Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі icon

Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі
Скачати 56.86 Kb.
НазваДеякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі
Дата конвертації20.03.2014
Розмір56.86 Kb.
ТипДокументи

Деякі аспекти щодо організації

методичної роботи у закладі


Відповідно до планів підвищення кваліфікації педагоги проходять спеціальне навчання в інститутах післядипломної педагогічної освіти або на спеціальних факультетах педагогічних навчальних закладів. Проте знання, одержані вчителями в процесі навчання на базі ОІППО і педвузів, потребують осмислення й апробації у навчальному закладі.


Цьому повинна сприяти спеціально організована система науково-методичної роботи.

Нове поняття "науково-методична робота" (К.С.Фаріно) вводиться у зв'язку з тим, що сучасній загальноосвітній школі і особливо навчальним закладам нового типу властиві такі форми наукової роботи, як проведення експериментальних досліджень на широкій основі; засвоєння інновацій, наближених до досвіду даної школи; розробка довгострокових дослідно-експериментальних проектів і под.

Аналіз перспективного педагогічного досвіду кращих шкіл та сучасні дослідження свідчать, що у діяльності творчого вчителя завжди присутні дослідницькі елементи. Так, ще в початковий період своєї роботи у Павлиській школі В.О.Сухомлинський публікує статтю "Постановка експерименту педагогічним колективом середньої школи", в якій описує методику колективного експерименту, що проводився в очолюваній ним школі. Він ставив проблему таким чином, щоб у самому експерименті, реалізації його результатів і загальній оцінці брав участь весь педагогічний колектив.

У Павлиській школі кожен учитель досліджував якийсь один аспект навчально-виховного процесу. В.О.Сухомлинський вважав, що методична робота і наукове дослідження зближаються тим, що ґрунтуються на аналізі фактів і передбачають наукове прогнозування очікуваних результатів. Учитель, за В.О.Сухомлинським, який не вміє проникати ми-сленнєво у глибину фактів, причинно-наслідкові зв'язки між ними, неминуче перетворюється у ремісника. Тому однією з необхідних умов ефективної реалізації методичної роботи великий педагог вважав активну творчу діяльність усього колективу й дослідницько-пошукову атмосферу, що панує в ньому.

Науково-методична робота як цілісна динамічна система складається з двох підструктур - навчально-методичної і науково-дослідницької, які тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені. Навчально-методична підструктура спрямована на підвищення професійно-педагогічної культури педагогів і комплексне методичне забезпечення навчально-виховного процесу; науково-дослідницька підструктура стимулює процес створення і впровадження нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання, забезпечує експериментальну перевірку їх ефективності.

У сучасному загальноосвітньому навчальному закладі в системі науково-методичної роботи вирішуються такі основні завдання:

поглиблення філософсько-педагогічних знань, які сприяють розбудові й оновленню української загальноосвітньої школи;

підвищення рівня теоретичної (предметної) і психолого-педагогічної підготовки;

організація роботи по вивченню нових освітніх програм, навчальних планів, освітніх державних стандартів;

систематичне вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду, впровадження досягнень педагогічної науки;

збагачення новими педагогічними технологіями, формами і методами навчання та виховання;

організація діяльності єдиних дослідницьких колективів, які об'єднують дослідників-педагогів, учнів та вчених;

підвищення загального рівня професійно-педагогічної культури, надання допомоги у розвитку якостей і властивостей особистості, необхідних для сучасного педагога.

Зміст науково-методичної роботи визначається метою (завданнями) науково-методичної роботи, а також завданнями, які випливають із аналізу результатів діяльності педагогічного колективу, окремих педагогів.

У загальноосвітній школі склалася певна система науково-методичної роботи з педагогами, до складу якої входять індивідуальні, групові та масові форми, що взаємодіють, доповнюють одна одну.

Індивідуальні форми науково-методичної роботи. У статті 55 Закону України "Про освіту" наголошується, що педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на "вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи". У цьому плані особливої актуальності набуває індивідуальна науково-методична робота педагога.

Під індивідуальною науково-методичною роботою розуміють цілеспрямовану, планомірну та систематичну роботу педагога над удосконаленням теоретичної та практичної підготовки.

^ Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів.

Самоосвіта - це самостійно надбані знання з урахуванням особистих інтересів і об'єктивних потреб загальноосвітньої школи, одержані з різних джерел додатково до тих, що отримані в базових навчальних закладах. Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результатом його роботи виступає поліпшення якості викладання предмета, якості виховної роботи, підвищення рівня знань, вихованості і розвитку учнів.

До найважливіших завдань самостійної роботи учителя можуть бути віднесені: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань, різних творчих груп; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.

Результати самоосвіти вчитель репрезентує на кожному її етапі, беручи участь у семінарах, інформуючи на засіданні методичного об'єднання, кафедри, доповідаючи на педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях тощо.

Самоосвіта є найгнучкішою формою отримання знань, тому що вона здійснюється на діагностичній індивідуалізованій основі. Сутність індивідуалізації полягає в тому, що зміст, форми та методи самоосвіти підпорядковуються індивідуальним особливостям педагога, рівню його професійно-педагогічної культури, умовам педагогічної праці, реальним можливостям. Серед останніх велике значення має сформованість різностороннього інтересу до пізнання, наполегливість і воля у подоланні труднощів, розвинена рефлексія і самокритичність.

Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога є його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою (проблемою). У процесі індивідуальної роботи над нею вчитель вивчає джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізує власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду.

Результати індивідуальної роботи учителя над обраною науково-методичною темою (проблемою), як правило, оформляються письмово. Найчастіше використовують реферативну форму, оскільки реферат найкраще відображає основні етапи діяльності вчителя:

1) обґрунтування доцільності вибору індивідуальної проблеми в ракурсі завдань загальношкільної науково-методичної теми (проблеми);

2) короткий аналіз літератури з теми (проблеми);

3) опис особистого досвіду роботи в рамках обраної теми (проблеми);

4) вплив роботи над темою на результати навчально-

виховної діяльності з предмета;

5) висновки з наслідків індивідуальної роботи над науко

во-методичною темою (проблемою).

Основні групові форми науково-методичної роботи. Групові форми об'єднують педагогів за інтересами, в них створюються оптимальні умови для обміну досвідом роботи, для творчих дискусій, виконання практичних завдань. До групових форм належать: методичні об'єднання і кафедри, школи перспективного педагогічного досвіду, проблемні, ініціативні групи та ін.

Найбільш поширеною груповою формою науково-методичної роботи є методичні об'єднання або кафедри педагогів. Організовуються вони за територіальною ознакою (шкільні, міжшкільні, кущові, районні), за типами шкіл, навчальними предметами, їх циклами. У школах методичні об'єднання створюються за наявності трьох і більше вчителів однієї спеціальності. Якщо в одній школі менше трьох учителів - утворюються міжшкільні методичні об'єднання.

^ Керують методичними об'єднаннями надзвичайно компетентні, авторитетні вчителі - методисти чи старші вчителі.

До змісту роботи методичних об'єднань входять питання підвищення рівня навчально-виховної роботи і якості знань учнів; обговорення методик викладання, що використовуються різними учителями; впровадження передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки; розробка шляхів впровадження інновацій; обговорення найважчих розділів і тем нових програм та підручників; організація позакласної роботи з учнями в позаурочний час (проведення олімпіад, конкурсів, аукціонів знань, громадських оглядів знань тощо); професійна допомога молодим учителям; вироблення єдиної позиції викладання предмета.Схожі:

Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі iconЗатверджено науково-методичною радою
У збірці подано матеріали щодо організації методичної роботи з питань виховання в навчальному закладі. Представлені матеріали можуть...
Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі iconКоровченко Ірина Юріївна
Матеріал розкриває теоретичний та практичний аспекти організації психолого-педагогічного семінару (з досвіду роботи методиста районного...
Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці І проведенню діагностування педагогічних...
Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці І проведенню діагностування педагогічних...
Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі iconНаказ № Про підсумки методичної роботи з педагогами школи у 2010-2011 навчальному році
Рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних...
Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі iconНаказ №155 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів району у 2012-2013 навчальному році
В основу методичної роботи покласти рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи...
Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі iconНаказ №158 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів району у 2011-2012 навчальному році
В основу методичної роботи покласти рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи...
Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі iconВідділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький науково-методичний центр «Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»
«Основи організації методичної роботи школи: крок за кроком»: рекомендації по підготовці І проведенню діагностування педагогічних...
Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі iconНаказ №362 Про огляд навчально-методичного забезпечення та надання методичної допомоги щодо викладання навчальних предметів, організації методичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району
Хотинської районної державної адміністрації, методичного кабінету на 2013 рік та з метою надання методичної допомоги щодо викладання...
Деякі аспекти щодо організації методичної роботи у закладі iconПрограма семінару організаторів виховного процесу навчальних закладів Кіровоградського району в рамках методичної декади 31 жовтня 2012 року
Сучасні підходи до організації виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи