту

від 03.02.2012 № 3.4/9-152


Умови

Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок

із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти

(наукові відділення історії та наук про Землю)


1. Загальні положення


1.1. Організатором Всеукраїнського конкурсу на кращі навчально-методичні посібники, методичні розробки, програми та проекти з дослідницько- експериментального напряму позашкільної освіти (далі − Конкурс) є Національний центр ”Мала академія наук України“.

1.2. Конкурс проводиться з метою поліпшення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми та молоддю, вдосконалення організації дослідницької діяльності учнів у наукових відділеннях історії та наук про Землю.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • підвищення професійної майстерності педагогів навчальних закладів щодо роботи з обдарованими дітьми та молоддю, стимулювання їх творчої активності та педагогічної ініціативи;

 • вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду роботи з обдарованими дітьми та молоддю, задоволення їх потреб у професійному самовизначенні, творчій самореалізації;

 • впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів освітніх програм та методик навчання, орієнтованих на дослідницьку діяльність учнів;

 • створення банку методичних матеріалів з організації дослідницької діяльності учнів;

 • активізація позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 • підтримка творчо працюючих педагогів системи Малої академії наук України.

1.4. До участі в Конкурсі запрошуються як окремі педагогічні та науково-педагогічні працівники, так і авторські творчі колективи загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів, наукових установ.

1.5. Безпосереднє керівництво Конкурсом здійснює Національний центр ”Мала академія наук України“.

1.6. Конкурс проводиться спільно з Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді (за їх згодою).


2. Порядок і термін проведення Конкурсу


2.1. Конкурс проводиться заочно.

2.2. Для участі в Конкурсі необхідно до 5 листопада 2012 року подати заявку (форма додається) та рукописи науково-методичних розробок відповідно до вимог пункту 3 даного Положення.

2.3. Підведення підсумків Конкурсу відбудеться до 21 грудня 2012 року.

2.4. Матеріали надсилаються на адресу: Національний центр ”Мала академія наук України“, вул. Еспланадна, 20, оф.1002, м. Київ, 01001 (з поміткою на конверті «Всеукраїнський конкурс НМР. Історія та наук про Землю»).

2.5. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються авторам.


3. Вимоги до рукописів науково-методичних розробок


3.1. Загальні вимоги до рукописів науково-методичних розробок.

3.1.1. На Конкурс приймаються рукописи науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю):

 • навчальні програми секцій, гуртків; програми елективних курсів за різними науковими напрямами;

 • методичні рекомендації та навчально-методичні посібники з організації науково-дослідницької та пошукової діяльності в навчальних закладах різного типу для учнів різних вікових категорій;

 • дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких робіт;

 • навчальні посібники та розробки для дітей і молоді щодо самостійної організації дослідницької діяльності;

 • проекти, програми заходів для учнів із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (конкурси, конференції, виставки, змагання, свята, екскурсії тощо).

3.1.2. Подані на Конкурс роботи мають бути виконані українською мовою з дотриманням правописних норм, правил цитування, оформлення списку використаної літератури та за відповідною структурою.

3.1.3. Обсяг матеріалів визначається кількістю авторських аркушів (авторський аркуш – одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків: літер, розділових знаків, цифр та пропусків між словами).

Один авторський аркуш відповідає 24 сторінкам комп'ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman № 14 на стандартному аркуші формату А4.

3.1.4. На титульному листі рукопису науково-методичної розробки має бути зазначена така інформація: управління освіти; офіційна назва навчального закладу; ініціали, прізвище автора чи колективу авторів; назва роботи; населений пункт, рік.

3.1.5. Роботи, які не відповідають вимогам, визначеним цим Положенням, конкурсним журі не розглядаються.


3.2. Основні вимоги до навчальних програм.

3.2.1. Навчальна програма – це навчальне видання, що визначає зміст, обсяг та основні вимоги до опанування навчального курсу, форми та методи організації освітньої діяльності.

Обсяг навчальної програми – до 2 авторських аркушів (див. п. 3.1.3).

3.2.2. Навчальні програми, що подаються на Конкурс, мають відповідати Типовим навчальним планам для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства від 22.07.2008 № 676.

У змісті програм мають бути враховані вимоги Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти.

3.2.3. Подані на Конкурс програми мають відповідати таким вимогам:

 • забезпечення науковості змісту, доступності та належної якості здобуття позашкільної освіти;

 • прикладна спрямованість навчального матеріалу;

 • достатність теоретичних пояснень та емпіричних даних у навчальному матеріалі, конкретність і доцільність уведення наукових понять, загальноприйнятої термінології та символіки, розкриття наукових положень відповідно до здобутків сучасної науки;

 • відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження й кількості навчальних годин;

 • відповідність навчального матеріалу віковим особливостям учнів та рівню їх підготовки;

 • спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей вихованців;

 • урахування можливостей і доцільність застосування комп’ютерної техніки, інших засобів навчання, типового обладнання, ілюстративного матеріалу тощо;

 • наступність у засвоєнні й розвитку знань і вмінь, здобутих учнями (вихованцями, слухачами) на попередніх рівнях навчання, а також взаємозв’язок із предметами шкільного курсу;

 • використання знань, які отримають учні за навчальною програмою загальноосвітніх навчальних закладів з основного та суміжних предметів;

 • використання міжпредметних зв’язків.

3.2.4. Навчальна програма повинна мати таку структуру:

 • пояснювальна записка;

 • тематичний план;

 • зміст програми;

 • прогнозований результат;

 • орієнтовний перелік обладнання для організації занять;

- список рекомендованої літератури.

Пояснювальна записка програми розкриває освітню концепцію навчального курсу, його мету й завдання. В ній подається коротка характеристика структури та окремих компонентів програми, особливостей організації й основні норми вивчення програмового матеріалу. Зазначаються вікові групи та їх кількісний склад, а також категорії учнів, на яких розрахована програма. Визначаються основні форми та методи проведення занять.

^ Тематичний план містить перелік розділів і тем навчального матеріалу. Зазначається орієнтовна загальна кількість навчальних годин із розподілом їх на теоретичні та практичні заняття. Тематичний план подається у формі таблиці.

^ Зміст програми розкриває зміст розділів, тем відповідно до тематичного плану. У змісті наводиться перелік практичних робіт і форми проведення занять.

Прогнозований результат розкриває вимоги до освітнього рівня підготовки учнів за умови реалізації програми.

^ Орієнтовний перелік обладнання – це перелік матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу. Він складається відповідно до Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства , затвердженого наказом Міністерства від 08.01.2002 № 5, відповідних нормативних положень.

Список рекомендованої літератури містить перелік посібників, необхідних педагогам та учням для використання в навчально-виховному процесі.

3.3. Основні вимоги до навчально-методичного посібника.

3.3.1. Навчально-методичний посібник – це навчальне видання з методики викладання навчального курсу (його розділів, частин) або з методики виховання.

3.3.2. Навчально-методичні посібники, що подаються на конкурс, мають містити матеріали з організації навчально-виховного процесу в гуртках, секціях наукових відділень історії та наук про Землю.

3.3.3. При підготовці навчально-методичного посібника використовується кращий вітчизняний та зарубіжний досвід організації науково-дослідницької діяльності, враховуються регіональні особливості роботи з обдарованими дітьми та молоддю, загальні проблеми дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, досвід організації навчально-виховного процесу в окремих навчальних закладах, гуртках і наукових секціях.

3.3.4. Обсяг навчально-методичного посібника – не менше 2 авторських аркушів (див. п. 3.1.3).

3.3.5. При написанні посібників необхідно враховувати специфіку дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

Навчально-методичний посібник має відповідати навчальній програмі курсу щодо структури, обсягу, повноти розгляду матеріалу, співвідношення розділів з одиницями навчального часу та мати таку структуру:

 • зміст;

 • вступ (передмова);

 • основний текст;

 • запитання, завдання, вправи;

 • довідково-інформаційний матеріал;

 • список використаної літератури;

 • додатки.

Зміст – це перелік заголовків, рубрик із відповідною нумерацією сторінок. Заголовки змісту мають точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати або давати їх в іншій редакції недоцільно. Усі заголовки у змісті починаються з великої букви, в кінці речення крапка не ставиться.

Вступ (передмова) має відповідати таким основним вимогам: характеристика ролі та значення виду занять, місце курсу серед інших предметів, формулювання основних завдань, що постають перед педагогом при вивченні дисципліни, шляхи їх реалізації, прогнозованість результату, перспективність використання матеріалів іншими педагогами.

Основний текст  – дидактично та методично опрацьований і систематизований автором навчальний матеріал. Виклад матеріалу має вирізнятися об'єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідовністю.

Наведені приклади, завдання, вправи, опис технологій мають сприяти розвитку мислення вихованців, формуванню в них практичних умінь та навичок, бути спрямовані на активну пізнавальну діяльність та самостійну творчу працю учнів.

^ До довідково-інформаційного матеріалу належать схеми, рисунки, статистичні дані тощо.

Схеми не повинні повторювати матеріал основного тексту або містити зайву інформацію.

У статистичних даних доцільно використовувати графіки, діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації.

Бажано використовувати кольорові ілюстрації, які збагачують інформацію та акцентують увагу на основному.

У навчально-методичних посібниках мають бути зазначені джерела, з яких запозичений фактичний матеріал. Бібліографічний опис використаної літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Додатки – важливий засіб збагачення змісту навчально-методичного посібника. У додатках доцільно наводити різні матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст. Додатки повинні стосуватись всієї книжки або її частин.

3.4. Основні вимоги до методичної розробки.

3.4.1. Методична розробка містить матеріали щодо планування та організації навчально-виховного процесу, технологій навчання та методики реалізації навчальних тем програми у наукових секціях, гуртках наукових відділень історії та наук про Землю.

3.4.2. Обсяг методичної розробки – 1-2 авторських аркуші (див. п. 3.1.3).

3.4.3. При написанні методичної розробки автори мають керуватися такими критеріями:

- актуальність і перспективність – відповідність провідним тенденціям розвитку позашкільної освіти, досягненням методики навчально-виховного процесу в наукових секціях, гуртках наукових відділень історії та наук про Землю; можливість практичного використання розробки іншими педагогами (або колективами) під час організації науково-дослідницької діяльності учнів;

- достатній теоретичний рівень та дослідницький характер – тема розробки має бути розглянута на сучасному рівні розвитку відповідної науки. У роботі мають бути представлені елементи дослідження, достатня кількість джерел (науково-методичних посібників, наукових статей);

- новизна та прогресивність – внесення нових, оригінальних елементів в організацію педагогічного процесу, ефективне застосування прогресивних моделей організації навчання, виховання, розвитку особистості, застосування інноваційних методів, способів педагогічної діяльності;

- відповідність віковим особливостям вихованців – відповідність матеріалу програмам для загальноосвітніх навчальних закладів;

- результативність і дієвість – стабільно високий рівень розвитку та освіченості учнів, результативності їх участі в інтелектуальних конкурсах, суттєві позитивні зрушення у сформованості основних компетенцій;

- практичне застосування – наявність аналізу та узагальнень щодо пропозицій практичного застосування даної розробки, спрогнозованості результату.

3.4.4. Методична розробка повинна мати такі структурні елементи:

 • зміст;

 • вступ (передмова);

 • основна частина;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки.

Зміст або тематичний план.

Вступ, у якому розкриваються тема розробки, її теоретичні основи, конкретизуються мета й основні завдання, пояснюється, на кого розрахована розробка, як вона співвідноситься з навчальним процесом тощо.

^ Основна частина, яка за змістом має відповідати темі, підпорядковуватися основній меті та завданням, містити опис методики викладання навчального матеріалу. В основній частині вказується специфіка використання розробки в залежності від віку учнів, умов навчального закладу, підготовки педагогів; подаються рекомендації щодо її найбільш ефективного використання в залежності від матеріалу, умов, етапу організації дослідницької діяльності.

Висновки містять результати власного досвіду роботи, рекомендації щодо практичного використання методичної розробки іншими педагогами, можливостей роботи за даною методикою в різних умовах, з учнями різних вікових груп тощо.

У додатках наводяться довідково-інформаційний матеріал (таблиці, ілюстрації, схеми, рисунки), а також переліки тем дослідницьких робіт у наукових галузях, що розглядаються, орієнтовні форми вимог до проведення досліджень, приклади оформлення їх результатів, протоколів тощо.

3.5. Основні вимоги до програм та методичних матеріалів елективних курсів.

3.5.1. Елективні курси (від лат. Еlectus – обраний, тобто курси за вибором) дослідницького спрямування мають бути розраховані на 6–18 годин навчання, вирізнятися оригінальністю та інваріантністю змісту, нестандартністю форм і методів навчання, закінчуватися визначеним результатом (креативним проектом, експонатом, програмним продуктом, твором тощо).

Елективні курси можуть бути призначені для навчання дітей шкільного віку в період літньої навчальної практики, літніх шкіл, організації профільного навчання, в позакласній та позашкільній роботі, в гуртках, секціях МАН тощо.

3.5.2. На Конкурс подаються окремі програми, методичні матеріали елективних курсів і методичні комплекти:

 • програма елективного курсу;

 • методичні рекомендації для педагогів (вчителів, викладачів, керівників гуртків) щодо його ефективного впровадження;

 • навчальний посібник (методична розробка) для учнів.

Основні вимоги до програм та методичних матеріалів елективних курсів в цілому відповідають вимогам, викладеним у п. 3.2; 3.4 цього Положення.

3.5.3. У методичних рекомендаціях необхідно зазначити, за допомогою яких форм і методів роботи найбільш повно реалізуються завдання курсу, мотиваційний потенціал курсу (чим він цікавий для учнів), відмінності змісту елективного курсу від базового, якими навчальними та додатковими матеріалами забезпечено курс, види учнівської діяльності під час опанування курсу, ступінь самостійності та ініціативності учня, форми і методи контролю, критерії оцінки успішності учня. Також до рекомендацій можуть додаватись: тематичне планування, дидактичні матеріали, форми звітності учнів, практикуми, робочі зошити тощо.

3.5.4. У навчальному посібнику (методичній розробці) для учнів можуть бути висвітлені питання щодо вирішення певних наукових проблем, виконання елементарних досліджень та організації експерименту, оволодіння необхідними методами та засобами досліджень, здійснення певних етапів дослідницької діяльності тощо.


4. Вимоги до технічного оформлення матеріалів, що подаються на конкурс


4.1. Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді.

4.2. Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14 пт, Тіmеs New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, з одного боку білого паперу формату А4.

Поля: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм; праве – не менше 10 мм.

Текстова частина має бути чорного кольору.

Усі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.


5. Підведення підсумків Конкурсу


5.1. Для підведення підсумків Конкурсу створюється журі з числа представників Міністерства, Національного центру «Мала академія наук України», Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, вищих та інших навчальних закладів.

5.2. За підсумками Конкурсу визначаються переможці.

5.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами.

5.4. Кращі матеріали Конкурсу рекомендуються до друку у фахових періодичних виданнях (за згодою авторів).Додаток

до Положення про Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю)Заявка

на участь у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок

із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти

(наукові відділення історії та наук про Землю)

1. Прізвище:

2. Ім’я:


3. По батькові:
4. Науковий ступінь:
5. Вчене звання:
6. Місце роботи (навчання):
7. Посада:
8. Поштова адреса:
9. Тел/факс:
10. Е-mail:ДатаПідпис
Схожі:

Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1 iconПро Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти
Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти серед педагогічних...
Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1 iconДодаток до листа зоцнттум 13. 04. 2011 р. №101 Положення про Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти суспільно-гуманітарного профілю 1
Організатором Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти...
Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1 iconПоложення про проведення заочного обласного конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти суспільно-гуманітарного профілю
Відповідно до Законів України «Про освіту», "Про позашкільну освіту", "Про вищу освіту" та з метою поліпшення науково-методичного...
Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1 iconІнформація про хід проведення конкурсу буде розміщена на сайті Центру: www nenc gov ua Директор ненц в. В. Вербицький «затверджено» Директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді В. В. Вербицький від «10» 08 20 11 р
Національної Академії педагогічних наук України, Інститутом проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України протягом...
Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1 iconДодаток 2 до наказу відділу освіти від 25. 11. 2010 №393 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного територіального...
Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1 iconОсобливості навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/13 навчальному році Додаток до листа монмолодьспорту від 01. 06 2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»
Додаток до листа монмолодьспорту від 01. 06 2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»
Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1 iconДодаток до листа монмолодьспорту від 23. 02. 2012 №1/9-138 Терміни проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1 iconНаказ №230 смт. Добровеличківка Про підсумки районного конкурсу навчально-методичних розробок «Енциклопедія дидактичних матеріалів»
Відповідно до плану науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/2012 навчальному році, наказу начальника відділу освіти...
Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1 iconНаказ №19 Про участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман у 2011-2012 н р
Головного управління освіти І науки Черкаської облдержадміністрації від 20. 01. 2012 №17 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського...
Додаток до листа монмолодьспорту від 03. 02. 2012 №4/9-152 Умови Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) 1 iconЗатверджено наказом управління освіти І науки Закарпатської обласної державної адміністрації від 11 січня 2012 р. №9 Умови проведення
Умови проведення II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи