Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення icon

Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення
НазваІнструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення
Дата конвертації07.12.2012
Розмір74.9 Kb.
ТипІнструктивно методичні матеріали

Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення

обласного конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал

з науково-технічної творчості

1. Мета і завдання конкурсу


1.1. Обласний конкурс на кращий навчально-методичний матеріал з науково-технічної творчості проводиться з метою виявлення і популяризації кращого педагогічного досвіду з питання удосконалення навчально-виховного процесу у гуртках науково-технічного спрямування позашкільної освіти.

1.2. Завдання конкурсу:

1.2.1. Оновлення програмно-методичного забезпечення гуртків науково-технічної творчості.

1.2.2. Підвищення професійного рівня та творчої активності педагогів позашкільних навчальних закладів.

1.2.3. Залучення педагогів позашкільних навчальних закладів до інноваційної діяльності.

1.2.4. Видання кращих навчально-методичних матеріалів, програм, навчальних та методичних посібників.

2. Керівництво конкурсом

Координація організації та проведення конкурсу покладається на відділ науково-технічної творчості КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

^ 3. Термін продачі матеріалів

Конкурсні матеріали надсилаються до 20 листопада 2012 року за адресою КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»: бульвар 50-річчя Перемоги, 90, м. Біла Церква, Київська область, 09113.

^ 4.Вимоги до конкурсних матеріалів

4.1. Матеріали повинні ґрунтуватися на державних стандартах у сфері позашкільної освіти науково-технічного напряму, зокрема затверджених Міністерством освіти і науки України (Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям / Биковська О.В., Лихота С.О. – К.: грамота, 2007. – Вип.1. – 360 с. (лист МОН України від 18.07.07 № 1/11-5303).

4.2. Роботи подаються у друкованому варіанті (комп’ютерний набір тексту, формат А4) та на електронному носії (СД-диск – текстовий редактор Word) у 2-х примірниках з обов’язковим зазначенням особистих даних автора. Комп’ютерний набір: шрифт 14, Times New Romen, через 1,5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А 4; поля: ліве – 3 см, праве – 2 см, верхнє – 1,5 см, нижнє – 1,5 см. Текстова частина має бути чорного кольору. Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться. Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам не розглядаються.

4.3. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

- навчальна програма гуртка;

- методична розробка заняття;

- методичні рекомендації;

- навчально-методичний посібник;

- творчий проект.

^ Навчальна програма гуртка (адаптована, експериментальна, авторська). Зміст програми повинен відповідати профілю гуртка, сучасним вимогам до організації та змісту навчально-виховного процесу.

Навчальна програма передбачає такі структурні елементи:

- титульний аркуш;

- відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада);

- пояснювальну записку (актуальність введення програми, новизна; мета і завдання програми; можливості програми для розвитку творчих здібностей особистості, рекомендації щодо організації та форм проведення занять);

- навчально-тематичний план із зазначенням кількості годин на теоретичні і практичні заняття;

- зміст програми (детальне розкриття навчально-тематичного плану);

- вимоги щодо рівня знань, вмінь та навичок гуртківців;

- прогнозовані результати;

- орієнтовний перелік обладнання для організації роботи гуртка,

- список літератури відповідно до сучасних бібліографічних вимог.

^ Методична розробка заняття (конспект) передбачає такі структурні елементи:

тема, мета, завдання, тип заняття, форма заняття, обладнання, технічне забезпечення, план проведення, хід заняття (вступна частина, основна, заключна), висновки, завдання, рекомендації. Також подаються додатки до методичної розробки заняття: фото-, відеоматеріали, ілюстративні матеріали, схеми, відеозапис, фотоколаж, таблиці тощо.

^ Методичні рекомендації повинні бути орієнтовані на надання практичної допомоги керівникам гуртків щодо використання сучасних форм та методів організації навчально-виховного процесу з вихованцями у гуртках: початково-технічного (гуртки початкового технічного моделювання, оригамі, паперопластики), спортивно-технічного (гуртки авіа-, судно-, авто-, ракетомоделювання), предметно-технічного (радіоконструювання, гуртки астрономії тощо), художньо-технічного (фотоаматори, технічний дизайн, моделювання іграшок-сувенірів та інші), інформаційно-технічного (програмування, веб-дизайн, офісні технології), виробничо-технічного (кухарі, перукарі, столярі) профілів науково-технічного напряму позашкільної освіти тощо.

Подані матеріали складаються з таких розділів:

- відомості про автора,

- вступ (актуальність теми, мета і завдання роботи, зазначення категорії педагогічних працівників для яких розроблено методичні рекомендації);

- методичні рекомендації;

- висновки;

- додатки;

- список літератури;

- рецензії (за наявності).

^ Навчально-методичний посібник. Зміст навчально-методичного посібника має базуватися на сучасних навчально-методичних та практичних досягненнях.

Посібник має такі структурні компоненти:

- титульний лист;

- відомості про автора;

- зміст, вступ (розкриття теми, мети, основні завдання);

- основна частина ( відповідність темі, меті та завданням, містить методику викладання навчального матеріалу, актуальність і перспективність; новизну і прогресивність; результативність і дієвість; практичне застосування);

- запитання, завдання, вправи, опис технологій повинні сприяти розвитку мислення вихованців, формуванню у них життєвої компетенції;

- висновки;

- довідково-інформаційний матеріал (схеми, креслення, графіки, діаграми не повинні повторювати основний матеріал,);

- додатки повинні мати тематичні заголовки, стосуватися всієї розробки або її частин, посилання в текстовій частині на додатки є обов’язковим;

- словник термінів;

- список літератури відповідно до сучасних бібліографічних вимог;

- рецензії (за наявності).

^ Творчий проект має містити розділи:

- дидактична мета проекту (навчальна, розвивальна, виховна, соціальна);

- тривалість проекту;

- ресурсне забезпечення проекту;

- модель об’єкта діяльності (структура, принципи внутрішньої організації та особливостей функціонування);

- освітня технологія (основні шляхи досягнення мети проекту та їхнє обґрунтування);

- система контролю за реалізацією проекту;

- додатки (методичні рекомендації, розробки конкретних заходів щодо реалізації проекту тощо);

- список літератури відповідно до сучасних бібліографічних вимог.


^ 5. Критерії оцінювання матеріалів

5.1. Навчальні програми гуртка:

- відповідність принципам наступності та доступності у викладенні навчального матеріалу; достатність теоретичних пояснень, загальноприйнятої термінології, символік;

конкретність і доцільність уведення наукових понять;

- відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження й кількості навчальних годин;

- спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних та творчих здібностей учнів, вихованців, слухачів;

- використання технічних засобів навчання, типового обладнання, ілюстративного матеріалу;

- використання міжпредметних зв’язків;

- можливість практичного застосування в педагогічній практиці;

- відповідність вимогам щодо оформлення програми;

- список літератури.

5.2. ^ Розробка заняття:

- актуальність та перспективність;

- відповідність завдань визначеній меті, методів, форм та прийомів віковим особливостям дітей;

- ефективність та результативність;

- можливість практичного застосування в педагогічній практиці;

- відповідність вимогам щодо оформлення заняття;

- список літератури.

5.3. ^ Творчі проекти:

- теоретичне обґрунтування проекту;

- актуальність програми, відповідність навчальним запитам та життєвим потребам вихованців;

- структурування діяльності відповідно до класичних стадій реалізації проекту;

- практичне чи теоретичне (але обов’язково прикладне) значення результату реалізації проекту та готовність до застосування (впровадження);

- педагогічна цінність діяльності (розширення знань вихованців, особистісних якостей, логічного, творчого, стратегічного мислення, готовності до конкретних дій);

- завершеність, доступність, інформативність, доказовість, наочність, реалістичність, визначеність у часі;

- відповідність вимогам щодо оформлення проекту;

- список літератури.

5.4.^ Методичні рекомендації та навчальні посібник:

- актуальність;

- змістова насиченість та повнота розкриття матеріалу;

- новизна форм і методів роботи, викладених у матеріалі;

- можливість подальшого практичного застосування;

- стиль та грамотність;

- відповідність вимогам щодо оформлення матеріалів;

- список літератури.

Роботи, надіслані на конкурс, не повертаються.
^

6. Підведення підсумків та нагородження


6.1. Підведення підсумків конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал з науково-технічної творчості відбудеться 25 листопада 2012 року на базі КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»..

6.2. Матеріали конкурсу визначаються у кожній номінації.

6.3. Автори кращих методичних матеріалів нагороджуються грамотами КЗ КОР «Центр твочості дітей та юнацтва Київщини».


Завідуюча відділом

науково-технічної творчості

КЗ КОР «Центр творчості дітей

та юнацтва Київщини» Л. Д. Карлінська

Схожі:

Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення iconІнструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах

Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення iconІнструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049, ministry@mon gov ua
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення iconІнструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049, ministry@mon gov ua
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення iconІнструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення "Тижня безпеки дитини" в дошкільних навчальних закладах
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення iconПро інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах" Лист монмолодьспорт №1/9-72 від 01. 02. 12 року
Про інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних...
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення iconА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу «Проходження іонізуючого випромінювання...
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення iconА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу «Ядерно-фізичні методи дослідження» для...
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення iconА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу «Додаткові розділи квантової механіки»...
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення iconІнструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму»
Надсилаємо для використання в навчально-виховному процесі Інструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та змісту...
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення iconІнструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму»
Надсилаємо для використання в навчально-виховному процесі Інструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та змісту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи