Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти icon

Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти
НазваФормування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти
Сторінка1/5
Дата конвертації30.03.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


мо ппо

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Лабораторія методики дошкільної

та початкової освіти


Н. М. Степанець

Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Інструктивно-методичний лист

Н. М. Степанець


Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти


Інструктивно-методичний лист

^ Укладач: Н. М. Степанець, доктор філософії, завідувач

лабораторії методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


^ Рецензент: І. М. Бєлова, заступник директора з науково-

педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Рекомендовано науково-методичною радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол від 06.06.12 № 3.


Степанець Н. М. Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти :

інструктивно-методичний лист / Н. М. Степанець. - Миколаїв : ОІППО, 2012. - 60 с.


© Лабораторія методики дошкільної та початкової освіти © Лабораторія редагування та видавничої діяльності

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

2012

ЗМІСТ


Вступ 4

         1. Основні завдання МОІППО в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти 4

         1. Роль курсів підвищення кваліфікації у формуванні готовності вчителів початкових класів області до роботи в умовах динамічних і кординальних змін 13

         1. Підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності вчителів початкових класів області в міжкурсовий період 15


3.1. Експериментально-дослідницька робота всеукраїнського
рівня як фактор випереджального розвитку

початкової освіти 15


3.2. Університет знань методиста - основа

оперативного навчання вчителів початкових класів 18

         1. Опанування інноваційного змісту навчальних предметів у обласній і районних творчих лабораторіях розвитку початкової освіти 22

         1. Організація діяльності міжрайонних центрів оперативного навчання вчителів початкових класів за каскадною моделлю в період 2012 - 2016 років 28


4. Інформаційне забезпечення реалізації ідей і положень
компетентнісно орієнтованої початкової освіти: батьківські
інтернет-збори «Чекаємо тебе, першокласнику!» та

«Як живеш, першокласнику?» 33


5. Висновки: від проблем до перспектив розвитку 38


^ Додатки 43

ВСТУП


Проблема якості шкільної освіти знаходиться в центрі уваги освітян, батьків і суспільства загалом, що вимагає вдосконалення результативного компонента змісту загальної середньої освіти.

У зв'язку з цим, зростає роль початкової школи, що протягом чотирьох років в умовах цілеспрямованого навчання та виховання забезпечує становлення дитини, її інтелектуальний, фізичний, морально-етичний, мовленнєвий, естетичний, соціальний, емоційно-вольовий розвиток.

Одним зі способів контролю та забезпечення якості загальної середньої освіти в Україні є додержання вимог Державного стандарту, що згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» (ст. 30 п. 2.) є обов'язковим для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Визначною ознакою розвитку освіти в Україні є затвердження Постановою Кабінету Міністрів України 16 квітня 2011 року нового Державного стандарту початкової загальної освіти, що передбачає поетапне його впровадження в найближчі чотири роки. Цей документ міністр Д. Табачник назвав революційним, а його реалізацію - початком серйозних перетворень в українській освіті. Найважливішою цінністю сьогодні стає виховання суспільства, яке здатне навчатися та розвиватися впродовж життя.


^ 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МОІППО В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ


За останнє десятиріччя загальноосвітня школа перейшла на новий зміст, структуру і термін навчання, до першого класу йдуть переважно діти шестирічного віку. Тому сьогодні, як ніколи, важливо забезпечити наступність дошкільної та початкової освіти, що передбачає збереження зв'язку між побудовою навчальних предметів для початкової школи й обсягом життєвих знань, який дитина набула ще до школи.

Згідно із Законом України «Про дошкільну освіту», унесених Верховною Радою 6 липня 2010 року змін щодо обов'язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку, у більшості районів області створюються умови для надання рівних стартових можливостей незалежно від того, відвідують вони дошкільний навчальний заклад чи охоплені іншими формами здобуття дошкільної освіти.

Останніми роками призупинено процес необгрунтованого закриття дошкільних навчальних закладів, відновлено діяльність щодо формування їх мережі відповідно до потреб населення в Миколаївській області.

На базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва та області відкрито групи для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, за програмою «Впевнений старт». У 2011/2012 навчальному році кількість груп збільшилася на 10 %. Проте проблема забезпечення належної передшкільної підготовки дітей залишається вирішеною ще не повною мірою і потребує удосконалення з врахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти, нова редакція якого затверджена у травні 2012 року.

Отримання дітьми якісної, доступної освіти вже у передшкільний період свого життя набуває особливого значення в умовах динамічних змін у початковій школі.

У найближчі чотири роки нові навчальні плани та програми вводяться початкової школи вводяться поетапно в період 2012 -2016 років.

У програмах із кожного предмета курсу початкової освіти оновлено й уточнено мету та завдання їх вивчення, що утверджують цінність і пріоритетність розвитку особистості дитини засобами відповідних компетентностей з урахуванням специфіки предмета.

Відбулося упорядкування термінологічного поля компетентнісного підходу на основі нових досягнень із теорії навчання. Зокрема вчителі повинні засвоїти тлумачення та навчитися грамотно користуватися такими базовими поняттями, як: компетентність, ключова компетентність, предметна компетентність і компетенції.

Більш жорсткі і чіткі в сучасній початковій школі вимоги до результативної складової початкової освіти з усіх предметів зумовили зміни в розумінні поняття якість освіти.

Типовими навчальними планами початкової школи передбачено:

         1. вивчення іноземної мови з 1-го классу;

         1. введення з другого класу нового навчального предмета «Сходинки до інформатики» (1 година на тиждень), спрямованого на опановування учнями інформаційно-комунікаційних технологій.

За рахунок укрупнення дидактичних одиниць ускладнюється зміст математичної освіти першокласників. Якщо раніше в першому класі нумерацію та обчислення вивчались в концентрі від 1 до 20, то за новими програмами - до 100.

Зміст стандарту і програм із математики доповнюється такими змістовними лініями, як «Робота з даними» та «Сюжетні задачі». Звертається увага на вміння дітей проводити семантичний аналіз тексту задачі та подавати його результати у вигляді схеми, рисунка, таблиці; складати план розв'язання складеної задачі, знаходити різні способи розв'язування задачі, визначати раціональний спосіб, перевіряти правильність розв'язання задачі; складати задачі за рисунком, схемою, математичним виразом, за практичними діями з предметами, задачі, аналогічні та обернені до розв'язаної.

«Робота з даними» передбачає опанування учнями способами подання інформації; формуються вміння знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, подану в таблицях, схемах, діаграмах; заносити дані до таблиць; використовувати дані для розв'язання практично зорієнтованих задач; під керівництвом учителя знаходити інформацію за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

На вивчення природознавства в початковій школі за новими навчальними планами відводиться 2 години на тиждень (традиційно - 1 година), що пов'язано з перенесенням частини навчального матеріалу з 5-го в 4-й клас.

Оновлення змісту вищезазначених навчальних предметів спрямовано на забезпечення збалансованості та співвідношення природничо-математичної, суспільно-гуманітарної та оздоровчо-технологічної складових загальної середньої освіти, механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти, передбаченого Державною цільовою соціальною програмою підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року.

Визначною характеристикою інновацій у початковій школі є не обсяг навчального матеріалу, а модернізація навчально-виховного процесу відповідно до нових освітніх цілей і завдань, динамічний перехід від знаннєвої до компетентнісної, особистісно-орієнтованої початкової освіти.

Сучасна функція вчителя початкових класів - не давати учням готових знань, а вчити їх здобувати, формуючи в собі наполегливість, цілеустремління, бажання і здатність вчитися самостійно, із інтересом і задоволенням. Спільна робота вчителя та учня початкової школи сьогодні являє собою не пояснення та запам'ятання, а пошук істини, життєвих цінностей і смислів в умовах навчального діалогу, співробітництва та взаєморозуміння.

У процесі навчання в початковій школі діти повинні набути інтегрованої здатності цілісно реалізовувати на практиці здобуті знання, досвід, сформувати власну систему ціннісних орієнтацій, уміти висловити особисте ставлення до себе, до процесу та результату навчання, до інших людей, до всього, що оточує і що відбувається - зрозуміти своє «Я» і усвідомити свою роль у власному житті, у житті рідних, суспільства, держави.

Нові освітні цілі і завдання та новий зміст початкової освіти вимагають використання нових технологій навчання, нових методичних прийомів організації навчального процесу, які б базувались на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки та свідомій і творчій діяльності вчителя.

Чи готові вчителі початкових класів із 1 вересня 2012 року поетапно впроваджувати нові програми, здійснювати компетентнісний та особистісно-орієнтований підходи до викладання навчальних предметів у початковій школі?

За свідченням науковців, готовність до педагогічної діяльності включає переконання, погляди, ставлення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, уміння, установки, спрямовані на певну поведінку. М. Д'яченко, Л. Кандибович, А. Ліненко, В. Сластьонін визначають готовність як цілісне, складне, особистісне утворення, що забезпечує високий рівень педагогічної діяльності та охоплює:

         1. професійні знання, професійну спрямованість психічних процесів;

         1. професійно-педагогічні погляди, переконання, ставлення;

         1. уміння долати труднощі, оцінювати наслідки своєї праці, професійно самовдосконалюватися.

Г. Троцко подає таку структуру професійної готовності до педагогічної діяльності в нових умовах:

         1. мотиваційний компонент (позитивне ставлення до педагогічної професії, стійкі наміри присвятити себе педагогічній діяльності, інтерес до роботи вчителя);

         1. морально-орієнтаційний (моральне обличчя педагога, оволодіння професійно-педагогічними та загальнолюдськими цінностями);

         1. змістовно-операційний (професійні знання й уміння, педагогічне мислення, професійна спрямованість уваги, сприймання, уява, педагогічні здібності); емоційно-вольовий (цілеспрямованість, працьовитість, наполегливість, рішучість, самостійність).

Таким чином, формування готовності вчителя початкових класів до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, нових програм і підручників на період 2011 - 2016 р.р. не обмежується поінформованістю педагогів, а вимагає комплексного наукового підходу та системної й виваженої роботи в умовах динамічних і кординальних змін. Реально їх здійснити можливо лише за умови, коли кожен учитель сам буде активно та наполегливо вчитися, постійно підвищувати рівень своєї фахової компетентності, збагачувати та оновлювати власний практичний

досвід.

Для педагогів 1-4 класів ця ситуація ускладнюється багатопредметністю викладання. Зміст початкової освіти включає 7 освітніх галузей, 12 навчальних предметів, щонайменше 8 із них - викладає один учитель.

Одночасно опанувати нові технології викладання та зміст і методику багатьох предметів - справа для вчителя надзвичайно нелегка. У таких умовах підвищується значущість наукових і науково-методичних установ системи післядипломної освіти.

Особливого підходу в організації науково-методичного супроводу нововведень у початковій школі області вимагає багаточисельність такої категорії педагогічних працівників, як учителі початкових класів.

Так, станом на 01.01.2012 року в школах І ступеня Миколаївської області працювало більш ніж 2,6 тисяч вчителів, що перевищує 30-відсотковий показник загальної кількості вчителів 1 - 11 класів. За останні 5 років кількісний склад учителів дещо збільшився, а у 2011/2012 навчальному році мав такі якісні показники. Вищу кваліфікаційну категорію мають - 38 % учителів початкових класів області, 26 % - першу, 8 % - другу, 28 % - категорію «спеціаліст». Звання «учитель-методист» має 122 учителя початкових класів, звання «Старший вчитель» - 478 педагогів, заслужених учителів України - 2.

Ураховуючи різний рівень освітніх характеристик і практичного досвіду вчителів, протягом 2011/2012 навчального року проводилася системна та різнопланова підготовка учителів початкових класів області до роботи в нових умовах.

Провідна роль у підготовці вчителя початкових класів до впровадження нових навчальних програм початкової освіти, здійсненні науково-методичного супроводу впровадження нового Державного стандарту в загальноосвітніх навчальних закладах області належить Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти, зокрема: кафедрі педагогіки, психології та менеджменту освіти (завідувач К. Ф. Нор), лабораторії методики дошкільної та початкової освіти (завідувач Н. М. Степанець), лабораторії художньо-естетичної освіти (завідувач Д. О. Крик), лабораторії практичної психології (завідувач К. Пенюгіна) та іншим структурним підрозділам

МОІППО.

^ Науково-методичний супровід упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти


^ Кафедра педагогіки, психології та


її
Науково-методична


рада МОІППО


Організаційно-методичні проблеми переходу початкової школи на новий зміст вирішують методисти лабораторії методики дошкільної та початкової освіти МОІППО Н. М. Степанець, Т. І. Вареник та І. О. Трубнікова; науковий супровід здійснюють кандидати педагогічних наук, доценти кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти К. Ф. Нор, О. О.Сокуренко, професор С. І. Якименко та старший викладач Г. В. Хортів; психологічний супровід - кандидат педагогічних наук, доцент Л. М. Олійник, старший викладач С. О. Калашникова.

Мета діяльності працівників МОІППО в контексті зазначеної проблеми: створення умов для оперативного навчання керівних і педагогічних працівників, забезпечення їх готовності працювати в нових умовах.

Відповідно до мети були визначені такі завдання:

         1. створити систему управління підвищенням професійної компетентності та педагогічної майстерності методистів із початкової освіти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівників і вчителів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів області;

         1. забезпечити науково-методичний супровід безперервності між ланками освіти: дошкільна ­початкова - основна школа (5 клас) з урахуванням нового змісту Базового компонента дошкільної освіти (2012) та нових навчальних програм для 5 класу (2013/2014 навчальний рік); Серед провідних шляхів розв'язання поставлених завдань:

         1. розподіл між педагогами об'єктів творчого пошуку науково-методичних засобів розв'язання актуальних проблем викладання нового змісту навчальних предметів у 1 - 4 класах;

         1. розробка інноваційних форм методичної роботи з педагогічними кадрами, що забезпечить оперативність одержання інформації з врахуванням етапності впровадження нових навчальних планів, програм та підручників у загальноосвітніх навчальних закладах області на період 2012 - 2016 роки;

         1. формування в учасників навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня прагнення до самовдосконалення та самопізнання, підвищення інноваційної компетентності й професіоналізму;

         1. інформаційне забезпечення переходу початкової освіти в області на новий зміст компетентнісного спрямування.


Однією із важливих функцій органів управління будь-якої соціальної системи є інформаційне забезпечення її діяльності. Ця діяльність спрямована на створення, організацію функціонування та вдосконалення інформаційних систем, які служать успішному виконанню задач управління розвитком початкової освіти в Миколаївській області.

У розв'язанні проблем підготовки вчителів до впровадження нового змісту освіти та забезпечення її якості передбачені канали прямого та зворотнього потоку інформації (додаток 1).

Таким чином, Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти створений єдиний інформаційний простір щодо цілісного охоплення проблем модернізації змісту початкової освіти, адаптивна до регіональних умов система науково-методичного супроводу інноваційного розвитку початкової освіти на обласному, районному (міському), шкільному та самоосвітньому (особисто-педагогічному) рівнях на період від 2011 до 2016 років.

Ця система передбачає активну самоосвітню діяльність усіх, хто причетний до модернізації навчально-виховного процесу в початковій школі на основі нових стандартів і навчальних програм: науково-педагогічні працівники МОІППО - методисти з початкової освіти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) - керівники загальноосвітніх навчальних закладів -учителі-практики - батьки учнів початкових класів -громадськість.

Так, проблеми й способи їх розв'язання щодо підготовки педагогічних працівників і батьківської громадськості до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та використання нових навчальних програм із 1 -го класу у 2012/2013 навчальному році розглядались у 2012 році на колегії обласного управління освіти і науки Миколаївської обласної адміністрації, на засіданнях вченої та науково-методичної рад

МОІППО.

Системна робота в розв'язанні даної проблеми була передбачена наказом управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації від 16.02.12 № 119 «Про невідкладні заходи по підготовці педагогічних працівників до впровадження нових програм для 1-го класу загальноосвітньої школи у 2012/2013 навчальному році».

На Миколаївських каналах обласного та міського телебачення працівниками управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації ОДА, Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти систематично проводиться інформаційно-консультативна робота щодо роз'яснення основних положень нового Державного стандарту початкової освіти, розкриваються особливості організації навчально-виховного процесу у 1 класі у 2012 - 2013 році. Найбільше уваги майбутнім першокласникам та їх батькам було приділено журналістами каналу «ТАК-ТУ», передачі яких проводилися за участю науковців, методистів і практичних психологів МОІППО (К. Ф.Нор, Н. М. Степанець, О. О.Сокуренко, Г. В. Хортів та інших).

Лабораторією методики дошкільної та початкової освіти робота МОІППО по підготовці вчителів до впровадження нових стандартів та програм проводиться цілеспрямовано, системно, урізноманітнюються форми і способи її організації. Календар подій та науково-методичних заходів щодо підготовки педагогів до роботи в умовах динамічних змін у початковій школі подано в додатку 2.

  1   2   3   4   5Схожі:

Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти iconЗаходи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах Харківського району у 2012/2016 роках
Створити районну координаційну раду щодо вивчення та впровадження нового Державного стандарту та навчальних програм загальної початкової...
Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти iconПро вивчення стану готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
З метою вивчення готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження нового Державного стандарту початкової, базової...
Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти iconГ. Ф. Царьова Про підготовку вчителів початкових класів до впровадження в 20012/13 н р. оновленого Державного стандарту початкової школи Державний стандарт
Державний стандарт початкової школи розроблено відповідно до мети початкової освіти з урахуванням вікових психологічних особливостей...
Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти iconДодаток 1 до наказу відділу освіти Ізяславської рда №58 від 21. 03. 2012р Заходи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та проведення акції
Забезпечити вивчення Державного стандарту початкової загальної освіти у педагогічних колективах шкіл району
Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти iconПрограма проведення міжрайонного семінару вчителів початкових класів Золотоніського, Чорнобаївського районів та м. Золотоноші
«Науково-методичні аспекти впровадження нового змісту Державного стандарту початкової освіти та особливості роботи за новими програмами...
Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти iconНормативно-правове та методичне забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової освіти
Постанова кму від 20. 04. 2011 р. №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти"
Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти iconВпровадження оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти з 1 вересня 2012 року в закладах освіти Зачепилівського району
«Про невідкладні завдання на найближчий час», відділом освіти розроблено план заходів щодо впровадження нового Державного стандарту...
Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти iconПротокол №5 від 29. 05. 2012р. План заходів щодо підготовки вчителів початкових класів
Взяти участь у роботі творчої групи у лоіппо щодо підготовки до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти iconНаказ №54 м. Тисмениця Про затвердження Плану дій щодо підготовки учителів початкових класів для реалізації нового змісту початкової освіти
Франківської обласної державної адміністрації від 28. 02. 2012року №183 та з метою підготовки до впровадження нового Державного стандарту...
Формування готовності вчителів початкових класів області до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти iconПро затвердження Плану заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах Волочиського району
З метою модернізації змісту початкової загальної освіти та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи