Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов\

Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов'язки, бібліотечних працівників. Бібліотекар навчального закладу з
Скачати 52.62 Kb.
НазваПоложення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов'язки, бібліотечних працівників. Бібліотекар навчального закладу з
Дата конвертації08.05.2013
Розмір52.62 Kb.
ТипПоложення
Додаток № 2

До Положення

про атестацію

бібліотечних працівників

навчальних закладів


Кваліфікаційні характеристики та посадові обов'язки,

бібліотечних працівників.


Бібліотекар навчального закладу забезпечує організацію роботи бібліотеки, складає плани роботи і звіти про виконану роботу; здійснює організацію, раціональне розміщен­ня та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію; аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації, обслуговує читачів в режимі абонементу та чи­тальної зали; формує і веде довідково-пошуковий апарат, бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних; вивчає інформа­ційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диферен­ційоване обслуговування користувачів; забезпечує інформаційно-бібліографіч­ну підтримку освіти і виховання шляхом масового, групового та індиві­дуального інформування; веде роботу з формування інформаційної культури за допомогою бесід, оглядів, лекцій, бібліотечних занять, консультацій тощо; організовує та бере участь у науково-пошу­ковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, підруч­ником та іншими джерелами інформації; координує і кооперує свою діяль­ність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств; ре­алізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішкільного книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА); вив­чає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноос­вітніх навчальних закладів, бере участь в роботі міжшкільних методич­них об'єднань шкільних бібліотекарів; створює та забезпечує активну творчу діяльність бібліотечного активу і систематично підвищує рівень професійної діяльності на курсах, семінарах, самостійно.

Повинен знати.

1. Основи загальнокультурної підготовки:

 • народ України як етнос;

 • основні віхи історичного та культурного розвитку України;

 • державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;

 • основи соціальної філософії (суспільство, тенденції розвитку, економічна, соціальна, політична, культурна і духовна сфери суспільного життя) ;

 • основи педагогіки і психології;

- літературознавство, художня література.
2. Основи бібліотечної справи:

 • постанови і рішення законодавчих органів, що визначають розви­ток культури, освіти і бібліотечної справи в Україні;

 • керівні матеріали Міністерства освіти та Міністерства культури і туризму України;

 • теорію бібліотекознавства і бібліографії, документознавства;

 • економіко - правові аспекти функціонування бібліотек;

 • застосування Державних стандартів і бібліотечної документації в практику роботи шкільної бібліотеки;

 • принципи і види комплектування бібліотечних фондів;

 • модель бібліотечного фонду шкільної бібліотеки;

 • джерела навчальної інформації;

 • різноманітні аспекти інформаційно-бібліографічного обслуговування вчителів та учнів;

 • наукова обробка та систематизація документів;

 • організація довідково - пошукового апарату;

 • методика формування інформаційної культури;

 • форми наочної популяризації літератури;

 • основні вимоги до проведення масових заходів: читацьких конференцій, диспутів, днів інформації, днів бібліографії, днів спеціаліста тощо;

 • правила техніки безпеки та протипожежного захисту;

 • новітні вітчизняні та зарубіжні бібліотечні технології;

 • досвід роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек.

3. Законодавчо-нормативне забезпечення освіти та бібліотечної справи:

 • Конституція України;

 • Закон України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту;

 • Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу;

 • Закон "Про мови в Україні";

 • Основи трудового законодавства;

 • Державні освітні стандарти, концепції, програми;

 • Соціально-правовий захист населення в умовах ринку;

- Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.


Повинен володіти вміннями.

1. Діагностико-прогностичними:

 • вміти аналізувати результати роботи бібліотеки і робити діаг­ностико-прогностичні висновки щодо її вдосконалення;

 • вміти визначати завдання роботи бібліотеки на поточний рік, прогнозувати бажані результати;

 • аналізувати методичну літературу і визначати найбільш оптималь­ні прийоми та методи роботи бібліотеки;

 • вивчати запити та інтереси читачів для формування бібліотечного фонду.2. Фаховими:

- формувати універсальний за галузевим складом бібліотечний фонд, який відповідає навчальним, виховним, інформаційним, культурологічним, пізнавальним, інтелектуальним функціям і інтересам читачів;

 • здійснювати у встановленому порядку розміщення, облік, збері­гання та постійне оновлення бібліотечного фонду;

 • організовувати і вести довідково-пошуковий апарат: каталоги, картотеки, довідково-бібліографічний фонд;

 • забезпечувати інформаційно-бібліотечне і методичне обслугову­вання педагогічного колективу та учнів;

 • вилучати з бібліотечного фонду застарілі за змістом, старі або загублені книги та інші документи у порядку, встановленому Міністерс­твом культури і мистецтв та Міністерством освіти України;

 • готувати і проводити спільно з педагогічним колективом масові форми популяризації книги.

 • здійснювати пошук інформації як в традиційних так і в електронних пошукових системах;3. Контрольно-коригуючими:

 • аналізувати за галузевим складом та кількісними показниками бібліотечний фонд;

 • аналізувати стан читання школярами літератури;

 • вміти проектувати програму свого професійного самовдосконалення.

 1. Інформаційно-комунікативними:

- використовувати


^ Критерії оцінки рівня професійної діяльності бібліотекаря.

Базовий рівень професійної діяльності - організовує планову робо­ту бібліотеки, виходячи з посадових обов'язків. Веде гурткову роботу за вибором.

Середній рівень професійної діяльності - відповідає критеріям ба­зового рівня професійної діяльності; ефективно використовує нові біб­ліотечні технології; бере активну участь в методичній роботі методичних об'єднань; ділиться досвідом роботи; вільно володіє методикою формування інформаційної культури.

Високий рівень професійної діяльності - відповідає критеріям ба­зового і середнього рівня професійної діяльності; ефективно працює з колективом педагогів, учнів і батьків; забезпечує якість викладання інформаційної культури; займається дослідницькою робо­тою, є автором програм, проектів, методичних розробок з бібліотечної справи в школі.Схожі:

Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов\Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів атестаційний лист прізвище, ім'я, по батькові
Оцінка рівня професійної діяльності і ділових якостей працівника адміністрацією навчального закладу
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов\Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Таращанського району
Міністерства культури і туризму України від 16. 07. 2007 №44 про “ Затвердження Положення про проведення атестації працівників, установ,...
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов\Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів
Нормативні документи та всі матеріали з атестації надруковано у журналі «Управління школою» за 2008 рік, №1 та 4
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов\Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів протоко л засідання атестаційної комісії n від " " 200 р. Присутні
Атестація (прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, який атестується)
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов\Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів протоко л засідання експертної комісії з проведення кваліфікаційних випробувань бібліотекарів, які атестуються на відповідність займаній посаді
Присутні: голова
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов\Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. №930 ( далі Положення) Обов’язки керівника навчального закладу До 20 вересня видати наказ
Складено відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти...
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов\Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. №930 ( далі Положення) Обов’язки керівника навчального закладу До 20 вересня видати наказ
Складено відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти...
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов\Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів м. Славутича (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу відділу освіти від 19. 11. 2007 року №180) загальні положення
Схвалено засіданням науково – методичної ради коіпопк протокол №39 від 15. 04. 2004 р
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов\Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів протоко л засідання лічильної комісії n від " " 200 р
Склад лічильної комісії: (прізвище, ім'я, по батькові членів комісії)
Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів Кваліфікаційні характеристики та посадові обов\Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів бюлетен ь для таємного голосування при атестації 1
Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи