Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст icon

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст
Скачати 262.02 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст
Дата конвертації03.01.2013
Розмір262.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо організації атестації педагогічних кадрів

у загальноосвітніх навчальних закладах


Ольга МАЛИШЕВА, головний спеціаліст відділу прогнозування розвитку середньої освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

У цьому навчальному році атестація педагогічних працівників розпочалася за старим типовим положенням. Проте 30 грудня 2010 року набрало чинності нове Типове положення про атестацію педагогічних працівників, що внесло певні зміни в атестаційний процес. Тому керівникам навчальних закладів та членам атестаційних комісій важливо не припуститися помилок під час оформлення документації з атестації, зокрема характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період та атестаційних листів

^ Порядок складання характеристики діяльності педагогічних працівників та оформлення атестаційних листів

Відповідно до пункту 3.4 Типового положення про атестацію пе­дагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі — Типове положен­ня), керівник навчального закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників, які атес­туються, у міжатестаційний період. Атестаційна комісія розглядає всі надані характеристики та враховує їх під час заповнення атестацій­них листів.

Рекомендації щодо складання характеристики діяльності педагогічного працівника

Характеристика діяльності педагогічного працівника — це оцін­ка досягнень та результатів роботи педагогічного працівника у між­атестаційний період, тобто за п'ять років його роботи, яку дає керів­ник навчального закладу.

Якщо атестується кілька педагогічних працівників, то характе­ристики діяльності складають на кожного працівника окремо.

У характеристиці діяльності педагогічного працівника керівник навчального закладу зазначає:

 • оцінку виконання педагогічним працівником посадових обо­в'язків;

 • дані про його професійну підготовку;

 • оцінку творчих та організаторських здібностей;

 • оцінку морально-психологічних якостей;

 • організаційні рішення

 • інформацію про участь у роботі методичних об'єднань;

 • інформацію про виконання рекомендацій, наданих поперед­ньою атестаційною комісією тощо.

Керівник навчального закладу обов'язково підписує характерис­тику діяльності педагогічного працівника. Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис(Додаток 1)

Якщо педагогічний працівник не погоджується зі змістом ха­рактеристики, він має право викласти свої аргументи щодо незгоди в усній чи письмовій формі як самому керівнику навчального закла­ду, так і членам атестаційної комісії.


^ Атестаційний лист — це основний підсумковий документ проведення атестації педагогічного працівника, який підтверджує наявність кваліфікаційної категорії або тарифного розряду, педагогічного звання


^ Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформ­люється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберіга­ється в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізні­ше трьох днів після атестації видається йому під підпис (див. Додаток 2).

За результатами атестації атестаційна комісія на­вчального закладу ухвалює такі рішення:

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

 • присвоїти педагогічному працівнику кваліфікацій­ну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої кате­горії», «спеціаліст першої категорії»);

 • педагогічний працівник відповідає раніше присвоєній ква­ліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої кате­горії», «спеціаліст першої категорії»);

 • встановити педагогічному працівнику відповідний тариф­ний розряд;

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про відповідність педагогічного працівника присвоєній ра­ніше кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання;

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

 • педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

Відповідно до ухвалених рішень атестаційна комісія навчального закладу оформлює розділ II атестаційного листа (див. Додатки 3-8).

Голові атестаційної комісії навчального закладу важливо пам'ята­ти, що неправильне заповнення атестаційного листа може стати при­чиною непорозумінь під час проведення тарифікації педагогічних працівників або відмови атестаційної комісії вищого рівня присвоїти працівнику кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», пе­дагогічне звання. Тому вкрай важливо заповнити атестаційний лист правильно (див. Додаток 4).


Додаток 1

Приклад складання характеристики діяльності педагогічного працівника

Характеристика діяльності учителя математики

загальноосвітньої школи І—III ступенів № 11 м. Горлівки

^ Меженько Олени Григорівни

Меженько О. Г. має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель мате­матики та працює за отриманим фахом у загальноосвітній школі І—III ступенів з 1998 р.

Меженько О. Г. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 29 квітня 2007 р. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 24 години на тиждень.

У 2009 р. Меженько О. Г. підвищила кваліфікацію у Донецькому обласному ін­ституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних курсах за кредит­но-модульною системою навчання з питання «Нові підходи до викладання матема­тики у профільній школі».

За час роботи у навчальному закладі Меженько О. Г. зарекомендувала себе як від­повідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Вона проводить уроки з ура­хуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час їх проведення вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного на­вчання, значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів.

Меженько О. Г. уміє швидко прийняти правильне рішення у складних педаго­гічних ситуаціях. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається зав­жди бути поінформованою про новації у методиці викладання предмета. Під час проведення уроків використовує різні прийоми і форми навчальної діяльності. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь у на­вчальному процесі. Завдячуючи правильній організації роботи, Меженько О. Г. до­сягла належного рівня засвоєння учнями навчального матеріалу та високої якості їх знань з предмета.

Меженько О. Г. бере активну участь у роботі шкільного методичного об'єднан­ня вчителів математики, передає свій педагогічний досвід молодим вчителям, висту­пає з доповідями, проводить відкриті уроки.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, веде факультативні за­няття, готує учнів до участі в учнівських олімпіадах. Підготовлені нею учні протя­гом останніх п'яти років неодноразово ставали переможцями та призерами міських та обласних олімпіад з математики.

Необхідно відзначити наполегливу роботу Меженько О. Г. щодо технічного оснащення кабінету математики, його естетичного оформлення, поповнення на­вчальними посібниками та технічними засобами навчання.

Меженько О. Г. відповідає займаній посаді та може бути атестована на кваліфі­каційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Директор

загальноосвітньої школи І—III ступенів № 11 ^ Сомова 3. Г. Сомова

(підпис) (ініціали, прізвище)

З характеристикою ознайомлена: Меженько О. Г. Меженько

(підпис) (ініціали, прізвище)

4 березня 2011 р.

(дата)

Додаток 2

Приклад заповнення атестаційного листа

^ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

І. Загальні дані

Педагогічний працівник, що атестується, Мироненко Тамара Андріївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження 18 квітня 1964 р.

(число, місяць, рік)

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атес­тації вчитель біології Охтирської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 5_

^ Охтирської міської ради Сумської області, 10 років.

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) _22 роки,

за спеціальністю — 19 років._

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність)_ спеціаліст_

^ Харківський педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди у 1986 р., вчитель біології

Науковий ступінь (вчене звання) _немає_

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) вчитель біології, свідоцтво № 236 від ЗО березня 2008 р., видане Харківським інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Дата та результати проведення попередньої атестації 9 квітня 2006 р. Відповідає займаній

посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»._

Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

Мироненко Т. А. працює у Охтирській загальноосвітній школі № 5 на посаді вчи­теля біології з 2000 р. За час роботи Мироненко Т. А. досягла високого професіоналізму в роботі, зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний працівник._

Сприяє розвитку творчих здібностей учнів. Досягла вагомих результатів у формуван­ні в учнів навичок самостійного навчання, здобуття знань, застосування їх на практиці.

^ Використовує компетентнісно орієнтований підхід до організації навчального_проце

су. Заохочує учнів приймати нешаблонні рішення та лаконічно і точно висловлювати свої думки. Її вихованці неодноразово ставали переможцями міських і обласних олімпіад. У своїй діяльності вчитель активно застосовує інноваційні форми і методи навчання. Вміє лаконічно, образно і виразно подати навчальний матеріал, аргу­ментувати свою позицію. Добре володіє ораторським мистецтвом._

^ Мироненко Т. А. є активним членом методичного об'єднання вчителів біології. Систематично впроваджує перспективний педагогічний досвід, бере участь у його поши-_

ренні, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам. Вона користується авторитетом серед педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків.

^ II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії Охтирської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 5: Мироненко Т. А. відповідає займаній посаді.

(1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію:

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній_ категорії «спеціаліст першої категорії

(«спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: не порушувати.

(про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

Результати голосування: кількість голосів: за 7 (сім), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль).

Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): рекомендації не надавати._

Голова атестаційної комісії Василенко С. П. Василенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

Марчук

О. П. Марчук

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Клименко

В. Г. Клименко

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Онопенко

К. Я. Онопенко

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Бородай

В. І. Бородай

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Слободянюк

К. Т. Слободянюк

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Самсоненко

Т. В. Самсоненко

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата атестації _29 березня 2011 р._

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _ Мироненко

(підпис працівника, який атестується)

^ III. Результати атестації атестаційною комісією II (III) рівня

Рішення атестаційної комісії______________________________________________

(присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання)

Результати голосування: кількість голосів: за___ , проти___, утримались_____ .

Голова атестаційної комісії _________________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

м. п.

Члени комісії: _________________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_________________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Дата атестації:______________________________

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _______________________________.

(підпис працівника, який атестується)

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та II рівнів

___________________________________________________________________________

Результати голосування: кількість голосів: за_____, проти_____, утримались _______

Голова атестаційної комісії ___________________ __________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


м. п.

Члени комісії: : _________________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_________________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Дата атестації:______________________________

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _______________________________.

(підпис працівника, який атестується)

Додаток З

Приклад оформлення розділу II атестаційного листа у разі присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

^ II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії Охтирської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 5: _Мироненко Т. А. відповідає займаній посаді._

(1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

За результатами атестаціїприсвоїти кваліфікаційну категорію: присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»_; («спеціаліст-, «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: не порушувати.

(про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

Результати голосування: кількість голосів: за 7 (сім), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль). Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких пра­цівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): рекомендації не надавати.

Голова атестаційної комісії Василенко С. П. Василенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

Марчук

О. П. Марчук
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Клименко

В. Г. Клименко
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Онопенко

К. Я. Онопенко
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Бородай

В. І. Бородай
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Слободянюк

К. Т. Слободянюк
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Самсоненко

Т. В. Самсоненко
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Дата атестації _29 березня 2011 р._

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _ Мироненко

(підпис працівника, який атестується)


Додаток 4

Приклад оформлення розділу II атестаційного листа у разі порушення клопотання про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії

«спеціаліст вищої категорії»

^ II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії Охтирської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 5: _Мироненко Т. А. відповідає займаній посаді._

(1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

За результатами атестації

присвоїти кваліфікаційну категорію:_____________________________________________

(«спеціаліст-, «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: перед атестаційною комісією відділу освіти Охтирської міської ради про присвоєння Мироненко Т. А. кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»______________________________

(про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

Результати голосування: кількість голосів: за 7 (сім), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль). Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких пра­цівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): рекомендації не надавати.


Голова атестаційної комісії Василенко ^ С. П. Василенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

Марчук

О. П. Марчук
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Клименко

В. Г. Клименко
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Онопенко

К. Я. Онопенко
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Бородай

В. І. Бородай
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Слободянюк

К. Т. Слободянюк
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Самсоненко

Т. В. Самсоненко
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата атестації _29 березня 2011 р._

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _ Мироненко

(підпис працівника, який атестується)


Додаток 5

Приклад оформлення розділу II атестаційного листа у разі встановлення

педагогічному працівнику тарифного розряду

^ II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії Охтирської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 5: _Мироненко Т. А. відповідає займаній посаді.____________________________________

(1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію:_________ встановити 10 тарифний розряд______________________________________________________________

(«спеціаліст-, «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: не порушувати

(про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

Результати голосування: кількість голосів: за 7 (сім), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль). Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких пра­цівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): рекомендації не надавати.


Голова атестаційної комісії Василенко ^ С. П. Василенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

Марчук

О. П. Марчук
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Клименко

В. Г. Клименко
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Онопенко

К. Я. Онопенко
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Бородай

В. І. Бородай
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Слободянюк

К. Т. Слободянюк
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Самсоненко

Т. В. Самсоненко
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата атестації _29 березня 2011 р._

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _ Мироненко

(підпис працівника, який атестується


Додаток 6

Приклад оформлення розділу II атестаційного листа у разі порушення клопотання про відповідність педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння йому педагогічного звання «вчитель-методист»

^ II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії Охтирської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 5: _Мироненко Т. А. відповідає займаній посаді.____________________________________

(1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію:_________ _________

(«спеціаліст-, «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: порушити клопотання

(про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

перед атестаційною комісією вищого рівня: перед атестаційною комісією відділу освіти Охтирської міської ради про відповідність Мироненко Т.А. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист»._

Результати голосування: кількість голосів: за 7 (сім), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль). Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких пра­цівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): рекомендації не надавати.


Голова атестаційної комісії Василенко ^ С. П. Василенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

Марчук

О. П. Марчук
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Клименко

В. Г. Клименко
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Онопенко

К. Я. Онопенко
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Бородай

В. І. Бородай
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Слободянюк

К. Т. Слободянюк
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Самсоненко

Т. В. Самсоненко
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата атестації _29 березня 2011 р._

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _ Мироненко

(підпис працівника, який атестується


Додаток 7

Приклад оформлення розділу II атестаційного листа у разі атестації педагогічного працівника на відповідність займаній посаді за умови виконання заходів, визначених атестаційною комісією

^ II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії Охтирської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 5: _Мироненко Т. А. відповідає займаній посаді за умови виконання заходів, визначених

(1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

атестаційною комісією

За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію:____«спеціаліст»___

(«спеціаліст-, «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: не порушувати

(про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

Результати голосування: кількість голосів: за 7 (сім), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль). Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких пра­цівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): пройти курси підвищення кваліфікації у термін до 1 жовтня 2012 р.; до 1 листопада 2010 р. підготувати і про­вести відкритий урок із застосуванням інформаційних засобів навчання; підготува­ти доповідь на засідання методичного об'єднання вчителів біології з питань організації вивчення біології у 9 класі._


Голова атестаційної комісії Василенко С. П. Василенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

Марчук

О. П. Марчук
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Клименко

В. Г. Клименко
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Онопенко

К. Я. Онопенко
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Бородай

В. І. Бородай
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Слободянюк

К. Т. Слободянюк
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Самсоненко

Т. В. Самсоненко
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата атестації _29 березня 2011 р._

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _ Мироненко

(підпис працівника, який атестується


Додаток 8

Приклад оформлення розділу II атестаційного листа у разі присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

^ II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії Охтирської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 5: _Мироненко Т. А. відповідає займаній посаді.____________________________________

(1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію: присвоїти кваліфікаційну

(«спеціаліст-, «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

категорію «спеціаліст другої категорії»_;

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: не порушувати

(про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

Результати голосування: кількість голосів: за 7 (сім), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль). Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких пра­цівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): рекомендації не надавати.


Голова атестаційної комісії Василенко ^ С. П. Василенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

Марчук

О. П. Марчук
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Клименко

В. Г. Клименко
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Онопенко

К. Я. Онопенко
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Бородай

В. І. Бородай
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Слободянюк

К. Т. Слободянюк
(підпис)

(ініціали, прізвище)
Самсоненко

Т. В. Самсоненко
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата атестації _29 березня 2011 р._

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _ Мироненко

(підпис працівника, який атестується


Додаток 9

Рекомендації голові та членам атестаційної комісії щодо оформлення атестаційного листа

1. Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який атестується, необхідно зазнача­ти повністю відповідно до запису у паспорті.

2. Під час заповнення графи «Дата народження» слід звірити запис із даними паспорта працівника, який атестується.

3. У графі «Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займа­ній посаді на час атестації» назву посади потрібно вносити відповідно до запису у трудовій книжці, зазначаючи повну назву навчального закладу.

4. Стаж роботи на займаній посаді варто звірити із записами у трудовій книжці.

5. Заповнюючи графу «Освіта», необхідно робити запис відповідно до диплома про здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікацій­ним рівнем.

6. У графі «Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціаль­ності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації)» слід обов'язково зазначати повну назву навчального закладу, у якому педагогічний працівник пройшов курси підвищення кваліфікації відповідно до даних, що містять­ся у свідоцтві про підвищення кваліфікації.

7. Характеристика діяльності педагогічного працівника, який атестується, має давати повне уявлення про рівень його кваліфікації та результативність роботи, мо­рально-етичні якості, виконання посадових обов'язків із зазначенням його профе­сійних досягнень.Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст
Тому керівникам навчальних закладів та членам атестаційних комісій важливо не припуститися помилок під час оформлення документації...
Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році К. В. Таранік-Ткачук, головний спеціаліст департаменту
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році К. В. Таранік-Ткачук, головний спеціаліст департаменту
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо організації у загальноосвітніх навчальних закладах роз’яснювальної роботи з питань небезпеки вживання наркотичних і психотропних речовин
Методичні рекомендації щодо організації у загальноосвітніх навчальних закладах роз’яснювальної роботи з питань
Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів. Астрономія, 11 клас. Бібліотека електронних наочностей
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах 17. 12. 2010, 15: 22
Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 20. 09. 12 №1237 «Про методичні рекомендації щодо проведення у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Лариси Петрівни Косач-Квітки» відділ освіти Харківської районної державної адміністрації надсилає методичні рекомендації для організації...
Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст iconКерівникам загальноосвітніх навчальних закладів Методичні рекомендації та матеріали для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах Харківського району заходів щодо
Харківської районної державної адміністрації надсилає методичні рекомендації та матеріали для проведення необхідної роботи у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах Ольга малишева, головний спеціаліст iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році з математики
При підготовці до державної підсумкової атестації користуватися наступними документами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи