Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект icon

Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект
НазваДодаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект
Сторінка1/3
Дата конвертації26.09.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДодаток
  1   2   3


Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки


від 17.06.2013 року № 772
О
проект
РІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ

оцінювання діяльності загальноосвітніх

навчальних закладів
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАОрієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Критерії) розроблені відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 (у редакції, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 № 658), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р. за № 1071/9670, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304, інших нормативних актів у галузі загальної середньої освіти, з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвідів щодо здійснення контролю та оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ).

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальну середню освіту» Державний контроль за діяльністю ЗНЗ незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

Атестація – основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи загальноосвітнього навчального закладу відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації.

Основним призначенням Критеріїв є оцінка діяльності ЗНЗ під час його державної атестації. Розроблені Критерії є результатом доопрацювання Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2005 № 99, що пройшли апробацію у навчальних закладах всіх регіонів країни. Під час доопрацювання Критеріїв враховувалися вимоги законодавства України в галузі загальної середньої освіти, досвід місцевих органів управління освітою з проведення атестації навчальних закладів в частині удосконалення та уточнення показників освітньої діяльності закладу, норм та способів їх оцінювання.

Особливу увагу під час роботи звернуто на забезпечення верифікації методології оцінювання, його об’єктивності та відкритості. А також на необхідність мінімізації навантаження на загальноосвітній навчальний заклад у зв’язку з проведенням такого оцінювання (планується створення відповідної автоматизованої системи). Критерії сприятимуть більш повному відображенню можливостей та результатів роботи ЗНЗ відповідно до вимог чинного законодавства України в галузі освіти.

Об’єктивність оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу забезпечується всебічним аналізом показників (якісних і кількісних) його роботи, оцінка й аналіз яких здійснюється протягом певного періоду.

Наявність у Критеріях пунктів 1.12 «Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ», 2.25 «Стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-виховного процесу» (з відповідними підпунктами) дасть змогу в повній мірі визначити вихідні умови організації навчально-виховного процесу, стан дотримання навчальним закладом вимог основних нормативно-правових актів.

Згідно з Критеріями передбачається визначення комплексної оцінки діяльності загальноосвітнього навчального закладу (як правило за 3 останні роки), що включає оцінювання ресурсного забезпечення, основних процесів, що відбуваються у ЗНЗ, їхніх результатів, а також окремих питань управління. Тому Критерії згруповано за відповідними тематичними розділами.

За наслідками атестації (атестаційної експертизи) встановлюється рівень освітньої діяльності навчального закладу: «високий», «достатній», «середній», «низький», на підставі якого виноситься відповідне рішення про визнання загальноосвітнього навчального закладу «атестованим з відзнакою», «атестованим», «атестованим умовно» чи «неатестованим».

Орієнтовні критерії визначаються у балах від максимально можливих значень відповідних показників, що відповідають високому рівню освітньої діяльності.

Загальний висновок щодо результатів атестації загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на підставі набраної суми балів, визначеної у колонці «Норми оцінювання» Критеріїв, з кожного пункту розділів, з урахуванням їх коефіцієнту вагомості.

  1. Ресурси та умови для організації діяльності загальноосвітнього навчального закладу (коефіцієнт – 1).

  2. Організація навчально-виховного процесу та забезпечення прав і законних інтересів його учасників (коефіцієнт – 1).

  3. Результативність навчально-виховного процесу (коефіцієнт – 3).

  4. Окремі питання управління загальноосвітнім навчальним закладом (коефіцієнт – 2).

Водночас, враховуючи важливість пунктів 1.12, 2.25, виконання яких є обов’язковим для всіх типів закладів, за кожну відповідь «ні – 0» навчальний заклад отримує « – 10 балів» до загальної суми.

У випадку набрання навчальним закладом під час проходження державної атестації сумарної кількості балів 760 і більше ЗНЗ вважається «атестованим з відзнакою», в межах 500-759 балів – «атестованим», в межах 260-499 балів – «атестованим умовно», 259 балів і менше – «неатестованим».

Для навчальних закладів І ступеня використовується наступна шкала: 620 балів і більше ЗНЗ вважається «атестованим з відзнакою», в межах 410-619 балів – «атестованим», в межах 210-409 балів – «атестованим умовно», 209 балів і менше – «неатестованим».

Відповідно до Порядку державної атестації, атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка.

Орієнтовні критерії можуть застосовуватися також для самооцінки освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Місцевим органам управління освітою, на які покладається проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів, доцільно розглянути розроблені Критерії на засіданні регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації та затвердити їх в установленому порядку.

З урахуванням типів ЗНЗ, специфіки соціально-економічних умов регіону, стартових можливостей роботи конкретних навчальних закладів, місцеві органи управління освітою можуть вносити до Критеріїв обґрунтовані зміни і доповнення після відповідного погодження з Державною інспекцією навчальних закладів України.

Умовні позначення до колонки 6 «Форми і методи збору інформації» Критеріїв:

А – анкетування;

К – контрольні випробування (тестування, контрольні роботи, державна підсумкова атестація та ін.);

Б – бесіда;

С – спостереження;

Д – аналіз документації.

Під час розрахунку показників у колонці 3 «Спосіб визначення» Критеріїв потрібно дотримуватися правила округлення числа до розряду одиниць.


^ ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ

оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів


п/п

Критерій

Спосіб визначення

^ Показники діяльності ЗНЗ, питання, що підлягають аналізу

Норми оцінювання

Форми і методи збору інформації

Коефіцієнт значимості показника

^ Рівень освітньої діяльності

Високий

Достатній

Середній

Низький

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1. Ресурси та умови для організації діяльності ЗНЗ
1Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу

Експертна оцінка

- санітарно-гігієнічний та технічний стан будівель і приміщень, їх безпека, естетика оформлення.

Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:

- санітарно-гігієнічний стан – 0-4;

- технічний стан – 0-4;

- естетика оформлення – 1-4.

С

Д
12-10

9-7

6-4

3-1Забезпечення ЗНЗ необхідними навчальними площамиРп – площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять (крім фізкультури та трудового навчання);

У – контингент учнів.

Відсоток забезпечення ЗНЗ приміщеннями: 90 % і більше – 10-12;

75-89 % – 7-9;

60-74 % – 4-6;

59% і менше – 0-3.

С

Д
12-10

9-7

6-4

3-0Забезпечення ЗНЗ навчальними кабінетами, обладнаними відповідно до вимогРк – кількість кабінетів, що потрібні для виконання інваріантної складової робочого навчального плану;

Рок – кількість навчальних кабінетів, обладнаних відповідно до вимог.

Відсоток забезпечення ЗНЗ паспортизованими навчальними кабінетами: 80 % і більше – 10-12;

60-79 % – 7-9;

40-59 % – 4-6;

39% і менше – 0-3.

С

Д
12-10

9-7

6-4

3-0Забезпеченість навчально-виховного процесу комп’ютерами^ У – контингент учнів;

Рк – кількість комп’ютерів, задіяних у навчально-виховному процесі.

Кількість учнів на один комп’ютер

15 осіб і менше – 10-12;

16-21 особа – 7-9;

22-27 осіб – 4-6;

28 осіб і більше – 0-3.

С

Д
12-10

9-7

6-4

3-0Забезпечення учнів та педагогічних працівників навчальною літературоюІф– бібліотечний фонд навчальної літератури (крім підручників), необхідних для виконання навчальних планів і програм;

^ У – контингент учнів;

К – чисельність педагогічних працівників.

Кількість навчальної літератури (крім підручників) на 1 особу:

15 шт. і більше – 10-12;

10-14 шт. – 7-9;

5-9 шт. – 4-6;

4 шт. і менше – 0-3.

А

С

Д
12-10

9-7

6-4

3-0Забезпечення фаховими періодичними виданнями для різних напрямів організації навчально-виховного процесу, у тому числі для дітей

Експертна оцінка

Фахові періодичні видання (з розрахунку по 1 на кожний різний напрям організації навчально-виховного процесу).

Кількість підписаних фахових періодичних видань педагогічного спрямування:

Д
12-10

9-7

6-4

3-0

^ ЗНЗ ІІ-ІІІ ступенів

≥ 17 шт. – 10-12;

11-16 шт. – 7-9;

5-10 шт. – 4-6;

4 шт. і менше – 0-3.

ЗНЗ І ступеня

≥ 10 шт. – 10-12;

7-9 шт. – 7-9;

4-6 шт. – 4-6;

3 шт. і менше – 0-3.Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрамиКв – кількість вакансій педагогічних працівників;

К – чисельність педагогічних працівників.

Відсоток забезпечення ЗНЗ педагогічними працівниками: 98-100% – 10-12;

95-97% – 7-9;

91-94% – 4-6;

90% і менше – 0-3.

Д

12-10

9-7

6-4

3-0Освітній рівень педагогічних працівниківКво – кількість осіб, які мають вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем: магістр, спеціаліст;

К – чисельність педагогічних працівників.

Відсоток педагогічних працівників з вищою педагогічною освітою за вказаним рівнем:

95-100% – 10-12;

90-94% – 7-9;

85-89% – 4-6;

84% і менше – 0-3.

А

Д
12-10

9-7

6-4

3-0Кваліфікаційний рівень педагогічних працівниківКвк – кількість педагогічних працівників вищої та І кваліфікаційної категорій;

^ К – чисельність педагогічних працівників.

Відсоток педагогічних працівників з вищою та І кваліфікаційною категорією:

60% і більше – 10-12;

50-59% – 7-9;

40-49% – 4-6;

39% і менше – 0-3.

А

Д
12-10

9-7

6-4

3-0Доступ закладу до Інтернету (у разі наявності відповідних каналів зв’яку)КП – кількість комп’ютерів підключених до Інтернету;

КЗ – кількість комп’ютерів, що перебувають на балансі ЗНЗ (включаючи ноутбуки).

Відсоток наявних ПК, підключених до Інтернету: 90 % і більше – 10;

70-89 % – 7;

50-69 % – 4;

49% і менше – 0.

А

С

Д
10

7

4

0Частка учнів, які навчаються в другу змінуУзм – кількість учнів, які навчаються у другу зміну;

У – контингент учнів.

Відсоток учнів, які навчаються в другу зміну: 1% і менше – 10-12;

2-7% – 7-9;

8-19% – 4-6;

20% і більше – 0-3.

С

Д
12-10

9-7

6-4

3-0Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ

Експертна оцінка (по 1 балу за позитивну відповідь по кожному із підпунктів)
Оцінка визначається за сумою балів по підпунктах 1.12.1.-1.12.19.:

за 18-19 набраних балів оцінка – 10;

за 16-17 балів – 7;

за 14-15 балів – 4;

за 13 балів і менше – 0.

С

Д
10

7

4

0Наявність кімнати для керівника ЗНЗ

Так – 1 бал, ні – 0СНаявність кімнати для педагогічних працівників

Так – 1 бал, ні – 0СНаявність пандуса у ЗНЗ

Так – 1 бал, ні – 0С


Наявність актової зали

Так – 1 бал, ні – 0С


Наявність спортивної зали

Так – 1 бал, ні – 0С


Наявність обладнаного спортивного майданчика для проведення занять з фізичної культури

Так – 1 бал, ні – 0С


Наявність класів (майстерні) для трудового навчання (технологій) відповідно до робочого навчального плану

Так – 1 бал, ні – 0С


Наявність бібліотеки

Так – 1 бал, ні – 0С


Наявність читального залу

Так – 1 бал, ні – 0С


Наявність медичного працівника

Так – 1 бал, ні – 0С


Наявність обладнаного робочого місця медичного працівника (при кількості учнів у ЗНЗ >30 осіб)

Так – 1 бал, ні – 0

^ При кількості учнів у ЗНЗ <30 осіб виставляється – 1 бал.
С


Наявність діючих внутрішніх туалетів

Так – 1 бал, ні – 0С


Наявність окремих туалетів для дівчаток та хлопчиків (за наявності в ЗНЗ більше 10 учнів однієї статі)

Так – 1 бал, ні – 0С  1   2   3Схожі:

Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект iconДо наказу Міністерства освіти і науки від 17. 06. 2013 року №772
Міністерстві юстиції України 08. 08. 2001 за №678/5869
Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект iconНаказ №153 Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10. 10. 2013 року №1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти...
Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект iconНаказ №153 Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10. 10. 2013 року №1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти...
Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект iconДодаток №2 до наказу Міністерства освіти І науки України від 03. 12. 2013 р. №1689 світова література програма зовнішнього незалежного оцінювання
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки України від 03. 12. 2013 р. №1689 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект iconНаказ №253 Про внесення змін до наказу відділу освіти Куликівської районної державної адміністрації від 09 жовтня 2012 року №235 «Про проведення І і II турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2013»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 10. 2012 №1143 та наказу обласного управління освіти...
Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект iconНаказ №177 м. Христинівка Про підготовку та організований початок 2012/2013 навчального року
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26. 05. 2012 №630, наказу Головного управління освіти...
Додаток 2 до наказу Міністерства освіти І науки від 17. 06. 2013 року №772 о проект iconДодаток 1 до наказу по відділу освіти від 03. 09. 12 року №318 І
«Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 20. 07. 04 р. №601 «Про затвердження Положення про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи