Самоаналіз уроку icon

Самоаналіз уроку
Скачати 75.93 Kb.
НазваСамоаналіз уроку
Дата конвертації25.09.2013
Розмір75.93 Kb.
ТипДокументи

САМОАНАЛІЗ УРОКУ


Ефективність уроку вчитель може визначити, зробивши самоаналіз за блоками, кожен з яких характеризується дев’ятьма показниками.


Показники блоків, за якими можна зробити самоаналіз, щоб визначити ефективність уроку.


БЛОК №1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Короткочасність організаційного моменту. Швидке включення всіх учнів у діловий ритм, повна готовність класу й устаткування до уроку.

 2. Чи початий урок зі стимулюючого введення (створення емоційного і ділового настрою, залучення уваги учнів і забезпечення необхідної мотивації)?

 3. Чи повідомлена тема уроку, чи підводяться учні до самостійного визначення її, спираючись на їхній життєвий досвід і вже наявні знання?

 4. Чи ставиться перед учнями мета уроку, чи дається установка перед виконанням завдань, чи акцентується увага учнів на підготовці і розкритті алгоритму теми, чи завершені етапи уроку?

 5. Чи мають місце логічні переходи від одного етапу уроку до іншого; чи визначається значимість етапів уроку у формуванні знань, умінь учнів з урахуванням поставлених цілей?

 6. Чи дозволила система пропонованих запитань, завдань виявити типові прогалини в знаннях учнів і оперативно усунути їх? Наскільки якісно засвоїли учні алгоритм теми?

 7. Чи підведений підсумок уроку; чи змогли учні виділити головне в темпі, її алгоритм і значення в системі знань учнів?

 8. Чи виконували психолого-гігієнічні вимоги, вимоги техніки безпеки, чи проводилася фізкультхвилинка (початкові класи)?

 9. Чи раціонально використаний час уроку, чи виконаний намічений план, наскільки обґрунтовані відступи від плану?


^ БЛОК №2. ДИДАКТИЧНА І МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЧАСТИНА 1)

 1. Чи формулюються поняття на простому і частково відомому матеріалі, чи використовується при цьому наочність (таблиці, схеми, ілюстрації, моделі), чи проводяться досліди?

 2. Чи спонукають ся учні до навчальної активності (не менше двох методів активного навчання)? Чи проводиться словникова робота з метою усвідомлення учнями навчального матеріалу?

 3. Чи ставиться перед учнями навчальна проблема, чи дається установка слухати, виконувати дії на розуміння і запам’ятовування?

 4. Чи розвивається в учнів уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки, виділяти алгоритм теми (у практичних завданнях і діях учнів)?

 5. Чи мали місце самостійні творчі роботи, чи створюються в процесі навчання проблемні й нестандартні ситуації?

 6. Чи розроблені види перевірки контролю знань учнів (не менше двох раціональних методів); чи здійснюється зворотний зв'язок, його ефективність?

 7. Чи забезпечено під час перевірки знань учнів відтворення ними основних ознак досліджуваного матеріалу, понять, зв’язків; наскільки якісно засвоїли учні раніше вивчений і новий матеріал?

 8. Чи використовувалося диференційоване навчання, наскільки адресно й ефективно воно було (проводиться звичайно під час індивідуальної перевірки знань, самостійної роботи; враховується обсяг і складність завдань)?

 9. Чи вимагається від учнів повні відповіді; рівень їх монологічної мови?


^ БЛОК №3. ДИДАКТИЧНА І МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЧАСТИНА 2)

 1. Чи були взаємопов’язаними на уроці словесно-наочно-практичні способи діяльності учнів з різними формами мислення?

 2. Чи створювалися проблемні ситуації шляхом реалізації знань і чи реалізувалися вони шляхом проблемного пояснення; розв’язання разом з учителем; самостійного вирішення проблеми при керівній ролі вчителя; самостійно?

 3. Чи обрані методи навчання і способи керування навчальною діяльністю підкорені цілям і завданням уроку і чи відповідають рівню навченості учнів?

 4. Чи навчальна діяльність на уроці різноманітна (не менш двох-трьох раціональних видів: індивідуальна, фронтальна, групова, сполучення фронтальної з груповою, індивідуальна з фронтальною, робота в парах)?

 5. Чи спонукає учитель учнів до самоперевірки, самоаналізу і само реакції, чи організовує взаємоперевірку, учить умінню давати об’єктивну самооцінку й оцінку знань товаришів, учить обґрунтовувати?

 6. Чи тон ведення уроку доброзичливий, упевнений; чи простежується чіткість, діловитість, організованість?

 7. Чи коректно й об’єктивно учитель підходить до оцінки діяльності учнів, чи тактовно відзначає слабкі місця, недосконалості у відповідях, прикладах, пропозиціях і діях?

 8. Чи проводиться поточний контроль на повній довірі, чи учитель не втручається на кожному кроці в роботу учнів, а лише при необхідності і дає поради, рекомендує, проводить індивідуальну роботу?

 9. Чи сформовані знання з навчального предмета, уміння опановувати алгоритмом теми і застосовувати отримані знання в самостійних творчих завданнях? Наскільки якісно?


^ БЛОК №4. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ

 1. Чи визнає вчитель місце уроку в системі інших уроків тематичного плану?

 2. Чи є визначальним у плані цілепокладння і мотивація навчання (навчальні, розвиваючі і виховуючи цілі уроку)?

 3. Чи намічені шляхи реалізації освітніх, розвиваючих і виховуючих завдань?

 4. Чи мали місце в плануванні інноваційні методи, прийоми роботи, диференціація в навчанні?

 5. Чи враховані обсяг навчального матеріалу і складність інформації з віковими особливостями і навчальними можливостями учнів класу?

 6. Чи планується на уроці використання наочності (ТЗН, таблиць, опорних схем, ілюстрацій, моделей, демонстрація дослідів)? Чи використовувався зворотний зв'язок?

 7. Чи сприяє структура уроку, сплановані запитання, завдання, практична діяльність учнів їх пізнавальній активності, самостійності, розвитку творчих здібностей і умінню користуватися алгоритмом теми?

 8. Чи в системі планується повторення раніше вивченого матеріалу, чи мають місце зв'язок раніше вивченого матеріалу з новим?

 9. Чи обґрунтовується обсяг і складність домашнього завдання, чи враховуються навчальні можливості класу й окремих учнів, чи підготовлені учні до результативного виконання домашнього завдання?


^ БЛОК №5. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТ ІУЧНІВ

 1. Наскільки активні й працездатні учні на уроці?

 2. Наскільки сформульовані вміння учнів організувати свою діяльність на робочому місці в часі відповідно до заданих цілей і завдань уроку?

 3. Наскільки учні мобілізували себе на сприйняття і переробку інформації? Який рівень організованості й активності в навчальній діяльності?

 4. Наскільки самостійно й ефективно учні змогли застосувати отримані раніше знання в оформленні нових понять, зв’язків, відносин?

 5. Наскільки учні вміють планувати, організовувати, встановлювати зв’язки, узагальнювати, робити висновки, виділити головне, володіти монологічною мовою?

 6. Чи учні вміють розпізнати і виділити новий зміст; застосовувати нові знання до пояснення явищ, зв’язку між ними, законів, правопису; чи вміють використовувати ці знання в практичних завданнях?

 7. Чи вміють учні здійснювати перевірку, самоперевірку, взаємоперевірку, давати самооцінку й об’єктивну оцінку знань товаришів; чи вміють обґрунтовувати оцінку?

 8. Як уміють учні здійснювати самоконтроль, самоаналіз і самореакція?

 9. Чи коректні, комунікабельні учні? Наскільки вони вміють працювати фронтально, індивідуально й у групах?


^ БЛОК №6. ПІДСУМОК УРОКУ І ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Наскільки міцно учні засвоїли алгоритм теми і вміють застосовувати його в завданнях, практичних, самостійних і творчих роботах?

 2. Чи відзначена значимість теми уроку у формуванні системи знань учнів?

 3. Чи дана характеристика роботи класу (показана успішність оволодіння змістом уроку, розкриті недоліки)?

 4. Чи вміє вчитель охопити типове в успішності засвоєння і виділенні недоліків; врахувати реальні можливості класу?

 5. Чи мало місце на уроці формування позитивних соціально-значимих якостей особистості відповідно до цілей і завдань уроку, акцентоване під час підведення підсумку?

 6. Чи мала місце корекція обсягу і змісту домашнього завдання, його диференціація з урахуванням навчальних можливостей класу й окремих учнів?

 7. Чи дана чітка інструкція і методичні поради щодо виконання домашнього завдання, чи залучалися знання й уміння учнів?

 8. Чи проводилася робота з інструктування щодо домашнього завдання в рамках часу уроку?

 9. Чи записані на дошці й у щоденниках параграф, номери задач і завдань, розділи тем, сторінки, чи задані завдання на повторювання матеріалу, творчі завдання?


Під час самоаналізу вчитель заповнює комірки:

Ефективність уроку = ∑ балів

108

1 – 0,8 – високий рівень;

від 0,8-0,7 – достатньо високий рівень;

від 0,7-0,6 – середній рівень;

від 0,6-0,5 – низький рівень;

нижче 0,5 – критичний.


Показники блоків

Блоки

1

1

2

3

4

5

6

23456789

Схожі:

Самоаналіз уроку iconСамоаналіз уроку
Німеччини на Польщу стане початком ІІ світової війни; Специфіка уроку полягає в тому, що він містить елементи інтегрованого уроку...
Самоаналіз уроку iconА для самоаналізу вчителем уроку (зразок 1) Здійснюючи самоаналіз уроку, доцільно відповісти на такі запи­тання
Наскільки під час плануван­ня й проведення уроку враховано реальні навчальні можливості учнів?
Самоаналіз уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Самоаналіз уроку iconСамоаналіз уроку
Яке місце займає даний урок в системі уроків теми? Яка тема та мета уроку, як ви їх досягаєте на уроці?
Самоаналіз уроку iconМетодичні рекомендації щодо проведення самоаналізу уроку
Самоаналіз уроку – інструмент самовдосконалення вчителя, засіб формування й розвитку професійних якостей педагога, що виявляються...
Самоаналіз уроку iconУрок програмі? Чи правильно визначені мета і завдання уроку? Наскільки реалізовані мета та завдання уроку?
Самоаналіз уроку – характеристика уроку, дана вчителем, який його провів, і. Чи відповідав урок програмі?
Самоаналіз уроку iconАналіз та самоаналіз уроку варіант аналізу уроку
Урок за типом. Чіткість його визначається логічним взаємозв’язком окремих структурних частин, які оптимально витримані часом, мають...
Самоаналіз уроку iconСамоаналіз уроку
Створення проблемно-пошукових ситуацій для глибини засвоєння матеріалу, емоційного настрою учнів
Самоаналіз уроку iconСхема самоаналізу уроку
Уміння робити самоаналіз уроків – це невід’ємна частина само діагностики рівня своєї професійної майстерності
Самоаналіз уроку iconСамоаналіз уроку Орієнтовна схема самоаналізу
Чи правильно мною були визначені і розв'язані на уроці навчальні, виховні і розвиваючі завдання?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи